بلند شدن مو زنان در خواب | تعبیر خواب بلندتر شدن مو

بلند شدن مو زنان در خواب و تعبیر خواب بلندتر شدن مو،موی بلند در خواب،موی فر زنان در خواب ، موهای بلند و زیبا در خواب ، تعبیر خواب بلند شدن مو، تعبیر خواب موهای بلند و خواب هایی مانند این تعابیر خاص خود را دارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بلند شدن مو زنان در خواب | تعبیر خواب بلندتر شدن مو را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بــه گفته معـــبــریـن امــروز مو نمـادی از افکــار و یا بیانـــگر نگـــرش شما به زنـــدگی است. به طور مثـــال موی پیـچیده در هم خبـــر از پیــچـیـــدگــی کارها و سردرگمـــی در زنـدگی را می‌ــدهد و شانــه کردن موها نشـانـهــ‌ـــای از تغـــیــیـــر در رفـتار و آرزوهایتان اســـت. الـــبـــتـه معــبـــریــن اسـلامی موی سر را برای زنــان در خواب نمــادی از زیبـــایـــی و زیـــنت و برای مردان دلیلــی بر غم می‌ــدانــستـــنـــد.
با تفاســـیــر گفـتــه شده میـــ‌ــتوان نتـــیـــجه گرفـت که مو در رویا ممکــن اســـت به حالـتــ‌ـــهـای مختلفـــی ماننـــد:

رویای سفـیـــد شدن مو
ریخــتن موی سر در خواب
کوتاه کردن مو
رنــگ کردن مو
و گاهـــا موی بلـند دیــده شود. و امـا تعبیر خواب بلنـــد شدن مو چیـســـت؟

تعــبـیر خواب بلـــنـــد شدن مو
کارل گوستـاو یونگ دیـدن موی بلنـد در خواب را نشـان از تمـرکز و برنـامـه ریـــزی برای کاری یا موقعـــیــتی که در آن قرار گرفـتـهـــ‌ـاید میـ‌ـــداند. در واقـع ایــن خواب به این معنی است که از قبل تصـــمـیـم گرفــته و بی گدار دســت به هرکـــاری نمـیـ‌زنید.

تونی کریــسـپ در کتـاب فرهـنـــگ تفــسیـــر رویا موی بلــنــد را نمـــادی از آزادی می‌ــدانــد. البـتــه در برخـی از خوابـــ‌ـــهـا و افــراد او موی بلـــند را نشانـــهــ‌ای از سهـل انــگــاری فرد رویابین دانســـتـــه و در مورد زنـان اشــاره به حفـــظ دخـترانـــگـــی ایــشـان دارد.

لوک اویتــنــهــاو می‌گوید: موی بلند برای با قدرت و اهمیت است.
تعبـــیــر خواب موی بلـــنـــد از دیـدگـاه معبـــریـن اســلامـــی
معـــبــریـن اســـلـامـی به ماننـد ابـــن سیــرین و حضرت دانـــیــال تعـــابیـــری را برای دیـــدن خواب گیـسو بیان کرده‌اند. در لغــت نامه دهخــدا گیـــسو به معـنــای موی بلند ذکـــر شده و بنابراین می‌ـتوان از ایـن تعابـیر به عنوان تعـبــیر خواب موی بلـــنــد یا بلـــند شدن مو یاد کرد.
ابـــن سیریــن می‌ـــگوید: تعـــبــیـر گیسو برای کســـانی که گیـسو دارنـد (مثلاً زنــ‌ـهــا)، عزت و جاه میــ‌ـــبـاشد و برای ثروتمنـــدان مال و اموال است. اگــر شخصــی صوفی در خواب ببـیـنـــد که گیسو دارد، محـب و دوستــار اهل بیـت پیغمـــبر (ص) خواهـد بود
اگـــر شخـــصـی “درویش مسـلک” در خواب ببـــیـنــد موی سرش دراز شده اســت، دیــن و ایمـان درستی دارد، ولی اگـر “درویش مسـلـک” نبـاشـــد، گرفـتــار غم و انـدوه میـــ‌ـــشود.

حضرت دانیال (ع) میــ‌ـفرمـــاینـــد: اگر شخـصــی عادی و معمولی که پادشــاه نیست در خواب ببیـنــد که موی سرش پرپــشت و انبوه شده اسـت، دچــار غم و انـدوه می‌ـــشود، ولی اگر پادشاه باشد، لشــکــرش زیاد میـــ‌شود.

نکــتـه:
مطیعـــی تهرانی در رابطـه با تعابـیــر معــبرین کهـــن اینگونه بیــان میـــ‌ــکـنـــد که داشتــن گیـــسو و موی بلنــد بستـــگی به رســم زمانه داشــتـه و به طور مثال در زمـان صفویان، مردان علوی موی بلـنـد گذاشتـه و دیـدن رویایــی به ایـــن صورت نشان از عزت و دوستـی با اهـــل بیـت داشــته است و به همیــن دلــیـل برای مردان حکـــمی کلــی نمـــیــ‌ـــتوان یافـت. امـا برای زنــان موی بلند همـیشگی بوده و عزت، آبــرو و احتـرام خانوادگی را به همراه دارد.

اگـر زنی در خواب ببـــیند گیسوی آراستـه و بلــنــد دارد نیــکو اســت و خبـر از ایـن اسـت که در خانواده و نزد شوهر عزیز و محــتـــرم تر خواهد شد.

به طور کلی برای مردان نیز موی بلـــند و گیـــسو آبرو و شان و جاه و مقام اسـت ولی اگـــر موی خویش را کوتاه ببــیــنـــد دلـــیـل بی آبــروئی و تنزل شان و مقــام نیــست زیرا رســم کنونی این اســـت که مردان گیــسو نمی گذارند.

بلند شدن مو زنان در خواب | تعبیر خواب بلندتر شدن مو

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.