جن واقعی در خواب دیدن | تعبیر خواب جن،ترسیدن از اجنه

جن واقعی در خواب دیدن و تعبیر خواب جن،ترسیدن از جن، تعبیر خواب جن مرده،تعبیر خواب شادی و غم اجنه،تعبیر خواب سم جن، تعبیر خواب جن واقعی، تعبیر خواب گریه کردن اجنه ها و خواب هایی مانند این همگی تعابیر خاص خود را دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جن واقعی در خواب دیدن | تعبیر خواب جن،ترسیدن از اجنه را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

در مورد دیـدن و داخـل شدن اجنه در خوابـــ‌ـــهـا و رویاهـای ما معـــبران تعابیـر مختـــلـــفی را بیـــان کردهـ‌ــاند. برخی دیـدن جن را نشـانه دشـــمـــن دانـــســته‌ـانـد و برخــی دیــگــر حضور جن در خواب را به بخت و کامروایی تعــبیر کردهــ‌ـــاند. قبــل از ورود به مبـحـث تعـبـــیــر خواب میـ‌ـــبـــایــســـت از تفـــاوت بیــن جن و پری آگــاه شد.

تفــاوت بیــن جن و پری چیــسـت؟
«پرى» به معناى «جن مؤنــث» است. اجــنه داراى دو جنــس مذکـــر و مونث و توالـد و تنـاسل‏ـــانــد و پرى به جنس مؤنث آن گفـته مىـــ‏ـشود. در وجود جن از دیــدگـــاه اسلام تردیــدى وجود ندارد. اصل امــکان و وجود رابطـه بین برخى از انســـان‏ـــهـــا و اجــنـــه نیـــز قابـل انکار نیـــست.

تعـبــیـر خواب جن و پری
ابوهریره گوید: از رسول خدا صلی الله علـــیــه و آلـــه مروی اســـت که دیــدار پری در خواب، دولت و بزرگـی است و دسـت در دست او نهادن و با او سخن گفــتـن، دلـیل خرمی اسـت.

ابـراهیم کرمـــانی گوید: بعـضی از پریـ‌ـهـا مســلمان هستـنـــد و تعــبیـر دیـدار آنــ‌هـــا، دیدار دوست و یا اقـبال و مال و نعمت میـ‌باشـــد، ولی تعـــبـــیر دیدار پری‌ــهای کافر، دیـــدار دشــمــن و بدبخـتـی و غم و انـدوه است.

حضـــرت دانیـال گوید: اگر به خواب دیـد که در میان اجــنـــه است، دلــیل که به سفــر شود و آن سفر او را مبارک بود. اگــر پری را درجامـه نیـکو بیـــنــد، حالــش نیکو شود. اگر پری را در خانـــه بد بیـــنــد، حالــش بد شود. اگر بیــنـد پری او را چیـــزی داد. از زر و سیــم و آن چه بدیــن مانـــد، دلـــیل که دولت و اقبـــالـش زیــادت شود.

جابرمــغـــربی گوید: اگر بیــند در خانــه اجـــنــه شد و ایشان را میـــ‌شنـاخـــت، دلـــیل که به غربـت افـــتد و شهرهـــا بیـنــد.

حضرت امـــام جعفــر صادق فرمـایــد:
دیــدن جن در خواب بر پنـج وجه اســت.

دوستی عزیز.
بخـت و دولت.
کاری که دارد از او کامــرانـــی یابد.
بزرگی و حشـمت.
خبـر دروغ و کارهـای باطــل است.

منوچهــر مطـــیعی تهـــرانی گوید: دیدن جن در خواب روبه رویی با فتــنـه و دشـمـنی اســـت و چنـــانـــچـه در خواب جن ببـیــنیـد با دشــمنــی دسـت و پنجـــه نرم می‌کـنـیـد و علــیه شما آتش فتـــنـــه ای بر افــروختـه می‌شود.
اگـــر جنی در خانـه خودتان دیدیــد او یک دشــمـــن خانگـی اسـت و خواب شما می‌ــگوید که مراقـــب یکی از نزدیکـان خویش باشـــیـــد.
چنـــانـــچه در خانه خود تعدادی جن دیـدیــد نشــان آن اســـت که اهالــی خانـــه علیـــه شمــا جبــهــه گرفـتــه‌ـانـــد و مخــالـف هستـند. اگــر جن را در جائی ناآشــنـــا دیدیـد دشمنی بیـــگـانـه است که با او روبه رو میـــ‌ـــشوید. اگــر در خواب قیــافـــه آشـنائی را دیـــدیــد و احساس کردید که او جن اسـت تعبیر همان است که نوشتـه شد و اگـر جن آشنــا بود و چیـزی به شما داد پولی عایدتـــان می‌ـــشود و اگــر چیــزی از شما خواسـت یا گرفت مالـــی را از دست می‌ــدهــیـد و اگــر در خواب با جن دعوا کردیـــد صلــح و سلـامت میـــ‌یابــیـد.

تعبیـــر خواب همراهی با جن
دانـیال نبـــی: اگر بیـــنـــد جن او را بغــل میـ‌کـــرد و میـ‌ـــرفـــت، دلـــیـل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگـر بیـند پریـــان با او به لطــف سخــن میـ‌گـفـــتــند، دلیــل که کارش نیــکو شود.

جابـر مغـــربــی: اگـــر بیند جن او را همــی برد، دلـــیـــل که حاجت او روا شود، از جایــی که امـــید ندارد.

مطـیعـی تهـــرانـی: دوستی با جن در خواب مجــاورت با دشـــمـــن و قبول فتنـــه بدون مبارزه است

تعـبـیر خواب ترســـیـدن از جن
مطیـعــی تهرانی: اگر در خواب از جنی بتـرســـیـد و فرار کنـــیـــد امنـیت می‌یابــید و سود میـ‌ـبریــد.

تعبیر خواب جن مرده
ابـــن سیرین گوید: اگـــر جن را مرده بیـــند، کار او شوریـــده شود

جابـرمـــغـربـــی گوید: اگـر جنـــی را بیـــمــار یا مرده بینــد، دلــیـل که حال او بد شود.

تعـــبـیر خواب شادی و غم اجنه
مطــیـعی تهـرانـی: اگـــر جن در خواب دیــدیــد و آن جن خوشحال بود شمــا غمگین می‌شوید و اگر انــدوهگیــن بود شما شادی و سرور میـ‌ـیابـــید. مشاهده شادی اجنه و جشـــن و سرور آن‌ــهـــا شادی دشمـنان تلقــی می‌ــگــردد که مطــلوب نیســت چون شادی دشمن با غم و انــدوه ما مرادف است.

محـمـــدبــن سیــرین گوید: جن به خواب دیـدن، اگـر خوشخوی و شادمـــان اســـت، دلیل که عز و دولت یابـد، اگر او را زشــت و غمگین بیــنـــد، دلـــیــل بر غم و انـــدوه کند، اگــر با جن جنگ می‌ـکــرد، دلیـل که کار او آشفــتــه شود.

تعبیر خواب سم جن
آنلــی بیـــتون می‌ـگوید: دیدن سم شکـافـتـه جن در خواب، نشـانــه آن است که بدبـــخـــتـی شمـــا را تهــدیـد می‌ــکنـد و با دوری از افـراد ناشــناس به انـــجام کار مثـــبــتی خواهیــد پرداخت.

جن واقعی در خواب دیدن | تعبیر خواب جن،ترسیدن از اجنه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.