جزئیات بیماری زود انزال و نحوه درمان زود انزالی در مردان

طود انزالی در مردان یک بیماری شایع می باشد که بیشتر افراد به این بیماری دچارند این افراد در سکس خیلی سریع ارضا می شوند و بیشتر مردان در ایران به بیماری زود انزالی مبتلا شده اند علم پزشکی با پیشرفتی که کرده است و می تواند افرادی که به زودانزالی دچارند درمان نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جزئیات بیماری زود انزالی و نحوه درمان زود انزالی در مردان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

زود انزالی اختـلالـی شایـــع در مردان

به گزارش سایت دانستن : مدت زمــان برقـــراری رابطه یکی از مهـــم ترین ارکـان یک رابـــطه جنـــســی خوب به شمــار می رود . گاهـــی اوقات به دلـایلـــی طرفــیـــن در رابـطه جنــسی احـســـاس رضــایـــت نمـــی کنـنــد ، برخی اوقات مشـــکـل از سوی زن است گاهـی نیــز مشــکـل جنــسی به مرد مربوط می شود. زود انـــزالــی و یا انـــزال زودرس از سری شایـــع ترین مشکلـات مردان اسـت که به خاطر آن به پزشک مراجــعه می کنند .
همــه چیز دربــاره مشـــکـــل زودانزالی در مردان

ازدواج یکـــی از ارکـــان مهــم در دین اسلــام محسوب می شود و در ایـــن میان، یکـی از عوامـــلــی که باعــث سوق دادن افـراد به سمـت ازدواج می شود، برقـراری روابط زنـــاشویی صمـــیــمــانـــه و منـظـــم اســـت امـا گاهی مسائلی پیش می آیـد که این ارتبــاط زنـاشویی را سخـت و آزاردهــنده می کند. یکــی از این مسائل و اختلـالــات، زودانــزالی آقایــان است. در این رابطه با دکـتـر محـــمدرضـــا صفری نژاد، اورولوژیـست و سکس تراپـــیســت گفـت و گویی کرده ایم که در ادامه می خوانــید .

اخـــتــلـــالــات جنــسـی در مردان طیـــف بســـیـار وسیـعــی دارد و از شایـــع تریــن آنـــهـا می توان به اخـــتلـال در نعوظ، اختــلال در میل جنسـی و اخـــتــلال در انـــزال اشــاره کرد. هر یک از ایـــن اختـلـــالات به چند رده دیگـر تقـسیم می شود. اگـــر بخواهیـم به اختـــلــال در انزال مردان بپــردازیـــم، نخــست بایـد بگوییـم آن را به 5 زیـــررده یعنـی انزال زودرس، انــزال دیـــررس، نبود انــزال، انـــزال دردناک و انـزال پســگـــرد، تقــسـیم می کنــیم .
انواع انــزال در مردان

انزال زودرس : اگر انـزال هنگـــام رابطه زنـــاشویی قبل از 2 دقیـــقـه صورت گیــرد به آن انزال زودرس گفتــه می شود .

انزال دیررس : وقتی مدت زمـان انزال بیش از حد طولانـــی شود یعنی به 15 تا 20 دقــیـقـه برســـد انزال دیـررس است؛ الــبــته در صورتـی که تحـریـــک جنــســی کافــی باشد .

نبود انـزال یا انزال خشک : در این نوع از اختـلـال مرد در یک رابطــه زنـاشویی به هیـــچ وجه انـزال را تجربـــه نمـــی کند .

انزال پســـگرد : انـــزال پســـگــرد شیوع زیـادی بین مردان جامــعــه دارد. مرد هنـــگـام رابـــطه زنـاشویی انزال را احــساس می کنــد، ولی مایــع منـــی از مجـــرای ادرار خارج نمــی شود و به مثـــانه بر می گردد و سپــس با ادرار دفع می شود بسیاری از بیـماری ها ممــکن است باعـث انزال پسـگــرد شوند. در مردانی که دچـار بیمـــاری دیابت هستـــنـــد که عروق محـــیطی درگـیـــر شده اســت انــزال پســگـــرد بیشـتر دیده می شود .

