عقرب در خواب دیدن | تعبیر خواب عقرب و کژدم

عقرب در خواب دیدن و تعبیر خواب عقرب و کژدم،تعبیر خواب نیش زدن عقرب،تعبیر خواب کشتن عقرب،تعبیر خواب خارج شدن عقرب از اعضای بدن و خواب هایی که عقرب ببینید نشان دهنده دشمن شما می باشد ولی تعبیر های خاص خود این عنوان ها دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عقرب در خواب دیدن | تعبیر خواب عقرب و کژدم  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تـــعــبــیـــر خواب عقرب
محـمدبـن سیـــرین گوید: دیدن عقـرب به خواب، دلیــل بر دشمنـی ضعـیف اسـت.

حضــرت امـام جعــفر صادق فرمـــاید:
دیـدن عقرب در خواب بر سه وجه است.

دشـمن
حسود
سخـن چین

یوسف نبـــی علیه الـسلـــام گوید: دیدن عقــرب دشــمــن مکـــاره بود

آنــلــی بیـتون میـــ‌گوید: دیدن عقـرب در خواب، نشـانــه آن است که دوستـان ریـاکـار برای نابود ساخـتن زنـــدگـی شمــا از هر فرصتــی اسـتــفـــاده خواهند کرد.

معبـــرین غربی: دیدن عقــرب شناور روی آب نشــان دهنـــده نیاز شمـا به رهـــا کردن دردها و یادگـیری پذیــرفـــتن موقعیتــ‌های پیش روست.

ابن سیریــن: اگـر بیــند عقرب او را بگــزیـــد، دلـیــل که دشمـــنـــی او را سخنــی سخــت گوید، چنــانکـه غمــگـــین شود.

ابـراهیـــم کرمـانـی گوید: اگر دیــد عقـربی داشـت و مردم را میــ‌ـگـــزید، دلـــیل که بد مردم را بگوید.

برایـــت می‌گوید: اگـر در خواب عقـربــى شمــا را نیش بزنـــد، به ایـــن معنا اســت كه به دردسر میـ‌ـــافــتید.

معــبرین غربــی: دیدن و یا نیـــش خوردن توسط عقرب در خواب نشــان دهنده موقعـــیـت‌ـــهــایی در زنـدگــی بیـداری است که دچــار ضرر و زیــان میـــ‌شوید. نیـش عقرب در خواب احـســـاس مخرب، کلمـات تلـخ و افـکــار منـفـــی هســـتـنـد که برای رسیدن به اهدافتـان با آنــ‌ـــهـا مواجه می‌شوید.

تعبـــیر خواب کشـتـــن عقـرب
محــمـــد بن سیـــریــن: اگر دیـد عقربـــی را بکـــشـت، دلیل که بر دشــمنــی ظفر یابـد.

تعبـــیـر خواب خوردن عقـــرب
ابــراهـیـم کرمــانــی: اگر دیـد عقــربی به خرمـی خورد، دلـیل که دشمـــن با او فســاد کنــد.

تعبیــر خواب خارج شدن عقرب از اعضای بدن
ابن سیــریـــن میـ‌گوید:

اگـر در خواب ببیـنـی از پیشانــی تو عقـــرب بیرون میــ‌آید، تعـــبیرش این اسـت که دچــار رنـــج و سختــی میـــ‌ــشوی.
اگر ببیـنی از آلت مردانـــه تو عقـرب بیــرون آمده است، یعــنــی صاحــب فرزنــدی می‌شوی که دشـــمن تو خواهــد بود.

جابر مغـــربـی میـ‌ـــگوید:

اگر ببــیـنی از فرج تو عقرب بیـــرون آمـده اســـت، یعنــی صاحـب فرزندی میــ‌ـشوی که دشـــمـن تو خواهـد بود.
اگـر ببینی عقـــرب وارد مقعد تو شده اســت، یعـــنی دچـار آســـیب و ضرر و زیـــان خواهــی شد.

عقرب در خواب دیدن | تعبیر خواب عقرب و کژدم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.