تورم طولانی آلت تناسلی و درمان درد ناحیه تناسلی

ناحیه تناسلی بسیار حساس می باشد شاید با تورم نمودن آلت تناسلی شما در زندگی روزمره خود دچار اختلال شوید این دردها شاید عفونت و بیماری خاصی باشد و باید درد ناحبه تناسلی را جدی بگیرید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تورم طولانی آلت تناسلی و درمان درد ناحیه تناسلی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : درد آلت تنـاســلـی به اشـــکـــال مخـتـلفـی اســـت، امـــا بیشــتر در حالت نعوظ خود را ظاهـــر میـــ‌ــکـنــد.
تورم طولانی آلــت تنــاسلی، که پرنعوظی نام دارد، در اول ممکـــن است بهـــ‌ـصورت نعوظ طبیـعــی باشـــد و با آن اشتـبـــاه شود. اما علــت آن عدم تنــظـــیم گردش خون در آلــت تناســـلی و معــمولاً ناشی از آســـیـــب یا دارو اســـت. برخی مردان دچــار بیــمـاری قند یا کمــ‌ـخونی داسی شکـــل مستعد پرنعوظی هستــنـد.
یک ضربه ممــکـــن است آلـت نعوظ ‌یــافــتـــه را بشـکند و به درد و حتـــی پرنــعوظی منـــجــر شود. ممــکن اســت شکـــســتـــن آلــت عجـیــب بهــ‌نــظـر برسد امـــا واقـــعـــیت دارد و حتی گاهی ممـکـن اســت به بالــا برگــشـــتـــه و کبود شود.
وقتـی درد ناشـی از ضربـــه از بیـــن رود، از ایــن موضوع خنـــدهــ‌ـــتــان می‌گــیرد، ولی به‌زودی دچار ناراحــتــی خواهــید شد. چون حتــی انـــزال هم نمـیــ‌ـــتواند نعوظ کاذب آن را برطرف کنـد. دردش را هم نمـــی‌ــتوانـیــد پنهـان کنـیــد. درد مانـنــد پیـــچیدن نواری لاستکـی به دور انــگشت اسـت؛ فشــار بر آلـــت بسیار زیـــاد اسـت و آن را دردنـــاک کرده اســت.
این فشـار ناشی از جراحت سرخــرگ درون آلت است. خون زیادی وارد می‌ـشود ولی نمیـــ‌ــ‌ـتواند خارج گردد. میــزراه هم که از میان آلــت تنـاسـلی میـ‌ـــگذرد ممکن اسـت آســیب ببـیــند و ایـــجـاد عفونت کنـد.
آلــت تنــاسلـی گاهـی بدون نعوظ آســیب میـــ‌ــبـــیـــنـــد. در ایـن حالت ضربه آســیب زیــادی به قسمـت خارجـی دستـگاه تنـاسـلی وارد نمــیــ‌کـند و فقــط اســیــب سرخرگـــی ایجـــاد می‌ـــکنـــد که به ناتوانـی منجـر می‌ـگردد. ضربهــٔ خفـیـف به هرجـائی از نوک آلـت تنـــاسـلـــی تا سوراخ مقـعـد می‌ـــتوانــد سرخــرگ را آسیـب رســـانـــده و در انـــسداد ایجــاد کنــد. بیـــشتر مردم باور ندارند که نصــف ساز و کار آلـــت تنـــاسلی در درون لکن انــجام می‌گیـرد.
شکسـتــگی آلــت یا بافـــت نعوظی اگـر به پرنـــعوظی منـجــر نشود ممـــکن است بهــ‌طور غلــط الـتــیـــام یابــد یا جوشگــاه (اثــر زخم) به‌ـــجــای بگذارد. این اثر زخم نه‌ــتـــنـها از جریان خون جلوگیـری می‌کند، بلـکه یکــنواخـتی نعوظ آلــت را هم از بیـــن میـــ‌ــبرد. نعوظ به‌ـطور طبــیعی در تمام جهـات روی میـ‌ـدهــد و اگـر جوشگـــاهــی موجود باشد، نعوظ در جهت آن انـجـام نمیـ‌گــیـــرد. درسـت مانند چســـبـــانـدن نواری روی یک بادکنک و باد کردن آن اســـت.
عفونت یا الـتــهـــاب میـزراه هم کمــک اســت جوشگاه ایجاد کند. سخـــت‌ـــشــدگـــی سرخرگ درون آلت تنـــاسـلــی در مردان مبــتـلـا به نوعی جمـع‌ــشدگـی و سخــتـ‌ـــشــدگــی دست به‌نام انـقبــاض دوپویتــرن دیده میـ‌ـــشود.
علـــت ایجـــاد جوشگـاه هرچه باشـد، نتیـــجهـٔ آن بیـــمــاری پیرونی اســـت، یعنی نعوظ دردناک و پیچ‌ـخوردهـــٔ آلت تنـــاسلی. این پیـــچ‌ــخوردگـــی در حالت عادی دیـده نمـیــ‌ـــشود، ولی ممکــن اســت به‌ــقـدری شدیـد باشد که عمل نزدیـکـی را غیــر ممــکـن سازد.