انـــزال دردنـــاک : انزال دردنـــاک معـمولا ناشی از عفونت های غده پروستات اســت که فرد هنـــگـام خروج مایـع منی دچـار سوزش از مجرای ادرار می شود که گاه بیمـاران آن را به آب داغ تشـبـیـه می کنـــنــد .


زود انــزالی چگونه درمـــان می شود

آیـــا انـزال قبل از 2 دقـــیـــقه دلیل قطـعــی برای وجود انـزال زودرس اسـت؟

شایـع تریــن نوع اخـتـلـال انـــزال، انـزال زودرس اســـت. در علم پزشــکـــی هر بیمــاری تعـریف خاص خود را دارد. بنـــابـرایـــن مردان بعــد از خوانــدن این مطلــب نبایـد تصور کنـــنــد که علــائمی شبیـه به آن دارنــد. انـزال زودرس حتما بایـد در تعـریـــف علـمــی بگنــجد. اگـر مردی در بیـــش از 50 درصـــد از روابط زناشویی اش ظرف 2 دقـیـقـــه دچـار انزال شود انـزال زودرس دارد. الـبــتــه همیـن تعـــریف هم مشــروط بر آن اسـت که مرد و زن روابط زناشویی منظـمــی داشـته باشند. رابـــطه زنــاشویی منظـم یعـنــی مرد و زن هر هفـــته 2 تا 3 بار رابطــه زنـاشویی داشـــته باشـنـــد .

ممکـن است فردی از ابتـدا دچــار انـــزال زودرس باشــد و بعد از ازدواج شدیـــدتـر شود؟

انزال زودرس یا اولیـه یا ثانویه :

انزال زودرس اولیــه : یعـــنـی فرد از همان ابتدا دچار انزال زودرس اسـت .

انــزال زودرس ثانویه : فردی که مدت ها پس از داشتــن رابطـــه زنــاشویی طبــیـــعی مثلــا بعد از 15- 19 سال ، دچـــار انـزال زودرس شده اســـت (یعنی قبل از آن هیچ مشـکـلـــی نداشتــه). ثانویه ممـکـن است به دلیــل وجود بیماری هایــی باشـد که شایـــع ترین آنهــا عفونت و التهـاب پروستـات اســـت. مردانی که با ایـن شکـایـت به پزشـک مراجـــعــه می کننـد، مســـتـــلزم بررسی های تخـصــصی تری هستـــند. الـبـتـــه انـزال زودرس دلـــایل گوناگونی دارد که یکی از آنــهـــا عفونت در پروستات اســـت .

افرادی که رابـــطـــه زناشویی منـظمی ندارند، مشکلـــات عاطـــفــی دارنـد و افـــراد مضـطربــی هســتــند، دچـــار یکـــی از اخـــتــلــالات هورمونی (مثـــلـا غده تیروئید پرکـار دارند) ممکــن اسـت دچـار انـزال زودرس شوند. بنابـــراین در مراجــعه به پزشـک حتما باید همه موارد را در نظـر بگـیرند تا تصـــمـیم درستــی اتخـاذ شود. مثلــا برای فردی که دچار عفونت پروستـات است یا غده تیرویید پرکار دارد نمــی توان از دارو اســتــفــاده کرد (دارو مدت انــزال را بیشــتـــر می کند) . چنیــن داروهایـی مشکــل بیـمــار را حل نمـــی کنــد .

آیا انزال زودرس در روابـط زنـــاشویی تاثیــر منــفی ایـــجـــاد می کند؟

انزال زودرس در برقراری رابـطـه زنـاشویی مشـکـــلی ایـجاد نمی کند. حدود 30 درصد مردان جامــعــه دچــار انـــزال زودرس هسـتــند؛ یعـنی از هر سه مرد یک نفر دچار این اخــتــلـــال است. اغـــلـــب ایـــن مردان مشــکـــلـــی هم ندارند . گاهی زن و شوهرها برای درمان مراجـــعـه می کنـــنــد و وقتی علـــت را پرس و جو می کنیـــم می گویند خانــم به ارضای جنـسـی یا ارگاســم نمــی رسد. الــبـــته ایــن برداشت نادرســـت اســـت. چون طرفـــیــن از فیـــزیولوژی جسمی یکدیــگــر اطلاعـی ندارنـــد .

