روش های مقابله با تپش قلب در دوران حاملگی

تپش قلب یکی از بیماری رایج در بین افراد می باشد اگر در دوران قلب شما دچار تپش قلب شوید این هم برای شما و هم برای نوزادتان خطرناک می باشد خون بدن شما در دوران حاملگی زیادتر می شود تا به جنین هم خون رسانی شود ولی به پزشک نیز مراجعه نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های مقابله با تپش قلب در دوران حاملگی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تـپــش قلب خانم های باردار نبــایــد از 140 ضربه در دقــیقــه بیشــتر شود. اغـــلب تپش قلــب های بارداری بی ضرر هســتند و به صورت خود به خودی از بین می روند.

تپــش قلـــب چیست؟

تپش قلــب زمـانـی است که ضربــان قلـب شمـا به صورت کامـلـا قابـل توجه اســـت. تپـش قلـــب ماننــد ضربــه یا توقف ضربـان قلــب به مدت یک ثانیـه است. ممـکـن اسـت ایــن احـسـاس را در سینه یا گلویتــان داشتـــه باشید.

در بعضی موارد، این حالت می تواند نشانـــه ای از بیــماری قلبــی و عروقی یا تیروئید یا ضربـــان قلب نامـــنظـم (آریـــتـــمی) باشد. با این حال، تپــش قلـــب می تواند ناشـــی از اسـتـــرس، اضطراب، کافئین و تغیــیـرات هورمونی باشــد. کمتـر از نیــمی از افـرادی که تپش قلــب دارند، دارای آریـــتمـی هســـتـند. اغـــلــب تپــش قلـــب های بارداری بی ضرر هستند و به صورت خود به خودی از بیــن می روند.

در دوران بارداری مقـــدار خون پمـــپاژ شده توسط قلب (خروجی قلـــب) 30 تا 50 درصد افـــزایش می یابد. همانـطور که پمـــپـاژ قلب افــزایش می یابد، ضربـــان قلــب در حالت اســـتراحت از میزان پیـش از بارداری معـمولی در حدود 70 ضربـه در دقیــقــه به 80 یا 90 ضربـان در دقـــیــقـه می رســد. تپش قلـــب خانــم های باردار نبـاید از 140 ضربـــه در دقیقــه بیـــشتــر شود. انــجمـــن قلب آمـــریـــکـا تخـمـــیــن می زنـد تپـش قلــب یک خانـم 30 سالـــه بایــد بین 95 تا 162 ضربــه در دقـــیـــقـــه در طول ورزش معــمولی باشـد.

تپـــش قلب در دوران بارداری,ــعلـــت تپــش قلـــب در بارداری,ـــکنتـــرل تپـــش قلب در دوران بارداری تپـش قلب خانـــم های باردار نبــاید از 140 ضربـــه در دقـــیــقـــه بیشتــر شود

علل ایجاد تپـــش قلـــب در دوران بارداری:
1- حجــم خون
به منظور پمـپـــاژ خون کافـی به جنــیــن در حال رشد، حجم خون شمـــا در طول بارداری تا 40٪ افـزایش می یابد. ایــن تغــیـــیــر به زودی معــمولا در هفـــتــه ششـــم آغـاز می شود. قلـــب شما با افزایـش سرعـــت ریـــتــم، که با افـــزایــش ضربان قلــب و تپش قلب مشـخــص می شود، با جریـان خون سازگار می شود.

2- تغییرات هورمونی
در دوران بارداری، هورمون های شمـــا مانـنــد استــروژن و پروژسـترون تمام لوله ها را پر می کنــد. ایـــن مسئله باعـث تغـــیـیـــرات فیــزیکــی بدن شمـــا می شود تا بارداری را حفظ کنـــد، امـــا برخــی از عوارض جانبی نیـــز وجود دارد. به عنوان مثال یکی از عوارض جانـــبی بیماری صبحـــگاهـی اسـت. نوسانات هورمونی همـــچـــنـــین می توانــد باعـث تپــش قلـــب در طی چرخـــه قاعـــدگی و یا یائسگـــی شود، بنـــابـرایـن تعجب آور نیست که در دوران بارداری اتفاق بیفــتـد.

3- احســاسـات قوی
احـــســـاسات شدیــد اسـترس، ترس یا وحشــت می توانـد موجب تپـــش قلـب شود. چه زمانی برای تپش قلـــب در دوران بارداری بایـــد به پزشک مراجـعه کرد تپـش قلـب در دوران بارداری همـیشـه بی ضرر اســـت. همـچنــیــن آریتمـی ها در دوران بارداری شایـع اســت. اگر تپــش قلب داریـد، باید به پزشک مراجعــه کنید.

زمانـی که تپش قلب به صورت خود به خودی رخ می دهـد بی ضرر است، امــا اگر علـائم زیـر را دارید به پزشــک مراجعه کنــید:
– احــساس سرگیـجـــه
– احسـاسی ماننـــد حالت تهوع
– تنفس دشوار یا احسـاس تنگی نفس
– احــسـاس درد، یا تنــگی در قفـــسه سیـــنـــه، دســت و یا فک
– عرق کردن غیـــرعــادی
– تپش قلب بیشتـر

درمـــان تپـش قلب در بارداری:
درمان تپش قلب بستگی به دلیـــل ایـجـــاد آن دارد، اما در اکــثـــر موارد، تپش قلـــب بی ضرر است و خود به خود برطـرف می شود. در ایـن مورد، هیـچ درمـانی لازم نیـــســت. راه هایی که می توانـد به بهـــبود تپش قلب کمک کند عبارتست از:

1. نفـس عميق بکشـــید
تپش قلب می توانـد ترســـناک باشـد. بنـشـیــنیـــد و به آرامی نفـــس بکشـید. نفس های خود را آهـــسـتـــه بشــماریـــد: چهــار شمـاره بشـــماریـد، هفـــت شمــاره نفس را نگـه دارید، و سپس در شمــاره هشـــت نفس را بیـرون بدهــیـــد. بعـــد از مدت کوتاهی بهتری خواهــیــد داشـت.

