عنکبوت در خواب دیدن | تعبیر خواب عنکبوت،تعبیر خواب تار عنکبوت

عنکبوت در خواب دیدن و تعبیر خواب عنکبوت،تعبیر خواب تار عنکبوت،تعبیر خواب کشتن عنکبوت،تعبیر خواب نیش زدن عنکبوت،تعبیر خواب عنکبوت بزرگ و خابهایی که در آن عنکبوت می باشد در این بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عنکبوت در خواب دیدن | تعبیر خواب عنکبوت،تعبیر خواب تار عنکبوت را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تعبیـــر خواب عنکـبوت
محمـد بن سیـــریـــن: دیدن عنـکبوت در خواب، دلــیــل بر مردی ضعیــف و گمــراه بود. اگر بینـد عنـــکـــبوت بگــرفـــت، دلــیل است که بر چنـین مردی ظفـر یابد.

ابـــراهــیم کرمـانی گوید: دیدن عنکبوت به خواب، دلـیـــل بر مردی بافـــنده بود.

منوچهـر مطــیعی تهــرانی گوید: اگـــر در خواب عنکبوت ببــینــیـد که در خانــه یا اتـاق شمــاست یکی از اهــالـــی خانه یا افـراد خانواده در شمـــا خشم و نفـرت به وجود می‌ـــآورد. بیـشــتــر حالت نفـــرت و اشـمئاز مطــرح میـــ‌ــشود یا خشــم و نارضـایـی. اگــر عنکـــبوت را جایی غیر از خانـه خویش ببـیـنیـــد دشـــمن ضعیف ناشــنــاسی ایـــن حالــت را در شمــا به وجود میــ‌ـــآورد. عنکــبوت دشــمن نیســـت بد خواهی اســت که بیـشتـــر از آزار رسـانــدن تنـفـــر بر می‌ـانــگـیـزد.

عنکبوت گویای کراهــت و نفـرت اســت و هر جایـــی که باشـد تعبیـــر به همـــان جا بر میــ‌ـــگـردد.

لوک اویتـــنـهاو میـ‌ــگوید: دیدن عنکـــبوت: یک تحول مثبت در امور شمـــا اتـفاق خواهد افتـــاد.

آنـــلــی بیــتون میـ‌ـــگوید: دیـــدن عنکـــبوت در خواب، نشـــانــه آن اســت که با توانایی و دقـــت، کارهــای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهــید آورد.

اچ میـــلــر میـ‌ـگوید: دیـدن عنــكـبوت در خواب، بیانــگر كسـب ثروت اســـت.

تعـبــیر خواب کشــتــن عنکـبوت
لوک اویتنـــهــاو: کشـتن عنـکبوت: پیروزی

آنـــلـی بیتون میــ‌ـــگوید: کشتــن عنـــکـبوت در خواب، نشانه آن اســـت که با زن خود اختلـاف و مشـاجره پیدا خواهیـد کرد.

تعـــبیـــر خواب نیش زدن عنـــکبوت
آنـلــی بیـــتون میــ‌ـــگوید: اگــر خواب ببـینیـد عنـــکــبوتی شما را نیــش می زنـد، نشـانه آن اســـت که از دسـت دشـــمنـــان خود عذاب خواهـید کشیــد.

تعبیر خواب عنکـبوت بزرگ
آنلی بیـتون می‌ــگوید:

دیـدن عنـکـــبوتی بزرگ در خواب، نشـــانـــه آن است که بخت و اقـبـــال مســاعـــد به شما کمک خواهد کرد تا به سرعـــت ثروتی به دســـت بیــاوریـد.
اگر خواب ببــیـــنیــد عنـــکبوتی بزرگ به همراه عنــکــبوتی کوچک به طرف شمـــا میــ‌ـآیـــد، نشـــانـــه آن اســت که تا مدتی کامــیابی و سعــادت همــراه شما خواهــد بود. امــا اگـر خواب ببینـــیـد عنــکـــبوتی بزرگ شمـــا را نیش می زنــد، نشانه آن اسـت که دشــمنان سعادت و خوشبختـی شمـا را به گونه ای نابود میـــ‌ـسـازنـــد.
اگـــر خواب ببـــیـــنـیـد از عنــکـــبوتی بســیار بزرگ می‌ــگــریزید، نشــانه آن است که ثروتی را از کف خواهیـــد داد.
اگـــر خواب ببــینـــید عنـکبوتی بسیـــار بزرگ به طرف شمـــا میـــ‌ـآید و شمـا او را میـ‌کـشـیـــد، نشـــانه آن است که مقــام مناسـبــی به چنــگ می‌ـآوریـــد. اما اگـــر بعد از کشتـــن عنـکبوت متوجه شوید دیگر بار زنـــده می‌شود و به دنـبال شما می‌ـگذارد، علــامــت آن اسـت که وضعـــیـــت متـزلزل مادی، شما را تحت فشــار قرار خواهد داد.

تعـــبیـر خواب عنـــکبوت طلـــایـــی
آنـــلـــی بیــتون می‌گوید: اگر دخـــتری خواب ببـیــنـــد عنکــبوت‌های طلـایی در اطراف او حرکت میـ‌ـکـــنند، علــامت آن است که شادمانـــی زندگـــیش افـزایـــش میـ‌ـیابد و با دوستــانـــی تازه آشـنا خواهـد شد.

عنکبوت در خواب دیدن | تعبیر خواب عنکبوت،تعبیر خواب تار عنکبوت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.