جنازه بهمن ورمزیار بعد از اعدامش در سردخانه (تصاویر + 18)

بهمن ورمزیار یکی از سارقان طلا فروشی در همدان بود که یکی از دوستانش وی را لو داده و او هم رفته و خودش را معرفی نمود و طلا ها را به صاحب مغازه تحویل داد و اظهار پشیمانی نمود ولی چون این سرقت با اسلحه گرم بوده و در حین سرقت مواد مخدر مصرف نموده بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جنازه بهمن ورمزیار بعد از اعدامش در سردخانه (تصاویر + 18) را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بهمـن ورمـزیـار جوان همـــدانـی که با همــکـاری یکـــی از دوستـــانــش اقدام به سرقـت مسلــحانـــه کرده بود و پس از این اتـــفــاق خود را به همـراه طلـاهــای سرقـــت شده به پلــیـس معـرفـــی می کنـــد.

 

حـــکـــم اعدام بهـــمـــن ورمزیار، شهروند ایــرانی که به اتـهام سرقــت مســلـــحــانـه به مرگ محکوم شده بود، بامـداد چهــارشـــنبه ۲۹ فروردین/۱۸ آوریـل در همدان اجــرا شد.

این حکــم قرار بود یک روز پیـش اجـــرا شود، امـا به گفتــه کامـــران حمزه، دادسـتان اســـتــان همـدان، به دلـیـــل یک «مشکل قضایـــی» موقتا متوقف شده بود.

بهــمـــن ورمــزیار آرایـشـــگر و مربی باشـگــاه ورزشـــی در همدان بود که در ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ همراه با مهـدی چراغی و چنــد تن دیـــگـــر اقدام به سرق مسلـــحـــانه از یک طلافــروشی کرده بود. با این حال وی ۱۸ روز پس از ارتـــکــاب جرم، خود را به پلیـــس تسلـــیم کرده و با ابـــراز پشیمـانـــی از اقدام خود، اموال مسـروقه را به صاحبش بازگـردانــده بود.

مادر بهـم ورمـزیار در روزهـای گذشته با انتشار ویدئویی با اشاره به ایـنــکـــه شاکی وی رضـــایت داده و آگـــاهی اعــلام کرده او داوطلـــبانه خودش را معــرفی کرده از مقامـــات خواسـتــبـه بود کمک کننـــد تا اعـــدام او متوقف شود.

ورمزیــار و چراغی هر دو در این پرونده به اعــدام محکوم شده بودند که اکــنون حکــم ورمزیـار اجـــرا شده اســت با ایـن حال هنوز از زمان اجرای احتمــالـی حکـم مهــدی چراغـــی اطـــلــاعــی در دسـت نیسـت.

بسیاری از فعـالـان حقوق بشـــر و کاربـران شبـکهـــ‌های اجــتــمــاعــی فارســـی زبــان در هفتهـــ‌ـهای گذشــتـه با اشــاره به رفـــتـار آقای ورمــزیـار، از مقـــامـــ‌ــهای قضـایـی ایـــران خواســـتــه بودنــد تا مانــع از اجـــرای حکم اعدام وی شوند. انــتــشـــار ویدیویی از مادر این محکوم که پس از شنـیدن خبـر اعدام قریـب‌ـالوقوع فرزندش خون بالـا آورد، واکـنـــش‌هــای گســتـردهـــ‌ـــای را در شبـــکهــ‌های اجـتـــماعی به دنبـال داشـت.

انتـشـــار خبر توقف موقت اجرای حکـــم اعدام بهـــمـن ورمـــزیار باعـــث خوشحـالـــی بســیــاری از کاربـــران در شبـــکـهــ‌ـــهای اجـتمـــاعـی شد. مادر وی با انــتشـار یک ویدیوی دیـگر در فضـــای مجـازی ادعــا کرده بود علـی خامـــنـهـــ‌ــای، رهـــبر جمـــهوری اسـلـــامـــی دســـتور توقف اجـرای حکم اعدام را صادر کرده اســـت.

ایـران یکی از کشورهـــایـی اســـت که به دلــیل اجـــرای پرشمـار مجـــازات اعـدام همواره از سوی نهــادهـای مدافـع حقوق بشر محکوم می‌شود. بر اســـاس آخریـــن گزارش سازمــان عفو بینـــ‌ـــالملـل اجرای این مجازات در جمـهوری اسـلامــی در سال ۲۰۱۷، یازده درصـد کاهــش یافـــتـــه است. با ایــن حال ایــران پس از چیــن، بیــشتـــریــن شمـار اجرای مجـازات اعـــدام را دارد.

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.