جذب افراد با شخصیت به سمت خودتان با روش های ساده

روش های ساده که می تواند شما افراد با شخصیت زا به سمت خودتان جذب نمایید این افراد می توانند برای شما بسیار با ارزش بوده و برایتان کارهای مفید زیادی نمایند بیشتر افراد دوست دارند با افراد با شخصیت رفتار نمایند و دوستان خوبی داشته اشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  جذب افراد با شخصیت به سمت خودتان با روش های ساده را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : برای یاد گرفتـن مهارت‌ـهـــای جدیـــد هرگـــز دیـر نیــســـت. کســـب مهــارتــ‌هــای ارتبـاطـــی درســـت به شمـا کمــک می‌ـکـــند حلـقــهــ‌ای از افــراد ارزشـمند دور خود تشکــیل دهــیـد. میـ‌ــخواهــیـم به شما یاد بدهیـــم چگونه افـراد ارزشمنـــد و مثــبت را وارد زنــدگــی خود کرده و آنها را حفـــظ کنــیـد. اولیــن کاری که باید بکنــیـد ایـن است که برای این افــراد وقت بگذاریـــد. اگر فضـــا و زمـــانـی برای ورود افـراد جدیــد به زندگــی خود باز نکــنــیـد، نمی‌ـتوانـیـد کسی را وارد حلقـــه‌ی اطرافـــیان خود کنـید. شمــا بایـد برای ایــن افـراد جا باز کنید.

دوستان فعـــلـی خود را بررســـی کنیـــد

وقت شما محدود اسـت. در میان مشـغـلـــهـــ‌ـهای کاری و مسئولیــتــ‌ـــهای دیـــگـری که داریـــد، حتـــمـا دوست داریـد کارهــایـــی را انـجام دهیــد و با آنهایی باشــید که شادتــان می‌ـــکــنـــنـد و به شما انرژی میــ‌ـدهـنـــد. برای بهــبود زنــدگی اجتـــماعـی، بایـد ببینــیــد بیــشـتـریــن وقت خود را با چه کســـانی میـ‌گذرانید و آیـــا این اشـــخاص، به اندازهـ‌ــی کافــی حامـی شمـــا هســـتند و تشویق‌ـــتـان میــ‌ــکــنــند یا نه. حتـــمـــا این را می‌دانــیـد که آدم‌هـای منـفی تا چه حد میــ‌تواننــد شمـــا را در زندگی عقــب بیندازنـد. پس بهتر است اطـــراف خود را با آدمـ‌ـــهای مثبـــت پُر کنید. ایـــن افــراد ارزشمــند هستنـد و نگـرش غنیـ‌ای دارنـد که به آنـها این توانــایــی را میـــ‌دهد حمـایــت خود از شما را آزادانه و آشکـارا نشان دهنـــد. بنــابـــرایــن سعـی کنــیــد آدمــ‌ــهــای منفی را از خود دور کنید.

به دنبـال رفـتـــارهـا و ویژگـی‌ــهــای ارزشـــمـند باشیـد

ویژگـیــ‌ـهــای ارزشمنـــد مانـــنـــد شجاعـــت و پشـتــیبـان بودن هســـتــنــد، امـا در مورد سایـــر ویژگـی‌ـــهـای ارزشـــمنـدی که چنــدان به چشــم نمیـ‌ــآیـــنـد چطور؟ برای شنـاســایی این ویژگیـــ‌ـــهـــای نهفـــته‌ـــتــر لازم اســت به نحوه‌ـی رفـتار آدمـ‌ــها با دیـــگران بیــشـتر دقت کنیـد.

. آیـا هنــگــام صحـبــت با آنـها، خوب به حرفــ‌ــهــای‌ـشـــان توجه می‌ـــکنـــنــد؟ یا اینـکـه وقتـی دیــگران با آنها صحـــبـــت میــ‌کنند، سرگرم گوشیـــ‌شـــان هستند؟

. آیــا نسـبـت به دیــگـران پذیـرا هستنــد یا فقـط انــتـــقــاد و قضـــاوت میـ‌کنـنــد؟ آیـا از موفقـیـتــ‌ـــهــای دیــگران خوشحال می‌شوند؟

. آیـا گرم و صمـیمی هســـتـــنــد و از بودن در کنار آنــهـــا احــساس راحـتـی می‌کـــنـــیــد؟ آیـــا تشویق کننده هســـتـــنـــد و اهمـــیـــت تحسیــن کردن پیروزی‌ـهـای دیـگــران را میـ‌دانــنــد؟

تمـــام ایـــن ویژگـــیـ‌ـهـــای ارزشــمـند را میــ‌ــتوانیـد در آدمـ‌ــهـــا بررسـی کنــید و وقتی با آنــهـا تعامـلـــات داریـد نسبــت به آنـــهــا آگاه و دقـیق باشـــیــد. درک ویژگـیـ‌ـهـــای ارزشـمنــدی چون پشـــتیبانـــی کردن و تحـســیـن دیـــگــران اهمـــیت زیادی دارد. با اهمـــیـت دادن به زنـدگی دیگران، حمـایـت خود را نشان دهید تا افـــراد ارزشمـــنـــد هم متقابـــلــا به زنــدگـــی شمــا توجه نشان دهــند.

توجه و تمرکـــز شمـا بایـــد همـــیشه به افـــرادی باشد که حضور دارنـــد و به شما توجه میـــ‌ـکــنــنـد، مثـــل ایــنـــکــه مهمـــانی بگــیرید و از عدهـ‌ای دعوت کنیــد، آنهـایی که نمیـــ‌ـــآیـــند دیگــر مهـمـان شما نیـــستند و شمـا هم میـزبـان آنـهـــا نیـســـتیـد، بلــکه به آنهایی توجه می‌ـکـنیـد و از آنهـایـی پذیـرایـی می‌ـکــنیـد که دعوت شمـا را جواب دادهـ‌انــد و حضور دارنـد. ایــن افــراد همانـــ‌ـــهـــایی هســـتـــنـــد که شمـا که برایـــ‌تان ارزش قائلنـــد و ارزش مورد احــترام و توجه شمـــا قرار گرفـتن را دارند.

