جلوگیری ار بارداری دائمی با بستن لوله های رحم زنان یا توبکتومی چطور است ؟

جلوگیری ار بارداری

جلوگیری ار بارداری دائمی با بستن لوله های رحم زنان یا توبکتومی چطور است ؟

بـرای خانــم بارداری که حامــلگـــی سخت یا دردنـاکـــی دارند، معمولا درخواسـت بســـتــن لوله رحــم بعـد از حاملـــگــی طبیـــعی اســت تا نظرش در مورد بارداری در آیـــنده تغـیــیر نکند. کارشناسـان تخـــمین می زنــند که حدود 10 درصد از زنـــان پس از انـجام این عمــل احـساس پشیـــمــانــی می کننـــد. بنـــابـــراین معـــمولا پزشـکـــان قبــل از انـــجــام عمــل بسـتـن لوله رحـــم از زنــان سوالـــات بســـیاری در رابـــطه با انــتخــاب باروری و حس مادری می پرسـند.

بعضی دیگر از زنان وقتی مثلا بیشتر از 4 یا 5 بچه دارند و دیگر نمیخواهند بچه دار شوند سراغ این عمل می روند .

با این حال، موارد دیگری وجود دارد که بستـــن لوله رحــم بهتریــن انــتـخـــاب برای سلـــامـتـــی فرد است. به عنوان مثال، انـجام چنــد عمل سزارین می تواند موجب نازک شدن رحـــم شود که در حاملگــی های بعدی منجــر به پارگی رحـــم می شود. این مورد می تواند دلیـل خوبی برای بستن لوله باشد.

مرحـــلــه 1:
پزشـکـــان در مورد عمـــل بســـتـن لوله با بیمــار صحـبــت می کنـــنــد. بســتـن لوله، اگـرچه در مواردی برگـشت پذیـــر اســت، دائمی در نظـــر گرفـته می شود. پزشکان در طی مکالمه چندین بار در مورد استـــریـلیـزاســیون به بیـمار یادآوری می کنــنـد. پزشک ممـــکــن اســت در مورد نوع عمل بسـتــن لوله با بیمـار صحــبت کنـــد.
رایـــج تریـــن مدل های بستـن لوله شامـل الـکتـــروکواگولاسـیون، جا گذاری حلقــه فالوپ، جا گذاری فیـلـــشـــی کلیـــپ و باند لاسـتـــیــکـــی سیـــلـــیکونی هسـتــند.

مرحلـــه 2:
آمــاده شدن برای عمـل اســت. اگـر زنـی باردار باشد و زایمان او به روش سزاریـــن انـــجــام شود، در صورت امکـــان بسـتن لوله ها همــزمـــان با عمـل سزارین انجام می شود. قبــل از انجـــام عمـل بایـــد آزمـــایـــش خون و آزمـــایـــش های دیگــری انــجام شود. عمل بستــن لوله در بیـــمارستـان انجام می شود. اکــثر خانـم ها در همــان روز به خانــه می روند، امـــا بســـتــری شدن برای 24 ساعـــت در بیـمارســتان رایـــج اســـت.

 

بیـمار همچنیـــن با متـخصص بیهوشی در مورد نوع بیـــهوشی مورد استـــفــاده در طول عمـل صحـــبـــت می کند. معـمولا برای ایــن عمــل، بیهوشی عمومی انـجام می شود. امــا در صورتــی که بســتـن لوله همزمان با عمــل سزارین انجام شود، برای کنـترل درد از بیهوشی اپــیدورال یا نخـــاعی اســـتــفاده می شود.

مرحـلــه 3:
برش و سوزانـدن لوله های فالوپ اســـت. در طی عمـل سزاریـن، متخــصص زنــان و زایمـان لوله های فالوپ را پیدا می کنــد، قطــعــه ای از آن را بریده و انـــتهـــای آنـهـــا را می سوزانـــد. این کار در طی تخمگذاری، مانع از خروج تخـمـک ها از لوله می شود. تخمـک گذاری انجـــام می شود امــا تخـمـــک ها در لوله فالوپ باقـــی می ماننـد تا زمـانـی که از بیـــن بروند.

زنانی که سزارین نمـــی شوند هم عمـل مشابهــی خواهـــند داشت، اما برای دسـترســی پیـدا کردن به لوله های فالوپ، برش کوچکــی در شکـــم آنـــهـا ایجــاد می شود.

 

مرحــله 4:
روند بهبودی پس از بســتن لوله ممکن اســت کمــی دردنـاک باشــد. زنـــانــی که ایـــن عمـــل را همــراه با سزاریـــن انــجـام می دهنـــد، هیـچ درد اضافـی تحـمـل نمـــی کننـد. اگـــر ایــن عمـــل به طور مسـتـــقـــل از بارداری انجام شود، ممکــن است تا چنـد روز درد کمـی در ناحیــه شکم وجود داشته باشد امــا معمولا زنان به سرعت بهـبود پیـدا می کننــد.

بســتن لوله ها یک تصـــمیـــم بزرگ اسـت زیرا به نحوی نازایی دائمی خواهد بود و فرد حتی اگر در آینده مجددا احساس کرد که دوست دارد بچه داشته باشد نمیتواند به این راحتی از این راه برگردد و عوارض عمل مجدد او بالاست .

به همــیـــن دلیـل، پزشــکان معمولا ایـــن عمـــل را در زنـــان جوان انــجـــام نمـــی دهـنــد، مگر ایـــنـــکـه به دلایل پزشـکی دیگـری انــجــام ایـــن عمـــل ضروری باشـــد.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.