2. پاهـای خود را بالــا بگـــذاریـد
بهـــتر اســـت برای درمان تورم پا، پای خودتــان را بالـا قرا دهــید. یک بالــش یا کوسن زیر پای خود قرار دهیــد تا گردش خون افزایــش یابـــد. ایـن حالــت به کاهـش تپش قلــب شمـــا کمــک می کند.

روش های کنـتــرل تپش قلــب:
1. آرامش. روش های آرام شدن را امـــتـحـــان کنیـد. …
2. مانور وگال. مانور وگال انـــجام دهــیــد …
3. آب. آب بنوشید …
4. محلول. محـــلول الـکتـرولیت مصـرف کنـــید…
5. تحـــریک کنـــنــده ها…
6. درمان های دیــگــر. …
7. کمــک بگـــیـریـد. …
8. تشـــخــیـص

آیا می توان از تپـــش قلـــب در دوران بارداری پیــشــگـــیــری کرد؟
متـــأسـفانه، تپـــش قلب یکـی دیگــر از مشـکـــلــات جانبـی بارداری اســـت بنــابـــرایــن نمی توانید به طور کامل از آن جلوگیری کنـــید. با این وجود، برخـــی مراحل برای کمــک به کنترل آن وجود دارد.

1. شناسایــی عوامـــل خود
آیا شما متوجه تپش قلـــب خود در شرایـط خاص شده اید؟ یک دفترچه کوچک با خود داشـتــه باشـــیــد و احساس خود، مکـانی که هستـید، آنچه خورده ایـد و کاری که انـجــام می دهید را بنویسیـد. اگر الگوی خاصی را مشــاهـــده کنـــیـد می توانیـــد از آن اجـــتــنــاب کنـــید.

2. از مصـــرف کافئین بپـرهیـــزیــد
کافئین برای زنـان باردار و نوزادان منــاســـب نیـسـت، بنــابـرایـن ایمن ترین روش اجتـناب از مصــرف این مواد است. کافئین می تواند باعث تپــش قلب شود، بنـــابرایـــن سعی کنیـد مصــرف کافئین را کاهــش دهیــد.

3. جلوگیـری از کم آبـی بدن
از دســـت دادن آب بدن یک علـــت شایـــع تپش قلـــب است، بنـابرایـــن به مقـدار کافــی آب بنوشیـــد. اگر علــائم حاملگی مانـــنـــد تهوع مانع از نوشیدن مایـعات می شود، سعی کنیـــد مایـــعــات به مقـــدار کمتر اما به صورت مرتب بخوریـد یا مایـــعـات را از طریـق غذاهـــا یا میوه ها دریــافت کنیـد.

4. به خودتـان فشـــار نیاوریــد
از مانور وگال اجـــتـــناب کنــیـد – ایـــن تکــنــیک تنـــفســی حالتی اســـت که نفـــس را با شدت بیرون می دهیــد. ایـن حالــت گاهـی اوقات برای تپش قلـــب توصیه می شود. با ایــن حال، انـــجام این کار زمانـی که باردار هســتـید، می توانـــد شمــا را در معــرض خطــر افــزایـــش فشار خون، سرگیـجه یا آســیـب لگن قرار دهــد.

تپـش قلـــب در دوران بارداری برای همیشــه ادامـه نخواهد داشـت بهتـریــن کار برای کاهـش تپـــش قلب کاهـش میــزان اســـترس است. سعی کنـــید اســـتراحت کنـیـــد و آرام باشید.

تست کردن تپش قلـب چگونه است؟
تســتـــهایی که برای نادیده گرفــتن برخـــی بیــمـاریـهـــا یا مشـــکــلـات قلـبـی انــجـام می شود عبـارتــند از:
– آزمـایـش خون.
– آزمایش ادرار
– آزمون اســتـرس.
– ضبط ریــتــم قلب برای 24 ساعت با استـــفاده از یک دستــگاه به نام مانــیتور هولتر.
– سونوگرافــی قلـب یا اکوکاردیوگرام.
– الـکتـروکاردیوگرام.
– اشعه ایــکـــس قفسه سینــه

چرا بایـد تپـــش قلـــب را انـدازه گیـــری کنم ؟
ممکـــن اســت در قفسه سیــنـه، گلو یا گردن احــسـاس تپـش قلب داشــتــه باشید. ایــن حالــت باعــث ناراحـتـــی و ترس می شود. گاهـی نیز این حالــت جدی نیـســت، و اغلـب به صورت خود به خودی برطـــرف می شود. اغــلب اوقات ایـن تپـش به علــت استـرس و اضــطــراب یا به علـت مصرف کافئین، نیکوتین یا الکـل زیـاد ایجـــاد می شود.

بارداری باعث می شود قلـــب برخــی از ضربـان را جا بیندازد. تپش قلـــب یکـی دیـــگر از علائم بارداری عجیب و غریـــب اسـت که هیــچ کس به شمــا نمـی گوید. اگر برای بار اول تپـش قلب را تجربــه کنــیـد می ترسـید! امــا نگران نباشیــد.

روش های مقابله با تپش قلب در دوران حاملگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.