جذب جنس مخالف در اولین برخورد و شهوتی شدن

جنس مخالف شما دوست دارد همیشه جذاب باشید این برخورد اولتان باید به گونه ای باشد که شما را نتواند از یاد ببرد و همیشه به یاد شما بماند این روش را می توانید از کسی که بسیار خوشتان میاد عملی نموده و وی را شهوتی نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جذب جنس مخالف در اولین برخورد و شهوتی شدن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت  دانستن: اثری که همـــان اول بر طرف می گذارید تا آخر عمر یادش می ماند. در حالت اغــراق آمـــیـزش این اســـت که این برخورد اول تعیین کنــنده نوع و ادامـــه یا عدم ادامه و شکل گیـری رابــطه خواهد بود. راه های جذاب شدن در اولیـن برخورد را به شمـــا می گوییم.

راه های جذاب شدن در اولیـن برخورد

به هر حال این واقعــیتـی اســـت که ذهن در طول برخورد اول، مدام مشـــغول ارزیابـــی و بررسـی طرف برای تصمــیم گیـری دربـــاره ادامـــه ارتـــبــاط اســـت. پس مراقب همــه چیـــز باشـــید. حواسـتــان به زبـــان بدنـتـان باشد. در اولین برخورد قبـل از هر چیز افراد به سیگــنـال هایــی که طرفشــان با زبــان بدنـش می فرســـتـد توجه می کنـــند. کافــی است فکـرتان وقتـــی او دارد حرف می زنـــد پرت شود که یکـهو از نگاهــتـان ایـــن حواس پرتی را بخوانـــد و توی ذوقش بخورد که شما اهـــمــیـتی برای حرف او قائل نیــســتیـــد و احـتـرام دیــگـران را نگه نمی دارید. پس خودتان را نخـارانید، خمــیـازه نکشـیــد، زل نزنیـــد و غیــره. از ما گفــتن.

نگران دمــاغــتـــان نبـاشیـد

قیـــافـــه آدم های مظلوم را به خودتان نگیـریـــد. حتی اگر واقعا آدم مظلومی هستید. کســـی این آدم ها را در وهلـــه اول جدی نمی گیــرد. بنابراین اگر می خواهــید برایتان تره خرد کنـند همیـنـــطور که خودتــان را آمـــاده ورود به دنـــیـــای جدید کرده ایـــد، سعی کنـــید ادای آدم های غیرخجـالـــتی را دربـــیاورید.

بیخود نگوییـــد آدم افــتـــاده ای هسـتید و سرتــان را نیـــنــدازید پایین. بگـــیـــریدش بالـــا. سر پایـین آن هم در روزهـای اول نشـــانــه نداشتـــن اعتـمــاد به نفس اســـت.اعـــتــماد به نفس احتـرام می آورد. آدم ها به کسـی که به خودش مطــمئن اســـت اعـتمــاد می کنــند و رویش حسـاب می کنند. بنــابـــرایــن حتـــی اگــر اعـــتمـاد به نفس ندارید، تظاهر به داشتنـش بکنـیـــد. یک آدامس بیـــنـــدازید بالـا و هر از گاهـــی که استرســتـان بالا گرفــت بجویدش،تنــد تنـــد و پی در پی نه که دسـتتـان رو می شود یا آدم مسخــره ای به نظـــر می رســید. آرام و با طمانینه.

روش حمله پیش دســـتانه را پیش بگـــیـریـــد و خودتــان سراغ دیگران بروید. بعد حتی اگـر تمام مدت حرف زدن او سکوت کنید، طرف فوقش مشـکوک می شود به اینـــکه چرا حرف نمی زنــید اما عمــرا خبــردار شود که ماجـرا چیسـت. اگـــر کســی سراغـتان آمـد، بلـــند و واضح با او حرف بزنید و در چشـــمــانـش نگاه کنـــید. حتی اگــر در دلـــتان غوغایـی بود و حس کردیــد دارید پس می افــتـید، به چیزهای خوب فکـر کنـیـــد.

لبـخـنــد بزنید

قیافه های جدی و خشک ترسناکـــند. لبــخـــند بزنـــید. این لبـخنـــد برایــتان تبلیغ خواهد بود. الـــبتــه برای احتـــیــاط باید یادآوری کنـیـم لبخـنـــدی که دائمی باشـــد قیافـــه را شبـیـــه دلـقـک های خوشحــالـــی که از همه چیز زنـــدگی راضـی هسـتند می کند. پس فقـط گهگـاه و به موقع لبــخنــد بزنـید. مثــلـــا درســت لحظـــه مواجهـــه با آدم ها یا گاهی که به جمـــله ای می رسـد که قابل تایـید اســت و قبول داریــد.

