جملات تبریک سیزده بدر 97 و عکس نوشته تبریک سیزده بدر

گلچینی از جملات تبریک سیزده بدر 97 و عکس نوشته تبریک سیزده بدر را در سایت دانستن قرار داده ایم عکس پروفایل سیزده بدر بسیار زیبا و جدید می باشد می توانید از این عکس نوشته ها استفاده نموده و در کانال های تلگرامی خود برای تبریک قرار دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جملات تبریک سیزده بدر 97 و عکس نوشته تبریک سیزده بدر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

امــیــدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی

قرآنـش نگـــهـدارتان ، آیـنــه اش روشنـــایی زنــدگــیــ‌ـــتـان

سکـه اش برکت عمرتـــان ، سبـــزیش طراوت و شادابـی دل‌ـــتان

ماهــی اش شوق ادامه زندگـــی‌ـتــان رابـــه شما هدیه دهد .

سیــزده بدر مبارک ***

امیدوارم با سیـــزده بدر غمــها ازدلــهــابـیـــرون وبارفــتن به دامـان طبیعـــت ، چون شکوفه هاي بهــاری دلهـــاتون شاد و غنـــچـــه هاي امـــیـــدبـــرای آغازسالی نوشکوفا شود ***

نمیـــدانــم آرزویت چیســت

امـــا برای رسیـدن به آرزویت دســـتانم به آســـمان جاری و سبزه دلــم رابـه نیـــت

تو و آرزوهایـــت ، هر چه که

هســـت ، گره میـزنـــم .

سیزده بدر ، روز آرزوهایـــت باد ***

سیـب شود رویتـان

سبـز شود جانـــتــان

سیر شود کامتــان

از کرم کردگـار ، سکــه شود کارتان

غم بشود سنجدی ، رخت ببندد یواش

پر ز حلــاوت شود ، چون سمـنو زنــدگی

غرق سعادت شود ، شیوه ایـن بنـدگــی

گل، هویت بهار است و بهــار آییــنه ي قیـــامــت.

درایـــن آیــیـنه خودرا تمــاشا کنیـــم

سیزده بدرتون مبـارک

کوچه باغی و صفـایـــی و کمـــی خاطـره و

سر من ، شانـــه ي تو ، پای همیـــن پنجـــره و

شب و عهـد من و تو سیـــزده فروردیـــن

سبـــزه ي پای درخت و زدن یک گره

سیــزده بدرتــان خجــسته باد

امیـدوارم با سیـزده بدر غمـــها ازدلــهـا بیـرون و با رفــتن به دامـــان طبیـعت

چون شکوفه هاي بهاری دلهـــاتون

شاد و غنــچـــه هاي امـید برای آغـــازسالی نو شکوفا شود

رو پیـچ و تاب سبـز سبـــزه ي عیـد

گره از بخـــت ما هم کور تر شد

دروغ سیـزده هرسالـه ي ما

عجــب عیدی به نیـــکویی بســر شد***

سیزدهـمـــیـــن روز بهـــار

الـــهی قربونت برم که انـــقــدر نازی ! مثـــل سبـزه ي عیـد میــمونی

انشالـلــه ایــن سیـزده به در به جای سبـــزه انقـدر گره بزنــنـت که دیگــه باز نشی

به هر صورت سکه دو رو داره***

با درود

کلاسـهـای آموزشـی سبـزه گره زنـــی آغـاز شد

گره ازدواج

گره کنــکور

گره جدایــی

گره ملوانی

دوبل گره

گره کور

با تضمـین بروارده شدن آرزو

«گارانتــی تا سیزده سال بعـد »

ساقی گل و سبزه بس طربــنــاک شده ست / دریاب که هفـتهــ‌ــي دگـــر خاک شده ست

می نوش و گلی بچـین که تا در نگــری / گل خاک شده ست و سبـزه خاشاک شده ست

«با آرزوی روزی شاد درکـــنـار طبیـــعــت»

به غروب 13 بدر فک کن ***
«ستاد زهـــرمار سازی عید»

با درود و عرض تبریــک سال نو

باید خدمت شمـــا عرض کنـم که بنده امـــســـال قصد ازدواج ندارم

لطــفــا سبزه ها رابـــه نییــت یکــی دیگه گره بزن

متـــن جدیـد و عکــس نوشته های سیزده بدر

دلم واسـه سیـــزده بدر میــسوزه ! میـدونی چرا ؟

آخـــه بهـــش میـــگــن نحـــس ! بیچاره ها خبــر ندارن تو دســت سیزده بدر رو از

پشـــت بســـتــی

آخرین خبـر :

آق فتـل دعا کرده اونایی که سبـزه گره می‌ــزنن به مراد دلـشون برســـن

متـــاهل هاي گرامـی از گره زدن سبــزه ها جدا خودداری کنـــنـد

پیـام عزیــز آقـــا :

تو رو خدا رو 13 بدر به نییـــت ما هم چنـــدتـــا گره بزنــین

شاید یه زن هم گیر ما اومد

درود عزیزم سیــزده کجـــا میریـــن؟ اگــه میشـه بیـا باهــم بریم.

