کوه در خواب دیدن | تعبیر خواب کوه،از کوه بالا رفتن در خواب

کوه در خواب دیدن و تعبیر خواب کوه،از کوه بالا رفتن در خواب،تعبیر خواب بالا رفتن از کوه،کوه بلند ، کوه معروف در خواب دیدن ، خواب کوه دیدن،کوه های بسیار در خواب و خواب های از قیبل این تعبیرهای بسیار خاصی دارد که در ادامه جزئیات بیشتر کوه در خواب دیدن | تعبیر خواب کوه،از کوه بالا رفتن در خواب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تعبـــیـــر خواب بالـــا رفتـــن از کوه
کوه سخـتی و دشواری مسیـر منتهـی به هدف را نشان میــ‌ـدهـد. بالـا رفتــن از کوه نماد سخــت کوشی و دســت زدن به کارهــای دشوار است.

کارل گوستاو یونگ در رابـــطــه با کوه و بالا رفـــتـن از آن می‌ـگوید:

دیدن کوه در خوابـتـــان بیـــانــگــر موانـــع و چالش های بزرگ زیـــادی اســـت که مجــبورید بر آنــها غلبـه کنــید. اگر شما در بالای کوه هســـتیـد، بیانـگـــر این اســـت که شما به اهداف خود دسـت یافـــتــه و آنـــهـا را درک کرده ایـد. شمـا ظرفیت کامـــل خود را شنــاسایــی کرده اید. تعبیر دیگــر این اســـت که کوه بیـانـگـــر قلــمـرو بالاتر آگــاهـی، دانـــش و حقیقـــت روحانی است.
خواب دیـدن ایــنـکه از کوه بالا می روید بیانگر عزم و جاه طلبـی شمـاسـت.

تونی کریسـپ در کتـــاب فرهـنــگ تفـــســیر رویا میـ‌گوید:

اگر از کوه بالا میـ‌ــرفــتـــیـد: کشـــمکـــشـــ‌هـایـی با خویشـــتــن، از قبــیــل عدم اعتمــاد به نفس و آرام و آهســـتــه پیش رفتن، مواجــهــه با دشواری.

مطـیعی تهرانی:

اگــر در خواب ببــیـنید از کوهی عظـیم بالـــا میـ‌روید کاری بزرگ در دست میـ‌ـــگـیــریــد.
اگر دیـــدیــد که از کوه به سختـــی و با رنـــج و زحـــمـــت بالـا میـــ‌روید کار شمــا دشوار خواهد بود و اگـــر آسـان و سبـک راه پیـــمـایـی میـــ‌ـکنـید به سهولت بر دشواری یا آن شخــص دور از دسـتــرس چیـــره می‌ـــگــردیــد.

ابن سیـرین میـ‌ــگوید: اگـــر در خواب ببیــنی از کوه بالـا میـــ‌روی، تعـبـیرش ایـن است که آنــچه را که در پی آن هستــی بدسـت میـــ‌ــآوری و حاجـــت و خواســته تو برآورده میـ‌شود،

بعضـی از تعـــبیــرگران میـ‌ــگویند: اگر ببـــینـــی به سخـــتـی بالــا میـ‌ـروی، یعنی با رنــج و سخــتـــی به خواستـــهــ‌ــات می‌ـــرسـی.

امـــام صادق (ع) میــ‌ـفرمــایـــند: اگـر ببیــنـی نمــی‌ـــتوانـــی از کوه بالـــا بروی، تعــبیرش نرسیـــدن به خواســته می‌ــبـاشـــد.

آنلـــی بیــتون می‌ـگوید:

اگـر خواب ببـــینــیـــد از کوهی سر سبز بالـا میـ‌روید، نشـانـه آن است که بزودی به ثروت و مقــامــی ارجـمــنــد دســـت خواهــید یافـت.
اگر خواب ببــیـنـیـــد از کوهی سنـــگی بالـــا میـــ‌ـروید موفق نمـــی‌ــشوید به قله آن برسـی، نشانه آن اســـت که اگــر بر ضعــف‌های روحی خود غلبه یابید میـ‌توانید موانـع را از جلوی راه خود بر داریـد.

کوه در خواب دیدن | تعبیر خواب کوه،از کوه بالا رفتن در خواب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.