مرده در خواب دیدن | تعبیر خواب مرده،جنازه دیدن در خواب

مرده در خواب دیدن و تعبیر خواب مرده،جنازه دیدن در خواب،شخص مرده یا جنازه،تعبیر خواب مردن نزدیکان و فامیل،تعبیر خواب صحبت کردن مرده ،تعبیر خواب نالیدن مرده از درد و خواب هایی مانند این تعبیرهای خاص خود را دارد که در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مرده در خواب دیدن | تعبیر خواب مرده،جنازه دیدن در خواب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تعـبــیــر خواب مرده
دیدن مرده در خواب دلـــیــلی بر ترس و وحشـت نیــســـت. مرده در خواب بشـارتـــی اســت برای دیدار با دوست یا مهــمـــان. چهره و رخــســـار شاد شخص مرده هم برای شخص بیـنـــنده خواب خوب اســـت و هم برای شخص متوفی که نشانـــه ای از در آرامش بودن روح مرده اســت.. وقتـــی که یک زنــده را مرده ببینــیـم و آن زنــده آشـــنا باشد نشان طول عمر و سلـامـــت او است. اگـر در خواب ببینـید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگـر مرده شمـــا را دعوت کرد و نزد خود نشــانـد خوب نیـســـت و اگر دست بر گردن شمـــا افـــکــند بدتــر اســـت.

دیدن مرده در لباس نامـناسـب و کهنه هشــداری از رســـیـدن غم و ناراحتی برای بینــنــده خواب است. تعبیــرگران امـروزی دیدن مرده را بیانگر از دسـت دادن فرصــت و یا به اصطـلــاح فرصت سوزی میــ‌ـدانـند. زنـــدگی در نقــطه مقـــابل مرگ و نمـاد وجود داشـــتـن فرصـت اسـت. رویاهایــی که در باره مرده و مردگـان دیـده می‌ـــشوند تعــابـیر مخــتــلــفی دارنـد که همگـــی بایستــی بر اساس شرایـــط بیــنــنده خواب، نوع و محوریت خواب تعبـــیــر گردند.

تونی کریـــســپ نویسنده کتـاب فرهــنگ تفــسیـر رویا در رابـطـــه با دیدن مرده در خواب می‌ــگوید:

رویای مردمـان مرده منظور تصویر رفتـگانـی است که شمـــا ایشان را می‌شـنــاختــید. اکثــر رویاهـــایــی که در آن‌ـــهـا مردگـان ظاهـر میــ‌ـــشوند حاصـل تلاش ما برای کنـــار آمدن با خاطــرات، احسـاس گنـــاه، خشم و سایــر احساســـاتـی است که در ارتـبـاط با آنــ‌ـــ‌ـــهـا داشــتــهــ‌ایـم. یا احــساســمـان دربـاره خود مرگ. وقتی شخصــی که به ما نزدیک اســت میـ‌ـــمـــیـرد، به دورانـی قدم می‌گذاریـم که رابــطـــه ما با او تغــیـیـــر می‌کــنــد و از موجودی حاضر در عالم ماده به موجودی زنـــده در خاطـــرات و زنـدگی درونی ما تبــدیـل میــ‌ـشود.

همسر مرده: بســـیـاری از رویاهای مردگـان از سوی زنانــی گزارش شده انــد که شوهران را از دســت داده انــد. داشتــن رویاهـــای آزاردهـنده از دســت دادن توانــایـی دیـدن رویای همــسـر متوفی تا مدتـــی و یا دیدن رویایی با مضـمون تصویر او در دوردست ها نزدیـــک نمــی شود که تا مدتــی پس از مرگ همسر طبیـــعی اســت. پس از پذیـرفتن مرگ، مواجــه شدن با حس فقدان، عزاداری و خشم، و ادامه دادن به زنــدگی و عشــق به عزیزان، مضمون این رویاهــا به تدریـــج شادمان تر می شوند و تاثـــیـــرات منـــفی آنـهــا بر طرف می شود.

