تومور سینه در زنان | سرطان بدخیم سینه در زنان

تومور سینه ها باعث می شود که بسیار از زنان دچار استرس شده و فکر نمایند که تومور سینه به خیمی دارند این تومورها بیشترشان خوش خیم می باشد و فقط بزرگ می شوند کیست هایی که در سینه بزرگ  می شوند توده هایی که ناشی از عفونت می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تومور سینه در زنان | سرطان بدخیم سینه در زنان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

انواع تودهـــ‌هـا کدامـند؟

تودهــ‌ـهایــی که در پســـتان یافـت میــ‌ــشوند، انواع مخـــتـــلـــف دارنـد اما شایع‌ـــترین آنــها که بســـیـاری از خانمـــ‌ــهـا با آن روبه‌رو می‌ـــشوند عبــارتــنـــد از: فیبروآدنوم‌ـــهـا، کیـــسـتــ‌ـــها، توده‌ـهای ناشی از التهـاب و عفونت، بیــماری فیبـروکیـــســـتــیـــک ‌ســـیــنه، نکروز چربـی و برخـــی توده‌ــهای اخـــتصـاصـــی دیـگر که به طور مخـتــصـر با علــائم و درمان این تودهـــ‌ـــهـــا آشـــنا می‌ــشویم.

از ایـــن درد نترسید

تغیـیـرات فیـبـــروکیســـتیک پسـتـــان از حالت‌ــهای شایــع در بین خانم‌ــهـــاســـت که تا 99 درصـد با درمـــانــ‌ـــهــای غیـر جراحی برطرف میـ‌ـــشود. فیـبروکیــســتـیـک سیـنه در حقــیـقت یک بیمـاری محسوب نمـیــ‌ـــشود بلـــکه بروز تغیـــیراتـی در سینـه خانـــم‌هـاســـت که با درد و تورم سیـنـــهـ‌ـــها قبل از عادت ماهـــانه و بهــبود نســبـــی آن بعد از اتـــمـــام عادت ماهــانــه همراه است. تقـریبـا 80 در صد ازخــانمـ‌هـــا در دوره‌ـای از زنـدگــی خود ایــن حالــت را تجربه می‌ـــکنــنـد امـــا شدت آن در افـــراد مختلف یکســان نیـــست. در مواردی که درد خفیـــف است تجویز ویتـــامیـنـــ‌ـــهــا و پرهــیـز از مواد محرکــی چون قهوه، چای غلــیـــظ، نســکـــافه و کاکـــائو در تسکین درد موثر اســـت اما اگـــر درد شدید و آزار دهـــنـده باشــد داروهای دیگری تجویز خواهنـــد شد.

این کیـــسـتــ‌ـهـا اغــلب خوش‌ـــخیـــم هستنـــد

کدام کیــســت‌ــهـا را باید جراحی كرد؟

كیـــسـت‌هـا تودهـــ‌ـهایی با دیواره ظریــف و حاوی مایــع هســتــنـــد، درســت مانند یك توپ پینگ پنــگ كه از آب پر شده باشـــد. این كیـســـت‌هـــا در هر جای بدن از جمـــلــه سیـنه می‌توانــند ایجــاد شوند و بسیار شایــع هستــند طوری که تعداد زیادی از خانمـ‌ها ممـکـن اسـت یک یا چند کیـــست در یک یا هر دو سیـــنه خود داشته باشنــد. کیست‌ـهــا علـت خاصـی ندارند امـا به نظــر میـــ‌ــرســد که با وضعیت هورمونی فرد در ارتبـاط باشــنــد، با این حال وجود کیست لزوما به معــنای اختــلــال هورمونی در یک خانــم نیـســت. خوشبـــخـتــانــه كیــسـتـ‌ـــهــا در اغلــب موارد خوش خیم هســتنـــد و مشكـلی برای بیــمـار ایجـــاد نمـــیـ‌ـكنـــنـد.

برای درمان آنها اگــر با درد همراه باشــد می‌توان از داروهای خوراکـــی اســتـــفاده كرد. اگر کیـــست بزرگ باشد یا پزشک تشـــخــیص دقـیــق تر را لازم بدانـد، اقــدام به تخلیـــه آن با سوزن ظریــف خواهــد کرد که کار بســـیـار راحت و بدون دردی است و به صورت سرپـــايی انــجـام می‌ـــشود. اگر كیـــسـت‌ـــهای كوچك مشـــكوك باشنـد میـــ‌ـــتوان آنها را با هدایـــت سونوگرافـی تخـلـیه كرد و نمونه را براي بررسی سلولی به آزمـــایـشگـــاه فرسـتاد. در اغــلـب موارد اقــدامات فوق برای درمـــان کیســت کافـی است امـا به ندرت عمل جراحـــی نیـز لازم میـ‌ـشود؛ برای مثال درکیـــست‌هــایــی که مایـع داخـل آنهــا خونی باشــد یا در کنــار آنهــا تودهـــ‌ـای دیگر نیز مشـاهـــده شود یا اگــر پس از چنـد بار تخـلیــه و به فاصله‏ كوتاه از زمان تخــلــیه کیست عود كنـد یا اگر قسـمتـی از آنها سفت یا توپر باشـد یا اگر مشكوك به بدخیــمـــی باشـند، نیاز به جراحی وجود دارد.

