جنازه رضاشاه به شکل مومیایی شده در شهر ری

کشف یک مومیایی درحرم عبدالعظیم که بسیار شیه رضاشاه می باشد و بیشتر همه فکر می کنند این جنازه متعلق به وی می باشد همچنان تحقیقات ادامه دارد تا بتوانند ثابت نمایند که این جنازه مومیایی شده به رضا شاه متعلق می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جنازه رضاشاه به شکل مومیایی شده در شهر ری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: جسد داخل محـــفــظـه‌ـای بتنـــی بوده، و همــراه آن وسایلی چون شمشـــیــر هم کشف شده اســـت.

یکــی از مسوولان روابـــط عمومی آسـتــان حضـــرت عبدالعـــظــیـم گفته بود دیروز ایـن‌جـا اتـــفاقـــاتــی افـــتــاده ولی از کمـــ‌وکیـف آن اطلـاعی ندارنــد. امــا عصــرگاهـــان، آجــرلو، مدیـــر ایـــن روابـط عمومی در گفت‌وگو با خبـرگزاری مهر گفـــتــه که جســـدی پیـــدا شده امـــا مومیــایـــی نبوده اسـت. آقای آجـرلو گفتـــه جســد پیـــدا شده را «طبـق قواعد اسلامـــی» دوباره دفن کردهـ‌اند.

پــایـــینتـصویر ادعایی از مومیـایـــی کشف شده و بالــا عکس مومیـایی رضـــا شاه

حســن خلیلـــ‌ــآبادی، رئیس کمـیسـیون میراث فرهنـــگــی و گردشگری شورای شهـر تهران، اصل ماجـرا را تائید کرده و گفـتــه که مسوولان آسـتـان ایـــن جنازه را دوباره در محل کشف دفن کردهــ‌ـــانـد تا کارشـنـــاسان سازمـــان میراث فرهـنگــی درباره سرنوشت آن نظـــر دهنــد. آقــای خلــیـــلـ‌ـآبادی گفته «احـتـــمـــالـا» جســـد پیــدا شده، جسـد رضـــاشاه است.

برای تحــقـــیـــق بیــشـتـر به محل رفتیم. شاهــدان به ما گفتـنــد این محـفـظه ساعت ۵ عصـــر دیـروز، یکـشنــبه، هنـگام کار کارگران در «باغ توتی» آستانـــه حضـرت عبــدالعظـیـــم پیـــدا شده. همان زمان، با نیـروی انـــتظـــامـــی تمــاس گرفتـه می‌ـــشود.

کارگــران در بخش غربــی حرم حضــرت عبــدالـعظـــیـــم در پروژه توسعــه حرم مشـغول کار و حفـاری بوده‌ــاند.

پس‌ـاز حضور پلـــیـــس، مسوولانـی از سازمـــان‌هـا و نهـادهـــای مرتــبـط در محـل کشف حاضــر میـ‌شوند. شاهــدان محـــلی به ما گفـتـند که جنازه از آســـتان خارج شده. در حالـی که خلـــیل‌آبادی و آجرلو تاکـــیـد دارنــد جسد دوباره دفـن شده است.

آنـــ‌طور که ما دیدیـــم، عمـلیـــات عمـــرانــی و حفـــاری متوقف شده. تنـهـا چنـــد کارگـر محوطه را پاک‌ــســـازی میـــ‌ـــکـــردند. دور محل حفـــاری، پردهــ‌هایـــی از جنس گونی و نیــز یک دیواره فلـزی نازک کشیـــده شده.

مدیر میراث فرهـنگی شهـرری، از کل ماجـــرا بی‌خبر اســـت. وقتــی ایسـنــا از او پرســیـد آیا برای حفـاری در این منطــقـه از شما استعــلام شده یا نه، گفت احـتــمالا از مدیران و مراجـــع بالاتـــری برای ایـن اتـفاقــات اســـتــعلـــام شده.

شنیـــده‌ـهـای ما هم حاکـی اســت دیـــشـــب عالی‌ـــتــرین مسوولان میراث فرهــنـــگـــی در محــل کشــف جنـــازه حاضر شده بودنـــد و از نزدیـک شاهـد وقایــع بودنــد. اما مسوولان میـراث‌ـفــرهــنگی فعلــا تصـمیمــی ندارند در این زمـــیــنــه اظــهــار نظـــری بکـــننـد.

