جاده ابریشم در ایران مکان پربازدید از نظر توریست ها و گردشگران

جاده ابریشم در ایران باعث شده است که ارزش و قیمت ایران از بسیاری از کشورهای منطقه بیشتر شود و چند میلیون گردشگر دوست دارند از جاده ابریشم عبور نموده و از نزدیک با کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته اند را ببینند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جاده ابریشم در ایران مکان پربازدید از نظر توریست ها و گردشگران را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله دانستن : كـــشورهــاي همســايه ايران در سالـ‌ـــهـــايي كه صنـعــت گردشگــري كشور ما با بي‌مهـري مسئولان مواجه بود،درحــال برنامــهـــ‌ـريزي، توسعـــه و شكوفايي گردشـگري در كشورشــان بودنــد. گردشگري درحال حاضـر چرخ اقتصـــاد بسياري از كشورهـــاي دنــيا را بهـ‌ــگردش درآورده و رتـــبه نخـــست صنعت بســياري از كشورهـــا را از آن خود كرده اســت.

نگاهي به آمار گردشــگـران ايرانـي در كشورهاي ديگـــر نشــانـ‌دهـنـده عادت ايرانـي‌ها به سفر و گردشــگــري است، پتانسيلــي كه متــاسفانـــه چنـدين دهــه ناديده گرفته شد و موجب رونق اقتصاد كشورهاي ديگـــر شده اســت.

احـياي جاده ابـــريشــم، روح تازه در گردشـــگـري

يكـــي از شعـارهـاي دولت روحاني اشتغـالـ‌ــزايي از طريق توسعــه صنــعت گردشگـــري بوده است. شعاري كه هرچـند تا عمــل فاصله بسياري دارد اما جان تازه‌ـاي به صنــعت مغـفول مانده گردشـگـــري كشور دميده اســت. يكي از اتفاقات خوشايند امـسال، تصويب طرح گردشـــگری جاده ابریشـم بود. همـــين چنـد ماه قبـل بود كه تدوین طرح گردشـگـری جاده ابـریشـــم و تشکـــیل دبـــیـرخانـه دايمی آن در سازمـان میــراث فرهنگی، صنـــایع دسـتـی و گردشـگـــری در دسـتور كار قرار گرفتـــه و مصوب شد.

انقـلــاب گردشگــري با احياي جاده ابريشـم

طرح احــياي جاده ابريشـم مي‌ــتوانـــد انقلابـــي در صنعت گردشــگري ايران به‌وجود آورد. چيني‌ها كه در تمامي فعـالـيتـــ‌ــهاي اقـــتــصــادي عادت به پيشتــاز بودن دارنـــد،ــحال كه نام جاده ابــريشـم مطــرح اســت و بيشـتر از هر كشوري اين جاده را بهـ‌ـنام چين مي‌شنـــاســـنــد، دســـت به‌ـــكـار شده‌ و طرحــ‌ــهــاي احـياي جاده ابـــريشـــم را كلـيد زدهـــ‌ــاند. چين، سرمـــايهـ‌گـذاري بالايي در اين طرح انـــجــام داده اسـت. همــچـــنـــين طرح صدور ويزاي مشـــتـرك براي کشورهای در مســـیـــر جاده ابـريشـم را پیشنهــاد کرده اســت. تصويب طرح گردشگـري جاده ابريشم اتـفاق خوبي براي ورود ايران به اين رقـابــت اسـت. با مكلـف كردن تمامـي دســـتـگاهــ‌ـهاي دولتي به همكاري براي اجــراي اين طرح مي‌ـــتوان به سرانجـــام رســـيدن اين طرح اميدوار بود.

85 ميليون گردشگــر چيني در مسير ابـريشـــم

اين روزها زمـزمـــه‌هـــايي از احيا جاده ابــريشـــم در ايران بهـ‌ـــگوش مي‌ـرسـد. در همـين راسـتا همـايش بين‌الـــمللي چشـــمـ‌ــانـداز توسعــه روابــط ايران و چين با محوريت گردشگري و تجـارت در تهران برگـــزار شده اســت. امـا آنـــچه بيش از هر موضوعي در اين همـــايش پررنــگ شده، سخنـان ريیــس بخــش فرهنگــی سفارت چیــن در ایران اســت. او گفـــتـه است:« ۸۵ میلیون توریست چیـــنــی درآمــد۱۱۰ میلیــارد دلــاری را برای کشورهــای حوزه جاده ابریشـــم خواهند داشت».