شخــص مرده یا جنازه:

معــمولا به بخـــشــی از زنـدگی شما اشــاره می کند که “مرده” اســـت. این تصویر می توانـد به پدیـده عمومی مرگ احـــسـاسات اشـاره کند که شامـــل چیزهــایــی از قبیــل درمـــانـــدگــی در ایـجـــاد ارتباط عاطـــفـی و از دست رفـــتـــن احساس شما در مورد شخـــصـــی اســت. افـســردگــی و غمی که پس از تغیـیـــرات عظیـــم در زنــدگی، از قبیـــل از دست دادن همـــسـر، فرزند، یا کار، به وجود می اید. احـــساس ایـنکه زنـدگی شمــا به طور کلی نه انـگـــیـزه ای دارد و نه ثمــره ای.
مثــلـــا وقتی که احــسـاس می کنید در رابـــطــه زناشویی یا موقعیـــت خاصی از زندگی به جایــی نمـی رسـید، خشـــم سرکوب شده ای که ابراز وجود مثـــبــت شخــص را نیـز “می کشـد”، تصویر مرده در رویا می تواند احـــســاساتــی را که برشمرده ایـم به هم پیوند بزنــد، همـــان گونه که سمبـــل ها بیانـــگـــر عرضــه وسیعی از معـانــی هسـتـند. شایــد این هم شخــص مرده بخشـــی از وجود شمـــا باشد که می خواهـیـــد از خود جدایش کنید و پشت سر رهـایش کنـــیـد تا بمـیـرد.

کارل گوستــاو یونگ دیدن شخص مرده در رویا را اینـــگونه تحلـیل میـ‌ـــنمــایـــد:

دیــدن یا حرف زدن با مرده در خواب، اخطـــاری به شماســـت که تحـــت تاثیـر افراد منـفی هستــیـد و با یک جمـــع نا منــاســب رفت و آمــد می کنـــیــد. این خواب ممــکن است راهــی برای شما باشـــد که احـسـاســاتتـان را با کسانی که مرده انـــد، مطرح کنـــیــد و حسـتـــان را بیان کنــید و خودتـــان را خالی کنید. تعــبیر دیــگر ایــن است که ایـن رویا سمــبلـی از از دســـت دادن مادی اســت.
اگر شما خواب یک نفر را ببـــیــنیــد که مدت ها قبـل مرده اسـت بیـانگــر ایـــن اســـت که موقعــیت یا رابـــطه فعــلـــی تان در زنـــدگی، مشابـــه ویژگـــی فردی اسـت که فوت شده اســـت. رویا ممکــن است نشانــگر این باشـد که چگونه نیــاز دارید به این موقعیت یا رابطه پایـــان دهید و آن را تمــام کنــیـــد.
اگـر شما خواب کسی را ببیـنید که اخیرا مرده است، پس به ایــن معــنی اســـت که مرگــشــان هنوز در ذهـنتـان زنــده اسـت و مرگ آنـهـا را باور نکـرده ایـد. شمـا هنوز تلاش می کنـــیـــد تا مرگ او را باور کنــید. اگـر شخـص فوت شده تلـــاش می کنـد تا شمــا را همــراه خودش به جایـــی ببــرد، پس بیانگـــر ایـــن است که شمــا تلـاش می کنـید مرگــش را بفهــمیـــد. شما نمـــی خواهیــد تنهـــا باشـید.

تعـــبیـــر خواب مردن نزدیکان و فامیل
کارل گوستاو یونگ میـــ‌ـگوید:

دیـــدن و صحــبـــت کردن با پدر و مادر فوت شده تان در خواب بیانـگـــر ترس شما از دسـت دادن آنهـــاست یا راهـــی است که شمـــا برگــزیدید تا با ایـــن فقـــدان کنـار آییـد. شما از خواب به عنوان شانس آخـــری اسـتـــفـاده می کنـــیـــد تا برای آخریــن بار با آنــهـا خداحافـظـــی کنـیـد.
دیــدن برادر یا خواهر مرده تان، خویشاوند یا دوست مرده تان که درخواب شمــا زنده هسـتند بیــانگر این اســـت که شمــا دلتـــنـــگ آنها هسـتیـد و تلاش می کنــیـــد که خاطـــرات گذشـــتــه تان را که با آنـهـا داشــتـه اید بازیابــی کنـیــد. شمــا در تلاشـیـــد تا با سرعـت زندگـــی روزمره بیداری تان کنـار آییـــد، همــراه شوید، خوابتــان تنـهــا راه شمــا برای کنار امـدن با از دست دادن یک عزیز است.
خواب دیـــدن بچــه مرده تان، راهی برای شمـــاســت که بچـه ی خود را از طریق خوابتــان، زنـده نگـه دارید. برای یک مادر یا پدر، از دسـت دادن بچه، سخـــت اســت. ایــن رویا دیـــده می شود چون که هنوز شما نمی توانـــید قبول کنـید یا درک کنــیـــد که چگونه و چرا بچه تان انـــقدر زود از دستـتان رفـت.