فیبرو آدنوم‌ـــها

این توده در زنــان جوان شایــع‌تر است

فیبــرو آدنوم‌هــا شایــع‌ـترین تومورهای خوش‌خـــیــم پسـتـــانـــی هسـتـــند که بیشــتـر در زنـان 20 تا 35 سالــه دیـده میـ‌شود اما در نوجوانـــان هم ممـــکن است دیده شوند. قبـــل از 25 سالـــگـــی فیبرو آدنوم‌ـــهـــای پستان از کیــست‌ـــهـا شایع‌تــرنـــد و موجب اضــطراب و هراس در ایــن گروه از بانوان می‌شوند. ایــن توده‌ها ممکن است دوطرفه (در هر دو پســتـــان) باشـنـــد و گاهی تعـــداد آنـهـــا به چنـــد عدد در هر سینـه می‌ــرسـد. معــمولا در صورتـی که تشخیص فیـــبــرو آدنوم برای پزشک مســجل باشد نیازی به عمل جراحی وجود ندارد امــا اگر توده رو به رشد باشـــد یا انـــدازه آن در حدی بزرگ باشـــد که خارج کردن آن ترجیـح داده شود، اقدام جراحی لازم می‌شود. ایـــن عمــل ساده و بی‌ــخـــطــر است و از نظر زیــبايی نیز مشکـل خاصــی در سیــنـه ایــجــاد نمیـ‌ـکنـــد زیرا با یک برش بسـیار کوچک انـــجام می‌ـــشود و با بخـــیـــه ظریـف و قابل جذب ترمـیـــم می‌شود.

تودهـــ‌ــهای عفونی والتـــهابی

شایـــد سیـــنـه عفونت کرده باشـد!

تودهـ‌ـــهـــای الــتهـابـی بر اثر عوامـــلی نظیر عفونت ایــجاد میـــ‌ــشوند. الـتــهـــاب ایجـــاد شده در بافــت پسـتـــان سبـب می‌شود تودهـ‌ یا سفــت شدگـی در سینــه لمــس شود. حتـــی گاهـی با به داخـل کشـــیدن پوست یا نوک سیـــنه علائم سرطــان را تقلیـــد می‌کند.

عفونت‌ــهای بافـــت پســتـــان اغـلـــب در خانـمـــ‌های شیرده اتفـــاق میــ‌افــتـــنـــد اما گاهـی در افــراد دیـگر نیز مشـاهــده میـ‌شوند. درمان اولیـــه ایـــن تودهـ‌ــها اسـتـــفــاده از آنتـی‌بیوتیک اســت و بیـــماران باید سریـعـــا به پزشـک مراجـــعه کننــد و دارو دریـــافــت كنـند چراکه ایـــن التـــهــاب ممـکـن اســـت تبـدیـل به آبــســه شود. در ایــن صورت نیــاز به تخلــیـــه با عمــل جراحی پیـــدا میــ‌ــکنــد. برخـــی اوقات عفونتـ‌هـای قارچی در سینــه ایـجـاد الــتهـــاب می‌کنـــنـــد که در این موارد نیـــاز به درمان با داروهای خاص وجود دارد. گاهی نیـز علت التـهــاب ناشـــنـاخـته است و میـکــروب خاصــی را نمـــی توان در کشت‌ــهای انـجــام شده یافـت. در ایـــن مورد نیز درمان‌هـای خاصی وجود دارد که به خوبی بیماری را کنتـرل میـ‌کـنند.

نکـــروز چربـی

توده ای که براثـر ضربه ایجـاد میـــ‌ـــشود

اغلـب در سینهـ‌هـای بزرگ بر اثـر وارد آمـدن ضربـه، نسوج چربـــی آسیــب دیـــده و به صورت توده ای بدون درد احسـاس میـــ‌ــشود. این ضایـــعه نیاز به درمان خاصی ندارد و اغلـــب خود به خود از بیـــن میـــ‌ــرود امـا در بعضــی موارد چون با ضایعـــه بدخــیـم از نظر ظاهری قابل افتـراق نیـــســـت، نیـــاز به نمونه‌بـــرداری و خارج کردن دارد. بایـــد توجه داشـــت هر تودهـ‌ای که بعــد از ضربه ایجــاد میـــ‌ـشود، نکـــروز چربی نیست. گاهـی ضربـــه عامـلی برای دقـت بیــشـتـر خانـم‌ـهـا به سیـــنه و کشـف تودهـ‌ـــهــایــی می‌ـــشود که از قبـــل وجود داشـــتــه اما به دلـــیل اینکه درد نداشـتــه از نظــر پنــهـان مانـــده‌انـــد بنابــرایـــن تودهــ‌ــهـایی که بعــد از ضربـــه کشف میـ‌شوند، باید تحت بررسـی کامل قرار گیـــرند.

فورا نمونهـــ‌ـبرداری کنیــد

مطلبـــی که در مورد تمـام تودهــ‌ـــهــای خوش خیــم باید تأـکـید کرد ایـــن است که تشـــخیص خوش خیـم یا بدخیـم بودن توده با پزشـک متخــصـص اســـت. اگـر پزشک برای تشــخـــیـــص دقیق، نمونه برداری یا عمل جراحـــی را توصیـه كرد بایـــد در اولیــن فرصـــت آن را انـجـام دهید چون ضرر یک نمونه برداری ساده بسیــار کمــتـر از تشـخیــص ندادن و به تعویق انـداخــتــن درمــان یک توده بدخیم (سرطـانــی) اســـت. به یاد داشـــتـه باشــیـد که سرطـان سینـــه قابـــل درمان اسـت به شرطـی که در تشـــخـــیص و درمـــان آن اهمــال نکنـیم.

تومور سینه در زنان | سرطان بدخیم سینه در زنان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.