آدمــ‌هـــای ارزشـمــنــد معمولا سرشـــان شلوغ اســـت

حالـــا که تصمـیـم گرفته‌ایـد حلـقه‌ــی اجتمـــاعـیـ‌تان را ارتـقاء بدهـــیــد و زمان بیشـــتــری برای افـراد ارزشـمـــنـد صرف کنـید یادتان نرود که این گونه افــراد معمولا مشـغــلـــهــ‌ـهای زیـادی دارنــد. عد‌هـــ‌ـــی زیـادی میـــ‌خواهـنــد توجه آنـــهـا را به خود جلـب کنند و هر کسی دوست دارد با آنـها اوقاتی را بگــذرانـد، بنابراین نمـــی‌ــتوانـــیــد انــتـظــار داشـته باشید ایــن افراد همـه چیـز را رهــا کنـــند و فقــط به حلقهـــ‌ــی اجـــتــمــاعــی شما بپـــیوندند.

امـا صبـر و حوصلـه‌ـــی شما در بلند مدت نتیجــه خواهـــد داد. ایــن، سرمــایـه گذاری اســـت که برای بقیه‌ــی زندگیــ‌تــان می‌ــکـنـیـد، پس ارزش وقت گذاشتن را دارد. اگـــر بتوانید یک یا دو نفــر را پیـــدا کنــید که به اندازه‌ــی کافـی از شما حمــایت کنـــند و تشویقـ‌ــتان کنند، خیلــی بهـــتـر از ایـــن اســت که دوروبرتـــان را عدهــ‌‌ـــی زیـادی از افـــرادی بگـیــرند که هر وقت به آنــهــا نیـاز داریــد نباشــنـد.

با برنامـــه جلو بروید

به این دلــیـــل که افـراد مهم و ارزشـــمــنـــد سرشـان شلوغ است، شمــا نمی‌توانـید فقط درخواست بدهــیـد: «من را هم وارد زنـــدگیـت کن!». بلـکه باید چنـــد آپـشن جالـــب و خوب برای ارائه دادن داشـته باشـــید؛ چیـزهای با ارزشی که بتوانـند نظـر فرد مقابل را جلـب کننـد. اگر یکــی دو بار اول جواب نگـــرفتــیــد، نگـران و ناامید نشوید. به همــین دلـیل است که شدیدا توصیه میــ‌ــکنیم پیگـــیـر باشید و پیـــشامدهای مشتـــرکـــی پیدا کنــیـد. مطمئن باشید بالاخره شرایطی پیش خواهـــد آمــد که افـراد جدیـــدی را دوستـــانـه وارد زندگـی خود کنــیــد.

اگـــر به یک شهـر جدیــد مهـــاجـــرت کردیـد، باید مهارتـ‌هـای اجتمـــاعـی خود را تقویت کنــیــد

اگـر به شهـــر جدیـدی مهـــاجـــرت کردیــد چه بایـــد بکنـید؟ بلــه درســت است شمـــا هیـچکـس را در ایــنـجا نمــیــ‌ـــشنـــاســـیـــد و باید خودتان را به دیگران معرفـــی کنـیـد. بایـد با افــراد دیدار کنـید و به آنـــهـــا توجه کنیـــد و حمـــایـــت خود را نشـــان دهید. میـ‌توانـیـد با پیـدا کردن دو یا سه نفـــر شروع کنــید، کمـک‌ـــشـان کنـید به چیـــزهـایی که میـ‌ـخواهند برسنــد و وارد حلـقهــ‌ـــی اجتـــمـاعیـ‌ـشـان شوید. در واقع با اینـکـار شمـا حلقه‌ی اجــتــماعـی خودتان را خلق می‌ــکنید و کم کم میــ‌توانیـــد هر کس دیــگری را نیز جذب کنــیـــد.

حفـــظ آدمــ‌های ارزشـمنــد

بایـــد این را درک کنــید که وقتــی صحبت از دیدار با آدم‌های ارزشـمنـــد و حفظ آنهـا می‌ـشود، بهـــتـریـن کار تمــرکـــز روی ارتبـاطـــات نزدیـــک و محــکـــم با یک یا دو نفــر اسـت. شمــا نمـــیــ‌توانــیـد ناگهـان وارد حلـــقهــ‌ی دوستـان فرد دیگـــری شوید و توجه هر کسی را که میــ‌بـیـنـید به خود جلب کنیـد و با آنها صمـــیــمـــی شوید. وقت صرف کنـیــد و با آدمـــ‌ـــهـای جدیـد ملاقات کنـــیـد، امـــا پرورش حلقـــه‌ی دوستـان خودتـان را فراموش نکـنــید. اگــر می‌ـــخواهــیـد آدم‌ـــهای ارزشـمـــنــد به شمــا محـــلـق شوند، پس بایـد مراقب حلـــقــه‌ـی اجتــمـــاعـــی خودتـان و چیزهایــی که در آن میــ‌ــگذرد نیـــز باشـــیـــد. پس حوصله داشته باشــیـد و با دو یا سه نفـــر شروع کنید، زمـــان زیـــادی طول نخواهد کشـید که حلـقه‌ـــی اجتــماعـی شمـا نیز به بار بنشینــد.

جذب افراد با شخصیت به سمت خودتان با روش های ساده

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.