اخـــه پارســـال با تو خیـــلـی خوش گذشــت
.
.

.
تو که می بینــی اس ام اس مال تو نیــسـت مرض داری تا اخـــر میـــخونیش

جشـــنواره بهاری به منـاســـبـت سیــزدهم فروردین ماه

1 شمـــاره سیم کارت بخر 13 تا مجــانــی ببـر

« ستاد پیـشگــیـــري از کپک زدگی سیم کارت ها »

متن جدیـد و عکــس نوشته های سیزده بدر

بعـلـــت ازدیـــاد دخـــتــران دم بخـــت

گره زنی سبـزه ها تا 20 فروردیـن ماه تمـــدید شد

ضمـــن عرض تبـــریک سال نو و عرض تســلیت به مناســبت فرارســیـدن دوباره مراسـم گره زنـــی !

امسال روی مدل ۲ گره کار کن ! ببـــیـنـیــم چی میـــشـــه !

ایــن چه رسمـی ست ؟

چه کس گفتــه چنــیـــن : با گره سال خود آغـــاز کنــیم ؟

از هزاران گره مانـــده به راه

تو بیـــا تا گره اي باز کنیــم !

سیزدتون مبـــارک

آمیخـتـه شد نگاه من با نوروز

با هر گل این بهـــار آتـــش افروز

تا سال دگـر دســـت به دسـتت باشـــم

صد سبزه گره زدم به یادت امـــروز

سیـــزدتون مبــارک

سبــزه رو از سفــره بگـــیـــر

ماهــی رابا خودت بیـــار

وقتـــشــه بیرون بزنیــم

سیـزدهمـیـن روز بهـار

ساقــی گل و سبـــزه بس طربــنـــاک شده ست

دریاب که هفـــتهـــ‌ي دگـر خاک شده ست

می نوش و گلی بچین که تا در نگری

گل خاک شده ست و سبــزه خاشــاک شده ست

با آرزوی روزی شاد درکنــار طبـــیـــعــت

امیــدوارم با جمـــع کردن هفـــت سیــن نوروزی، قرآنش نگـهــدارتان،

آیــنه اش روشنـــایی زنـــدگی‌ـــتــان، سکه اش برکت عمــرتـان،ـــسبــزیــش طراوت و شادابـی دلـــ‌تان،

ماهـی اش شوق ادامــه زنــدگیـ‌ـتــان رابـه شما هدیـه دهـد

سیـزده بدر مبارک.

نمـی‌ـــدانـــم آرزویت چیـــســـت!

امــا برای رسیدن به آرزویت دسـتـانم به آســـمـان جاری و سبــزه دلـم رابه نیت تو
و آرزوهایــت، هر چه که هسـت، گره میـــزنــم.

سیـزده بدر، روز آرزوهایـت باد

بازهم سیـــزده سال نو از راه رسـیـد

بازهـــم شادی و سر زندگـــی از راه رسـید

آنــجـا که شمایـیـــد اگر ابـری نیــســت

تندی بپـریـد بیرون که اصـــلـــا جا نیست

سیزده بدر سالـتون به شادی

يار و همـسر نگرفتم که گرو بود سرم

تو شدی مادر و من با همـه ی پيري پسـرم

تو جگــرگوشه هم از شير بريدي و هنوز

من بيچاره همـــان عاشـــق خونیـن‌ـــجـگـــرم

خون دل می خورم و چشم نظـر جام

جرمم اين اســت که صاحب دل و صاحــبـــ‌ــنظرم

من که با عشق نرانـــدم به جواني هوسي

هوس عشــق و جوانی است به پيرانــه سرم

پدرت گوهر خود رابـــه زر و سيم فروخت

پدر عشق بسوزد که در آمـد پدرم

عشق و آزادگـــي و حسـن و جواني و هنر

عجـــبــا هيچ نيرزيد که بیـــ‌سیـــم و زرم

هنـــرم کاش گره بنـــد زر و سيمـــم بود

که به بازار تو کاري نگـــشود از هنـرم

سيزده را همــه ی عالم به در امــروز از شهـــر

من خود آن سيزدهـــم کز همــه ی عالـم به درم

تا به ديوار و درش تازه کنـــم عهـــد قديم

گاهـي از کوچه‌ـــي معــشوقهـــ‌ـــي خود می‌گــذرم

تو ازآن دگــري رو که مرا ياد تو بس

خود تو داني که من از کان جهانــي دگـــرم

از شکار دگران چشم و دلــي دارم سير

شيرم و جوي شغالـان نبود آبــخورم

خون دل موج زنــد در جگــرم چون ياقوت

شهـــريارا چه کنـم لعلـــم و والـاگـهرم

جملات تبریک سیزده بدر 97 و عکس نوشته تبریک سیزده بدر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.