گرگ در خواب دیدن | تعبیر خواب گرگ،حمله و کشتن گرگ

گرگ در خواب دیدن و تعبیر خواب گرگ،حمله و کشتن گرگ،تعبیر خواب کشتن گرگ،تعبیر خواب حمله گرگ،تعبیر خواب زوزه گرگ،تعبیر خواب گرگ نر،تعبیر خواب گرگ بچه و خواب های مانند این تعابیر خاص خود را دارد در ادامه جزئیات بیشتر گرگ در خواب دیدن | تعبیر خواب گرگ،حمله و کشتن گرگ را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تونی کریسـپ در کتـــاب فرهنـــگ تفـــسـیـــر رویا میــ‌گوید: هر چنــد که گرگ می‌ــتوانـد احــســـاس بیم از خطـر ناشــناختـــهــ‌هـایــی که در کمـیـــن شما نشـــستـــه‌ــاند را به تصویر کشــد، امـــا اغلب اوقات گرگـــ‌ در رویا تنهـــا ترس است. ترس یکی از واکــنــش های غریــزی ما در برابـــر شرایــط است، پس به صورت یک حیوان به تصویر کشـیـــده میـ‌ــشود. ممــکـن است ما خود را اسیــر ایــن احســاسات غریـزی بیـابــیــم. گرگ همــان طور که در داستـــان‌های پریان به تصویر کشیده میـ‌ـشود نمایــانــگر ترس زنـانـــه از جنـــسیت مردانـــه است، خشـــم و خواسته‌هـــای جسـمــانـــی سرکوب شده، عواطــف و احســاساتـــی که از آن هراس دارید.

تعبیر دیـدن گرگ در خواب و رویا
برپایه تحـــلیل روانـــشــناسی کارل گوستــاو یونگ:

دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجـــات، زیبایـی، تنـهایــی، رمــز و راز، اعتماد به نفـــس و غرور اسـت. شما قادریـــد که در بالـا پایــین های مخـتـــلـــف اجـــتــمــاعــی آرامشتان را حفظ کنــیـد و به راحـتی و با وقار، با هر موقعــیـتــی منعــطف شوید. شمــا خودتان تنـها بودن را انـتخاب می کنیـد.
به تعـــبیر منفی، گرگ بیــانگـر خصومت، پرخاشـگـری یا آب زیـــر کاهی اسـت. ممکــن اســت بازتـابی از یک موقعیت غیر قابـل کنــتــرل یا نیـروی همـــه گیــر در زندگی تان باشـــد. این به یک وسواس، اعـتــیــاد یا چیزی فرای کنـــترل شمـا اشـــاره دارد.
دیدن گرگ سفــیـد در خوابــتـان نشــانـه ای از شجاعـــت و پیــروزی اسـت. شمـا توانـایی دارید که حتی در تاریــک تریـن ساعات هم نور را ببــیـــنیـد. دیـــدن گرگ سیاه در خوابــتـان بیانگــر سایه شمـاسـت. ویژگـــی هایـــی از گرگ هســت که شمـــا از تایــیـد و ایــجـــادش در خودتان سربـــاز می زنـــیــد.
خواب دیــدن اینکــه یک گرگ را می کشــید بیــانـــگـــر خیــانــت است. راز های خاصــی به شما نمایـــش داده خواهد شد. اگـر شمـا در خوابتـــان توسط یک گرگ تعقـیب می شوید، بیـانـــگــر این است که مشتـــاق نیستید با یک مساله روبرو شوید که به صورت منـفـی روی زنــدگی تان اثر می گذارد. به جایــش از آن فرار می کنیــد.
شنیدن زوزه ی گرگ در خوابتان بیـانــگـر درخواست کمـــک از کسی در زندگـــی بیـداری تان است.
خواب دیــدن ایـنـکـه شما گرگ هســـتـــید بیـانـــگـــر این اســت که تمـایــل داریـــد کمـــی تنــهایـــتـان گذارند. شایـد شمـــا وارد یک دوره ی سخـــت می شوید و می خواهیـــد که روی پای خودتـــان بایـــستــیـــد. شمـــا حس ضد اجـــتـــمــاعی بودن دارید.

تعــبــیـــر خواب گرگ
به گفتــه معبــرین غربی گرگ در خواب نمـــاد زنـــدگی، زیبــایی، تنـــهایــی، راز، اعتـمـاد به نفـــس و غرور اسـت.
دیدن گرگ در خواب بر دو وجه مثبت و منـفــی اســت.

جنـبـــه مثبـــت
با دیدن این خواب شمـــا می‌ــتوانید خونســردی خود را در هر شرایطی حفظ کنــیـــد.

جنــبه منـــفـــی
دیدن گرگ در خواب بیـــانگر دشـمـــنی و تهــاجم اســت.

حضــرت امام جعفر صادق فرمـاید:
دیدن گرگ بر سه وجه اســت.

زن
کنــیزک
خادم

یوسف نبـی علـیه الـســـلـام گوید: دیـــدن گرگ دشمـــن اســـت خود را از او نگـــهــدارد

آنلـی بیتون میـــ‌ـگوید: دیدن گرگ در خواب، نشـانه آن اســت که یکی از زیـــردستان اسرار شما را فاش میـ‌کـــنــند.

تعــبـــیر خواب حملـــه گرگ
محمـدبـــن سیــریــن گوید: اگر بیـند گرگ او را بدرید، دلــیل که زن طلاق دهـد.

تعبیر خواب کشـتـــن گرگ
محـــمــدبـن سیریـــن گوید: اگــر بیـــنــد گرگ را بکــشت و گوشت او بخورد، دلـیل که به قدر آن میـراث یابـد.

آنـلـــی بیـتون میـــ‌گوید: اگـر خواب ببـینیـد گرگی را می‌کـشـیــد، علامت آن اسـت که دشمنـــان موذی خود را شکــست خواهـــیــد داد.

تعبیـــر خواب زوزه گرگ
مطیــعی تهـــرانی: صدای زوزه گرگ نشان از خبـر ناگوار و نا امـــیدی دارد.

لوک اویتـــنهـــاو می‌ـــگوید: گرگی که زوزه می‌ـــکــشد: شخصـی می‌ـخواهـد از شمـــا سبــقــت بگیرد

آنـلی بیـتون می‌گوید: شنـــیـدن زوزه گرگ در خواب، علـــامــت آن است که اتــحـــادی نهانـی، شمـــا را در رقـابتی صادقـانه، به شکـست می‌کـشــانــد.

ابراهـــیم کرمانـــی: اگر دیــد گرگ بانـــگ می‌ـکــرد بر دشمـــن ظفر یابد.

گرگ در خواب دیدن | تعبیر خواب گرگ،حمله و کشتن گرگ

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.