همیــنـــطورکـــه سر تکـان می دهـید لبــخـند بزنیـد تا تاکــیدتــان را بیــشتر کند و دوست داشتـنی تر شوید یا وقتـــی طرف دارد از خودش حرف می زنـــد ایــن کار را بکــنـــید. لبــخند خداحافظـی را هم هیچ وقت یادتــان نرود. اگر یادتان رفـت یعـــنـی فاتــحه همه لبخنـــدهــا و همـه زحمــات را خوانده اید. لب هاتـــان را کمـــی بکشیــد، جوری که روی صورتــتـــان دیـده شود نه فقط توی دلتان و جوری که خودتـان بدانـیـــد. فقط اگـر عروسی در دلتــان راه افتاده کمـی لب ها را جمع تر کنـــید.

پسـرخـالــه نشوید

چنـد سالـــتــان است؟ 18 لااقل. پس تا به این سن فهـــمیده اید که نبــاید با مردم سریع پســـرخالـــه شد. راحــت بودن با پسرخـــالـــه شدن فرق می کند. این دو را قاطــی نکـنیـــد. هیـچ کس خوشش نمی آیـــد یکی از توی خیـابـــان بیــایــد و دست بگذارد روی شانه اش یا یک لقــمـــه از سانــدویچـــش را بخواهـد. هستند کســانـی که ایــن کار را می کننــد امـــا معــمولا آدم های بیــمار یا خطـرنـاک هستند که شمـا جزوشان نیــســتیـد. اغـــلـــب موجودات طبـــیـعی خداوند از ایـــنـــگونه صمــیمــیـــت ناگـــهـــانـی می هراســـند یا چنـدشــشــان می شود. پس محتـرمانــه حرف بزنید وبرای باز کردن سر حرف، از حرف ها و سوالات کلــی تر اسـتفـاده کنـید. ایــنـــکه از خانواده چنـــد نفـــره آمـــده و پدر و مادرش چه کاره انــد و ماهـــی چقدر توجیبی می گیرد به شمـا ارتباطی ندارد. رفتـــن سراغ سوال های شخصــی که احتـمالا در حریم شخصی طرف قرار می گیرند جز ایـنـــکـــه باعــث شود طرف نگاه عاقل انـدر سفیــه بهتان بکنـــد و سری به تاســـف برایتـــان تکــان دهــد نخواهــد داشت.

ظاهربین هم باشـــیـــد!

از وجنــاتتان پیداســت که آدم ظاهربـینـی نیستــیـد امـــا چاره ای نیـسـت، در این روزهــای نخـستـیــن بایـد ظاهربـین باشیــد. ظاهـــربـیـن بودن بهتــر از هیـــچی نبودن اســت! راه دیگـری وجود ندارد. باید انـــتـــخاب کنـــیـــد و از میــان این همه آدم غریـبـــه، جز ایـنــکـه از روی ظاهر دسـت به انـتــخاب بزنـیـد راهـــی ندارید.

ایـن انــتـــخاب ظاهـری بهتر از این اســت که برای هر کس دم دستـتـــان بود نقـــشــه رفـــاقــت بکـشیـــد. پس نگــاهـتان را مودبانـه و با شرم و حیا و جوری که هیــچ کس شک نکند، بچــرخـــانـــید و به دنبـال چیزهـــای بی ارزش ظاهــری که دوست دارید در افراد باشــید؛ مثلــا قد بلنـد، ظاهـــر متـــشــخص، موهای فرفـری یا کسی که عین ندیـــد بدیـــدهـا روز اول دانـشـگـــاه کت و شلوار تنـــش کرده باشـــد، پر انـــرژی باشـــد یا نباشـــد و …؛ اگـر یکی ایـن ویژگی های ظاهـری را داشت، لااقل می دانیـــد که یک چیـز دارد که دوست داریــد یا تایـیـد می کنـــیـــد.

الـبـته از آنجـــایــی که ظاهـربیـــنـی عاقبـت خوشی ندارد، ممـــکـن اســـت بعـدتـر از ایــنــکــه سراغـش رفــته ایـد پشیــمـان شوید امـــا همــیـشه راه برگــشت هست. اگـــر هم ایـن چیزهــا مطلــقــا برایـــتـــان ارزشـــی ندارد همـیـــنـــطور الــابــخـــتــکی بروید جلو و به هر کســـی رسیـــد دم دســـتـتان، بگویید: سلـــام حالـــت چطوره؟ الـبـــته نه جوری که نگـــاه و دنـــدانـتان برق بزند.

