شیر وحشی در خواب دیدن | تعبیر خواب شیر در جنگل

شیر وحشی در خواب دیدن و تعبیر خواب شیر در جنگل, شیر نر در خواب دیدن، شیر جفت در خواب دیدن ، شیر در خانه آمدن،دیدن شیر کوچک در خواب و خواب هایی مانند این تعبیر های خاص خود را دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شیر وحشی در خواب دیدن | تعبیر خواب شیر در جنگل را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دیـــدن شیر جنگل همـــانگونه که در بیـــداری ترسنـاک و هراس انگـــیز است در خواب نیز افــرادی که از آنــ‌ـهــا ترســی بیش از حد داشـــته‌ایم به صورت شیـــر پدیدار میــ‌ـــگردنـــد. در گذشـتـه بیشـــتریـــن ترس از جانب پادشــاه بوده و بنــابـرایــن تفــســـیــر دیـدن شیـر در خواب توسط معــبریــن اسلـامی کهــن به پادشــاه بیان شده است.

تعبـــیر دیــدن خواب شیـر به روایـــت کتـــاب فرهنـگ تفـــسـیــر رویا
شیــر در رویا میــ‌ــتوانــد نمـاد و سمبلــی از موضوعات زیر باشد.
نیروی قدرت جسمـــانی، تنـــد مزاجــی، عواطــف نیـرومند، تمایلـات جســـمـــانـی، عشــقی اگـــر در مســیر حسادت بیـــفـتد به خشـــم یا درد تبـــدیل می‌ـشود. رهـبـری گروه، پدر شخص یا شم پدری او، اگر شیـــر ماده است مادر رویابین یا شم مادری او، غریـزه نگهبانی و حفاظت، تعـــریــف از خود یا لاف و گزاف به دلـــیـل توان غرش شیـر، بسـیـــاری از کودکـــان رویای شیـری را دیـده‌ـــانــد که در خانه شان به دنـبال آن‌ـــها میـ‌دویده اســت. این رویا اغـــلـب به دلیــل گســتــرش کشمـــکـشــ‌ـهــای ایـــن کودکان با احـساسات طبیــعیان از قبــیــل خشـــم و پرخـــاشگری اسـت. در ایـــن موارد والــدین بایــد تلـــاش کنند تا تند مزاجی کودک را کنـترل کنــنــد یا او را آرام سازنـــد و به او بگوینــد ایــن خصلت بد است. بنـــابراین احتمالا کودک از آن پرهــیز میــ‌کنـــد.
تعـــبـــیر خواب شیـر جنگـــل
منوچهر مطیـعـــی تهــرانی گوید:

شیر در خواب خطـرنـاک و دشـــمنـی است بی حسـاب و بی رحــم. اگر از کسـی مرعوب و از گزنـد و آسیـــب او بیـمنـاک باشــیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر میـــ‌شود.
شیـــر ماده زنی است که در مســیــر زنــدگـی شمــا قرار می‌ـگــیرد و چنــان چه ببـــیــنـــیـد شیر ماده ای را رام کرده‌ـایـــد با زنـی ثروتمنــد آشــنا شده و از او سود میـــ‌ـــبـــرید

ابراهیم کرمــانــی میـ‌گوید: تعـــبیر خواب شیر، «پادشاه» می‌ــباشـــد.
جابـر مغــربـــی نیـز میـــ‌ـــگوید: تعبـــیــر شیــر نر، پادشـــاه و شیر ماده، زن پادشـــاه میـ‌بــاشد.

حضرت امام جعـــفر صادق فرمایــد:
دیـدن شیــر در خواب برسه وجه بود.

پادشـــاه
مردی دلیر
دشمــن قوی

لوک اویتنــهـــاو میــ‌گوید: شیر جنـگـل: کامیــابـی که حاصـل زحـــمات خودتـــان خواهد بود

یوسف نبـــی علـــیـــه السـلـــام گوید: دیـدن شیـر از پادشـاه نیـکویی بیــنــد وحرمـــت بزرگ بدسـت آورد

آنـــلــی بیــتون میـــ‌ــگوید:

دیدن شیـــر، سلـــطـان جنـگل در خواب، نشانه آن اســت که نیــرویی عظیم شمــا را در زندگـی به پیـــش خواهد برد.
اگـر خواب ببـــیــنیــد شیـر درنــده ای را رام کردهـ‌ـــایـد، نشانـه پیروزی در هر کاری است.
اگر خواب ببیـنــید شیـــری شما را در پنـجـــهـــ‌ـــهـای خود اســیر کرده است، نشـانــه آن اســت که در مقـــابـل حمـــله دشــمنان خود بی دفاع و عاجــز خواهیــد مانـــد.
دیدن شیر جوان در خواب، علـامـت آن است که به طرز عاقلـانــه ای به زنـــدگــی و کارهــای خود رسیـــدگــی کنـــید.
یقیـــنــأ به سعادت و موفقیـت دســـت خواهید یافـــت.
اگر دختـــری در خواب شیـرهـای جوان ببــیــنـــد، نشـانه آن اســـت که خواستگارانی درســتکار و زیبــا خواهد داشت.
شنـیــدن غرش شیـــر در خواب، علامــت آن اسـت که به مقامی غیــر منتــظــره دســت خواهـید یافت.

