جملاتی که در دعوا به نامزد و همسرتان نباید بگویید

وقتی با همسرتان بحث می نمایید با منطق حرف بزنید و از گفتن برخی جملات مخرب دوری نمایید چون زندگیتان را نابود می نماید سعی نمایید در دعوا و بحث های زناشویی احترام هم را نگه داشته و فقط بحث را کش نداده و جملات کلی بیان ننمایید به والدین بخصوص مادر همسرتان احترام خاصی قائل شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جملاتی که در دعوا به نامزد و همسرتان نباید بگویید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـــرای آنــکــه یک بحـث لفـظی بیـــن زوجیــن، تبـــدیـل یک مبارزه بوکس نشود، برخی جمــلات و رفــتارهـــا را هرگز نبـــاید به کار برد. در ایــنجا هفـــت جمـله نامناســب که عموما بیـن زوج‌ها رد و بدل میـــ‌ــشود را ارایـــه میـ‌ــکــنیـم که با کمــی تغـیـــیر در نحوه بیــان آنــها می‌توانـــید باعث دوام زنــدگی عاشــقانه خود شوید.

7 جمـلـــه ای که در دعوا نباید به همسرتــان بگوییـــد

تو شغــلـت را به خانواده ترجــیح می‌دهــی!

بیـــن رایج‌ـترین سرزنش‌ـــهــا بیـــن زوج‌هـا، عدم تعادل بین زمـــان صرف شده برای کار و زمـــان در نظـر گرفته شده برای امور شخـــصـی، معــمولا موضوع بحث اســـت. الـــبـــته بحث در مورد ایـن موضوع اصلـا ممنوع نیـــست امـــا نه به هر شکــلـــی. حتــمـــا بایــد لحـــن متـــهـــم کردن و سرزنــش از جملات شمــا دور باشــد. این نحوه رفـتار ایـنطور القـا می‌ـــکـند که حق کامـــلــا با شماســت و طرف مقـــابل اشتباه میـــ‌ـکـنـــد. در حالی که شمـــا و طرف مقـــابـل چیــزها را به شکـــل یکـــسـان نمـی‌بـــیــنــیــد چون میزان حساسیــت شما متــفاوت اســت و شمـــا نمیـــ‌دانـید ایــن موقعـــیـــت توسط طرف مقــابل چگونه درک میــ‌شود و معمولا متفاوت اسـت.

در خانـــه هیج کاری نمـیــ‌ـکـــنـی!

تقـــسیـــم کارهــای خانه، دلـــیـل دیگــری برای کشـــانـــدن زوج‌ـــهـا به ریـــنـــگ بوکس اسـت. دوباره اینـجا هم استفــاده از “تو” با لحـــن تهـاجـمـی، اصـلــا سازنـــده نیــست، چون باز هم لحن سرزنش و متـهـــم کردن را القــا می‌ـــکنـد، سرزنـــش مثــل کود برای زمـیـــنــی اســـت که در آن بحـث ریــشـــه خواهد کرد. به جای اســـتفــاده از جمـلـات متـــهــم‌کـــنــنـده مانـــنـد “تو هیـچـــ‌ وقت وقتـی که بایـد باشی، نیـستـــی” بهـتر اسـت خود را کنـــتـرل کنـــیــد و عصـــبانـــیــت خود را با جملات حاوی “من” بیــان کنـــید. مثـــلــا، “من نیاز دارم که به من کمک کنی” یا “من از این رفــتـار تکـراری تو خســته شدم.”

مادرت غیرقابـــل تحملـــه!

خانواده همــسر، یک بحــث کلـاسـیـــک دیـــگـر بیـن زوج‌هــاست. هرچنــد اغلـــب به آن میــ‌خــنـــدیــم ولی از حسـاسیـــت آن کم نمی‌شود. این بحث، زوج‌ـهـا را به خشونت‌ــآمـیــزتـرین اتهـــامــات میـ‌کشانـــد، چون به باارزش‌ـتـریــن افــراد زنـــدگیــ‌ـشــان مربوط میــ‌شود. به جای آنـــکه بگوییــد”مادر تو… است” چرا سعــی نمـــیـــ‌ــکــنیـــد بگوییـــد: “من نیاز دارم به من بیشتر اهمـیت بدهـــی تا به مادرت” همواره جمــلـات خود را از حالــت اتـــهـام به حالت اطــلــاعــ‌رسانـی تبدیــل کنید. ایـن روش کلیدی برای داشتن یک بحث سازنده است.

تو به من گوش نمــی‌ــکنی!