کمـی اتو کشــیده باشیـد

همــانقـــدر که شمــا در این روزهای اولی شروع ترم ظاهـــربیـن هسـتــیــد، دیگران هم هسـتـنـــد. پس قبل رفتن به دانـشـگــاه یک نگــاه در آینه به خودتـان بیـندازیـد. اگرچه شما با پوشیـدن دمــپایـــی قرمز پلـاستیــکی احسـاس رهایی از دغـدغــه های پوچ مادی می کنـیـد امـا لااقل تا زمــانی که دیگران فرصت شناخـــتـن شمـــا را نداشتــه انــد، دمــپـــایی ها را زیر تختــتـان بگذاریـد تا وقتــش برســـد. مطمئن باشـیــد هیچ کس سراغشـــان نخواهد رفــت! به قیافـــه تان برسـید ولی دانـــشــگــاه را با سالــن عروسی اشـتـباه نگیــرید. یادتـــان باشـــد کسـی سراغ آدم ژولیـــده پولیده نمـی رود و از داشتــن رفیـــقــی اینـچنـــیـنـــی به خود نمی بالــد.

بعدترهــا که کارتـــان بالـا گرفـــت و اعــتـــبـــاری کسب کردیـد، اگـــر خواستـیـد ژولیدگی را به یکـی از ویژگـــی های برجــســته تان تبـدیـــل کنـــیــد و دمـپــایـــی بپوشید تا قبـل از یکی، دو ترم هنوز اغلـب دانــشجوها طبـــیعـــی اند و کفــش می پوشنــد، طبـیــعـــی باشــید.

قلـمــروها را قاطـی نکنـیـــد

حریـــم صمیـمی، شخصـــی، اجتــمــاعـــی و عمومی از اقــســام قلـمـــروها هستنـــد. حریم صمـــیـــمی یا خصوصی فاصله ای کمتــر از 45 سانـتی متـر بین دو نفــر است. قبل از ایـنــکه با طرف صمیمـی شوید، در حریم صمیمی قرار نگـیریــد که حتــمـا شما را پس خواهـد زد. حالا با دست نه، با رفتــارش. ممـــکــن اسـت ناخودآگــاه به عقــب برود یا ناگـهان مضـطرب شود. حریـــم شخـصـــی حداقـــل 45 سانــتـی متری اسـت.

همـــیشـــه نباشـیــد

نظـر شمــا خیــر اســت، درست امـــا گدای رابـــطه که نیسـتــیــد، هستـید؟ اگـر نیـــسـتـید بایـــد بدانــید تنـــدروی در تایـــیــد و زیاده موافقـت کردن و از خود اراده و نظــری نداشتن باعث می شود طرف فکر کنــد گدای محـــبت و دوستـــی هستیـــد یا از آنــهـــایـی هستـــید که با هر که بنشینــیـــد شکــلـــش می شوید. بنـابراین حســـابی رویتان نمی کنـد.

یادتان باشــد کسی حوصله گداها را ندارد. فوق فوقش برای آرامــش وجدان هر از گاهی که جلوی چشـــمـشــان بودید لقـــمـه نان محـبـتی بهتـان بدهــند امـــا دائمی نخواهــد بود. جوری جدیـــت و قاطعـــیــت و مصمـم بودن نشان بدهـــیـد که آدم ها گمــان کنـــند شخـصیت تان محکم و شکل گرفتـــه و مســتقل است؛ مثــلــا هر جا که گفتـنـــد، راهـتان را نکشیــد دنبـــالشان. گاهی بگویید کار داریــد و نمـــی توانید. یا بگویید قرار دیــگـری دارید که یعـــنــی برای شمــا دوست و رفیق ریـــختـه!

گاهی تحــمــل کنید

از کرده تان پشیمانــید؟ از ایـن آدم برایـتان آبی گرم نمـی شود؟ امـــا مرد باشـــید و کاری را که شروع کرده اید درســـت تمام کنیـــد.دیگر بدتـر از این نیـــســت که دهانش بوی کپـک پنـــیـر بدهـــد! امـــا ادب به خرج بدهید و تا ته حرفش را گوش کنیــد. آدامس باد نکـــنـیـــد یا اینـــطــرف و آنـطــرف را بررســـی ننــمایــید! طرف دارد برای شما حرف می زنـــد چون خودتـان او را تشویق یا مجبور به ایـــن کار کرده ایـد. صبوری کنـــیـــد. بالـــاخره حرفـــش تمام می شود. یا می توانید جور مودبانــه ای حرف را به سمت تمــام شدن ببریــد.

