دندان کرم خورده در خواب دیدن | تعبیر خواب دندان خراب و کرم خورده

خواب دیدید ؟ نگران هستید ؟  تو خواب دیدید دندانتون کرم خورده بوده و کنده شده  ؟ فکر میکنید کسی را از دست میدهدید ؟

دندان کرم خورده در خواب دیدن | تعبیر خواب دندان خراب و کرم خورده،دیدن دندان در خواب،دندان‌های بالا را در خواب دیدن،تعبیر خواب دندان‌های زیرین،تعبیر خواب دندان پیشین و خوابهایی که دندان در آن می بینید تعبیرهای خاص خود را دارند در این بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دندان کرم خورده در خواب دیدن | تعبیر خواب دندان خراب و کرم خورده را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دیـــدن دنـدان در خواب به هر یک از اعضای خانواده اطــلــاق می‌شود و هر گونه آســـیب و یا خرابی دنــدان در خواب نشـانـــه مصیبـت، بلــا و گرفتـــاری بیــنـــنده خواب و یا اعضـــای خانواده اوست.

تعبـــیــر خواب دنـــدان کرم خورده (دنـدان خراب)
مطـیــعــی تهرانـــی: اگـر بیننده خواب ببـیـــند که دنـدانــش را کرم خورده و درد می‌ـکـند گرفـتار دشـمنــی شود. اگـر فقط درد دنــدان داشــت گرفتار قرض و بدهـی می‌ــشود و وامدار می‌ـگـــردد. اگــر بیــننده خواب ببیـــنــد که دندانـ‌ــهایـش سفیـــد و براق است زنـدگی خانوادگـی رونق و جلـــا میـــ‌یابد و حادثــه ای خوب برای او و خانوادهـــ‌اش اتـفـــاق می‌افـــتــد.

آنـلـی بیــتون میـــ‌ــگوید:

اگــر خواب ببینید دنــدانـهایـــتان خراب و کرم خورده اســـت، نشــانـه آن است که سلامتـــی شمــا در معــرض خطر قرار خواهد گرفت.
اگـــر خواب ببـیـــنـــیـــد یکی از دندانـــهـــایـتان پوسیـده و شکــستــه اســت، نشـانـــه آن اســت که در موقعـیت بدی قرار خواهـــید گرفــت. طرحــ‌ــهـا، نیــمه تمام متوقف خواهـد شد، بیــماری گریــبـــانتـــان را خواهــد گرفـــت. و سیستم عصـــبی انـدامـتـان دچـار اختلال خواهـد گردید.
اگـــر خواب ببـــیـــنــید دندانــهای کرم خورده خود را می‌ــکشــیــد، علامــت آن است که به فقر و تنــگـــدســتـی دچار خواهـــیــد شد.

ابراهیـــم کرمـانی گوید: اگـــر بینـد دنـدان او سیــاه شد، او را غم و انــدوه رسد
مطالـــب مرتــبـــط: تعـبیــر خواب دندان – آیـا افـــتــادن دنـدان مرگ اعـــضـــای خانواده اسـت؟
تعـبیـر خواب دنــدان لق
آنـلی بیــتون میـــ‌ـــگوید:

اگـر خواب ببیــنــیــد دندانــهایـــتـــان لق شده اســت، نشـانه آن اســـت که در زنـدگــی شکــست تلـخی خواهیــد خورد و به نومیـــدی دچــار خواهید شد.
اگر خواب ببـیــنیــد دندانـهـایـــتـــان را دکــتر معــاینــه می‌ــکـند، نشــانــه آن اســت که دشمـــنـــان مخــفیـانـه به شما نزدیک میـــ‌شوند.
اگر خواب ببــیـنـــید دنـدانـهایتـان را به بیرون تف می‌ـــکـنیـد، نشانـــه آن اســت که یکی از اعـضـــای خانواده شمــا بیـــمار خواهـــد شد.

ابـن سیـــریــن گوید: اگر بیند یکـی از دندان پیــشــیــن او کنـده شد، دلیل که یکــی از این جماعـــت را سخــنـــی زشــت گوید و از وی مفارقت جوید.

دندان کرم خورده در خواب دیدن | تعبیر خواب دندان خراب و کرم خورده

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.