جنایت به دلیل شستن ظرف غذا در اتاقک نگهبانی

لتاقک نگهبانی برج های دوقلو که شاهد قتل فجیع شد این افتاد بر سر ظرف شستن دعوا کرده و کار به نزاع دسته جمعی کشید که در این نزاع یک نفر به قتل رسید شاهدانی که در این قتل حضور داشتن همه ماجرا را به پلیس گزارش دادند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر را جنایت به دلیل شستن ظرف غذا در اتاقک نگهبانی را در مجله خبری دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : قتـــل به خاطــر شستـن ظرف غذا , ساعت ۲۲ روز هشـتم دی وقوع یک درگـــیری منــجـــر به جنایت در برجــ‌هـای دوقلوی در حال ساخت میدان الـــمـپیک به کلانـــتری ۱۴۱ شهرک گلــسـتان اعـــلــام شد.

با حضور مأـــموران کلـــانــتری و انــجام بررسـیــ‌ـــهای اولیه مشـــخص شد که یکـــی از کارگــران تأســیــسـاتـــی ساختمــان به نام مسلم ۳۸ ساله در یک نزاع و درگیــری دســـتـــه جمعی در اتاقک نگهبـــانـی استراحــت کارگران،
از ناحــیه کمـر و سیـنـــه مورد اصابت جسم تیـــز قرار گرفـــته و به قتل رسـیده اسـت.

با تشـکــیل پرونده مقـدمـاتــی با موضوع قتــل عمـــد و به دستور بازپرس شعـبـه دهـم دادسرای جنـــایـی، پرونده در اخــتـیــار اداره دهـــم پلیس آگـــاهــی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگـاهـان اداره دهــم با حضور در محل جنـــایـت به تحقـیق از چهـار کارگـر ساختـمانی
که در نزاع و درگــیری مشارکت و حضور داشتند پرداخـتـه و موفق به شناسایــی
یکی دیــگر از کارگران ساختــمانـــی به هویت مصـــطـفی۲۶ سالـه به عنوان قاتــل متواری شدند.

عامل جنـایت در برج دوقلوی میـدان المپیــک

کارآگـــاهان اداره دهـــم پلیـس آگاهــی در تحـــقــیقـــات از شاهدان صحنه جنایـت
(دیگـــر افراد حاضــر در نزاع و درگــیری منجر به جنــایــت) اطـلـاع پیـدا کردنـــد که نزاع و درگـیری به خاطـــر تمیـز کردن ظرفـــ‌های تهیـه غذا آغـاز شده است.

شاهـدان صحنـــه جنایـــت در اظــهــارات مشابــهی عنوان داشــتـــنـد: مصـــطـــفی قصـد درســت کردن غذا برای شب را داشت؛
از ما درخواســت کرد تا ظرفـــ‌ها را شسـته و برایـش بیـــاوریم، امـا آنـروز نوبت مصطــفــی بود تا غذا درسـت کند
و بایــد خودش ظرف‌ـهــای غذا را تمــیز کند؛ به همیــن علــت کســـی به کمکش نرفـت.
مصــطــفی به سراغ کوچکـ‌ــتـرین نفر حاضر در اتـاقـــک نگـهـبانـی به نام عبـــاس ۱۷ سالــه رفـت
تا او را مجبور به شستن ظرفــ‌ــهــا کنــد، اما عباس نیـز حاضر به شستن ظرفـ‌ـــها نشــد
و همـیـــن موضوع باعـث آغاز درگـیری مصـــطـفـی با او شد؛ ما که شاهــد موضوع بودیــم،
به طرفـــداری از عباس پرداختـــیـــم و همیـن باعث شدت پیــدا کردن درگـــیری شد بگونه‌ـای که مصــطفــی اقدام به برداشتـــن چاقو کرد.

ماجــرای قتـــل به خاطـــر شستن ظرف غذا

شاهدان صحــنه جنایت در خصوص نحوه ارتـــکاب جنایـــت عنوان داشتــند: مقتول فامـیـــل عباس بودو بیشـترین درگــیـری با مصطـفـی – به قصــد طرفــداری از عباس – از طرف مســـلم صورت گرفت؛
به همـین علـــت زمـانی که مصـطـــفی دسـت به چاقو شد، مستـــقیــم به سراغ مســـلم رفـــت و چنـــد ضربه چاقو به او زد. پس از آن با تهدیــد چاقو از ساخــتـــمــان خارج شد و به سرعــت از محــل فرار کرد.

در همـان تحقیقــات اولیــه مشخص شد که متــهــم پس از فرار از محل جنـایت، تهران
را به محــل ناشـناســـی ترک و به محـــل سکونت خانواده اش در شهرســتــان نیز مراجـــعتی نداشــتـــه است.
تحقیــقات برای شناسایـــی مخفیگاه مصطـفی در دستور کار کارآگــاهــان قرار داشت تا سرانـجـــام اطـــلـــاع پیدا کردند که مصطـــفـی با هویت مجـــعول «احـمد حیدری» و به قصد ترک اعتیاد مصرف شیـشه به یک کمـــپ ترک اعتــیاد در شهـــر شیراز رفتــه اســـت. بلـافاصــلـــه هماهنگـیــ‌ـــهـــای لازم با بازپرس پرونده انـجــام و کارآگـــاهــان اداره دهـــم با اخذ نیابت قضــایـیبه اســـتـان فارس – شهــر شیراز اعـــزام شده و ضمن هماهنـگی با قاضـــی درخشـــان،بازپــرس شعــبـه هشـتم دادسـرای امور جنــایــی شیـراز، متــهــم پرونده
در یکـی از کمـــپ‌ـــهـای ترک اعـتیــاد شهر شیـــراز دسـتــگـــیـــر و در همان تحقـــیقات اولیــه صراحـتــا به ارتکاب جنــایت و قتل مســـلم اعـتـراف کرد.

متهــم در اعــتــرافـات خود عنوان داشت که پس از جنایـت به سرعت از تهــران خارج
و به شهـر‌های جنوب کشور رفتــه اســت؛ مدتـــی را به صورت کارتن خواب و بلامــکـان
در اهواز سپـری کرده و در همــیـن مدت به مصـرف موادمخدر از نوع شیـــشه اعتـــیـاد پیـدا کرده اســت؛
پس از آن به شیراز رفـتــه و در آنــجا با سرقــت از ساخــتمـانـــ‌ـهای نیــمـه ساز، هزینهــ‌ی
مصــرف موادمـخـدر خود را تأـــمــیــن میـ‌ــکـــرده تا نهـــایــتـــا به قصـد ترک مصرف شیشـه به کمپ
ترک اعـتـــیـــاد رفتـــه و در آنجــا با هویت مجعول احمد حیــدری بستــری و سرانـــجام دســتـگیر می‌ـــشود.

سرهــنـــگ کارآگــاه حمید مکرم، معــاون مبــارزه با جرایم جنــایـی پلــیـــس آگاهی تهـران بزرگ با اعـــلـــام این خبـر، افزود:
متهم با قرار بازداشت موقت و جهت انــجـام تحقیــقات تکـمیـــلی در اخــتـیـار اداره دهــم ویژه قتل پلیـس آگاهی تهـــران بزرگ قرار گرفت.

جنایت به دلیل شستن ظرف غذا در اتاقک نگهبانی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.