اگر برعـــکس از طرف خوشتـــان آمـده و می خواهیـد گفــت و گو ادامه پیدا کنـــد، با گوشدادن دقـیق او را به وجد بیاوریــد. گاهی سر تکان بدهید یعــنـی که می فهـمیـــد. گاهــی کلـــمات تایــیــدی، تاکیدی و سوالـــی بپرسید. اینها نشانـــه ای هســتنـــد برای اینکــه حرف های او برایتـان جالب اســت.

بزن کانال بعدی

آدم ها به سه دسته سمعی، بصـــری و لمسـی تقـسـیم می شوند و خیلـی از روانشناس ها معتقدند همــه بدبختـی آدم ها در روابطشـــان (یا لااقل بخـــش اعظمی از آن) سرهـــمـین بلـد نبودن ویژگــی های شخصـــیــتـی طرف رابـطـــه اســت. طرفــتــان را برانـداز کنـــیــد و ببـینـیـد چطور موجودی اســـت و در کدام دسـتــه از ایـن سه دستـه قرار می گیـــرد؛ مثـــلــا برای برخورد با یک آدم لمــسی بایــد به شکـل متـفـــاوتی از یک آدم بصری رفتار کرد.

حالــا هی بروید جلوی یک آدم لمســـی سخن پراکــنـی کنیـد یا تریــپ بیــایید. آب در هاون کوبیده ایــد. نتیــجـه ایــن می شود که هم شمایــی که می خواهید رابـــطـه ای را شروع کنــیـــد سرخورده می شوید چون طرف برخورد امـیدوارکــننــده ای نخواهـد کرد، هم اینکه او که باید روحش متوجه سیگــنـــال های شمـــا شود، نمــی شود. پس قبـــل از هر کاری سریـــع طرف را اســکن کنید و ببیـنـیـد از چه قماشی است. ایــن بررسی را در طول مکـالـــمه و برخورد هم ادامــه دهـید و کامــل کنیــد.

– بصری ها عاشق هیــجاننــد. می توانـــید آنــها را از حالت نگــاه کردنـــشـان و رفتــارشـــان بشــناسیـد. پر انرژی و تنــد حرف می زنـنـد و زیــاد از دست و بدنــشان موقع حرف زدن استفـاده می کنند. در دایـره لغـــاتـشـان کلـمات تصویری زیادند. مثـلـا شفاف، درخشـان، چشم انـــداز. برای ارتــبــاط گرفتـــن با ایـــنها نبـایـــد شل و ول باشیـــد. پرانرژی باشـــیـــد و تنــد حرف بزنـیـد و توانـایـی هایتان را نشـــان دهـیـد.

– سمعــی ها سخـنورتــرنـد. خوب حرف می زنــنــد و حواسشان به ایـنــطــرف و آنـــطـرف هست. در واقع گوش هاشــان تیز اســـت. در دایره لغاتشـــان کلـــمــاتی که صدا دارند بیـشـتر شنـــیده می شود. مثلـا صدا، آهـنگ، همـــهمـــه، ضربــه، قصـد داشــتــن، شرح دادن، مذاکره کردن، ناهنجار … با ایــنــهـا بایــد خوب و شمرده حرف زد تا کلــمــات تاثـیرشان را بر شنوایـی آنـهـا بگذارنـد.

– لمســـی ها احساســـشان عمیـــق تر اســت و ملایـــمــتـرنــد. خودشـان را موقع حرف زدن لمـــس می کنند و موقع حرف زدن از چنین کلــمــاتـی استفــاده می کنـــند: احـســـاس، لمــس کردن، اتـصــال، لغــزیــدن، تعـــادل، اصابــت، احساساتی. به نظـر شل و ول می رسند ولی عمـلـا از بقــیـه حســاس تر و عمیق ترند. با ایــن افراد خوب دســت بدهـیـد، گاهی به پشـتشـــان بزنیــد یا دست روی شانه شان بگـــذاریــد. (البــتـــه نه همــان جلـســـه اول. اصل پسرخــالـــگی که یادتان نرفتـه)

جذب جنس مخالف در اولین برخورد و شهوتی شدن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.