جنب شدن زنان در خواب | احکام جنابت زنان در خواب

زنان نیز ممــکن اسـت در خواب محـتــلـــم شوند.احــتمــال جنابـت زنــان در خواب کمتـــر ازمردان است امــا اگر یقــیـن کرد که منـــی خارج شده غســـل جنابت بر او واجب است.هر زن و مردی کهــیقــیــن به خارج شدن منــى پیــدا کنــد بدون اشــکـال جنـب اســـت و غسـل بر او واجب می باشــد.

«منی» به مایع غلیـظی گفـــتــه می شود که از غدد تناســلـــی مرد، به وسیـله نزدیکـی یا احتلام و یا اسـتمــنــا بیـــرون می آید.بانوان ماننـــد مردان، منی ندارند، ولی مایعـــی که همراه با اوج لذت جنــسی است اگر از زن خارج شودحــکـــم منی را دارد و موجب جنــابـت می شود. ایـــن مایع، در اوج شهوت (ارگـاســم) خارج می شودو به دنـــبـال آن، بدن سسـت می شود و انسـان لذت می برد.

آیت الـــله خامـنه ای

به طورکـلــى اگر زن به اوج لذّــت جنســـى برســـد و در آن حال مایـــعــى از او خارج شود جنابت محـــقــق شدهو غســـل بر او واجـــب است ولى اگــر شک کنـد که به ایــن مرحــله رســیـــده یا نه و یا شکدر خروج مایــع داشتــه باشد، غســل واجب نیــســـت.
نظر آیت الـــلـــه مکـارم شیــرازی درباره جنـــابـت زنـان

در مورد احتـلام زنـــان، هرگاه زنان به اوج لذّــت جنسى برسنـــد و همزمان رطوبتــى از آنهــا خارج گردد (که غالــبـاًـــهمــراه با سستـى بدن است) رطوبت مذکور حکـم منــى دارد و بایـد غسل جنـــابـت کنـــند.و در صورت شک وظیـفـــه ایــنـــدارنــد.

احکـام شرعـــی جنـــابت زنان

آیت الله سیستانی

اگـر شک کرد و آبـی خارج نشـده بود غسل واجــب نیـسـت.

آیت الله فاضـل لنـکرانــی

اگــر زن از رسیـدن به ارگـــاسم در خواب متوجه شود و بعد از بیـدار شدن یقــیـن کنــد که به ارگــاســـمــرســیـــده و در آن حال مایـــعـی خارج شده جنــب می شود امـا اگر نفــهمد که به ارگـاســم رســیـــده یانه ویا شک کنـد؛ مایعی هم اگر خارج شود پاک است و غســل ندارد.

آیــت اللـه وحید خراســـانـــی

لازم نیـــست که متوجه شوید که به ارگاســـم رســیـــده ایـــد یا نه، اگـــر متوجه شدیـد که همــراه با این حالــتـرطوبتی آمده که از خروج آن لذت بردید در این صورت جنـب شده ایـــد.
جنـــابـت دخـــتر مجرد در خواب

درست است که دخــتــران مجــرد از راه نزدیـکـی جنب نمـی شوند امــا امــکان دارد در خواب و یا با دیدنـصـــحنه ای شهوت انگـــیز و خدایــی ناکـرده با استـــمنا (خود ارضــایی) جُـــنـــب شوند.بعد از جنـــب شدن غســـل جنـابـــت لازم میـــشود.

آیــت اللـه مکـارم شیرازی

دختــران معــمولا جنب نمی شوند اما هرگـــاه به اوج لذّـت جنـسى برســـنـــد و همزمـــان رطوبتى از آنـــها خارج گردد (کهغـالــبـــاً همــراه با سســتــى بدن اســـت) رطوبت مذکور حکـم منى دارد و بایـد غسـل جنــابــت کنــنـــد ولی در صورت شکوظیــفه ای ندارنـــد.

جنب شدن انـسان، دو عامل دارد

مقاربــت کردن

بیرون آمـــدن منـى، چه در خواب و چه در بیــدارى، چه کم و چه زیـــاد، با شهوت و چه بىــ‌شهوت،ـبا اخــتـــیـــار

روش تشـــخیص جنــابــت زنان در خواب

جنابت چه زمانــی رخ می دهـــد؟

هر زن و مردی که یقـــین به خارج شدن منـــىپـــیـــدا کنــد بدون اشـکال جنـب اســـت و غسل بر او واجـب می باشـــد و تا یقین پیدا نشود رطوبتى کهخارج شده منـى اسـت، حکــم به جنـــابت نمىـــ‌شود و غسـل واجـــب نیــسـت و ناگفتـه نماند که خواهران کمــتـر یقـیـــن پیـدامـى‌کنــند.

