جنازه مومیایی شده افراد معروفی که زنده به نظر می رسند (تصاویر+18)

جنازه افرادی که ازچندین صد سال پیش مومیایی شده اند ولی ظاهرشان نشان میدهد که چند روز می باشد که فوت نموده اند این افراد جسدشان پوسیده نشده است هزار سال است که جسد این افراد را می کوشند تا بتوانند از پوسیدگی در امن نگه دارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جنازه مومیایی شده افراد معروفی که زنده به نظر می رسند (تصاویر+18) را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

انسانـــ‌ــهــا همـــیـشه علــاقــه بیمــارگونه‌ـــای به مرگ و مرده‌ـــها دارنــد و هزاران سال اسـت که سعــی میـــ‌ـــکنـــنــد مردگـان خود را حفظ کنـنـد. امــا گاهــی مردهـــ‌هـــا را آنقـــدر خوب و بی عیــب و نقص حفـــظ می‌کــنـنـــد که زنـده به نظر برسنـــد و ما را می‌تـــرســـاننـد. مراقــب باشید! دیــدن تصاویر زیــر تجـربــه ترســـنــاکــی خواهد بود.

ولادیــمـیر لنیــن (Vladimir Lenin)، ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۴، روسیه

این مرد ترسنــاک به ظاهر زنده، ولادیـمیـر لنــین، پدر کمونیـسم روسیـه و اولیــن رهــبر اتحـــاد جمـاهیـر شوروی است. بعد از مرگ او اســـتالـــین جانــشـــیــنـــش شد. دولت تصـمیـم گرفت جسد لنیـن را برای نســـلـ‌هـای آیــنده حفظ کند، بنـــابـراین روس‌هــا فرآیـند بسـیار پیچیدهـ‌ای برای مومیایی کردن او ابـــداع کردند. همـان طور که در تصویر میـ‌بیـــنید مومیـــایی او آنقــدر خوب حفظ شده که به نظر میـ‌ــرسد هر آن ممــکن اســت از خواب بیـدار شود. زمانـــی که اتحـاد جماهیر شوروی وجود داشــت، لباس‌ــهـــای لنین هر سال عوض می‌شـد. اما از زمـــان سقوط کمونیســت، هر پنـج سال لباس‌ـــهای او را عوض میــ‌ـکنــنــد.

 

رزالـــیـا لمبــاردو (Rosalia Lombardo)، ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰، ایتــالیا

جسـد رزالــیـــای کوچک در اعـمــاق دخــمـهـــ‌ـای در سیســیل و در یک تابوت شیـــشـــه ای قرار دارد. بعد از مرگ رزالـــیـــا در سال ۱۹۲۰ در اثر ذات الریـه، پدرش ژنرال لمباردو از آلــفــردو سالــافیا خواســـت جسدش را حفـظ کند. ایـن کار با اسـتـــفـــاده از ترکـیـبی از مواد شیـــمـــیـایـی شامــل فرمالـین برای کشتــن باکـتریـــ‌ــهـــا، نمـــک برای خشک کردن جسـد و اعــضای بدن، الــکـــل، سالـــیـســیلــیـک اسـیــد و گلــیـــسیریـــن انجـام شد. نتـــیـجــه نهایی خارق العــاده بود. جسد او آنـقدر خوب حفظ شده بود که به آن لقب «زیبـــای خفتـه» دادنـــد. معصومیـــت صورت او به خوبی حفــظ شده و پربازدیدتـــریـــن مومیایــی دخـــمه اســت. او جذابــیت بی‌ـنظــیـری دارد که باعث میـــ‌ـشود بهـــتـــرین مومیایی جهان باشــد. عکـس اشـعــه ایــکــس زیـر نشان میــ‌ـدهــد مغــز و اندامـــ‌ــهــای داخلی رزالــیا کمـی کوچک شده، اما دست نخورده باقـی مانده اند.

لا دونچلا (La Doncella)، مرگ بین ۱۴۵۰ تا ۱۴۸۰، آمریکـای جنوبی

بیش از ۵۰۰ سال پیـــش، لا دونچـلای ۱۵ ساله و دو بچــه دیگـــر در یک مراسم مذهبــی قربانـــی شدند. به او برگ کوکا و چیچا خورانــده شده تا به یک خواب سنگــینـی فرو رود و قربـــانی خدای خورشـــیــد شود. در سال ۱۹۹۹ باســـتـان شناسان بقایـــای او و دو کودک دیـگر را کشـف کردند. تار‌ـــهـای خاکــســتـری موهای او نشــان می‌ــدهـد زنــدگی بســـیـــار پر اســـتـرسـی داشـتـه اسـت.


مرد تولوندی، ۳۹۰ تا ۳۵۰ قبل از میـــلاد، دانـــمــارک

آیـا باور می‌ــکنید ایــن چهـره آرام متـــعلـــق به ۲۰۰۰ سال پیش اســـت؟ این مومیایی به طور اتـــفــاقــی در سال ۱۹۵۰ توسط کشـاورزان کشـــف شد. ایـن جســـد آنقدر خوب حفظ شده بود که آنـ‌ــهـــا فکر کردنـــد قربـــانی یک قتل تازه است. پس از شصـــت سال بررسی مشخـص شد که او به عنوان یک قربــانــی به دار آویخــتـه شده است. نشـانـهـــ‌های طناب دور گردن او دیده میـــ‌ــشد و زبانـــش ورم کرده بود. متاسفانه فقط سر، پا‌هـا و شست راست او به طور دائمی حفـــظ شده است.