ابـراهـیـــم کرمـــانــی میــ‌ـــگوید: اگـر در خواب ببینی فرزندت مرده اســـت، تعبیرش ایــن اســت که ثروتمـــنـد میـــ‌ـشوی،

بعــضـــی از تعبیرگــران نیـز گفتـهـــ‌ـــانـــد: از شر دشــمن ایمن خواهـــی شد.

جابـر مغـــربی میـــ‌گوید: اگـر ببـیـنــی فرزند خودت را کشتــه‌ای، روزی حلـــال به دســـت میــ‌آوری.

ابراهـیم کرمـــانــی میـ‌ـگوید: اگـــر ببــیـــنـــی پدر و مادر تو مردهـــ‌ــاند کار تو بهتـــر می‌ـــشود.

تعبـــیر خواب صحـــبـــت کردن مرده
ابن سیریـــن میـــ‌گوید: اگر در خواب ببـیـنـی مردهـ‌ـهـــا به تو بشــارت میـــ‌ــدهند و سخـنــان خوشایـــند میـ‌ــگوینـــد، تعــبـــیـرش ایــن اسـت که خداوند از تو راضـــی می‌ـباشد،ـ‌‌‌‌ــ‌ ولی اگر حرفـ‌ـــهای ناخوشاینـد میـــ‌گویند تعـبـــیــرش برعکـس حالت قبـلی اســت
‌‌ــ‌ـــ‌‌(و به طور کلی اگـــر کسی خواســـت بدانــد که خداوند چقدر از او راضــی است، باید ببـینـــد وضعـیت او پیش مردهــ‌ها چگونه اســـت و با او چگونه برخوردی دارند)

با تعبــیــر خواب کامل صحـبـت کردن با مرده همــراه ما باشیــد.

تعــبیر خواب چیــزی از مرده گرفــتـــن و چیــزی به مرده دادن
مطــیـعی تهرانــی میـــ‌گوید:
اگــر کســی در خواب ببـــیـنــد لباس خود را به مرده میـــ‌دهــد خوب نیســـت و نشــان آن اســـت که سلــامـتـــش به خطر میــ‌افتد و زیان می‌ـــبیـنـیـــد و به آبـــرویش لطــمه وارد میـــ‌ــآیـــد. اگر بر عکـس ببــیـنـید از مرده لبـــاس میــ‌گــیـــریـــد خوب اســت چرا که حرمـت و عزت و احـتـــرام و آبــرو به دســـت میــ‌آوریــد.

با تعـــبیــر خواب کامل چیــزی از مرده گرفـــتن و چیـــزی به مرده دادن آشنـــا شوید.

تعــبـیر خواب نالیدن مرده از درد
ابن سیریـــن میـــ‌ـگوید:

اگــر کسـی که مرده اســت را در خواب خودت ببیـــنی که نالـه و زاری میـ‌ــکـــنـــد آن مرده در زمـان حیــاتــش در دنیــا بدکـــردار بوده اسـت.
بطوری که اگر ببـــینی از سردرد نالــه می‌ــکـنــد، آن مرده در زمـان حیاتــش در دنــیــا با مردم به تکبــر رفتـــار میــ‌کرده اســـت.
یا اگر از درد دنـدان ناله میـ‌ـکــند در زمــان حیـــاتش فحش و ناسـزای فراوانــی به دیـــگران گفته است.
یا اگــر از درد شکــم نالـه میـ‌ــکـنـد، آن مرده در دنیا مال حرام مصـرف کرده اســـت.

جابر مغـربی می‌گوید: اگـــر از درد پشت ناله میـ‌ـکنــد آن مرده در دنـیا خیلـــی زنا میــ‌کـــرده و به پدر و بسـتگــانــش بدی می‌نموده.

