برف دیدن در خواب | تعبیر خواب برف ، برف باریدن در خواب

برف دیدن در خواب ، تعبیر خواب برف ، برف باریدن در خواب، برف آب شدن در خواب ، خواب برف بازی نمودن ، برف جمع کردن در خواب و خوابهایی مانند این هر کدام تعبیر خاصی دارند که در این بخش همگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر برف دیدن در خواب | تعبیر خواب برف ، برف باریدن در خواب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بــر حســب واکنــش احــساسی شما نســبــت به برف می‌توانــد تصویری از سردی عاطفـــی یا سرد مزاجـــی، پاکـی یا زیبایـی باشد. (کتـاب فرهـنگ تفـســیـر رویا نوشتــه تونی کریـــسپ)

تعـبیر خواب برف
کارل کوستـــاو یونگ:

دیــدن برف در خوابتـان بیـانـــگـر موانــع، احـــســاسات ابـراز نشده و احــساسات سرد و منجــمد اســت. شمـا نیـاز داریــد که این احســاسات و موانـــع را آزاد کرده و ابـــراز کنـــیـــد. تعـــبیـر دیـگـر ایــن است که برف به ایـــن معنـــی اســـت که شما حس بی تفـــاوتی، تنهـایــی و غفـلت می کنید. اگـر برف آب می شود، بیانــگـر این اسـت که شمـا احسـاساتی که سرکوب کرده ایـــد را تایـید کرده و آزاد می کنیــد. شما بر ترس ها و موانـع خود غلــبـه می کنـــیـد. اگر شما در برف رانــنـــدگی می کنیــد، پس به ایـــن معنی اســـت که نیاز دارید احـــتــیاط بیـشتـــری در مورد ایـــنـــکـــه چگونه به سمـت اهـدافـتـــان پیـش می روید داشـتــه باشـیـد.
خواب دیـــدن ایـــنکـــه شمـا چیــزی در برف پیدا می کنــید بیـــانــگـر ایـــن است که ظرفیـت، توانــایــی و اســـتـــعداد های بکـرتــان را کشـــف می کنیـد و دسـتـــرسـی میابـید. شما استعـــداد و توانایی نهفتـه درون خودتـان را کشــف می کنــیــد. ممــکـن است به ایــن اشـاره داشــته باشـد که نیـاز به بخـشـش وجود دارد.
دیـــدن دانـــه برف در خوابتان بیــانگر خلوص و کمال است. بیـانـــگـــر فردیـــت و یگـــانــگــی شماست.

ابــراهیم کرمـانــی گوید: برف به خواب دیدن در سردســیـــر، دلـــیــل بر خیر و نیـــکــی کند و در گرمسیــر، دلـیـل بر غم و اندوه و قحــط اســـت. اگر بیـــند برف به وقت خود میـــ‌خورد، بهــتر از آن اســـت که بی وقت بود.

یوسف نبـی علـیـــه الــسـلام گوید: دیـــدن برف عذاب و فتـنه بود.

آنـلـــی بیـــتون میــ‌ــگوید: دیدن برف در خواب، نشــانـه آن است که در آیـنـده مصـیبت یا بدبختی برایـتـــان روی نخواهــد داد.

محــمد بن سیـریـن گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب اســت، مگـــر اندکـی دیده بود. اگـــر در زمســتان برف بیـــند، یا به جایگـاهـــی که پیوستـه در انجا برف است، دلیـــل که اهــل آن موضع را غم و انـــدوه رســـد.

لوک اویتـنـــهـاو می‌ـــگوید:

بارش برف: سســـتی زود گذر
برف در کوهستــان: قبل از رسیدن به اهـــدافـتـان باید مشکلـات زیـادی را فائق شوید

مطالــب مرتـــبـط: تعبــیـر خواب باران – معنـــی دیدن باران شدید در خواب چیــســـت؟
تعبیـر خواب برف به روایـــت امــام صادق
حضرت امـام جعـــفـر صادق فرمــاید:
دیـــدن برف به خواب بر شش وجه است.

رزق و روزی
زنـدگانی
مال بسیــار و ارزانــی نرخ‌ها
لشــگر بســـیـــار
بیــمـــاری
غم و انــدوه

اگر بیـند در تابـــســـتـــان برف جمـع میــ‌کـرد، دلـــیــل که مال بسـیار و حلـــال جمـــع کند.
اگـــر به زمســـتـان جمع می‌کرد، دلـــیــل که به عیش خوش گذرانــد و منفـعت بسـیــار یابـد.

تعـبــیر خواب روزهای برفی
منوچهــر مطیـعی تهرانی گوید: برف در خواب غم و اندوه است. روزهایــی که برف می‌ـــبارد هوا گرفـتــه ابـــر و مه غلــیظ آسمــان را پوشانده آمد و رفـــت و معــاشرت کم می‌شود و بیـشـــتر مردم اگــر سر کار نبــاشند وقت خود را در خانــه و در کنـار آتـش میـ‌ـگذرانـــند. در این حالت انســان غمگیـــن میـــ‌ـــشود. همــیــن حالـــت در خواب هســـت با ایـن تفــاوت که غمگــیــن هســت و آنــگــاه خواب برف می‌ـبــیـــند زمـــیـنـه غم در روح و ضمـــیـــر او وجود دارد و با این زمــیـنه چون میـ‌خوابد برف در خواب میـ‌بیــنــد.
اگـــر در خواب بارش برف را ببـــیــنـیــد، به ایـن معنا است که باید در انتــظـــار اخـبار خوش باشـیـــد.