85 ميلــيون گردشــگـر چيني ، رويايي است كه بســياري از كشورهاي جهان در انـــديشــه آن هســتـــنـد و بدون شك رقابــت تنگــاتنگي براي جذب اين بازار 85‌مـيلـيون گردشگري چيني بهـ‌وجود مي‌ـــآيد امـا اندك كشورهايي در مســـير جاده ابـــريشــم واقع شدهــ‌ــانـد و شانس جذب اين گردشگـران را دارنـد. ايران، يكي از كشورهـايي است كه اين فرصـت را مي‌تواند بهــ‌ـدسـت بياورد.

70 هزار چيني سهـم ايران از 129 ميلـــيون گردشـــگر چينـي

نكــته قابـــل توجه اينجـاســـت كه اين نخــســـتـــين بار نيســت كه گذر چيني‌ها به ايران افـــتاده اســـت امـا تاكـــنون تمامي اين فرصــت‌هــا سوختـه و سهــم ايران از بازار گردشـگري چين مي‌ــتوان گفـت هيچ بوده اسـت. در سال 2017 سهـم ايران از 129 ميلــيون گردشگـر چيني كه به ديگــر كشورهاي دنـــيا سفر كرده‌ـاند، تنـهـــا 70 هزار بوده است. براســاس آمار چيني‌ــها بيشـــتــر به‌انـــگـيزه كسب و كار و تجــارت به ايران آمـده‌ـاند تا براي گردشـگري. امـا چرا ايران براي چينـي‌ها جذاب نيست، كمبود مراكـــز اقــامتي، غذا و رســـتورانـــ‌ چينـــي و راهنـمــاي چينــي‌ـزبــان، مشـــكـــلاتي اسـت كه گردشــگـران چيني با آن دست و پنجــه نرم مي‌كنـــند و موجب بي‌ميلي چينــي‌ـــهـا براي سفر به ايران شده اســت. بهــ‌گـــفـتــه ریــیــس‌جــامعــه تورگردانان ایران، تنـــهـــا 6 راهــنمــاي گردشگــري چيني‌ـزبــان در ايران وجود دارنــد.

ايران جزو گران‌ـتــرين مقـاصد گردشـگـري جهــان

مســـالـــه ديگـري كه از ديد بسياري مسئولان كشور دور مانـده، ترانزيت چينـــي‌ـــها از طريق ايران به اروپا و ديگـر نقاط جهــان اســـت. چيني‌ــهــا به ايران مي‌آيند اما تنــها بهــ‌عـــنوان معــبـــري از آن براي سفر بهــ‌ـاروپا و آمــريكـــااســـتـفــاده كرده وبنـــابراين‌كشورمــان مقـــصـــد گردشگـري محـــسوب نمــي‌شود. ابــراهـيم پور فرج، ریـــیـس جامـعه تورگردانان ایـــران، دلـــيل اين رويداد را گرانــي گردشــگري در ايران نسـبت به اروپا مي‌دانـد. او در اين‌باره گفـته اســـت:« در سفـــری که به ایتـــالیا داشـتـم با هواپیمایـــی پر از چیـنــی روبهــ‌رو شدم که از ایران ترانزیــت میــ‌ـشـــدند.

باوجود آنـــكـه بايد مسافـت بيشــتـــري نســبـت به ايران براي رســيدن به ايتـــالــيا طي شود، دوباره سفر به ايتـاليا ارزانـــ‌ـتر از ايران بود، اختـلــاف قيمتـي حدود 50 درصد. همـین حالـــا از ایـران با کمــتـر از یک میــلیون تومان می‌ـــتوان به ترکـیه و گرجسـتان سفر کرد، درحـالــیـ‌ـــکه با ایــن پول یک هفتـه نيز نمیـــ‌توان در ایران سفر کرد. این شرایــط برای خارجــیـــ‌ها نیز حاکم است. یک ژاپـنــی با 420 دلـار میـ‌ــتوانــد به ترکــیه سفر کنـــد اما برای آمـدن به ایــران بایـد دستـــ‌ــکـــم 1400 دلار بدهد. شاید مهـــم‌ــتـــریـــن علت ایــن گرانی، هتـل‌ها باشــنـــدچون آنـ‌ـهـا سوبسـیـد نمــی‌دهــند، ضمـن اینکـه تورهـــای ایــران خدمـــات کامــل میـ‌دهنـد که ایــن قیـمت را بالـا می برد. اگـــر نرخ سفر ایــران بالا باشــد، در ایـــن بازار به نتــیــجـه نمــی‌ـرسیــم. یک گردشگـرچـیـــنــی ترجیـــح می‌دهـــد با نصـــف قیـمـت ایران به فرانــسه برود و از برج ایفل عکس بیــندازد و با دوستــانش در «وی چت»به اشــتراک بگـــذارد».