– درمـان درد تنـاسـلی
بزرگـ‌ــتـــرین مشـکل درمـان نعوظ یا تورم دردناک آلت تنـــاسلی نه خودگرفـــتاری، بلکـه دودلی فرد در مراجـعه به پزشـــک است. نعوظ طولانی بدون رابطهٔ جنـسی خطـــرناک اســت، چون بافت نعوظی را تخـریب می‌کـــند. اگر ایـــن نعوظ ظرف ۴ ساعـت درمـان نشود، مشــکــلــات جدی به‌ــدنبـــال دارد و اگر ظرف ۱۲ ساعت درمان نشود، آسیب غیرقابل برگـــشـــت می‌ـــشود. فرد دچار چنـان نگـران و خجلت زده است که دســت دسـت میـــ‌ــکـند شاید نعوظ از بیـن برود. امـا هرچــه تأخیر بیـشـتــر میــ‌ــشود، آســـیـب‌ـــدیـــدگی بافت دائمیـــ‌ــتـــر میــ‌گردد.
به اورژانس مراجــعــه کنیـد. خجــالت را کنـــار بگـذاریـد و فوراً به نزدیـک‌ــتــریــن بخش اورژانس مراجعه کنیـــد. با درمان به موقع شانـــس حفــظ توان جنـسی ۱۰۰ درصــد اسـت. و بدون درمــان، احتـمــال ناتوان شدن بیـــن ۲۵ تا ۷۵ درصد است.
خوددرمانی نکنـیــد. سالــیـــان سال درمــان‌ـهای خانــگی برای رفع نعوظ طولانــی پیــشـنــهاد شده است. دوش آب سرد، تنـــقـیهــٔ آب یخ، کمـپـرس آب سرد، و غیره، هیچ کدام مؤثر نیـــســتنـد. ایــن کارها فقـــط درمــان را به تأـخیـــر انـــداخــته و آسیب را دائمی میـ‌ــکـننــد.
رگـــ‌ـــهــا را منقــبــض کنـید. اگــر نعوظ طولانی در اثـــر دارو باشـــد یا خون از آلت خارج نشود، پزشــک ممکن است داروئی به آن تزریق کند تا رگـ‌ـــهـــای خونی را منــقبض کرده و خون را بیرون برانـد.
از آن مراقبت کنــید. اگر شکـســتـــگی مخـــتصـــر و همراه با خونریـزی کم و بدون عفونت ادراری باشـد، پزشـــک ممکن است فقـط گذاشـتـــن یخ و خودداری از نزدیـــکی تا الـــتـیــام کامـــل را تجویز کند. الـــبـته خطــر ناتوانی و بدشکلی بعد از عمـل جراحـــی بســـیـــار کمــتـر است.
درمـان‌هـای کمـتر تهاجــمی بهتر است. وقتــی یک سرخرگ در درون آلــت تنــاســلــی زخــم شود، پزشـک همیــشــه جراحی را لازم نمی‌ـــ‌ــداند. در عوض ممکـــن اسـت لختهـ‌ای خون را با سوند در مجــرای سرخرگ فرســتاده و خون را بند آورد. وقتی لخـــتـــه در خون حل شود، زخـــم نیز الــتیــام یافته اســت.
داروهایـــتـان را کنترل کنـیـــد. برخــی داروها با تأـــثـــیـــر بر جریــان خون باعث نعوظ طولانی می‌شوند. این عارضه در بعـــضی داروهای ضدافــسردگـــی و داروهائی که در آسیب‌ـدیـــدگـی‌ــهای سر و پشــت مصرف میـــ‌ــشوند شایعـ‌ـــتر است. اسـتــفـادهٔ نادرســت از داروها برای ایـــجـــاد نعوظ هم نعوظ طولانـی و دردناک میـــ‌ـآورند. فهـرسـت تمــام داروهای مصــرفــیـــتـان را به پزشک نشــان دهــیــد.
– روش‌ــهــای درمان
بیـماری پیـرونی ممکــن است دردنــاک باشد، امـا همــیشـه لزومی بهـــ‌عـــمل جراحــی ندارد و در صورتـــی که پزشک صلاح بدانـــد، راه‌هــای دیگـــری برای رفع توصیـــه میـــ‌ـکـــند.
صبر کنیـــد. تقـــریــبــاً در نصـــف موارد، اگـر گرفتـاری خفیف باشــد، درد، نه‌ پیچ‌خوردگـی، ظرف یک تا دو سال از بیـــن می‌ـــرود. امــا اگـر نزدیـکــی امکـــانـ‌ـــپــذیر نبـاشـد، یا درد شدید باشد، جراحـی لازم می‌ـــشو. بهــ‌‌ــهر حال، تصمیمـــ‌ــگیری با پزشک اســت و خود در ایـن مورد تصــمیــم نگـــیــرید.
ویتــامـیـــن E بخوریـــد. خوردن ویتـــامـــیـــن E به درمان بیماری پیـــرونی کمک زیادی می‌کند.
درمــان فراصوتی. درمـان با پرتو فراصوتی ممــکن اســـت در بازگشت انــعــطافـ‌پــذیری نســج جوشگاه مؤثر باشد. تزریق داروهای ضدالــتــهــابــی هم مفید اســـت.
جراحی. اگـر عمـــل جراحــی لازم شود، پزشک بافـــت‌هـای سخت شده را بر میـــ‌دارد. در موارد شدیـــد، پیوند بافـــت آن انـــجـام میــ‌ـــگیرد.

تورم طولانی آلت تناسلی و درمان درد ناحیه تناسلی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.