تلگرام در آستانه فیلتر شدن دائمی در آخر فروردین 97

تلگرام بعد از اینکه کشور ایران را تحریم نمود مسئولان هم می خواهند این پیام رسان محبوب را در ایران فیلتر نمایند یکی از نرم افزار های محبوب پیام رسان در ایران تلگرام می باشد و 40 میلیون کاربر ایرانی دارد که اگر این پیام رسان فیلتر شود چند میلیون نفر هم بیکار خواهند شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تلگرام در آستانه فیلتر شدن دائمی در آخر فروردین 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: یک عضو کمــیـســـیون امــنیت ملی و سیاست خارجی مجــلس با بیـان ایـــن‌کـــه انــتـــشـــار اخبار ضد و نقـــیض درباره فیـلتــر شدن تلـگراماز مراجــع غیر مسئول و سکوت مراجع مسئول بازی کردن با روان مردم و تضـعـــیـف اعـــتمــاد عمومی اســـت،ـــگفـــت که نبـایـد تحـلـــیـــلــ‌هـــای داخلی برخــی جلـــسات را بعنوان تصمــیـــم مراجع مسئول به جامـــعه منـعکــس کرد و موجب بهــم ریــخــتــگـــی ساخـتــار روانــی جامـــعــه شد.
خبر فیلتر شدن تلگرام

علـیـــرضــا رحیـمی با اشـاره به انتــشـــار اخــبـــاری مبـــنـــی بر فیـــلـــتر شدن تلگرام ، گفت: خبـــر فیـــلـــتر شدنـــتــلــگـرام تا پایان ماه جاری از سوی مرجـع مسئولی بیان نشده و بیش از اینکه بار خبـــری داشـتـه باشدتــاثــیر آشــفـتــه سازی روانی و ایـجــاد نگرانی در بیـــن مردم داشـتـــه اســت.

وی افزود: فیــلـتر شدن تلـــگــرام با هدف تامـــیــن فضای بیشـتــر و ایــجاد انحــصار برای شبکه های اجـــتـماعیــایـرانـــی با ابـــزار اخـــراج و فیــلـتریـنگ سایـر شبـــکـــه ها از جمــله تلگرام خارج از قواعد رقـــابـــت سالـــم بودهو صرفا به بی اعتمـــادی بخـــش قابـــل توجهـی از مردم منجـر می شود.

وی ادامـــه داد: رویکــرد تصمــیــم سازان در حوزه های مختلف نبـایـد بگونه ای شود که مردم احـساسـنــاامـنی و بی اعتـــمـــادی داشـتـه باشـند. دستـــگـــاه‌هـــای مسئول، قیم مردم نیســـتـــند و نبایــد بعـضـیتــصــمیـمات منـجر به هجوم بیــشتـر مردم به شبــکـــه ها و پیـــام رسـانهای خارجـــی شود.

نماینده مردم تهران در مجـــلــس با بیـــان اینـــ‌ــکـه «پس از حوادث دیـــماه ۹۶ حســـاسیت سیــاسیو امـــنـــیـــتی نسـبــت به تلــگرام بیش از حد واقعــی آن بزرگـنـمایـی شده اســـت»، گفت: در شرایـــطیــکه تلگــرام به یک ضرورت در منـاسبـــات اجـتـــماعـــی مردم از همه تفکـرات و سلائق فکــری تبــدیـــل شده استـــاخبـار ضد و نقیــض از مراجـع غیر مسئول و سکوت مراجـــع مسئول بازی کردن با روان مردم و تضعیـف اعتمـاد عمومی اســت.


علـیـرضا رحـــیمی

وی اضافه کرد: نبــایــد تحـــلــیـــلـ‌ـهای داخـلــی برخــی جلـــســـات را بعـــنوان تصـــمـیم مراجــع مسئولبـه جامعـــه منــعکس کرد و موجب بهـم ریـــخـــتـــگی ساخـــتـار روانـی جامـــعــه شد.

ایـــن عضو کمــیـســیون امنیـت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز عقــیـــده کرد: سروش و سایـر شبـــکـهـ‌ــهای مجازی به موازات رسـانـه ملــی بی وقفـــه و محدودیت در حال فعالـیت هســتــنـد و افزایش مصنوعی و حبابـی مخاطــبــان با اهرم بستن فضـــای رقـابـــت، خدمتی به شهروند ایرانـــی بشمــار نمـــیــ‌ــرود.

وی اعـتــمـاد را مهـمـــتریـن رکن تصــمــیـــم گیـری برای شهـروندان جهت اسـتــفــاده از شبــکــه های ایـرانـی دانـســـتو گفــت: بجـــای ایــجــاد انـــحـصـار بلــاوجه برای شبکه های داخــلی باید تقویت اعتـماد مردم و شهـروندان اولویت اول در مراجع تصمـیــم گیر باشـــد.

وی در پایـــان افـــزود: در رقابت تلگـرام و سروش مهمتـــرین عامـل تعـــییــن کننــده در موفقیت آنهــا استـــقبال مخـاطبان و مردم است نه انــحصـار و فیلتریـــنــگ و اخراج یکـی بنفع دیگـــری.