چرا گردشــگري بايد رونق يابد؟

براي پي بردن به اهمــيت طرح احـــياي جاده ابريشــم و پيوستـن به مسـير جهـــاني آن، بايد از وضعــيت فعـــلـي صنعـــت گردشـــگـــري كشور و مشكــلـات آن مطلـــع بود. چنــدي پيش وزیــر کار، تعاون و رفــاه اجتماعی درحـــالي از جايگزيني صنعـت گردشــگري به‌ـــجاي نفت و رسيدن به آمــار 20 ميلـــيون گردشگري گفـــت كه كارشناسان اين حوزه وضعيت‌ زيرســـاخت‌هـــاي گردشگـــري كشور را درحـــال حاضر افتضاح دانســتـــه و اعلام مي‌كنند كه يك سياســـت واحد حتــي در بخـــشــ‌ــهــاي دولتـــي كشور در حوزه گردشـگري وجود ندارد. از سوي ديگربــهـ‌نــظـر كارشـناسان اين حوزه، تعــداد جاذبــه‌ـــهاي گردشگـــري كشور به تعــداد انـگشتـان دسـت نمــي‌ــرسد و در ليســـت آن‌ها حتي پاســارگـــاد و چغازنـبيل نيز به‌عـــنوان جاذبــه گردشگـري قرار ندارد. آنـ‌ـــها تنـهــا «پاســـارگاد» را به‌ـعـــنوان پتـــانـسيل گردشــگري معــرفي مي‌كــنــنـد.

هيچ، سهـــم جهانــي ايران از گردشــگــري

صنعــت گردشـــگـری در ایـــران از ظرفـــیـتـ‌ـهـــای بسـیــار بالـایــی برای رشد و توسعــه برخوردار اسـت. ظرفــيتـي كه سازمان جهانـي گردشــگـري نيز آن را تاييد كرده است و براســـاس گزارشـ‌ـهاي رسـمـــي اين سازمـان، ایــران رتبـه دهـم جاذبـه‌های باســتــانـی و تاریخی و رتبـه پنجم جاذبــه‌ــهای طبـــیـــعی را در جهان داراست.

 

كشور ما باوجود ایـنکــه در تمـامی زمیـــنهـ‌های گردشـــگــری پتانـســیلــ‌ـــهای بالقوه‌ـــای دارد و چه از لحاظ ابنیه تاریـخی و چه از حیـث جذابیــتـــ‌های طبیعی، حرفی برای گفتـــن دارد امـا سرمــایــه‌ــای که از ایـن صنـعــت برای كشور حاصل میـــ‌ــشود، به‌ــاندازه‌اي ناچيزبوده كه مي‌توان گفت صفــر اســـت.

گردشـگـــری مي‌ـتوانـد زنجیرهـ‌هـــای مختـــلــفـی از تولیـد کالــا و خدمــات را به یکدیــگـــر متـصــل کنـد و آمـارها نشـــان می دهد به ازای هر 8/4 نفـــر گردشـــگـر یک شغل دايم ایجـــاد میــ‌ـشود.

سیاســت‌گـــذاری در جلــب و جذب گردشـــگـر در جهان امـروز پیـــچـیدگـــی خاص خود را دارد و نیـــازمـنـــد برنامهـ‌ـریزی‌ـــهــای دقـــیـــق و حســـاب شده است امـــا نبود همــیـن سیــاست بلــنـــدمدت باعث شده است که کشور ما نتواند جایـگـــاه خود را بازیابــد.

هتـلـــ‌هــاي تاريخــي در مسير ابـريشـم

ايران درگـــذشته بهـــ‌ــعنوان نگين مسير طلايي جاده ابريشم معروف بوده اسـت؛ نگــيني كه ديگــر نمـــي‌درخشـــد.