معمولا خشــم منـــجــر به رودخـــانــه‌ـــای از سرزنـش میـــ‌شود. گاهی نیاز به تخــلیه کردن خشم برای کسـب آرامـش اعـــصـاب، اجتـنـابـــ‌ناپـــذیــر اسـت، ولی این کار گاهـی شرایط را به بنـ‌ـبــســـت هدایت میـ‌ــکنـــد. هیـــچ یک از طرفــین، دیـگــر به طرف مقــابـــل گوش نمـیـــ‌ـدهـد. انگـــار هرکـــس با خودش حرف میـــ‌ـــزنـــد و هیــچ چیـــز بهتــر نمـــیــ‌ـــشود. بهـتر اســـت به جای ایــن کار، به نوبت به صحـــبـت طرف مقـابل گوش فرا دهیــد و در بیـشـتــر موارد، به طرف مقابــل ۱۰ دقـــیــقــه فرصـت بدهیــد تا پاسخ بدهد و سپـس شمـا صحــبــت کنـید.

دیــگر نمیـــ‌توانم به تو اعتــمــاد کنم!

ایـــن نوع جمـلـات تاثــیـرگذار و شدیـد، قطـعــا بی‌خطــر نیـسـتنـد. متخـــصصیــن معـــتـقدند افرادی که زیـاد رنــج کشـیدهـ‌انـــد، تمایل بیـــشـتـری به صدمه زدن به دیگران دارند و به تدریـــج به سمت آن می‌روند. جملـــاتــی که پایـــه واسـاس زنـــدگی مشـــتـــرک را مورد حملـــه قرار میـ‌ــدهنـد و جمــلات توهیــنــ‌ــآمـیــز و بیـــ‌ــارزشـ‌ـکننــده، که عشـق میان زوجین را نابود می‌کـنند. گفـتگوهای اینـچنــین، که از حد میـ‌ــگذرنـد، نشانــهـ‌ـای قوی از خســـتـــگـــی و دلـــزدگــی در رابطـه هسـتند ولی به هیچ وجه جملاتـــی سازنـــده نیســتـند. در مبــارزهـــ‌ای که در پایــان یک طرف برنـده و یک طرف بازنـــده اســـت، طرفـــیــن میدان را به طرز وحشـتناکی ترک خواهنــد کرد.

تو یک احـــمــق هستــی!

این جمـــلـه تهـاجـــمــی و بیــ‌ارزشـــ‌کــننده، مانــنــد یک سیــلـــی، مخرب اسـت. هنـگــام بحــث، کلمات و جمـــلات خود را زیـــر نظر بگیــریــد. برخـی عادت دارنـــد از سخنـان ملایـم استفاده کنـند و هرگــز از الـــفاظ رکیــک و زشت اســتــفاده نکنـنــد ولی برخـی همواره لحـــن و سخـنـانـــی وحشیـانـــه و بیـــ‌رحمـــانـــه را به کار میـــ‌ـبــرنـــد. ایــن افراد اصلـــا ارزیـــابـی نمـی‌ـکنــنـــد که شنــیدن ایــن جمــلـات تا چه حد برای طرف مقابــل سخت اسـت. یک جمله و یک لحـن همواره برای افـــراد مختـــلف یک مفهوم را ندارد و چگونگـــی تعبـیر آن، کامـــلـــا بســـتـــگـی به سابــقــه روابط بیـن دو فرد دارد.

در پیــغـــام متــنی: “تو هیچ وقت هیچی نمیــ‌ــفهـــمی!”

امروزه اسـتفـاده از پیــغــام‌ـــهای متنـی، یکی از گزینـه‌ــهـا برای بحث بین زوج‌هـا اســت. چون طرف مقابــل روبروی شمـــا نیســت، اســتـفاده از هر لحـنی آزاد است. اشکـــال ایــن روش آن اســـت که تغـــیــیرات چهــره و صدای طرف مقـابــل دیـگر درک نمـی‌شود و به همـــیـــن دلــیــل، ممــکـن اســـت نوشتـهــ‌ـــهـا به شکل نادرســـت تعـــبـیر شوند و اغـــلب ممــکـن اســـت منجـر به پاسخـــ‌ـهای شدیــد شود. بحــث از طریــق پیـغـــام‌ـهـــای متــنـی، به روابــط صدمه میـ‌ـزند، بهتر است برای رسیــدگی به موضوعات حسـاس به صورت حضوری بحث انـــجـــام شود.

جملاتی که در دعوا به نامزد و همسرتان نباید بگویید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.