پول در خواب دیدن | تعبیر خواب پول،پول خارجی و دلار

پول در خواب دیدن و تعبیر خواب پول،پول خارجی و دلار،تعبیر خواب پول پیدا کردن و گم کردن،تعبیر خواب پول خارجی،تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران و خواب هایی که در آن پول باشد تعابیر خاص خود را دارد در ادامه جزئیات بیشتر پول در خواب دیدن | تعبیر خواب پول،پول خارجی و دلار را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پول: آنچه برایش ارزش قائلیـم؛ قدر و ارزش نزد دیــگـــران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منــابـع شخصی؛ توان تغــیـیـر امور یا انــجـام امور؛ داشـــتن قدرت، حتــی قدرتی که موجب سلـطـــه بر شخص دیـــگری میـ‌ـــشود؛ بهــایـــی که برای کردار یا آرزوهایــمان میــپـردازیـــم –”دیـــشب به شوهرم حقایـقی را در مورد خانـــه گفتـــم، اما مطمئنم وادارم می کند تاوانش را بدهم” فرصت، زیــرا پول توان خریـــد زمــان برای کنـــد و کاو و امـــتحان چیـزهـای نو را به ما می دهـــد.
پیـدا کردن پول: به دســت آوردن قدرت؛ رهایی از اســـترس و احـساســات منـفی، زیــرا که با پیدا کردن پول هیجـان زده و شادمان می شویم.
گم کردن پول: از دست دادن قدرت یا فرصت.
نداشتن پول کافی: احـــســاس بی کفـــایتـــی و در هم شکـستـــن توان فرد.
پول دزدیـده شده: احســـاس گناه از قدرتی که به دســـت آورده ایــد؛ احــســاس می کنـید به شما خیـانـت شده اســـت؛ از دســت رفــتـــن قدرت اگر در رویا پول شمـا را دزدیـده بودند؛ احـســـاس ایـــنکـه دیـگران به شمـــا اعتمـاد کامـــل دارنـد؛ خود را به سادگی در اخـتـیـــار روابـــط عاطفـی و آمیزش جنسی می گذاریـد.
(کتاب فرهــنـگ تفـسیـر رویا)

برپـــایه روانشنـاسی تحـــلیـلی کارل گوستاو یونگ دیــدن پول در خواب به این معـنـاست:

