تومور وحشتناک در چهره یک دختر جراحی شد

دختر 13 ساله ای که یک تومور بسیار بزرگ نصف صورتش را گرفته بود با عمل جراحی از چهره اش برداشته شد این عمل جراحی چند ساعت به طول انجامید ولی بسیار موفقیت آمیز بود و نتیجه بسیار خوبی داشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تومور وحشتناک در چهره یک دختر جراحی شد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: دخـتـر ۱۲ سالـــه آفــریـقایی از زمان تولد توموری روی صورتش داشـــت و روز به روز رشد میــکردو در ۵ سال اخـیـر رشـد تومور سریـــع تر و مانع از خوردن غذا و حرف زدن و انجام کارهـــایـــش شده بودجـــراحی شد.در ادامـــه تومور دخـتر ۱۲ سالـه را ببـینید.
تومور دخـتــر ۱۲ سالـه

دخــتــر ۱۲ سالـه آفریـقـایی که از بدو تولد با توموری روی صورتش متولد شده بود،ـــبعد ۱۲ سال با کمــک خیـرین، هزینه جراحـی صورتــش فراهـــم شد.تومور صورت ایــن دخـتر مدام رشــدکــرده و در هنـــگام ۱۲ سالـــگی، به انـدازه توپ فوتبال اســت.مادر ایـن دختر میــ‌گوید: «در ۵ سال اخـیـر رشـد تومور صورت دخــتـرم سریعـ‌تــر شده بودو مانــع بزرگـــی برای غذا خوردن او بود». تصـــاویری از این دختر در زیر مشاهده می‌کـنید:

تومور دختـر ۱۲ ساله قبــل از عمــل


تومور دخـتــر ۱۲ سالـــه بعـد از عمــل

پیوند صورت یک زن جوان

دربـــاره عمل پیوند صورت یک زن جوان بیــشــتر بدانــید

تومور (باریشــه لاتــین tumor) یا غده که به معنی هر نوع برآمـدگی بدن می‌بـاشـدنوعی نئوپلازی است. تومور در زبــان عامـیانه به اشــتـبــاه برابر با سرطـــان دانـســـته می‌ــشوددر حالیکه سرطـــان خود نوعی تومور و همیـــشـه بدخـیــم اســـت ولی تومور میـــ‌ـــتواند ماهـــیت خوش‌ـخـــیم یا بدخیـــم داشته باشـــد.

طی یک کنـــفرانس خبـــری دربـــاره عمل پیوند صورت یک زن جوان موفقـــیت چشــمگــیــر پزشــکــان در زمـیــنهـــجــراحـــی پیوند صورت را نظــاره گر بودیم ایـــن زن که در اثــر وجود توموری وحشــتــنــاک صورت خود را از دسـت داده بودبــا پیونددادن صورت یک بیــمار مرگ مغزی توانـســت به زنــدگـی عادی خود بازگـردد و زنـــدگی خود را در سلـامـت کامــل ادامه دهـــد.


پیوند صورت

پزشـکان معتـقـــدنـــد، تفاوت ژن‌ــهـــای صورت جدید مانع رشد مجـــدد تومور صورت ایـــن خانم میـــ‌شودو همین می‌ـتواند تضـمـــیـــنــی برای سلامتــی او تا پایان عمـرش باشــد.دخـــتـــر جوان لهـــسـتـانی به علـت ابـــتـــلا به نوروفیــبـــروماتوز که نوعی اختلال ژنتیـکـی محــسوب میـ‌شودو تومورهای عظــیــمــی را در صورت به وجود میـ‌ـ‌آورد، با تمـــام ریســـکی که وجود داشـــت سه سالـپــیـــش تحــت عمـل جراحی پیوند صورت قرار گرفــت و بعد از ۲۳ ساعـت جراحی نفـســ‌گـــیر، پزشکــان عمـــل را مؤفـــقـیــتــ‌ــآمیز اعـــلـــام کردند.

صورتی که به ایـــن دختر جوان پیوند شد، متـــعلــق به خانمی بود که جانـــش را در تصـادف از دست داده بود.


عمل پیوند صورت

به گفته پزشــکان، دختـر جوان به علـــت بزرگ بودن بیش از حد تومور، ۸۰ درصد توانایـــی صورتش را برای حرفـــزدن و حتــی بلـعــیــدن غذا از دســـت داده بود که بعــد از گذشت یک سال از بیــمـــاری شرایـــطش بهــبود یافت.

پزشــکان معـتـقـــدنـــد، تفاوت ژن‌هـای صورت جدیـد مانــع رشد مجدد تومور صورت این خانم می‌ـــشودو همیـــن می‌ــتواند تضــمــیــنــی برای سلامـــتــی او تا پایـــان عمرش باشــد.

تومور صورت مشــکلـــات اسـتـــخوان، فشـــار بر اعـصاب نخــاعی، درد شدیــد، معـلولیـــتـــ‌ـهای یادگــیــری،ـــبیــنــایی و شنوایـــی را نیز به دنبـــال دارد که هیچ درمــانــی نه برای تومور نه برای دردهـــای حاصلـــاز آن وجود دارد. مگــر کسی آنقدر خوش‌شـــانس باشـد که موقعــیـــت پیوند صورت برایـــش فراهـم شود.

عمل جراحی پیوند صورت از معـــدودتــریـن جراحیـ‌ـها در سراســر جهان به حســاب میــ‌ــآیــد.

ایـــن دخـــتـر جوان که جوانـــا نام دارد، پس از گذشـــت ۳ سال از پیوند صورتـــش در یک کنفرانسـخـبری شرکــت دارد تا راجع به بهـــبود شرایط جسمانـــی خود صحبت کنـد.

تومور وحشتناک در چهره یک دختر جراحی شد + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.