تعبیـــر خواب زدن مرده
اسماعـــیل بن اشـــعث می‌ـگوید:

اگر ببــینـــی مرده، تو را میــ‌زنـــد از مسافـــرت سود و منـفـعـــت بدســـت میــ‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌ـــآوری.
اگر مرده‌ــای را در خواب خودت ببـــینی که او را میـــ‌ــزنــی و او هم از کتــک خوردن راضـی اســت در آن دنیـــا به سعــادت رســیـــده اسـت.
اگـر ببــیـــنی خودت مرده‌ـــای و تو را میــ‌زننـد در دین و ایمـان قوت خواهی داشــت.

بعـــضی از تعــبـــیرگـران گفــتـهــ‌ــانـد: بدهی تو پرداخت میـــ‌شود.

تعــبیـر خواب مرده و لباس
ابــن سیــریـن می‌ـــگوید:

اگــر کســی که از دنیـا رفــتـــه است را در خواب ببیـــنـــی لباســ‌ـهای خوب پوشیده اسـت باایـمـــان از دنیا رفــتـــه است.
اگـر کسـی که از دنـیا رفـــتــه اســـت را در خواب ببینـی لباس‌ـهای سفـیـــد پوشیده اســـت آخرتــش خوب و نیک اســت،‌‌ـ‌ـــ‌ــ‌ ولی اگـر لبـاســـ‌ــهای سیـاه پوشیـــده اسـت آخـرت بدی دارد، ‌‌‌ــ‌‌ یا چنانچه لبـــاس‌هـای زرد و کبود پوشیده است در زمـــان حیــاتش گناهـکار بوده اسـت.
اگـــر در خواب ببیــنی بر تن مردهـــ‌ای لبـــاس پوشانــدهـــ‌ای، تعـــبــیرش ایــن اسـت که به زودی از دنـــیا می‌روی. اگــر ببـــینـــی لبـاس خودت را به مرده دادهـــ‌ای دچار غم و اندوه میـــ‌ـــشوی.
اگـر ببـینــی مرده‌ـای لباس میـــ‌فــروشد آن نوع لبـــاس گران میــ‌شود.

تعـــبــیر خواب آمیـزش با مرده

آمیــزش مرد با زن مرده

ابـــن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببـــینی با مرده زنـــی ازدواج کردهـ‌ــای و با او آمیــزش نمودهـ‌ای، تعـبیـــرش ایــن اسـت که از املـــاک و دارائی‌ــهـای آن زن چیزی به دست می‌ــآوری

امام صادق (ع) میـــ‌فـــرمــایند:

اگر ببینـــی با زن مردهـــ‌ـــای آمـیـزش نمودهـــ‌ـای، تعــبیـرش این اسـت که خواسـته و حاجت تو برآورده می‌ـشود و سود و منـفعت به دست میـــ‌ـآوری، الــبتــه اگــر آب منی از تو بیـــرون نیــامده اســـت، ولی اگـــر آب منــی بیرون آمد تعــبـــیرش بد میـــ‌ـــبـــاشــد.
اگـــر مادر یا خواهـــر تو از دنــیا رفــتـــه و در خواب ببــیـنـــی که با او آمـیزش می‌ــکـــنـــی، یــعـنـی چیــزی از اموال آن مرده به تو میـ‌رسد.

آمــیــزش زن با مرد مرده

ابـن سیریـــن میـــ‌ــگوید: اگـر زنـی در خواب ببـیند مردهـــ‌ـای با او ازدواج کرده و در خانــۀ زن با او آمــیــزش کرد اموال زن دچـــار کم و کاسـت و ضرر و زیــان می‌شود یا اینـــکــه حال و روزش دگرگون می‌شود.

تعـبـیـــر خواب زنده شدن مرده
ابــراهیم کرمـــانی میـــ‌ــگوید: اگــر در خواب ببـــینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیرش فوق الــعاده خوب می‌باشد.

حضـــرت دانیـال (ع) نیز میـــ‌فرمـایـنـــد: اگــر در خواب ببـینـی مرده‌ای و زنــده شدی، از گناه توبه میـ‌ـــکـنی و عمـر طولانـی خواهی داشـت.

مرده در خواب دیدن | تعبیر خواب مرده،جنازه دیدن در خواب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.