پول: دیدن یا برنده شدن پول در خوابــتـان بیـــانـــگــر این است که موفقـیت و کامـیابی در دسـت شماست. پول بیـانگــر اعـتــمـاد به نفـــس، ارزش، موفقیــت یا ارزشـمـنـــدی اســت. شمـا به خودتان خیـلی باور دارید. تعبیـــر دیــگـــر این اسـت که خواب دیــدن در مورد پول به نگـــرش های شمــا در مورد عشـق و موضوعات قلبـــی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت اســـت. بویژه پیـــدا کردن پول بیـانــگــر درخواست عشـق یا قدرت اســت.
از دســـت دادن پول: خواب دیــدن ایـــنکــه پول از دســـت می دهیـــد بیانـــگـــر ایـــن است که جاه طلـــبـــی، قدرت و عزت نفـس نداریـد. شما ناشـــادی و موانـعی را در زندگــی بیداری تان تجربــه می کنــیــد. ممـــکن است احــســاس ضعــف، آســیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگـی بیـداری تان تجــربـه کنید.
خرج کردن پول: دادن یا خرج کردن پول در خوابـــتـان مشـــابــه عشـــق ورزیدن اســـت. شمـــا به دنــبــال عشـق هســـتیــد. دیــدن دیگران که پول دور می ریـزنــد بیـــانـــگر این است که حس می کنـیــد نادیـده گرفـــتـه شده ایـد، چشـــم پوشی می شوید یا از شما غفــلت می شود. کسی اســـت که به انـدازه کافی توجه به شما نشان نمــی دهــد و عاطفــه خرج شمـا نمــی کنـــد. اگـــر شمـــا پول را احـتـــکـار کنیـــد، بیــانـگر عدم امـنـــیـــت یا خودخواهـــی اســت.
پول نداشتن: خواب دیــدن اینکـه شمـا پولی نداریـد بیـــانگـــر ترس از دســت دادن جایگاهـــتـان در جهــان اسـت. شما توانـــایی مورد نیـاز برای دستـیـــابی به هدفــی مطلوب را نداریـــد. اگر شمــا در خوابـــتـان پول قرض می گیریــد، بیـانگر ایـــن اســـت که منـابـعتـــان را خیلی توسعــه می دهید(از منـــابــعتـــان زیــادی استفـــاده می کنـــیــد). شما تلاش می کنیـد در زمان کم خیـــلی کار انجــام دهیـــد.
دزدیدن پول: خواب دیـدن اینکــه پول می دزدید، هشداری اسـت در این مورد که شمــا در خطـــریـــد. شما نیـاز دارید که بیــشــتر احتـــیاط کنـــیـد. جنــبــه ی مثبـــتــش این اسـت که خواب بیانـــگــر ایـن اســـت که شمـا نهـــایتـــا پی چیـزی می روید که در زندگـی می خواهـــیــد. تعبـــیــر دیگر ایـــن است که دزدیــدن پول به این معـــنــی است که عشــق ندارید. شمـــا در مورد مســـالـه پذیـــرفــتـه شدن مستـــاصل هســـتید.
پول خورد: خواب دیدن ایــنکــه پول خورد اشـــتــبـــاهــی(کمـــتــر یا زیـــادتـــر) دریــافـــت می کنــید بستـــه به ایـــن است که فریــب خورده اید (کم پول گرفـتـــه ایـــد) یا خیر. اگـــر شما کم پول گرفــتـــه ایـــد، پس مشابه مســائل عزت نفـس و اعـــتـمــاد به نفــس پایــین است. شما حس می کنـیـــد که ارزشــی نداریــد. اگـر پول خورد بیشـتــر از چیـــزی که بقیه پولتــان است دریـافت کنــید، بیـانــگر تکـــبــر شمــاست. شمــا حس می کنیـد که محــق چیـــزهـــای خاصــی هستــید.
پول به همـراه خون: خواب دیدن پول با خون روی آن به ایـن معنی اسـت که شمـا دستـاورد های خاصـی را به هزیــنه ی زنـــدگی کس دیــگـر بدست می آورید(کسـی را قربانــی می کنیـــد تا به چیـــزی برســـید). خواب شمـا ممــکن است بیـــانـــگـر گنـــاهتــان در ایـن مورد باشد که چیـزی را می پذیــرید که می دانـیـد اشتـــبــاه بود.

تعبـــیـــر خواب پول
منوچهــر مطـیعــی تهرانـی گوید: پول خرد و سکه غم و غصه کوچک اســت از آن نوع که روزانــه برای ما پیش میـــ‌ـــآیـــد و چه بسا شب هنگــام فراموش می‌کـنـــیـــم ولی پول به طور کلـــی نشـان دهـــنده ناراحــتــی هایی است که پیــش میـ‌ـــآیـــد و زندگـی انسان را زشــت و نامـطلوب می‌ـــکنـد. روی هم رفــته پول و چرک و ابـتلــا و بد بخـــتی اسـت.
آنــلی بیــتون می‌ـگوید: دیـــدن صندوقی پر از پول در خواب، دلـالت بر آن دارد که آیـــنــده ای درخـشــان در پیــش خواهـــید داشـت
لیلـا برایــت میـــ‌ــگوید: دیدن پول در خواب، بیانــگــر آن اســـت که به خاطـــر موضوعی مجـبور به پول خرج کردن میــ‌شوید