مســـعود پزشــکیان، نایب ریـیـس مجــلس با بیان ایـنـکــه در مواجهه با فضــای مجـازی باید قوانیـن کشور به نحوی اصـلاح شود که در عیـــن ایـــنکه بســتر امنـــی برای کاربــران مهیـــا شود از صدمات و خطرات فضای مجـــازیــجلوگیـری شود، گفـت: واقـعیــت ایـــن است که امـروز زنـــدگـی بشـــر به ایـــن فضا گره خورده اســتو ما باید با واقــعــیـت کنار بیایــیــم؛ امــروز دیــگر نمـیـــ‌توان این فضـا را به روی مردم بست.

نمایــنــده مردم تبریـــز، آذرشهـر و اسکو در مجــلس شورای اسـلـامـی با یادآوری ایـــن نکــته که در آینـــده بســیـاریـــاز مشـــاغــل از طریـق فضای مجازی ایجـاد خواهد شد، افـزود: در دنیای امــروز بزرگــتــریــن سرمایهـ‌هـا در اخــتـیــاربــرندهـا و شرکتـــ‌ـــهــایــی مثل گوگل و اپل اســـت بدون ایـــنکـه زمـــیـن، کارخـــانه یا خریـد و فروشی ملـــموسیدر ایـــن شرکــت‌ــها صورت بگیـرد؛ در نتیـــجـه شنــاخـــت ایـــن وضعــیت امـــروز در کشور بیـــش از هرچیـــز دیگری برای ما اهمیــت دارد.


مسـعود پزشـکــیـــان

وی اظـهـــار کرد: قانون‌ـــگـذاران، سیــاست‌ـگذاران و فرهـــنگ شنـــاسـان باید ایــن پدیده را به خوبی شناســاییو رصـد کنــند و چنانـچـــه ما این فضـــا را نبیـنــیم و برای ورود به آن برنامـه نداشتـــه باشـــیــم، قطــعا خودمان دیــده نخواهیـم شد.

پزشکـــیان با اشــتبـــاه خواندن استفاده از ابـزارهـــایی همچون فیـــلــتـرینـــگ و ایـــجـــاد محـدودیتـــ‌های نامـتعـــارفدر فضای مجـــازی، افزود: وقتی این فضـــا بسته و فیـــلتـــر شود چگونه میـ‌خواهـــیــم پیــام روشن،ـــمثــبت و حق طلـبـانــه خودمــان را منتـقـــل کنیــم.

نایـب ریــیس مجـــلـــس شورای اسلامـی با بیـان اینــکـــه امروز ادعـــای ما در دنــیـــا ایـــن اســتـکـه حرف حق و درســت را میــ‌ـزنیــم، ادامــه داد: اگر حق با ماسـت نبـایـد از چیـــزی بترســیـــم و به جای انکـار پدیـدهـ‌ــهـــا باید رویکرد تهــاجمی و رو به جلو پیام و حرفمـــان را منتقل کنـیـم و نبـــایـد ترسـی از رســانــهــ‌ و پیــام رسـان و فضـای مجازی داشتــه باشـــیـــم.
توضیـح پزشـکــیـان دربـاره خبــر فیلـتـــر شدن تلـــگرام

وقتی مردم به سمت پیــام رســـانـ‌ـــهـــای داخلـــی نمیــ‌ـآیـــنــد؛ یعنی مشکل از خود ماســـت

وی با تأکیـــد بر اینکه برای دیده شدن و انــتــقـال پیــام نیاز به رسـانـــه داریــم، یادآور شد: وقتیــدیوارکشــی کنیـــم و درهـا را برای تبـــادل اطلاعات ببندیم، فقط سخن و حرفمان را خودمان را میـــ‌شـــنویم و تأـیـــید میـ‌ـــکــنـــیــم.

پزشکیـــان در پاسـخ به ایـن سئوال که آیـا با فیلتر تلگـرام پیــام رسـان‌های داخلــی می‎ــتوانندجایگزین مناســبــی باشند یا خیـــر، گفت: خیر به هیـچ وجه؛ ما باید خودمــان را خیـلی ارتـــقا دهـــیـــمو خیــلــی اعـــتمادسازی کنیم تا توان رقابـــت در ایـن فضــا را داشتـــه باشــیم و توانـــایــی عرضـــه کردن محصولاتمـان در این زمـــیــنه داشته باشـــیـــم.

وی تصریــح کرد: وقتـــی مردم به سمـــت پیـــام رسانــ‌هــای داخـلــی نمی‌آیـنــد ایـن نشـــان می‌دهدکه مشکل از خود ماســت؛ هیچـگـــاه با حرف نمــی‌ــتوان اعـــتمادآفـریــنــی کرد و بایـــد در عمل این اعتـمــاد عمومی ایـــجاد شود.

نایـــب ریـیس مجلــس شورای اســـلامـــی تأـکـیـــد کرد: امــروز دیـگـــر وقت سخــن گفتنـ‌ نیستــبـلــکــه زمان عمل کردن اسـت و اگـــر ما نمـی‌ـــتوانیم در ایــن مســیر گام برداریـــم، مقصر هســتـــیـــم.امروز حرف زدن خیلی سختــ‌ــتر از اوایل انـــقلاب اســت چراکـه در اوایـل انقلــاب میــ‌توانــســتـــیــمـمـحــکـــم بگوییــم فلــان کار را خواهیــم کرد ولی امــروز بایـد حرفی که می‌ــزنیـــم را انجـــام دهیم چراکـه فرصــت به انـــدازه کافی در اخـتــیــار ما قرار داشـــتــه اسـت.

تلگرام در آستانه فیلتر شدن دائمی در آخر فروردین 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.