تهدید برانکو سرمربی توسط پدر سردار آزمون

پس از اینـکه برانکو در مورد لژیونر های تیم ملی فوتبال اظــهارات انـــتـقـادی را بیان کرد ایـن موضوع به مذاق لژیونر ها خوش نیــامـدتــا آنـــجا که گفتـه می شود پدر سردار آزمون روز گذشته برانکو را با پیــامـــک تهدیـد کرده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تهدید برانکو سرمربی توسط پدر سردار آزمون  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تهــدیــد برانکو توسط پدر سردار آزمون

باشـگاه پرسپولیس و برانـکو هنوز ایــن مضوع را تایید نکرده انــد امــا آنچــه در برخی خبرگزاری ها منـــتـشـــر شد به شرح زیر اسـت:

پدر آزمون در ایـــن پیـامـک تهدیـــد آمـــیز سرمـــربــی پرســپولیــس را خطاب قرار داده و با عباراتـی نظـــیـــر«با تو برخورد خواهـم کرد»، «یک روز تو را به پایـین می‌ــکـــشــم»، «تو چه کسی هســـتـــیـکــه حق داری درباره پســرم حرف بزنــی»، «دهانـت را ببـــند و سرت به کار خودت باشــد»،«کاری با تو میــ‌ــکــنـم که فراموش نکنــی» و … نسبـــت به صحـبــتـ‌ـهـای فوتبــالـی برانکو در نشـــسـت خبری قبـــل از بازی با سایـــپـا واکنـــش نشــان داده اســت.


برانــکو

بعد از شنـــیـــدن ایـــن خبــر با تلفنن همـراه خلـــیـل آزمون تماس گرفتیـم و از دسترس خارج بود.

الـــبتـه با توجه به تعصـب و حساسیتی که از خلیــل آزمون می شنــاســیم ایـن موضوع بعـیـــدنیـــسـت و بایــد دید باشگاه پرسـپولیس در ایــن باره چه واکـنـشــی نسـان خواهد داد.

سرمربی تیـــم فوتبال پرســـپولیـس جواب پیـامک پدر سردار آزمون را با یک عبارت “خسته نبــاشیــد”ــداده اســـت.

برانـکو ایوانکوویچ در حاشـــیـه تمـــریـــن امروز پرسپولیـــس دربـــاره شکسـت ۲ بر یک روز گذشـتــه شاگردانـشـمقابــل سایپــا گفـــت: «داور در نتیـجـــه بازی روز گذشــتـــه تاثـــیـر گذاشـت و با شوق هواداران بازی کرد. ما حرفـهــ‌ای هســـتــیم،ـــاما با سرنوشت‌ـمــان بازی میـ‌شود.کل فصل اتـفــاقـــات داوری رخ داد و ایـــن موضوع از حد و مرز گذشتــه اسـت. مقـابــل نفت تهــران و آبــادان دو پنـالــتی و برابـــر اســتقلال هم دو پنالـــتـی ما را نگـــرفــتــند.
واکنش برانـــکو به تهدید پدر سردار آزمون

دیروز هم داوری در نتـیجه بازی تأـــثـــیــرگـــذار بود و به همـیــن خاطــر ناراحـت بودم و حق هم دارم ناراحت باشـــم.بازیکـــنان همـه تلـاش‌ـــشــان را میـ‌ــکـنـند و ایـنــطوری کسی عمــدا میـ‌ـــآید و روی سرنوشت آنهـا تأـــثیـــر میــ‌ـگـــذارد، الــبته به بازی خودمــان هم انتقاد داریم و همــیـشـه اشتبــاهات تاکتیــکــی و تکــنـیـکـــی وجود دارد. سعــی می‌ـکـــنیم در تمـــریــنـات مشـکـلــات را به حداقل برسانیـــم.»

خبرنــگــاری از برانکو درباره تهدیـــد پدر سردار آزمون از طریق پیامــک سوال کرد که او گفـت:« فقطبه او جواب دادم، «خسته نباشـید». شمـا از کجــا می‌ـــدانـــیـــد چنیـــن پیـــامـــی منتـشر شده است؟ من فقـط جواب دادم خســته نبـاشــیــد.»