تعبـــیــر خواب پول گرفتن از دیـــگران
مطـــیعـی تهرانــی: چنـان چه از کســی پولی گرفـــتـیــد آن شخــص برای شمـــا دردسـر درســت میـ‌کنــد.
درکـــتـــاب سرزمــین رویاهـــا آمــده اســت: به شمـا پول میــ‌ـبخشند: پول به دستتــان می‌ــآید
لیـــلا برایـــت: اگر خواب ببـیـنــیـد کسی برای شمــا حوالـــهـــ‌ـــای پولی فرسـتـاده، یعــنــی هدیـــهـ‌ای دریافت خواهـــیـد کرد

دیـدن پول دادن به دیـگــران در خواب
مطیعی تهـــرانــی: اگــر خودتان به کســـی پول دادیـد شما برای او ناراحتی‌ـهـــایـی را به وجود میـــ‌ـآوریـد که شاید خودتان هم نمـــیـــ‌ـخواسـتــید
درکتاب سرزمـین رویاهــا آمــده اســـت: شما به کسی پول می‌ــبخشید: ناراحــتـــی ولی فقـط یک روز
آنلی بیـــتون: اگر خواب ببــیــنیــد به کســی پول میـــ‌ــپردازیـد، علــامت آن اســت که دچـار بدبـختـــی خواهید شد.

تعـبیر خواب پول خارجـی
لیلا برایت: دیـدن پول خارجــی در خواب، نشـانه‌ـی موفقـــیــت در کارهــای خطـرنـاک اســـت.

تعـبـیـــر خواب پول پیدا کردن و گم کردن
لیـــلـــا برایـت: پیدا کردن پول در خواب، نشـان‌ــدهـنــده‌ی آن اســت که در مقـــابـــل مشکـــلــات مقاومت میــ‌ـــکــنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‌ی بدشانسی در انـــجام یکـی از کارهایتــان اسـت

آنـلی بیتون میـــ‌ـگوید:

اگـــر در خواب پول پیدا کنــیـــد، علـامت آن است که در مقـــابل نگـرانی اندک، شادمانی فراوانــی خواهـــیـــد داشـــت.
اگر در خواب پول گم کنـیـد، نشانه آن اسـت که در محـیط خانوادگی اوقات ناخوشاینـــدی تجربـه خواهیــد کرد.

تعــبیـر خواب پول به روایت آنـــلـــی بیــتون
آنـلـــی بیتون:

اگـــر در خواب پول خود را بشــمارید و ببینـید مقـــداری از آن کم اســـت، علـامـــت آن اســت که در پرداخــت قســـطـــ‌هـای خود درمـانده خواهیـد شد.
اگر خواب ببــیـــنـــیـــد از جایـی پول میــ‌ــدزدیــد، نشانه آن است که در آستــانه وضعـــیـــت خطـرنــاکــی قرار گرقـتــه ایــد. بایـــد بیشـــتـــر مراقـب اعـمال خود باشید.
اگــر خواب ببــینیـد پول پس انداز میــ‌ـکـــنــید، علامت آن است که به ثروت و آسایـــش دست خواهـید یافت.
اگر خواب ببـیـنیــد پول می‌ــخوریــد، نشــانـه آن است که در آینــده فرد پول پرســتی خواهــید شد.
اگر خواب ببیـــنــیــد به جســتجوی مقــداری پول هستــید، علـامـــت آن اسـت که شادمـــانـی و خوشبخــتی روی خوش به شمـــا نشـان خواهد داد.
اگر خواب ببــینــیـد مقداری پول پیــدا کردهـــ‌ـــایـــد و زنی جوان ادعای مالـکـــیت آن را میـ‌ـــکـند، نشــانه آن اسـت که در اثر مداخـــله یکـــی از دوستـــان در کارهـای شمـا، زیـان سخـتـی خواهید دیــد.

پول در خواب دیدن | تعبیر خواب پول،پول خارجی و دلار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.