شاهـزاده خانـــم خالـــکوبی شده، قرن پنـجم، سیـبــری

هرچنــد جســـد او به خوبی حفظ نشده، اما با وجود ایـنـــکه حدود ۲۵۰۰ سال پیش مرده هنوز تتو‌های پیـچیـدهـــ‌ای روی پوست مومیـایـی شده او به چشـــم میـ‌ـخورد. او حدودا ۲۵ سالگی مرده و محقـقــان معـــتقــدند عضو قبیله پازیـــریک بوده که در کوه‌هـای سیبری زنـــدگــی می‌ـــکرده اســـت. این قبــیــلــه اعتـــقاد داشـــتـنــد که خالــکوبی به افراد کمک می‌ـکـنـــد در زنـــدگی پس از مرگ یکدیــگـــر را پیـدا کنـند. به همیــن دلیل تتو‌هــای آن‌ــها استـادانه‌ـتــرین تتو‌های جهان در آن زمان بوده اســت. مومیایـی او در سال ۱۹۹۳ به همراه بقایای شش اســب کشف شده که نقش مهـمــی در همـراهـی افــراد به دنـــیای پس از مرگ داشــتـــه اند.

زیبـــایی شیائوئه (Xiaohe)، ۳۸۰۰ سال پیش، چیــن

در سال ۲۰۰۳ باستــان شنــاســـان قبـرسـتان شیـائوئه در چیـن را حفاری و مومیـاییـ‌ـــهــا را پیـدا کردنـــد که یکـــی از آن‌ـها به خوبی حفــظ شده بود. مو، پوست و حتـــی پلـکـ‌ـهـای او به خوبی حفظ شده بود و زیـــبایـی طبیعـی زن حتی بعـــد از ۴۰۰۰ سال کاملـــا مشهود بود. تابوت او یک قایـــق چوبی بود که با کیـسـهـــ‌هـای کوچک حاوی گیـاه پر شده بود. او یکی از بهـتـــرین مومیـــایی‌ــهــایـــی اســـت که به طور طبیـــعی حفظ شده اسـت.

رامـسس کبیر، ۱۳۰۳ تا ۱۲۱۳ قبل از میــلـاد، مصــر

رامسس دوم فرعون سلسلـــه بیستــم مصر بود. بیــش از هزار سال محقــقـان در مورد علت مرگ او تردید داشــتــنـد. خوشبختانـــه جسد او پس از مرگ مومیایــی و حفـظ شده بود و به بسـیاری از سوالـات پاســـخ داد. سی‌ــتی اســـکـن‌ــها بریـدگـی عمــیـــقی را در گلوی او نشـان میـ‌دهد که ۷ سانتـــیــمتر طول دارد و عمق آن به ستون فقـراتـــش می‌ـرسد. ایـــن بریدگی نه تنــهــا رگـ‌ـهـای اصلی بلـــکه نای و مری او را هم قطـع کرده اســـت.

اوتزی مرد یخـــی، ۳۳۰ تا ۳۲۵۵ سال قبـل از میـــلاد، ایـــتــالیـا

اوتزی مرد یخی، مومیایـی طبـیـــعــی مردی متـعــلق به ۵۳ قرن پیــش اســـت. ایــن مومیایی در سال ۱۹۹۱ در کوه‌ـــهای آلــپ و مرز بیـــن اتـــریش و ایتـالیــا پیدا شد. او قدیمـــی‌ترین مومیـایی طبـــیـــعـی اروپاست و دید بی نظیـــری از اروپایـیـان عصر مس ارائه می‌ـــدهــد. جسـد و متـــعـــلـــقــاتش در موزه باســـتان شنــاســـی تیـرول جنوبی در شمال ایتـالیا نمـایش داده می‌ــشود.

مرد گرابال (Grauballe، اواخـر قرن سوم پیش از میلـــاد، دانمــارک

در اواســـط قرن بیسـتـم چنـــد جسد در مرداب‌هـای دانـــمـارک پیدا شد که به خوبی حفـــظ شده بودنـــد. در میـان آن‌ـــهــا مرد گرابــال از همه جالبـــ‌ـــتـر بود. ویژگـی‌های قابــل تشـخـیص صورت و مو‌هـای زبر قرمز او را یکی از ترســناک‌تــرین مومیــاییـ‌ـهـا کرده اســـت. تاریـــخ‌گـــذاری رادیوکربـــن نشان می‌ــدهــد که بیش از ۲۰۰۰ سال پیـــش زنـــدگی می‌کـــرده و به عنوان قربـانـی در مراسم مذهـبـی کشته شده اسـت. او در ۳۰ سالـــگـی و احــتـــمالـــا در اثـــر بریــدن گلویش مرده اســت.

جنازه مومیایی شده افراد معروفی که زنده به نظر می رسند (تصاویر+18)

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.