انار در خواب دیدن | تعبیر خواب انار،انار خوردن در خواب

انار در خواب دیدن و تعبیر خواب انار،انار خوردن در خواب،تعبیر خواب انار خوردن در شب یلدا،تعبیر خواب انار شیرین خوردن،تعبیر خواب انار ترش،دیدن انار گندیده در خواب و خواب های مانند این تعابیر خاص خود را دارند که این بخش همگی را تعبیر خواهیم کرد در ادامه جزئیات بیشتر انار در خواب دیدن | تعبیر خواب انار،انار خوردن در خواب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـــرپایه تحــلــیل روانشـــنــاسـی کارل گوستـاو یونگ:
دیــدن انار در خوابتان بیــانـــگـر باروری، سلــامت، زنـــدگی و طول عمـر است. ایــن رویا می تواند نمادی از به طمع انداختـــن و دعوت به رابطه جنسـی هم بیـــان می شود.

تعــبـیـــر خواب انـار
حضرت دانـیـال گوید: تعــبیـر انـــار، مال و اموال میــ‌بــاشــد، ولی به اندازۀ سعـــی و همــت تو، مخـــصوصاًــً اگـر در فصـــل انـار خواب آن را ببیــنـــی، ولی اگر در بیـداری فصل انــار نباشد، تعبیــرش بد اســت.

منوچهر مطـــیـــعی تهـرانــی گوید: انــار میوه ای است بهشتــی و دیـــدن آن در خواب نیـــکو است. معبران کهـن انــار را به مال و پول تعـبـیـــر کردهـــ‌ـانـد و حتـــی برخی از آنــ‌ــها مقـــدار پولی را که به دســت بیــننده خواب میـــ‌ـرســـد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشتــه‌اند که مثلـــاً می‌ـتوانیــم بگویم هزار تومان. ایــن تعـــبـیر از آن جهت شده که انــار دانه دانـــه است و در قدیم که اسکـــنـاس و چک وجود نداشـت معاملات صرفاً با سکه انجـام می‌ــگرفــت لذا هر انـار را هزار سکـــه بر آورد کردهـ‌اند.

آنــلی بیتون میـــ‌گوید: دیدن انــار در خواب، نشـانـــه آن اســت که از اســـتـعدادهــای خود در راهی درسـت بهـره برداری میـ‌ـکنــیــد و پیوستــه به دانـش خود می‌ـافزایــید.

اسماعیل بن اشـعــث گوید: اگر پادشـــاه بیـــنـــد انـــاری داشـت ولایت شهـر یابـد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهــزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم اســـت.

تعـبیر خواب انـــار خوردن
آنـلــی بیتون گوید: خوردن انار در خواب، علـامت آن اســت که اسـیر و تســلیم زیـــباییـــ‌ـهای فردی خواهــید شد.

لیـلــا برایــت می‌ــگوید: دیدن یا خوردن انار در خواب. بیــانـگـــر رهـایـــی از اتهــمامــات دیـــگـــران نســبـــت به شمـــا است.

کتـاب سرزمـــیـــن رویاها

یک انار را به دو قسمت می‌کنــید: طلـبـــکاران شمـــا دنـــبـال دردســر می‌گردنـد.
انـــار میــ‌ـــخورید: خوشبـختی و سلامــت
یک ظرف پر از انار داریـــد: بدون فکر کاری انجام ندهـــید.

تعـبــیر خواب انــار خوردن در شب یلـدا
جابـر مغــربــی: اگــر بیــنـــد انار به زمستــان و یلدا همـــی خورد، دلـــیــل که به عددهر دانه او را چوبی بزنـــنـد در همـه چیز انـار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکــم انار شیـــریـن میانـــه اســت.

تعـــبـیـــر خواب انار شیــرین خوردن
ابـــن سیــرین میـــ‌ـــگوید: اگـــر در خواب انار شیـریــن ببیــنـــی، تعـبـــیـــرش جمـــع کردن مال و اموال میـــ‌باشـــد.بعـضــی از تعبـــیـرگـران میــ‌ــگوینــد: تعـبیر خوردن یک انـار شیریـن این اسـت که هزار درهم به دســت میـــ‌آوری.

جابر مغربــی نیز می‌ـــگوید: اگــر کســـی زمانــی که در بیداری فصل انــار اسـت در خواب ببینــد که انـــار شیریــن می‌خورد، هزار درهــم یا شایـــد کمتـر از آن یعــنی پنجـــاه دیـنــار یا پنـــجاه درهــم به دســت می‌آورد. ایــنــگونه رویاهـا بایـــســـتی بر اساس بزرگـی و همت شخــص رویابــیـــن تعـــبـــیــر گردد.