چرا ممکن اســت جسـد پیدا شده، جسد رضاشاه باشــد؟

۱. محل کشف جسد به مقبــره رضـاشــاه نزدیـــک اسـت

بخــش غربـی آستان، همان جایــی اسـت که مقــبــره رضاشـاه قرار داشتــه و پس از تخریـــب به‌ـــدستور صادق خلـــخــالـــی، حاکــم شرع اوایـل انـــقـــلـاب در اردیبـهـــشـت ماه ۱۳۵۹، در محــل آن یک حوزه علــمـیه بنــا شد.

ـاما گویا اخــیــرا مسوولان آســتـان در چارچوب طرح توسعـــه، تصمیـــم گرفـتــه بودند، در محـــل جنجالی امــروز، سرویس‌های بهــداشـتی عمومی چنـدطـبـــقــه بسـازنـد.

صحــنـهــ‌ـای از وقایـع روز تخــریـــب مقبره رضاشــاه در سال ۵۹

کارگـــران بدیـــن‌ــمنظور، زمیـــن را تا عمـــق هشتــ‌ــمـتـــری حفـر کردنـــد و در ایـــن عمق بود که به محــفـــظــهـ‌ـای بتنــی رســـیدند. یکــی از شاهــدان به ما گفـت: «شکـافـتن ایــن محفـظـــه به‌ـسخـــتـی انـجام شد… هنـــگـام حفـــر آن برخـی بناها و ساختمانــ‌های آستان می‌ـــلرزید اما بالــاخـره کارگران موفق شدنـــد و ما بعـدا فهمـیدیــم که این محفـــظــه بتنـــی همــان محل جنـــازه رضـــاشاه بوده اسـت».

۲. جسد رضاشاه در محفظه بتنی قرار داشـــتـه

ـیکـــی از کارمــندان اسبـق تولیــت آستـان حضـــرت عبـــدالعظـــیـم که در روز خاک‌ـــسپـاری رضـــاشـــاه حضور داشــتـــه به ما گفـت: «برای دفــن رضــاشــاه، جســد او را داخـل محفـــظـــهـــ‌ــای بتــنـی گذاشـتـــه بودند. امـا با اعـتراض روحانـیـان مبـــنـــی برایـنـ‌ـکـــه ایـن روش با شرع مطابقــت ندارد، رفــتــند و خاک آوردنـــد و کف محفظه بتـــنی ریخــتـــند. سپس در عمــق بســیار زیاد و به فاصلهــ‌ـای انــدکـــی از هشـــت‌ـــضـــلــعـــی مقبـره به خاک سپــردنـد».

سابقه تاریـــخـی: یک جســـد جنجـــالـی

صفـحـــه اول روزنــامـه اطلاعات؛ فردای روز تخـــریـب مقـبـــره رضـا شاه

ـکــشف این جســـد مومیـــایـیــ‌شـده تقریبا ۸۰ سال بعد از تاج‌ـگذاری رضــاشاه در ۴ اردیــبـــهشـــت ۱۳۰۵ در تالــار سلـام کاخ گلــستـــان روی میـ‌ـــدهــد.

رضاشاه در سال ۱۳۲۴ در تبعـیــد در ژوهانســبورگ از دنـــیـــا رفـت. جنـــازه مومیایـــیـــ‌شــده او چهـــارسال بعــد، به ایران آورده و در مقـــبـــره بزرگی در شهرری دفـــن شد.

انتــقال جســـد همـان زمـان با انـــتقـــاد نیروهای سیـاسی روبرو بود. محـــمـد مصدق و سایر چهره‌ــهـای ارشــد جبهه‌ملـــی قصــد داشـتند علیـه برگـــزاری مراسـم رسـمــی برای تشیـــیــع او، در مجـــلـس نطق کنـنــد که با پادرمیــانــی حســـین مکـی منـــصـــرف می‌ــشوند.

جنــجـــال بعدی زمانــی رخ داد که صادق خلـــخالی، حاکــم شرع وقت، در اردیــبــهـــشــت ۱۳۵۹ جلودار تخریــب مقــبـره رضـاشـاه شد. اما در حین تخـــریب، جنــازه رضـــاشاه پیدا نشـــد و ایـــن طور شایـع شد که محمدرضا، جنــازه پدرش را مخفیـــانه در هنــگــام خروج از ایــران با خود برده اســت.

اما فرح دیـــبـــا، در یک مســتنـــد تلویزیونی در شبـــکـــه «منـــ‌وتو»، ایــن شایــعه را که جنـازه رضــاشاه حین انقـــلـاب از ایــران خارج شده، تکـذیـــب کرد.

جنازه رضاشاه به شکل مومیایی شده در شهر ری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.