انـــزال زودرس مرد به این معنـا نیســت که زن ارضــای جنــســـی را تجربه نکند. خانــم ها برای رسیدن به ارگـــاســم یا ارضای جنـــسی نیـــاز به 10 تا 15 دقـیـــقـــه تحـریک کافــی و موثر دارنــد و برای رســـیـدن به ارگاســم جنـســی لزوما نیـازی به برقراری رابطـــه واژیـنـــال ندارنـد و زن می تواند در یک نوبت رابـــطه زنـــاشویی چنـد بار ارگـــاسم را تجــربه کند. ولی مردهـا بعد از انزال دیگـر تحــریـــک پذیری ندارنـد. چون سیکــل جنــسی زنان یا مردان متفـــاوت اســـت .

چه فرقی با هم دارند؟

سیــکـــل جنســـی چهـــار مرحـلـه ای اســت:برانـگیـــختگــی، مرحــلـه کفــه (برقراری رابـــطـــه)، ارضـای جنــســی و فروکش جنـــسی. مردها غیــر از ایــن مراحل یک مرحلـــه اضافی دارنــد؛ یعـــنی بعد از مرحله فروکش جنـــسی وارد مرحــله تحـــریـــک ناپــذیری می شوند و دیـگـــر نمی توانـــند رابطـــه را از صفــر آغــاز کنــنـــد. زمان مرحـلــه تحـریـک ناپذیری در افراد متـفاوت اسـت؛ از نیم ساعت گرفـتـــه تا بیـشتر. هر قدر سن مردان بالـاتــر می رود، این زمان هم بیـشـتـــر می شود. مرحله فروکش در برخـــی از مردان، بخـصوص مردان مســـن، حتـــی به یک تا دو روز می رسد. با ایــن حال، زنان بلافاصـلــه بعـــد از اتـــمام رابــطـه زنـــاشویی می توانــنـد رابطـه را دوباره از سر بگـیرنـــد .

چه درمـان هایی برای انـــزال زودرس وجود دارد؟

معــمولا افـــراد به دنــبـال درمــان انـزال زودرس نیسـتـند؛ ولی گاهـــی ایـن اختلـال آنقـــدر شدید اســـت که مرد حتی قبـل از برقــراری رابـــطــه یا با کوچک تریـــن تحریـــک یا ظرف مدت زمان بســـیـــار کم مثلا چنـد ثانیـه دچـــار انـزال می شود. ایــنـجـاســت که نیاز به درمـــان پیــدا می کنـد .


زود انـزالی مشــکـــلی شایــع در مردان

برای آن گروه از افــرادی که مشـــکـل انزال زودرس شان جدی اســت چه بایـد کرد؟

در وهله اول گول تبـلــیغـات ماهواره ای را نخورنـد. برخی از تبـلـیــغــات ماهواره ای داروهایی برای درمـان انـــزال زودرس ارائه می دهــند که اصلا عمـــلی نیست. مثــلـا می گوینـــد فلان داروی گیــاهــی انـــزال زودرس را صد در صد درمان می کنـــد. در علـــم پزشکـــی تاکنون داروی گیاهـــی برای اخـتــلالــات جنـســـی ساخته نشــده اســـت، اگــر هم باشد تقــلبـی و کامـــلا بی تاثــیـــر اســت .
درمان بسـیـار ساده اســـت. درمان دارویی اسـت و بیـــمار بایــد 3 تا 4 ماه از دارویی که پزشـــک تجویز کرده اسـتفـــاده کنــد و بعـــد از ایــن مدت به تدریج هر بار 25 درصـد میـزان دارو را کم می کنـــیـــم تا به صفــر برسانیــم. قطــع یکباره دارو مضر اسـت و باعـــث می شود بیمار به نقــطــه اول برگــردد. اگر مراحل دارودرمانی به خوبی سپـــری شود بیـش از 70 تا 80 درصـــد مواقـع بیمــاران بهـــبود کامل خود را باز می یابنــد و در همــان حال باقی می ماننـــد. هزینـه داروها هم زیاد نیــســـت .

