تغییرات فوق تصور و وحشتناک جهان در سال 2099

جهان در حال پیشرفت و تغییر می باشد و باور این تغییرات شاید برای همه وحشتناک و غیر قابل تصور باشند ولی این پیش گویی ها همگی راست می باشد و دانشمندان میتوانند به این کشفیات بزرگ در سال های آینده دسترسی پیدا نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تغییرات فوق تصور و وحشتناک جهان در سال 2099 را در سایت دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تــا به حال به ایــن فکر کرده ایـد که چه زمـــانی رباتــ‌هـا مثل یخـــچـــال یک شیء عادی در خانه هایـمان میـ‌ـــشوند؟ ری کرزویل (Ray Kurzweil) حدس نمـــیـــ‌زنــد، او پیـــش بیـــنــی میـــ‌کـــنــد که سال ۲۰۲۷ چنیــن اتفـاقـی بیـــفـتــد. چه چیزی او را ایــن قدر مطــمئن می‌ــکــنـد؟ ری کرزویل یک مختـــرع، آینده پژوه و نویســنـده اســـت. همـــچـنـیـن برای گوگل روی پروژه‌هـای جدیـدی شامل پردازش زبــان و یادگــیـــری ماشـــیــن کار می‌ـــکنــد. پیـــشــ‌ــبیـنی‌ـــهای علمــی ری مشهور هســتــنـد و برخــی از آنـــ‌ـهـا هم به حقـیـــقـت پیوسته انــد. برای مثال او انـــحلــال اتـحــاد جماهـــیــر شوروی، پیروزی کامـــپیوتر بر بهـتریـــن شطرنـج بازان جهـان و ظهور دستیاران دیــجیـتالی و سیـســـتـم‌های واقعـــیت مجازی و افزوده را پیـش بیــنـــی کرد. در ایـن مطـــلــب پیــش بیـــنـیـــ‌های این آیــنـده‌ـــشنـــاس برای قرن ۲۱ را مشاهده میــ‌ــکـــنــیــد و به نظر میـ‌ـــرسد چیـــزی غیر منتظـره در انتـظـــار ماســـت. شایـــد فیــلــم‌هـــای علمی تخیلی خیلـــی زود واقـــعیـــت جدیـد زنـــدگـــی ما شوند.

برخـی چیـــز‌ها واقـعــا باورنــکردنی هستـنـد، امــا ری کرزویل به ندرت اشـــتــبـــاه می‌کنـد. او در اکتبر سال ۲۰۱۰ گزارشی منــتـــشـــر کرد که در آن همـــه پیـش بینیــ‌ـــهــای کتـــاب‌ــهـــایـش از سال ۱۹۹۰، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۵ را تحلــیـل کرده بود. از ۱۴۷ پیش بیـنـــی، ۱۱۵ پیـش بیــنـــی او کاملــا درســـت، ۱۲ پیش بینـی به طور کلی درست و ۱۷ پیش بینی نســبتـــا درست و تنـــهـا ۳ پیش بینــی غلط از آب درآمدند؛ بنـابـــراین ۸۶% پیش بیــنیـــ‌هـای او به حقــیــقت میــ‌پـــیوندند.

۲۰۱۹

بشـــر بر بیــماری هایـی غلـــبه خواهــد کرد که ۹۵% افراد را در کشورهـــای متمـــدن میـــ‌کـــشد.

فرآیـــند پیری کنــد یا حتــی معـکوس خواهد شد.

۲۰۲۰

کامـــپـیوتر‌ــها کوچکــتـر میــ‌ــشوند و شکلــشان تغـیـیـر می‌کــنـــد. به طور مثـــال بخـشـی از لبـــاســ‌هایـــمان میـــ‌ـشوند.

یک حکومت جهـانـی جدید ظاهر خواهـــد شد و نمایـــنـــده همـه بشر خواهد بود.

کمـــپـــیـــنــ‌ـــهـــای تبــلــیــغاتـی از طریـق کانالــ‌هـــای صوتی به صورت جداگــانه برای هر شخـص پخش می‌ـــشوند.

۲۰۲۵

خودرو‌هـا و هواپــیماهـای بدون سرنــشیـــن ۱۰۰% توسط کامپــیوتر‌هـا کنتـرل میــ‌ــشوند.

نانوتکـنولوژی به درک عمـــلکـرد مغـــز انـــسان کمـک خواهـد کرد.

۲۰۲۷

مدلــسازی کامپــیوتری دقیــق از بخش هایی از مغــز انــســـان ممکـن خواهـــد شد.

تا پایـان دهــه ۲۰۲۰ هوش مصـــنوعی با ظرفیــت و پیـچـــیـدگی قابـل مقایــسـه با مغــز انســان ایـجاد خواهد شد.

۲۰۲۹

هوش مصنوعی در آزمون توریـنـگ موفق میـــ‌شود و ثابــت می‌کــند مثـــل انـــسان توانــایـی فکر کردن دارد.