ايران براي درخـــشـيدن دوباره در جاده ابريشم نيازمـــنـد برنــامـه‌ريزي كارآمـد و كارشنـاسي اســت. يكـي از طرحـــ‌هـــايي كه مي‌ــتوان در قالب احياي جاده ابــريشـم به آن پرداخـت، پروژه هتل‌هاي تاريخـــي است. طرحـــي كه مي‌توانـــد در ايران كاربـــرد فوق‌العــاده‌ــاي داشتـه باشـــد؛ چراكه بيشـتـر گردشگـــران خارجي كه به ايران سفـــر مي‌ـــكـنند به‌ـدنـبـــال مكان‌ـــهــاي تاريخي بي نظير ايران هستــند.

احـياي زنـجيره به‌ـــهم پيوستـه كاروانـــســـراهــاي تاريخي كشور مي‌ـــتوانـد در راســتاي پروژهـ‌ هتلــ‌ـــهـاي تاريخـي تاثــير بسـياري داشتـــه باشـد. صفويه پررونقـ‌تـریـــن دوره احداث و مرمـــت کاروانسـراها در ايران است. در این دوران بود که شاهـــ‌ـعبـــاس اول دستور احـداث 999 كاروانسـرا را در مســـير جاده ابـــريشـــم صادر مي‌ـكنـد.ساخـــت 999 كاروانــسرا آن‌ـ‌نـــيز قرنــ‌ـــهـــا پيش، نشانـــ‌ـــدهــنده فرهنگ غنــي و صنــعــت پر رونق گردشـگري در ايران بوده اسـت. كاروانــسراهـــاي عباســـي در مسـير جاده ابريشـــم در نيمــه شمــالــي كشور و جاده ادويه در جنوب كشور واقـع شده بودنـــد.

ايران در مسـير جاده ابـريشــم

باتوجه به اينـكـــه درچـند سال اخـــير احــياي جاده ابــريشـــم در دنـيا مطـــرح شده و كشورهاي بسياري بهـ‌ـــدنبـال احـــياي آن هسـتنـد، ايران نيز مي‌تواند يكي از كشورهـــاي احــيا كننــده جاده ابريشم باشد. شاه عبـاس هر 24 كيلومتـــر يك كاروانــسرا ساخـتــه اسـت. اگر اين كاروانســراهـا در قالــب هتــلـــ‌ــهـاي تاريخـي بازسازي و احيا شوند، مي‌ـتوانـــيم جاده ابـريشم را در داخـل ايران دوباره زنـــده و آن را بهــ‌ـجـــاده ادويه متـصـــل كنــيم و به‌ــعنوان الـگو در دنيا براي احـــياي جاده ابريشـم مطــرح شويم.

تبــديل كاروانــســـراهاي عبـاسـي به جاذبـــه گردشگـــري

مكـــان‌ــهاي تاريخي بهــ‌ــتنــهـــايي يك جاذبـه تاريخي محــسوب نمـي‌شوند مگـــر اينـــكه در كنار آن‌ـــها امكانـــات و پتانـــسيل‌ـهـايي متــنــاسـب و بهــ‌روز احداث شود، آن زمـان اسـت كه بهـ‌ــعنوان يك جاذبه گردشـگري به‌شــمار مي‌ـــآينــد. بهـ‌ـــعـــنوان مثـــال دركنار كاروانــسـرا بايد فروشگاه، رســـتوران و امــكانات رفـاهـــي ديگري ايجــاد شوند كه بهـ‌ــعنوان يك جاذبـه گردشگري باشــنـــد.

حال اگـــر ما زنجــيره بهـــ‌ـــهــم پيوسته كاروانـسراهاي كشور را باتوجه به ايجاد امكانــات رفاهـــي و تفـــريحي بازسـازي و احـــيا كنيم، مي‌توانـيم انـقلـابـــي در صنـــعـــت گردشگــري كشور بهـــ‌وجود آوريم. از يك سو كاروانــســراها به تنهـــايي يك جاذبه گردشگـري محــسوب مي‌ـشوند و از سوي ديگــر زنـــجــيره آنـ‌ها مي‌ـتواند پكـيج ويژهـ‌اي براي گردشگـران داخــل و خارج باشــد.

طبـق برآوردهـــاي اوليه، اجراي طرح احياي كاروانـــســـراهاي شاهــ‌ـعباسـي بيش از 60 هزار فرصت شغلي ايجـــاد مي‌كـــنـد. حال تصور كنيد احــياي جاده ابـريشـــم چند 100 هزار فرصت شغـلــي مي‌توانـد بهـــ‌وجودبياورد.

جاده ابریشم در ایران مکان پربازدید از نظر توریست ها و گردشگران

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.