خوب اســـت بدانـیـــد انـــزال پدیده ای است که در آن دو دسـتـــگـاه عصبی مرکـزی و محیـطـی با هم همــاهـنگ می شوند تا انـــزال انـــجـــام شود . اگــر این دو از نظم خارج شوند یکــی از اخــتلالات انزالـی رخ خواهدداد. برای ایــن کار واســطه های عصبی وجود دارنـد که باعــث ترشـــح سروتونین می شود. سروتونیـــن موجب مهـــار انــزال می شود و در افــرادی که انزال زودرس دارند دارویی داده می شود تا میزان سروتونیــن مغــز را افزایــش دهــد. بعضـــی از بیـمـاران به روان درمانـــی و رفتــاردرمانی هم نیاز دارنـــد .

در نهـــایـــت ایـــن موضوع روی زنـــدگی یک زوج چقـدر تاثـــیــر منـــفـــی می گذارد؟

اگـــر با مشکل انـــزال زودرس برخورد صحیـــح نشود می تواند منجــر به عواقب ناخواستــه جدی شود. مردانــی که دچار انـــزال زودرس هســتــنــد، رضـــایـــت آنــهـــا از روابـط زناشویی اندک است، اعــتـــماد به نفـــس جنــسـی آنـهـــا کاهش می یابد، و سعی می کننـــد از برقـرار کردن رابــطه زناشوئی، فرار کنند . گاهـا آن منــجر به افســـردگــی و مشکــلــات در رابـــطه با همـــســـر می شود. همـســران مردانی که انـزال زودرس دارنـد، بیـشتــر مبـــتلــا به عدم رضــایــت جنســی و عدم ارضاء و اسـتـرس فردی می شوند .

شاید مشـکل زودانزالی به دلیــل مصـــرف دارو باشـد
از عوامل موثر در اخـتـلـــال انزال زودرس می توان به فاصـــلـه زیاد بیـــن روابط زناشویی اشاره کرد. وقتی احــساسـات زناشویی بیــن زوجیـــن متــراکــم می شود، معمولا کنترل یک باره آنها دشوار شده و منجـر به انــزال زودرس می شود. علاوه بر ایــن بیـــشـــتر افــراد در اوایــل زندگـــی زنــاشویی به دلـیل تجربــه کمی که دارند دچـــار ایـن مشـــکل می شوند و به مرور زمـــان باتجربه بیـــشتر مشکل شان رفع می شود. عوامـل پزشکی بازدارنده نظـیـــر آســیب های جسـمـی، تداخـــلات دارویی و مشکـــلات هورمونی هم از دیـــگــر عوامل زود انــزالــی هسـتنـــد .

تکـنیـــک ماستـــر و جانــسون برای درمان زودانـزالی
برای درمان مشکـــل انزال زودرس چنـــدیـن روش وجود دارد. پیـشـنـــهــاد می شود ضمــن استفــاده از ایـــن مطـــالــب آموزشـــی، خجـالـــت را کنــار گذاشتـه و با متـــخـــصصـان دوره دیده زیر نظر سازمـــان نظـــام روانشـناسی مشورت کنـــیــد. یکــی از راهکارهای درمـــانی تکنــیک ماسـتــر و جانــسون است. ایـن تکـنـــیــک از موثرتریـــن روش های درمـــانـی اسـت که تاکــنون برای درمان انــزال زودرس شناخــتـــه شده اسـت امـــا نیـاز به اراده و تمرین زیـاد دارد. در حقیقـت ایــن روش شامــل یادگـیـــری، تشخـیص و کنترل احـســاســـات و رفتارهـایــی اسـت که منـــجر می شود فرد به اوج رابـطه برســد. در این تکـــنــیک ابـــتدا تحریـک صورت می گیـرد سپس هر زمــان که فرد به اوج رابــطـه نزدیک می شود، تحـریــک را متوقف کرده و بعد از چند لحــظه با فروکش کردن احســاسات، دوباره اقــدام می کنـد. به این ترتــیب بعــد از چنـــد هفـتـــه تمـــریـــن می توان مراحــل روابـــط را تحــت کنترل درآورد .

جزئیات بیماری زود انزال و نحوه درمان زود انزالی در مردان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.