روش تشـــخـــیـص جنابت زن

انــسان وقتـــى شک داشـــتــه باشد و نداند آنـــچــه که بیرون آمـــده منى اسـت یا نه، معیـار شناختن آن در شخـصــســالــم ایـن اسـت که با فشار و شهوت خارج شده و موجب سســتى بدن گردد و ظاهر ایــن اسـت کهدر شخــص بیـمــار و زن تنها شهوت کفـایـت مىـ‌ـــکــند.
آیــا غسـل جنــابت زن جایگـــزین وضو می شود؟

امام خمــینـــی

ضمـــیــمه کردن وضو به غســـل مخصوصا براى زن در صورتـىــکـه قبل از خروج رطوبت با وضو نبـــاشــد احـتـیاطـى اســـت که ترک آن سزاوار نیسـت.بلـــکه احتیـاط آن اسـت که درصورت جمع نبودن سه حالـت فوق اگــر قبــل از خروج رطوبت بی وضو بوده هم غســل کنــد و هم وضوبگـیــرد و اگـــر مســبوق به طهارت باشد فقـــط غسل نمـــایــد.

امـام خمیـنـی

غسـل جنـابـت بر زن یا دختری که در خواب یا بیداری احساس شهوت به وی دست دادهــاســت امـا در خروج منی شک دارد واجـــب نیـست و اگر غســل نماید کفـــایت از وضو نمی کند.و چون وضوبعــد از غسـل جنـابت حرام است راه احتـــیاط ایـــن اســت که یا قبل از غسـل وضو بگیرد و یا بعداز غسل ابتدا به کاری که مبـــطــل وضو اســت اقــدام کرده سپـــس وضو بگیــرد(dot)

علائم جنــابت در زن

منى علائمى دارد که در رسـاله نوشتــه شده است و تا یقیـن به خارج شدن منـى پیـدا نشود و یقـینـپیدا نشود که رطوبتى که خارج شده منى اسـت، حکـم به جنـابت نمــى شود و غســـل واجــب نیــســت و خواهــرانکــمتر یقیــن پیدا مى کنـــند.
علـائم منـــی در زن

طبـــق نظر اکـــثــر فقـــهـــا رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگـــر همـــراه با شهوت (درحـــد ارگاسم و اوج لذت جنــســی) باشــد در حکـــم منـی اســت و بایـد غسـل جنابت کنـــد.

بنـا بر این واجــب اسـت بعد از هر مقــاربــت و نزدیـکـــی زن و مرد غسل جنـابـت انـجـــام دهنـــد چه ازآنهـــا منـی خارج شود یا نشود.

همچنیـــن طبــق نظـر اکثـــر فقها رطوبتــی که از زنــهــا خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد ارگـاسـم واوج لذت جنـسی) باشــد در حکـــم منی است و باید غسـل جنابـت کرد.

حکــم رطوبتهـائی که از بانوان خارج می شود

همـــه مراجع

ترشحـــات مزبور پاک اسـت و غسل ندارد، مگــر اینکه یقـیــنــکــننـد بول یا منـی اسـت.
جنابــت زن در خواب و ابطــال روزه

اگـــر زن با دیــدن خواب یقین به جنـــب شدن پیـدا نکنـد غسل لازمنـیـســـت.اگر زن بر اثر تحریک های جنـسی به قدری تحــریــک شود که به اوج لذت و شهوت جنـــســی برســـد ودر آن حال مایــعــی از او خارج شود جنــب می شود.اگـــر به اوج لذت نرســد و مایـــع خارج شود ویا به اوج لذت برسد، ولی مایعـی خارج نشود و یا شک کند که مایـــعــی خارج شد یا نه، جنـبنـــمی شود و غسل لازم نیـســـت.

زن اگــر یقـــیـن به خارج شدن منـی پیدا کند، جنب می شود ولی اگر یقیـــن پیـدا نکـــنــد، جنب نمی شود.بنابــرایــنـمواقــعــی که زن بر اثـــر تحـریــک های شهوانــی مقـــداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارجـــمــی شود، چون به اوج شهوت نرسیــده، جنــب نمی شود.رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل رابـــاطل نمی کند.اوج لذت و شهوت به حالـــتی گفــتـــه می شود که در آن حال معـــمولا انـسـان از خود بیـخود می شود و لذت زیــادی می برد و منی بیرون می ریـــزد.بعـــد از تمام شدن آن حال انـــسان احــساستخـلیه شدن و ارضــا می کنـد، حالـــت شهوتش تمـام و بدنــش سست می شود.حالـت تحریک آمــیـزی که قبـل از تخـــلـیهـــشـــدن داشـــت، دیـــگـــر آن حالت را ندارد.

جنب شدن زنان در خواب | احکام جنابت زنان در خواب

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.