تمرینات ورزشی برای زیاد شدن قوای جنسی در مردان

قوای جنسی مردان باید بیشتر باشد تا بتوانند در سکس راحت تر عمل نمایند مردانی که دارای قوای جنسی زیادی می باشند سکس لذت بخش تری دارند قدرت و استقامت زیاد بدن برای حرکات سکسی مفید است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تمرینات ورزشی برای زیاد شدن قوای جنسی در مردان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تمریـــنــات ورزشی باعــث پیــشـــرفت در انـــعطــاف پذیـــری و افزایش قدرت بدنی و توانایـــی فرد می شود. برنامـه تمـــریـــنـی که در ادامـــه به شما معرفـی می کنـــیم، ترکیـــبـی از تمرینــات قدرتـی با کشش های هدفمنــد اســت؛ می توانـیــد ایــن تمـــریــنات را به طور منظم در منزل انـجـــام دهیــد یا اگـــر در باشـــگاه ورزش می کنیـد این حرکـــات را بعـــد از ورزش تمـریــن کنید.تمریـنـــات ورزشی

مردان می تواننـــد از طریق تمرینات ورزشـــی، قوای جنسـی خود را تقویت کنــند. ممـکـــن است وقتی به باشــگـــاه می روید، هدف اصلی شما تقویت قوای جنســی نبـاشد، اما لازم اســـت بدانـــید که ورزش کردن علــاوه بر داشــتن انـدامـی ورزشـــی و خوش فرم می توانـــد به تقویت قوای جنـــسی نیز کمـک بسیاری کند.

تمرینات ورزشی باعث پیـشــرفت در انـعطـــاف پذیری و افــزایش قدرت بدنـی و توانـــایی فرد می شود. برنـــامه تمـریـــنـــی که در ادامــه به شمـا معـــرفــی می کنیم، ترکـیـبـــی از تمــریـــنـات قدرتـــی با کشـــش های هدفمـند است؛ می توانیــد ایـــن تمریــنــات را به طور منــظــم در منزل انـــجــام دهیـد یا اگــر در باشگـــاه ورزش می کنیـد ایـــن حرکــات را بعد از ورزش تمــریــن کنـــید.

توصیــه های جالــب

برای هر قســمــت از بدن 2 حرکت در نظر گرفته شده، تمـــریــنات مربوط به هر قسمت را کامل انـجـام دهـیــد و بعـد به سراغ انـجـام تمرینـــات روی قسمـــت های دیـگـــر بروید.
هر تمـرین را در 3 ست پشـت سرهــم و در هر ست 15 تا 20 بار تکــرار کنیـد؛ بیـــن هر ست نیـــز 30 ثانــیــه اســتراحـــت داشـــته باشید.
اهمـــیت تنـفــس در حیـن تمـرینــات را همواره به یاد داشتـه باشــیـد؛ وقتی بر روی عضلــات خود فشـار احساس کردید عمـــل دَم و زمـــانی که عضـــلـات ریـــلکس می شوند عمل بازدم انــجام دهـــیــد.

8 تمـریـــن ورزشـی برای قوی شدن عضـــلات
بالـــاتنه

این یک قانون جنـــســـی ساده اسـت؛ هرچه وزن خود را در زمان طولانـــی تری کنـتـرل کنـیـد، برای زمــان بیـــشـــتـــری می توانــیــد در رابطـه جنـســـی فعال باشـیـد و به اوج قوای جنســـی برســـید.
تمــرین شماره یک


تمـــریـــنــات ورزشی برای قوی شدن بدن

شنــا با توپ سوئیســـی

عضـــلات هدف:شانـــه ها، قفــســـه سیـــنـه، پشــت بازو

چگونگی انجام حرکـت:ساق پاهـــای تان را روی توپ سوئیسی قرار دهیـــد و حرکـــت شنـــا را انجــام دهــیـــد؛ ایــن حرکـت را در 3 ست و در هر ست 15 تا 20 بار تمریـــن کنـیــد.
تمـــریـن شمـــاره دو
تمریــنـات ورزشی

دراز کشــیدن

عضـــلات هدف:کمـــر، شکــم

چگونگی انجــام حرکـت:ابتـدا به پشت دراز بکـشیـــد و پاهــا را کامـلاً روی زمـــیــن قرار دهیــد؛ سپـس زانوها را به سمــت قفــسه سیـــنــه خم کنیـد و با دست های تان زیر زانوهای خود را بگــیریــد؛ به مدت 30 ثانیـه در همیـن حالـت بمـــانــید، هر چنـــد بار که می توانید ایـــن حرکــت را تکرار کنــید.
پایین تنه

تقویت عضـلـــات پا باعـث افــزایــش قدرت بدنـی و قوای جنسی می شود؛ هرچقــدر انــعطاف پذیــری مفصل ران شما بهتـر و بیشتر باشـــد، آزادی عمل شمـــا نیـز بیـشتــر خواهـد بود.
تمـرین شماره سه


