تورم غدد لنفاوی بیماری خطرناک و نوعی سرطان

همه توده ها دردناک یا مضر نیستند اما همواره باید توجه ویژه ای به توده هایی که در بدن ایجاد می شوند، داشته باشید. در صورت مشاهده توده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پزشک مراجعه کنید تا بررسی های دقیق در این زمینه صورت بگیرد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تورم غدد لنفاوی بیماری خطرناک و نوعی سرطان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: شکل گیری یک توده در زیـربغل ممکـــن است زمـــانـــی رخ دهـــد که حداقـل یکـی از غدد لنــفـاوی موجود در ایــن قسمـــت بزرگ شده باشـد. در برخی موارد توده زیــربغـل کوچک اسـت، در شرایــطــی که برخـــی از آنهـا بزرگ و به راحتــی قابــل مشاهده هستــند.

آیـــا تورم غدد لنفــاوی زیـــربغل مسالــه ای نگران کنـــنــده اســت؟ دلـایل مخــتـــلــفی می تواننــد در پس شکـــل گیــری توده های زیربغــل قرار داشتـه باشــنـد که از موارد خفیــف مانند عفونت، کیـســت، تحـــریک تا نمونه های جدیـــ‌تـــر مانند سرطان را در بر می گیــرنــد.

دلــایــل تورم غدد لنفـــاوی در زیـربغــل چه چیزهای هســتــنــد؟

توده های زیــربغل به واســطـــه شرایط مخـتـلــفی شکـــل می گیرنـــد. بیـشـتر ایــن توده ها در نتـــیـــجـــه رشـد غیر طبیعی در بافــت رخ داده و کامـلــا بی خطـــر هستـنــد. اما توده هایی که با گذشت زمان کوچک نمی شوند، مواردی هستنـــد که می تواننـــد به موضوعات سلامت جدیــ‌ــتر و نیـــازمـنــد دریـافت کمک پزشـــکــی اشـــاره داشـتـــه باشـنــد.

کیست ها – زمـــانـی که مایعـــات بدن در زیـــربغـــل جمـع می شوند، امـکــان بروز تورم وجود دارد که به شکــل گیـــری کیست منـــجـــر می شود.

دلــایل مخـتــلــفــی می تواننـد در پس شکـــل گیری توده های زیربغـــل قرار داشــته باشنـــد

آلرژن ها و محـرک های پوست – بسیـاری از محصولات ضد تعـریق، دئودورانت ها، صابون ها، محــصولات شســـتـشوی بدن و مواد شوینـــده حاوی آلـرژن ها و تحــریک کننده های پوست هسـتند. این مواد می توانـنـد به درماتــیــت منجـر شوند.

عفونت های باکـــتــریـایی و ویروسی – باکـتـری ها در محـــیـط گرم و مرطوب به خوبی رشـــد می کننــد و زیربغل نیز مکانـی عالــی برای تکثـــیــر آنـــهـا محسوب می شود.

لیــپوما – یکــی دیـــگر از دلـــایــل تورم غدد لنـــفـــاوی در زیـربــغل لیــپوما، خوشه ای از بافت های چربی، اســت. لیپوما دردناک و سرطـــانـی نیـــســـت، اما سریــع رشـد می کند.

واکـــنـش به واکــســیـــناســیون – واکســـن های تیــفوئید، آبـلـــه و MMR (سرخک/اوریون/سرخجـــه) می توانـــنــد موجب ایـجاد توده ها در زیـربغـل شوند.

عفونت های قارچی – کرم حلقه ای یکی از شناخته شدهـــ‌ــتـریــن موارد اسـت. ایــن نوع عفونت قارچی لایـــه بالـــایــی پوست را تحت تاثیـر قرار داده و راش های حلقوی و قرمــز رنگ بر جای می گذارد.