وی در مورد ایـــنــکه باید یک تعاملـی بین باشــگــاه‌هـا و تیـــم ملـی به وجود بیـــایـــد تا تیـم ملـــی مشـــکلیـبـرای حضور در جام جهـــانــی نداشـتـه باشـد، تصریـح کرد:« فکـــر نمیـ‌ـــکــنم به سمت این تعامــل برویمو جلــســـه‌ای تشـــکـــیــل شود. تعامــلـــی بین تیم ملــی و باشــگـاهـــ‌ـــهـــا وجود ندارد. در سه سالـی که من در ایران هستم،فقـــط یک بار کمـکــ‌هــای ایـشـان (کیـ‌روش) به تمریــن ما آمـــدند. الـــان هم فکر نمیــ‌ـــکـــنم به ایـن جلسه و تعامل برســیـم.»

سرمربی تیم فوتبــال پرســـپولیس در واکـنــش به صحبت‌هــای کیـ‌روش مبــنی بر اینـکـه«بازیکنـان شاغــل در ایـــران کیــفــیـــت بازی در جام جهانــی را ندارند»، گفـت:« نه، من برعـــکــس فکــر می‌کــنــم.بازیــکنان ایرانی در خیـــلــی از بازیـــ‌ـــهــا توانایـی خود را نشــان داده و ایـــن موضوع ثابــت شده است. نمـــی‌ـدانم چطور به این اطـــلــاعات رســـیدنـد که بازیــکـــنــان داخلــی ضعــیـف هستنـد.»


برانـکو سرمــربی پرسپولیس

توضیــح برانکو درباره بازی پیشـ‌روی پرسپولیس مقـابــل نسـفــ‌ــقارشـــی

وی بازی پیش‌ـــروی پرسپولیـــس مقابـــل نســف‌ــقارشـی را بازی مرگ و زنـدگی دانـســت و گفت:« نسـفـ‌ــقارشـی مقابل الـــســـد و الوصل خیـلـــی با کیـــفـیـت ظاهــر شد. آنـــها مقــابـل الـــسـد ۴ بر صفـــر باخــتـنـــد، امـــا تیـــم ضعیـــفـ‌ـــتـر نبودند؛ ایـن فوتبال است. بازی سخــتـــی در انتظـار ماست و بازی نسف‌قـــارشیبــازی مرگ و زنـــدگـی اســت. آنـــهـا انتظـــار دارنـــد که ببـــرنــد و هم امــتـیاز ما و الـسد شوند. امســـال شایــد حتی۱۲ امتیـاز هم برای صعود کافـی نبـــاشنــد. همیـشه ۹ امـــتیــاز برای صعود از گروه در لیـگ قهرمانان آســیــا کافـی بود،امـا امسال شاید ۱۲ امتـــیاز هم کافـی نباشـــد. ما این را میــ‌ـدانـیــم و برای امـــتـــیاز گرفتـــن به آنجـــا می‌ـــرویم.»

سرمـــربـی تیــم پرسپولیس راجعــ‌ـــبـــه ترک محل تمریـن توسط بشار و بازگشت دوباره او، گفت:« ایـــشـــان به‌خـــاطـــر پاسپورتـش دیـــر به تمـــریــن رسـید. او و طاهــرخـانی پاسـپورت‌ـــشــان را در خانه جا گذاشتــه بودندو بهـ‌ خاطر همــین رفــتنـــد که پاســپورت‌شان را بیــاورنـد. مشـــکل خاصی نیست و آنهـا در رقـابت برای تیم هفتـه (ترکـیـب اصــلـــی) حضور خواهنــد داشـــت.»

برانــکو راجع‌ به صحـبـــتــ‌ـــهای روز گذشـتــه مسلمـــان مبــنــی بر ایــنــکــه از سپاهان پیـشنــهـــاد دارد،ـــامــا باشگاه پرســپولیـــس اقـدامـــی برای تمـدیــد قرارداد بازیکـــنان انجام نداده، ادامـه داد:« بلـــه، الــان باشگــاه در حیــن پروسه پیـــشــنــهـــاد به بازیـکنـان اســت که آنـهـا بیــایند برای تمـــدیـد قرارداد.فعلـاً که میــ‌ـبـــینیـد سرمــان به‌ خاطـــر بازی‌ــهــا خیـــلـی شلوغ است. در چنـــد روز آیــنده بحـث تمدیـــد قراردادها حل خواهــد شد.»

تهدید برانکو سرمربی توسط پدر سردار آزمون

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.