ابراهـیـم کرمانی میـ‌گوید:

چنـانـــچــه بازرگــان هســـتـــی و در بیـــداری نیز فصل انار باشـد و در خواب ببــیــنـــی انــار شیــریـــن می‌خوری، جنـس و کالـــای تو رایج می‌ــشود، و اگــر مســافـر هسـتی، تعبـــیـــرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفــعــتـــی خواهی داشت.
چه در بیــداری فصل انـار باشـد و چه نبـــاشـــد، اگر در خواب ببـــیــنی انار شیـــرینی را با پوست و پیـه (پوستـــه‌هـــای سفــیـــد داخـلی) آن میـ‌خوری، از همه چیـــز برخوردار میــ‌ـشوی.

امـام صادق (ع) میـــ‌فـرمایند: تعـــبـــیــرهــای خوردن انار شیـریــن عبارتــنـد از:

جمـــع کردن مال و اموال
زن خوب و پارسا
شهــر آبــاد

مطیــعــی تهرانــی می‌ـگوید: برخـی از معـبــران انــار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهـــربان تعبــیــر کرده‌ــاند. چنانچـــه کسی ببـــینـــد اناری شیرین و تازه دارد یا از دیـگری می‌ــگـــیرد زنـی خلیق و خوبروی سرراهش قرار میـ‌ــگــیرد. اگر اناری از درخـــت کندیــد و خوردیـد و به دهان شمـا خوش آمـــد از جانب همــسـری خوب روی و خوش خلق بهره مند میـ‌ـگردیـد. روی هم رفته دیـــدن انـــار در خواب به وقت خود یعـــنی در فصـــل انـــار خوب است و در بی وقت خوب نیست.

تعــبیـــر خواب انار ترش
ابن سیرین میـــ‌ــگوید: تعبیر انار ترش، غم و انــدوه است.

امــام صادق (ع) میـ‌ـفـــرمــاینـد: تعـــبیـر خوردن انار ترش، غم و انـدوه می‌ــباشد، جابـــر مغــربـی نیـــز میـــ‌ـــگوید: چه در بیـداری فصل انـــار باشد و چه نبــاشد در همــه حال اگــر در خواب ببینی انــار ترش میـ‌خوری، تعبیـرش بد میـ‌ــبـــاشـد

مطیـــعـــی تهرانـی میــ‌گوید: انـــار ترش غم و انــدوه است اما اگر انـاری خوردیـــد که دیدیــد طعـــم آن را نمی‌ــدانــید، شیـریـن اســت یا ترش همان تعـبــیر انار را دارد. چنـانچه کسی ببیــنــد که در خواب انـار شیـرین میــ‌ــخورد اگر تاجر اســـت سود میـ‌برد و اگـــر مسافر است به سلـامت به خانـــه باز میـ‌ــگـــردد و اگر جوان و مجرد اســـت همـسری دل خواه می‌یـابد و بخـصوص اگر بیـمـــار اســت شفـــا حاصل می‌کــنـد. داشتن انـــار شیــریـن و با طراوت، انـدوختـن پول است و چنانــچه ببـــیـنـــیـد تعداد زیــادی انار در ساک نهـــادهـ‌ـاید یا در خانـه خود داریـــد گویای آن اسـت که مال انـدوزی می‌ـکـــنیـد و به جمـــع آوری پول می‌ـــپـــردازید.

دیدن انـــار گندیـده در خواب
مطـــیعی تهـــرانـی: انار لهـیـده و گنـــدیده انـــســـانـی است احــمق و ابــله و مزاحـــم چنــانچه کســـی در خواب ببـــیند انــاری لهـــیـــده در دست دارد یا انار گنـدیده و شلی را در راه یافـــت با انـــسـانــی احمـــق و ابــلـــه برخورد می‌ــکـــنـد. دیـــدن دانـــهـــ‌هــای انـــار بدون پوست و پی خوب نیـــسـت و چنانـچــه در خواب از دست کســی بگـــیرید نشـان آن اســـت که از جانــب او به شما غمی میـ‌ـــرسـد و زیانی وارد میــ‌آیـــد. در بیـــداری اگـــر کسی انـاری پوست بکنــد و دانه کنــد و نمک و گلـــپــر بزند و مقـــابل ما در بشقـــابـی بنـهـد محـــبت کرده است اما اگر در خواب کســـی ایــن کار را بکـــند گویای آن اســت که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشـــیار و بیـــنا و آگاه باشـیــم. ما نیز اگـــر در خواب انـــار دانه کنیم و در بشــقاب پیش روی کسی قرار دهیــم خواب ما میـــ‌گوید که دربــاره او حسن نیـــت نداریم و کاری میــ‌ــکـنیم که به او زیــان میـ‌ــرسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشــد چه ناشناختــه.

کتاب سرزمــیــن رویاهــا: انـــارهای فاســـد: مشـکلــات بسـیـار در انــتظــار شمـــاست.

تعبیـــر خواب درخـت انـار
درکـــتاب سرزمیــن رویاهـا آمـده اسـت:

خواب درخـت انـــار: ثروت بزرگـــی نصـیـبـتان میــ‌شود.
یک درخت انار پر ازگـــل: خوشبختـی
یک درخـــت انارپـر از انـار: شادی و لذت

انار در خواب دیدن | تعبیر خواب انار،انار خوردن در خواب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.