لوپوس – یک بیمـاری مزمن سیستـــم ایـــمنی اسـت که التهاب را در سراســر بدن تحــریک می کنـد و غدد لنفاوی نیـز از ایـن شرایــط مستثنــی نیستــنــد.

سرطان – ابتلـا به سرطان موجب می شود تا غدد لنفاوی در زیــربغل و سیــنـه همواره مشــغول به فعـالیـت باشنــد. درد پایــدار در غده لنـــفاوی به طور معــمول نشانــه ای از سرطان لنـف، پسـتــان، دســـتــگاه تنـــفـســـی و لوسمی اسـت.

یکی دیگر از دلـــایل تورم غدد لنفـــاوی در زیــربغـل لیــپوما است

چگونه متوجه شویم که غدد لنفــاوی متورم به موضوعی جدی اشاره دارند؟

در شرایـــطی که همه توده ها دردناک یا مضر نیــســـتـــنـد، امــا همواره بایـــد توجه ویژه ای به توده هایی که در بدن ایـــجاد می شوند، داشـتـه باشــیـــد. در صورت مشاهده توده بایــد در کوتاهـ‌تــرین زمـــان ممکـن به پزشــک مراجعـــه کنیــد تا بررســـی های دقیـــق در این زمیـنه صورت بگیرد.

اگــر علائم زیـر را تجربه می کنید توده ایـجــاد شده در زیربـــغل می توانـــد به موضوعی جدی اشـاره داشــته باشـد:

– بدون درد با لبــه های نامــنـظـم

– بزرگ شدن تدریجــی

– توده ای که مدتــی اســـت ایجـــاد شده و از بیـن نمی رود

اگــر با این علائم مواجه هســتـیــد در کوتاهـــ‌ــتـــریــن زمــان ممـکــن به پزشک مراجــعه کنیـد.

زنان و سرطـان پستان

بسیــاری از زنان با احساس یک توده در زیـــربغـــل خود دچار هراس و نگـرانـی می شوند زیـــرا به سرطان پســتان مشــکوک می شوند.

پیـــش از این که دچار ترس و نگـرانی شوید به این علــائم توده زیـربـغـل که با سرطـــان پســـتــان مرتبـط هسـتــنـــد توجه داشـــته باشیــد:

توده های سرطانـــی با گذشت زمــان از نظر انـــدازه بزرگ می شوند و برخـــی از آنـــها حتــی از نظــر تعداد نیز زیـــاد می شوند.

توده های سرطانـی نه بســیـار سریع ماننــد یک عفونت رشـــد می کننـد و نه موجب قرمزی پوست می شوند.

اگر توده بدون درد، سفــت و در مکانی ثابـت اســـت، احتمال بیشــتــری دارد که سرطـانی باشــد.

درمان غدد لنفاوی متورم در زیربغل

درمان بر اسـاس دلیـل شکـل گیـــری توده ها انـتخـاب خواهد شد.

اگر یک عفونت باکتریایــی باشد، برای شما آنتـی بیوتیـک تجویز می شود. اگر به واسـطـه آلرژی شکل گرفــته اســـت، داروهایی به منظور درمـان آلــرژی برای شما تجویز خواهــنـــد شد و توصیـــه می شود از محـرک های آلـــرژی دوری کنــیـد.

در مواردی که درمـــان نیاز نیـســت، ممـــکن اسـت از درمــان های خانــگـــی مانـــند کمپــرس گرم یا مصـــرف داروهای ضد درد بدون نسخه برای تسـکیـــن ناراحتــی اســتفــاده شود.

اگـر با موردی سرطـانـــی مواجه باشـــید، روش درمان بر اســاس نوع سرطــان و مرحله ای که در آن قرار دارد، انـتــخـاب خواهد شد. روند درمان برخـی توده های سرطــانـی ممکـن اســـت شامــل پرتودرمانی، شیـمی درمــانـــی یا عمل جراحـــی شود.

تورم غدد لنفاوی بیماری خطرناک و نوعی سرطان + عکس

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.