تومور وحشتناک در شکم یک مرد که 13 کیلو وزن دارد

تومور های شکمی معمولا بسیار بزرگ می باشند و بیمار را بسیار اذیت می نمایند در یک پدیده نادر  تومور 13 کیلویی از شکم یک مرد خارج شد و پزشکان در این عمل جراحی ساعت ها تلاش نمودند تا این تومور را از شکم مرد خارج نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تومور وحشتناک در شکم یک مرد که 13 کیلو وزن دارد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: پزشـکان پس از معاینـــه و بررســـی میـــزان چاقی نامـعــمول یک مرد توموری به وزن ۳۰ پوند را از شکـم وی خارج کردند.پزشـکان پس از معــایـــنـه و بررسی میـزان چاقی نامعــمول مردی اهل نیوجرســی امـــریــکـــا او را تحـتعمل جراحی قرار دادند و توموری به وزن ۳۰ پوند (۱۳/۶ کیــلوگرم) را از شکم وی خارج کردنـد.
تومور شکــم

پزشـــکان پس از سی. تی. اســـکـــن شکم «کوین دالـــی» در بیمـارسـتـــان، متوجه شدنـــدکــه او مبـتــلا به نوعی نادر از تومور به نام لیپوسارکوم (liposarcoma) اسـت.

بر اساس اعـلـام مرکز اطــلـاعـاتی بیــمـــاریـــ‌هـای نادر و ژنـــتیـــک (GARD)، لیــپوسارکوم‌هــابه تومور‌ـــهایی گفته میـ‌شود که در بافت چربی رشـد میــ‌کـــننــد. از آنـجـــا که این تومور‌ـهــامـــی‌تواننـد در بافـــت‌ـها و انـــدام اطراف بدن رشد کننـــد و گســـترش یابنــد، به طور معـــمولچـنین تومور‌هـایـی را در طبقــه تومور‌هــای بدخـیــم قرار میـ‌دهـــنـــد.


تومور ۱۳ کیلویی

تومور لیپوسارکومی که این بیـــمـــار به آن مبتـلا بود از نوع بافــت چربی اطــراف شکمـی بود،ـاما به طور کلی ایـــن غدد اغلـــب قسمت‌ـهـــای ران، پشـت زانو و یا شکم را دربـــرمـی‌گیـرند.

دربــاره علـــت ایجــاد توده شکمـــی بیـشــتر بدانـــید

توده شکـــمی به معـــنــی رشــد غیـــر طبیــعی سلول ها در شکـم اســـت. توده شکمی باعث تورم قابـل مشاهـده شدهو ممکـــن است که شکــل شکـــم را تغـــیـــیـــر دهــد. یک فرد مبــتـــلـا به توده شکمــی ممـکــن است افـزایش وزن و علائمی ماننــد درد شکـــم و نفـــخ را نیز تجربـه کند.

انواع تومور شکـــم، اغلب توسط محل ایـجـــاد آن توصیـف می شود. شکــم به چهـــار قســمت، بالا و راسـت،پاییـــن و راسـت، بالا و چپ و پایـیـــن و چپ تقســیــم می شود. توده شکمـــی ممـــکن اســـت در هر ۴ ربــع ایـــجاد شود.بخش اپــی گاستــر و بخــش پریوم بلـیــکال periumbilical نیز دو بخــش دیگـر شکم می باشـــند. بخـش periumbilical درزیر و اطـــراف ناف و بخــش اپــی گاســتر در بالای ناف و زیـر دنـده ها واقــع شده اسـت. توده های شکـمی اغـــلـــب قابـلــدرمـان هستنـد. با این حال، بستــه به علت ایجـــاد توده، ممـکـن است عوارضی به وجود آورنـد.
علل ایــجـاد توده شکمی

توده های شکـــمـی می توانــنـــد ناشــی از عوامل مختـــلـــفی، از جمله آســـیب،کیــست، تومور خوش خیــم، سرطـان و یا بیـــمـاری های دیگـر باشنـد.

کیـــستـکــیسـت ها، توده های غیــر طبیـعی بدن هستـنـد که با آب و مایــعـات دیگــر پر شده اند.کیـــســت هایی که معـمولا باعــث توده های شکــمــی می شوند عبارتند از:

کیست تخــمـدان: کیــستی که در داخـــل یا اطـــراف تخـمــدان شکل می گیرد.کوله سیـسـتیـت: که اغلــب با سنگ کیـسه صفــرا (جرم غیــر طبـیعـی سخت در مایع گوارشـــی) همراه استو منــجـر به مسدود شدن مجاری صفـرا شده و علاوه بر الــتـــهـــاب کیـــسـه صفـرا، مانـــع از خروج صفرا می شود.

سرطـــان

سرطـــان هایــی که اغـــلـــب باعــث توده های شکــمـی می شوند عبـارتنــد از:

سرطـــان روده بزرگســـرطـان کلــیـــهـسرطان کبدســرطـان معدهــبــیــماریــبـیــمــاری های خاص نیــز ممـــکن اســـت تومور شکــم ایـــجــاد کنـنـــد. این بیماری ها شامــل:

بیـماری کرون: یک بیــماری التـهـــابـــی روده (IBD) اسـت که باعـث التهـــاب دستـــگاه گوارش و پوشش مسـیر آن می شود.آنوریسم آئورت شکمـــی: بزرگ شدن و یا برآمدگـــی رگ های خونی بزرگ که خون را به شکــم، لگن و پاها می رســـانــند.آبســـه پانکراس: توده تو خالـی پر از چرک در پانکراسـدیورتـیکولیــت : الــتــهاب یا عفونت ناشــی از دیورتـیکول، که در بخـــش های ضعیـــف روده تشکـیـــل می شود.هیـدرونفـــروز: بزرگ شدن کلیه به دلـیـــل نگه داشـتـــن ادراربزرگ شدن کبدبـزرگ شدن طحــال
علــائم و نشانه های توده شکمی

نشـــانــه هایــی یک توده شکمی عبارتـند از:تورم در منطـقهـــدرد در شکمــاحسـاس پری شکمحـــالـت تهوعاسـتـفــراغــافـــزایـــش وزن ناخواستهناتوانــی در ادرار کردنناتوانی در دفـع مدفوعتبتوده های شکـــمی ممکن است سخت، نرم، پایدار، و یا قابـلیت جابجایـــی داشتـه باشــنـــد.

تومور وحشتناک در شکم یک مرد که 13 کیلو وزن دارد + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.