تعبیر خواب جنــگ با شیـر
ابـــن سیـــریـــن: اگر در خواب ببیــنی با شیـر جنـــگ می‌ـکنی و بر او غلـــبه کردهــ‌ـای، تعــبـیرش ایـن اســـت که با دشـمن جنــگ و دعوا میـ‌کــنــی و او را شکـست می‌دهی، ولی اگر شیــر بر تو غلــبه کرده اســت، دشــمــن تو را شکست می‌دهـد.

جابر مغربی: اگــر ببینی شیر تو را گاز گرفـــتـــه اســـت، دشـمـــن به تو ضرر و زیـانـــی وارد می‌ـکــنـــد.

لوک اویتنـهـاو:

بوسیـله یک شیــر مورد تعـقـیب واقــع شدن: شما مورد غضـب واقـع خواهید شد
کشـتـــن یک شیـــر: پیروزی

آنـــلـی بیتون: اگر خواب ببیــنــید شیـری روی شما افـتاده، میــ‌ـغرد و دنـــدانـــ‌ـــهـــایش را با خشـم نزدیـــک صورتــتـان می‌ـــآورد، نشـانه آن است که بعد از کسب قدرت شکـــســت شما را تهـــدیــد خواهد کرد.
مطالب مرتـبط: تعبیـر خواب حمله حیوان کردن به انسان
تعـــبـــیـــر خواب حمـلــه شیـــر جنگـــل
منوچهــر مطـــیعی تهرانی گوید: چنـان چه در خواب شیـری دیـدیــم که به ما حمـــلــه کرد مورد هجوم حادثه یا شخصــی قرار می‌ــگــیـــریــم. اگر از او بگـــریـزیـــم در واقـع از خطر میـــ‌ـــگریـــزیـم اگــر بر شیــر چیره شویم و آن حیوان را بکشـیــم یا منهــدم کنیم بر دشـمـن چیـره می‌شویم و از مخاطـره میـ‌ـــرهـــیم.

ابــن سیـرین: اگـر ببیـنی شیـــر تو را دنـبــال میـــ‌ـــکـــند، ولی به تو نمی‌رسـد، پادشـــاه باعـــث ترس و دلهـــره تو می‌ــشود. اگـــر ببـــینـــی از شیـــر فرار میــ‌ـکنــی، ولی شیــر تو را دنــبــال نمـــی‌ــکـنـــد، از آن چیزی که میـــترسـی ایــمن میـــ‌شوی و در امـــان میــ‌ـمانـی.

آنـــلــی بیـتون: اگر خواب ببـیــنید از فرزنـــد خود در مقــابـــل حمـله شیــر با چاقو دفــاع میـ‌ـــکــنیــد، نشــانـــه آن است که شجاعـانه در مقـابـل تهدید دشمــن خواهــیـــد ایــســـتاد.

تعـبـــیــر خواب نشـــستن بر پشـــت شیـر
حضرت دانــیـال گوید: اگـــر بیـنـد که بر پشت شیر نشـســـت، دلیل است منــزلـــتـی تمـــام حاصل کنــد.
جابرمـغـــربـــی گوید: اگر بیـنــد شیر را بر پشت گرفـته بود، دلیـــل اســت بر دشـمن ظفر یابـد.
آنـلـــی بیتون: اگــر خواب ببیـــنـیــد سوار بر شیر شدهــ‌ــایــد، نشـــانه آن اسـت که با شجــاعت در مقــابل سختیــ‌ــهــای زنـــدگـی ایــســتادگی خواهــیـد کرد.

تعـبیر خواب اعـــضـــای بدن مانـنـد شیـر
جابر مغــربی میـــ‌ــگوید: اگـــر در خواب ببینــی سر تو مثـــل سر شیـــر شده اسـت، تعــبـــیـرش این اسـت که به انــجـــام فســاد و حرام گرایـش پیدا میـــ‌کنی.
حضرت دانـــیـــال (ع) میــ‌فرمــاینـــد: اگر ببــینی گردن تو مثـــل گردن شیـــر شده اســـت، تعـــبیــرش قوت و همـــچــنین امـانـــتـــداری و دیـنــداری میـــ‌باشـد.

تعــبـیـر خوابــ‌ـــهای متداول در رابــطـــه با دیـدن شیر
ابـراهـیـم کرمـانی می‌گوید:

اگـــر در خواب ببیـنـی شیــر بانگ و فریـاد میـــ‌ــکـنــد و نعـــره میـــ‌ـــکــشد، تعــبــیــرش ایـــن اســت که از جهت پادشـاه دچار ترس و بیـم خواهـی شد.
اگر ببیـنــی در حال آمیزش با شیـــر هســـتی، پادشـاه تو را خوار و ذلــیــل می‌کنــد (بیـننده خواب مفــعول باشـــد)

جابـــر مغــربـــی میـــ‌گوید:

اگر ببـیـــنـی همــراه شیر مشـغول غذا خوردن هستـی، از مال و اموال پادشاه مصـــرف خواهــی کرد.
اگـــر ببیـنـی شیر مادهــ‌ای را دوشیـــده‌ـای، «دبـیر» پادشاه میــ‌شوی، ولی اگـــر ایـن خواب را زنی ببینـددایــه پســر پادشاه میـ‌ــشود.

ابن سیرین میـــ‌گوید: اگر ببـیـــنـــی گوشت شیـــر را میـ‌ــخوری، از پادشـاه به تو خلعـــتـی می‌رســـد، ابــراهـیم کرمانی نیـز میــ‌گوید: از پادشـاهی به تو سود و منـفــعـــت میـــ‌رسـد.

شیر وحشی در خواب دیدن | تعبیر خواب شیر در جنگل

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.