جملات و سخنان با ارزش دکتر شریعتی زندگی

مجموعه ای از جملات و سخنان با ارزش دکتر شریعتی زندگی را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم دکتر علی شریعتی نویسنده و جامعه شناس دوره معاصر در ایران بود او در سال 1356 فوت نمود ولی سخنان او هنوز یاد وی را زنده نگه داشته است در ادامه جزئیات بیشتر جملات و سخنان با ارزش دکتر شریعتی زندگی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

من که تمام عمــر شاهـــد پایـمـال شدن حقـــیقــت‌ به وسیـلـــه انــسانــ‌هـای مصـلــحــت جو بودهـ‌ـــام،در مورد مصلــحـــت عقـده پیدا کرده‌ــام و اعتقاد یافتهـــ‌ام که:

“هیــچ چیــز غیر از حقـــیــقت، مصلــحت نیــســت

دکـتر شریعــتی

سخنـــان دکــتـــر علـی شریــعــتـــی

اولين کاری که روشنــفکر اصـيل (نه اين ترجـمه های مقـــلـد اطواری) بايد بکــند، اين اسـت که زمان اجـــتـــمــاعــی جامــعـه خويش را تعيين کند. يعنـی بفهمد که جامـعه او در چه مرحله تاريخـی و در چه قرن زندگـی می کنـــد؟

دکـتــر علی شریعتی

سخــنان دکـتـر شریــعـتــی

لحـظـه ها را گذرانـــدیـم

که به خوشبـــختـــی برسیم؛

غافـل از آنکـه لحـــظــه ها

همـــان خوشبخــتی بودنــد.

دکتــر علــی شریعــتــی

جمـــلــات دکــتـــر شریعــتــی

عشـــق زیبــایی‌هــای دلــخواه را

در “معـــشوق” میـ‌ـآفــریـــند

و دوست داشتـــن

زیـبایــیـ‌های دلـــخواه را،

در “دوست” می‌ــبـــینــد،

و می‌یابـــد..!

دکــتـر علــی شریــعــتــی

سخـــنـــان دکتــر علی شریعــتی

انـســان مغـــرور همــانـنـــد شخصـــی اســـت که

بر قله کوهی ایـســتـــاده

و همگان را کوچک می پنـــدارد

و غافــل از ایـنـکــه

مردم از پایــین قلـه

او را کوچک می بیـــننــد…

دکتر شریـــعتـی

جمـلـــات قصــار دکتـــر شریعــتی

فلسـفه زنـدگی انـسان امروزی

در ایـــن جمــله خلـــاصه میـشود :

فدا کردن آســـایــش زندگـی

برای ساخـتـــن

وسایلِ آســایش زندگی!

علی شریعتـــی

سخــنان زیـبای دکـتـر شریــعـــتی

در دنـــیای امــروز :

فقـــر آتــشــی است که خوبیها را می سوزانـد.

و ثروت پرده ایســـت که بدیــها را می پوشانـــد.

و چه بی انصـافنـد آنـــانکـه

یکـــی را می پوشانند به احـترام داشــتــه هایـش.

و “”دیـگـــری را می سوزاننـــد به جرم نداشـــتـه هایـــش…

دکتـــر علـی شریـــعـتـی

جمـــلات زیـــبـــا از دکـتـر شریـعـتی

«قاضـی خداســـت»

شخـصى در كاباره ميمـــيرد

و شخصــى ديگـــر در مسجد

شاید اولی برای نصیحــت داخــل رفته بود

و دومی برای دزدیـــدن کفـــشهـــا

پس انسانـــها را قضـاوت نکــنـیم

دکــتــر شریــعـتـی

اس ام اس دکـتـر شریـعـــتی

آزادی از درون مغز تو آغاز می شود

چه بسیـــار انــسان ها که دست و پایــشان بسـته نیــســـت، امــا زنـدانیه

افـــکـــار خویشنــد…

دکـــتـــر شریــعــتـی

سخــنــان دکـتـــر شریــعـــتی

اگـــر میـــخواهــی بدانــی

ثروتت چقدر است

پولهایــت را نشـمار..

قطــره اشـــکــــے

بر روی گونه ات بریـز

تعـداد دستانـی که

آنــرا پاک میـکـــنـــنــد ثروت توست

دکــتــر شریـــعــتی

سخنـــان دکـتر علی شریعـتی

آدم وقتـی فقـــیر میشود خوبیـهــایـــش هم حقـــیـــر میـــشوند اما کســی که زر دارد یا زور دارد عیبــهـــایــش هم هنـر دیـــده میشوند و چرندیــاتـــش هم حرف حســابی به حســـاب می آیــند!

دکتـر شریعـــتـی

جمـــلــات زیـــبـا از دکــتـــر شریعــتی

بزرگ شدن آدمـهــا

گاهــی به خاطــر خطــای دیــد ماســـت!

بعضـی ها را خودمان به اشتبـــاه بزرگ میکنیم…

دکـــتر شریـــعـــتی

سخــنان زیبای دکتر شریــعـتی

بی شمارنـد آنـــهــایی که

نامــشــان “آدم” است

ادعـایــشـــان”آدمـیت”

کلامــشـان «انــســانـیت

دکتر شریعــتــی

جمـــلـات قصار دکـتــر شریعــتـــی

اگـر روزی تهـــدیـدت کردنـد، بدان در برابـرت ناتوانـنــد …!

اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیـــمتت بالاست …!

اگـــر روزی ترکت کردنـــد، بدان با تو بودن لیاقـت می خواهـــد …

دکتر علی شریعتی

دکـــتر شریعتـی

در نهان به آنــان دل می بنــدیـم ؛

که دوستـــمان ندارنـد

و در آشکار

از آنـــان که دوستـــمان دارنـد غافـلـــیـم

شایـد این است دلـــیـــل تنهـایـی ما…

دکـتـر علـــی شریـعتی

سخـنان دکتـر علی شریعتـــی

دکــتـــر علــی شریعتـی در خاطــرات خود نوشتــه اســت …

به دوستـی گفتـــم: چرا ديگــر خروس‌تـان نمـــيخوانـد؟!

گفت: همــسايه‌هـا شاكی بودنـــد كه صبحـــ‌هـا ما را از خواب خوش بيدار میـــ‌ــكــنــد، ما هم سرش را بُـريديم. آنجــا بود كه فهــمــيدم هر كس مردم را بيدار كنــد

سرش را خواهـند بُريد.

در دنـــیـــایـی كه همـه از مرغ تعريف میكـــنـــنـد نامی ازخـروس نيست، زيرا همـــه بهــ‌ـفكــر سير شدن هستنــد، نه بفـكـــر بيدار شدن…!

جملات و سخنان با ارزش دکتر شریعتی زندگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.