تا اواخـر دهـــه ۲۰۲۰ واقـعیت مجازی به چنــان دقــت و کیـفیتی میـــ‌رسد که تشـخـیص آن از واقـعـــیت فیزیـکـی دشوار خواهــد بود.

نانو ماشــیــن‌ـهـا به طور گســتـــرده‌ در پزشکــی اســتــفـــاده می‌شوند.

تولیـــد نانو تکــنولوژی آنـقـدر زیاد خواهـد شد که اقتـصــاد دنـیــا را به طور اساسی تغیـــیـــر میـــ‌ـدهد.

نانو ربات‌ــهـــا می‌تواننـــد وارد سلول‌ــهـا شوند، آن‌ــها را تغــذیـه کننــد و مواد زایــدشان را از بیــن ببـرنـــد، بنابراین فرآینـــد سنـــتـی غذاخوردن غیرضـــروری خواهـــد شد.

دهــه ۲۰۳۰

بارگــذاری یا انـــتقـــال ذهن ممــکن خواهــد شد. انسان‌هـا میـــ‌ـتواننـد در ایــنترنــت زنــدگی کنــنـد و جسمشـــان را در واقـعـــیت مجازی و فیـزیکـی شبـیــه سازی کننـد.

تجهیـــزات واقعـــیت مجـــازی ناپـدید خواهنـــد شد. نانو ماشیــنـــ‌هــا داخل مغز جای داده میــ‌ـــشوند و به طور مستــقـیم با سلول‌ـــهــای مغز تعــامل دارنـــد.

نانو ماشین‌هـا در مغـــز انسان به افزایش توانــایـــی حســی و شنــاختی از جملــه حافـــظه کمــک خواهـــند کرد.

انسان‌هـــا از طریـق شبـکـهــ‌هــای وایرلس قادر به ارتــباط تله‌پــاتـی با یکدیگــر خواهنـد بود.

تغــیـــیر شخـصـیت انـسـان و خاطـرات انســـان ممکن خواهـد شد.

دهـه ۲۰۴۰

هوش مصـنوعی از هوش زیـسـتـــی پیشـــی خواهـــد گرفـــت.

انسانـ‌ـها بیشـتـر وقت خود را در واقــعیت مجازی میـــ‌ـــگـذرانـــند. ماتـــریـــکس نمونهــ‌ای از چنــیـــن دنــیــای مجــازی است.

نانو رباتـ‌ـــهـــا به طور گستــردهـــ‌ای برای ایــجــاد هر نوع شکل و سطـــحی اســـتــفاده میـ‌شوند.

۲۰۴۵

انــسانـــ‌هــای به روز شده و آپــلود شده یک چیز عادی خواهـنــد شد.

کامپـــیوتری که یک میــلــیارد برابر باهوش‌ـتر از همه انسانـــ‌هــا با هم خواهـــد بود به قیــمــت ۱۰۰۰ دلـار فروختـــه میــ‌ـــشود.

تکیـــنگـــی تکـــنولوژیـک (Technological singularity) فرا میــ‌ـرســـد، هوش مصـــنوعی از انـسانـ‌ـهــا پیشی میـ‌ــگیرد و باهوش‌ـــتریـــن شکــل زنــدگـی روی زمیــن می‌ـشود.

تکیــنـگـی تاریـخ بشـر را برای همـیــشـه تغیـیـــر می‌ـدهد.

انقراض بشر به سخـتی ممـــکن خواهد بود، چون تفاوت زیادی بین انــسان‌هـــا و ماشینـ‌ـــها وجود نخواهـد داشت.

۲۰۴۵ تا ۲۰۹۹

زمـــیــن به یک کامـپـــیوتر غول پیــکـــر تبـــدیل خواهــد شد.

افـــرادی که می‌ـــخواهنـــد جسم طبیـعــیـشان را حفظ کننـــد در یک منــطقــه حفــاظتــی خاص زندگـــی خواهند کرد.

دیگــر سرعت نور بشــر را محدود نمـیـــ‌ــکنـــد.

هوش مصـنوعی فراتر از چارچوب زمین و روی کل منظومه شمـــســـی و سپـــس سایــر کهـکشــانــ‌ها تاثیر خواهد گذاشــت.

ستاره ها، سیــارات و شهــاب سنـگ‌ها به یک ماده ساختار یافــتـــه تبدیـل میـــ‌ــشوند که می‌توانـد از حیـــات حمایـت کند.

تا سال ۲۰۹۹ ماشـــیــن‌ــها می‌ــتواننـد کامپـــیوترهـــایی به اندازه سیـارات بســـازنـــد.

نظرات و احـــسـاستــان را دربــاره پیـش بینــیـ‌ــهای این آینـــدهــ‌ـــپـــژوه به ما بگوییـــد.

تغییرات فوق تصور و وحشتناک جهان در سال 2099

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.