تمریـــنـــات مفید ورزشــی

تکیــه دادن

عضلـات هدف:ماهیچـــه چهار سر ران

چگونگـی انجـــام حرکــت:برروی یک تشـــک زانو بزنــید؛ زانوها بایــد در زاویه 90 درجــه قرار گیـرند؛ سر، پشت، و ران ها نیز موازی باهــم باشـــنـد. به عقب خم شوید، مانــنــد ایـــنــکـه می خواهـــید به جایـــی تکـیـه دهـیــد؛ 2 تا 3 ثانــیه مکث کنـــیــد؛ سپس دوباره حرکت را تکــرار کنـــید.

تمـرینـــات ورزشی

تمریــنات مفیـــد ورزشی

کشش عضـــلــه مفـــصـــل ران

عضـلات هدف:مفـصـل ران

چگونگی انـــجـــام حرکت:یک قدم به جلو برداریـد، به گونه ای که پاهـای تان حدود یک متر از هم فاصله داشـته باشد؛ زانوها را کمـــی خم کنیــد و لگن خود را به جلو فشــار دهیـــد، تا وقتی احـــسـاس کشــش کنــیـــد. 30 ثانـیه مکث کنید. سپس با پای دیگر این حرکـــت را انـجام دهـــید.
استقـــامت

تمـــریــنـات اســتـقـــامتی که به شکلی حرکات رابطـه جنـــسی را شبـــیــه سازی می کنــنـد، می تواننــد از خسـتـــگی زودهـنگام عضلات در زمـانــی که به آنها نیاز داریـــد، جلوگیری کنـــند.
تمـــرین شمـــاره پنـج


تمـریـــنــات ورزشی مناسـب مردان

عضلــات هدف:باســـن، همـــستــریـــنگ

چگونگــی انــجام حرکت:به پشـت دراز بکـشـــیــد و زانوهای تان را خم کرده و عضـــلـات باســن را منــقـــبض کنــید و روی زمـــیـن بگـــذارید تا بدنـــتـان مانند یک خط راست، روی زمـیــن قرار گیــرد؛ سپس بعـــد از 3 ثانـیـــه مکـث، این تمـرین را دوباره تکرار کنـیــد.
تمـــرین شماره شش


تمرینـات ورزشی منــاسب مردان

عضلـــات هدف:شانـــه ها، قفسه سینه، پشـت بازو

چگونگی انجــام حرکت:برای انـــجــام ایــن تمرین فقـــط به یک جفـت جوراب و یک سطـــح لیز نیاز هســـت. حرکـــت شنـای سوئدی را تصور کنـیــد و دســت های تان را ثابــت نگــه داریـد. بدن خود را اول به سمت عقـب و سپــس به سمت جلو سر دهـــیــد تا وقتـــی که شکــم شمـــا روی دســـت های تان قرار گیرد، ایـــن تمـــریـــن را تکـــرار کنـــیـد.
انـــعطاف پذیــری

قدرت و اسـتقــامــت، بدون داشتن بدنــی نرم و انعطـــاف پذیـــری بالا قابــل بی ارزش اسـت. افــزایـــش قدرت و انـعطـاف پذیـری به شما کمــک می کنـنـــد تا هیــجـــان خود را برای مدت طولانی تری حفظ کنیـــد و لذت بیـشـــتری از رابــطـــه جنـسی داشـتـــه باشـــیـــد.
تمریـن شماره هفت


تمـریــنـات ورزشـی مناسـب مردان

کشــش متـقاطع

عضـــلـات هدف:کف لگن، عضـلات مرکــزی بدن

چگونگی انجـــام حرکـت:ابتــدا به پشـــت دراز بکـــشید و زانوهای تان را خم کنــید و زانوی راست خود را به سمـــت سیـــنه بالـــا بیـاورید. قسـمـــت خارجـی زانو را با دست چپ تان بگـــیــرید و به سمت شانـه چپ خود بکشید؛ بعـد از 30 ثانیه مکـث، پا را عوض کرده و تمـــریـــن را تکرار کنـیـــد.
تمرین شمـاره هشت


تمریـــنـات ورزشی مناسـب مردان

عضــلات هدف:کمر، شکـم

چگونگــی انجـــام حرکت:در حالـت 4 دست و پا قرار گیـرید، سپس پای راست خود را به سمــت عقـب بکشـیـد تا صاف و کمی متمـایــل به راســت باشـــد، انگـــشـتــان پا باید روی زمین قرار گیـرد. حالـــا پای راســـت خود را بلنــد کنـــیـد و روی پای چپ خود ببـــرید؛ سپس پاهـا را عوض کرده و ایــن تمرین را تکـرار کنیـد.

تمرینات ورزشی برای زیاد شدن قوای جنسی در مردان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.