آنلی بیـــتون میـ‌گوید: اگـر خواب ببیـــنـــیـــد میــان طوفان و برف راه می‌ـروید، نشـــانه آن است که در اثر شکـــســت و نرسیـدن به آرزویی که سالـ‌هـا خواستار آن بودید، نومیــد و انـــدوهگیـــن خواهـیـــد شد.

کارل کوستـــاو یونگ: خواب دیدن اینـکه شمـا بارش برف را تماشـــا می کنیـــد بیانـگر شروعی تمـــیز و چشــم اندازی جدید، تازه اسـت. بیانـــگـر صلح و آرامش معنوی اســت.

تعـبـیــر خواب بارش برف در مکـــانی نامــعلوم
مطیـــعی تهـــرانـی میـ‌ـــگوید: عموم معبـران برف را غم و انـــدوه و کســـالت تعــبیـر کرده‌ــانـــد و فقط ایـــن میـــ‌ـمـــانـد که برف را چگونه و کجا ببیــنیم. اگـر در خواب ببینید جایـــی برف میــ‌ـــبـــارد که آنجا را نمیـــ‌شــناسـیـــد ابــن سیرین نوشتـــه برای صاحـــب آن جا و مکان غمـی میـــ‌ـرســد ولی ایـــن خواب گویای بیم از غم و اندوهی اســت که نمـیـــ‌ــدانید عامـل آن چیست. امـــا هســت و در روزهای آیـــنده نیز با شمـــا همراه خواهد بود.

تعـبیـر خواب برف در تابســـتــان
مطیعـی تهــرانی: اگــر ببـــیـند که در تابـــســـتـان برف جمـــع میـ‌ـکـند بیـــان کننده یک غنیمـت اسـت و غنـــیمــت چیـزی اســت که رایگان و بی زحـمت به دســـت شما برسـد. ایــن خواب به بیـننــده می‌گوید که سودی از جایـــی نصـــیـــب او می‌ـــشود که انــتـظارش را ندارد

تعـــبـیــر خواب برف در زمســـتان
منوچهـــر مطـیعــی: اگر در زمستـــان دیــدیـد که برف پارو می‌کند و برف را دور میــ‌ریـزد کسـالــت و غم و انــدوه را از خود میـــ‌زدایـد. بیـــرون بردن برف از خانـه نیز دور کردن غم خانوادگـــی است. از کرمـــانـی نقل اسـت که برف در سردســیـــر خیــر و برکت است و در گرمـــسیر غم و انــدوه.

تعبیـــر خواب آدم برفی
لوک اویتنـهاو: آدم برفی: عشق ریاکارانه؛ احساسـات

لیـلــا برایت: مشـاهـــده‌ــی آدم برفـی در خواب، بیانـگـر آن اسـت که برای مدتـــی روابـــطـی سرد و بی‌ــتـــفـاوت با دیـــگران خواهیـــد داشت.

تعبـــیر خواب برف خوردن
آنـــلی بیـتون میــ‌ـــگوید: برف خوردن در خواب، نشانـــه آن اســت که به ایده آل‌هـــای خود دســت نخواهیـد یافت.

تعـــبـیـر خواب آب شدن برف
بیـتون: اگـر خواب ببـــینید برف‌ـها آب می‌ـشوند، نشـــانــه آن اسـت که دلــهـــره شما مبـــدل به شادمـانی می‌ــگردد.

تعـبیر خواب برف بازی
آنــلـــی بیـــتون:

اگـر دخـتـــری خواب ببــینـد بر برف‌ــها سورتمـه سواری می‌ــکــنـــد، نشـانـــه آن اســـت که برای پذیـرفتـن خواستــگار خود با مخالفتـــ‌ـــهایی بسیــار مواجه می‌ـشود.
اگــر خواب ببــینیــد با دیــگران برف بازی می‌ــکنــید، علــامـــت آن اسـت که پیــرامون موضوع شرم آوری داوری خواهـــیـــد کرد. اگر قضــاوت شمـا بر پایــه درسـتـــی استوار نباشد، یقـیناً شکـــسـت خواهــیـــد خورد.

کارل یونگ:
خواب دیدن ایـنـکه در برف بازی می کنید بیــانــگـــر این اســـت که نیـاز داریـــد زمـانـی را برای شادی و آرامـــش بگــذارید. تعـــبیـــر دیگر ایــن است که خواب به این معــنــی اسـت که شمـــا نیــاز داریـد از فرصـت هایـی که ایجــاد می شود استفاده کنیـــد وگرنـه این فرصت ها ناپـــدیــد خواهــند شد.

تعـــبیـر خواب برف از دیدگـــاه کتــاب سرزمیـــن رویاها
درکتــاب سرزمـــیــن رویاهـــا آمده اســت:

هوای برفـی: دوران بســیــار خوش در آیـنده
زمین پوشیـــده از برف: خوشبـــخــتــی
برف کثـــیـــف: ناکامی و کســـالـــت

برف دیدن در خواب | تعبیر خواب برف ، برف باریدن در خواب

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.