جن زدگی و وارد شدن جن به بدن انسان

جن ها همیش در کنار ما زندگی می نمایند در قرآن هم به وجود اجنه و زندگی این موجودات در بین انسان ها اشاره شده است ولی تسخیر روح انسان توسط یک جن چیزی فراتر از تصور می باشد که کسی این مورد را قبول نمی نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جن زدگی و وارد شدن جن به بدن انسان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : در عالــم هستی برخی از موجودات غیـــرمــحــسوس‏انـد و به حواس طبیـعی و عادی قابــل درک نیــسـتـند. یکـی از ایـن موجودات جن اســت. جن که در اصل معـنـا مفـهوم «پوشیـــدگی» دارد، از چشـــم انـسان پوشیده است. قرآن وجود این موجود را تصـــدیق کرده و سوره‏ای به نام «جن» نیـز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهـی از ایــن موجود به «جان» نیـــز یاد میــ‏ــشود ماهـیـت و حقــیـقــت ایــن موجودات چندان برای ما روشن نیـســت ولی از پارهـ‏ـای آیات و روایــات میـــ‏ــتوان به برخی از مشـخــصـات ایـــن موجود دست یافـــت.جن زدگــی

معـــمولا بیشـتــر افـــراد وارد شدن جن به بدن انــسان را در فیــلـــم های ترسـنــاک یا مستـنــد دیـده انــد یا از دیــگران شنــیــده اند امــا برخی افـراد آن را از نزدیــک لمــس می کننــد.
در جهــان اطراف، بســـیاری از موارد به چشـم انســـان قابـــل رویت نیـســتـنـــد امـــا قدرتـــشـان از انسان بیـــشـتـــر اســت؛ اشــعـه X، میـــکـــروب ها، ویروس ها، تک سلولی ها، الــکترون ها و همچـنـــیـــن جن ها از این جمـلـه انـــد که نمـــی توان وجود آن ها را انکـــار کرد.
متــافــیزیــک به معـنی ماوراء الــطـبیــعــه شامـــل بخـــش هایـی از جهان بی کران است که از حوزه درک حواس 5گانه ظاهری ما خارج اســـت. علـم متــافیــزیــک منطبـق با فطرت انـــسـان ها است و بی پایان اســت.
مبـــاحـــث مهــم متــافـــیـــزیک شامل مبــانــی، دانش و موجودات متـافــیــزیــک است که شامـل فرشتگـان، جنیــان و ابــعاد فراطبـیـــعـی است.

جن چه فرقــی با انـــسـان دارد؟

در بســـیاری از کشورهــا و فرهــنگ ها جن گیـــرهــا یا احـــضارکـننـــدگـــان ارواح بســـیاری وجود دارد که حضور این امــر می توانــد ادعــا یا احتـمـالـی برای وجود جن و جنیان باشـــد. در کتاب مقــدس مســـلمـانان آمـده که جنیان از آتش آفــریــده شده انـــد، آفرینش آن ها به قبل از آفــریــنش انسان بازمی گردد، مذکر و مونث دارنــد، دارای تمایلـــات انســـانی هستــنـد و تعداد آن ها بیــش از انـسـان ها اسـت و مانــنـــد انـســان می میـــرند.

از آنجا که نوع خلقــت جنـــیان با انســان ها متــفاوت اسـت، مکــان و نحوه زندگی و ویژگی های آن ها نیـــز با انســـان ها تفــاوت بسـیاری دارد. به طور کلــی، جن نام دســته ای از موجودات فراطـــبیــعی اسـت که بســـیـاری از ادیــان الـهـی نیز به وجود آن اشاره کرده اند و علم نیز در تلـــاش کشـف اطـلـاعـــات بیــشــتـر راجع به آن اســـت.

در مطــالـعـه های علمـی گفـــته شده است که جن از پلـــاســما تشــکیـل شده است. بنابــر باورهـای دیـــنـی، جن قبـل از انســـان آفـــریــده شده اســـت و تفـــاوت های چشمگــیـری با انســـان دارد.

گفتـه می شود کلمـــه جن به معــنای «پنهـــان» به موجودی اشاره دارد که دارای حرکات سریع است و قابلـــیت سفر در زمان و مکــان را دارد. جن به اشــکال متـــفــاوت درمی آیــد و قدی کوتاه تر از انسـان دارد و قابـــلیـــت تولیدمثــل دارد. جن از پسمــانده های انـــسان از طریق مزه کردن یا بو کشیـــدن تغذیـــه می کنــد. ریــشه کلمــه جن در زبان فرانســـه به معــنای «روح» اســت.

آیـا جن زدگــی و تسخیر روح توسط ارواح حقــیقت دارد ؟

تـــفــاوت جن با انـــسان

جن از منظر اسـلـــام چگونه موجودی اســـت؟

کارشــنــاســی مذهـــبی دربــاره ورود جن به بدن انـسـان گفت:بایــد بگوییم که جن موجودی است که قرآن به آن اشـاره کرده و وجود دارد. همان طور که سوره ای در قرآن به جن نام گذاری شده ،جن یعـنـــی مخفی یا پوشیـده به تعـبیری دیـــگــر همانـــطور که جنـیـــن در بدن مادر پنهان است و ما قادربه دیــدن آن نیــستـیم ولی وجود دارد، جن نیز در عالـمــی دیـگــر موازی با ما و پنــهان زنــدگــی می کند.

وی در ادامه گفــت:برخــی معـــتـــقـــدنــد که اجنه همــان شیـاطیـن هســـتـند و برخـــی هم معــتقـــدند که جدا از شیـــاطیــن وموجودی دیگـــرند، همـــانطور که در قرآن انسان به تعبــیری از خاک اسـت اما در حال حاضر ارتـــبـــاطـــی با خاک ندارد بنـابـرایــن شیـــاطـیـن هم می توانـــنـد از اجـــنه باشـــنـد هم نه، ورود جن به بدن انــســـان به آن تعـــبـیــری که در گذشـــتــه رواج داشــتـه نیست. اگــر شخــصـی رفـتــارهــای غیر عادی یا اخـتلـال در عملـــکـرد داشــت، اصـــطـلــاحـــا به وی جن زده می گفــتـــنــد. همـانــطور که اعراب به دیوانـه مجـنون می گویند و با سوراخ کردن بخشی از سر فرد سعــی در خارج کردن جن از بدن وی داشتــنـد.

جـن زدگــی چگونه اتـــفـاق می افتد؟

گفــته می شود وقتی جن روحی را تسخـیــر می کنــد ممــکن اســـت بعـد از آن فرد حافظه یا شخصیت کلـی خود را از دست بدهـد و هیچـکـدام از وقایــع جن زدگـــی خود را به یاد نداشتــه باشـــد. در واقـــع در بیــشــتـر موارد با نفوذ جن به روح شخـــص، صدای او کمی تغــییـــر کرده و حالـــت صورتــش کمـــی غیـر عادی می شود به گونه ای که چشمـــان کمی بازتــر از حد معـــمول می شود.

معمولا بر اثـــر جن زدگی فرد کارهـایی عجیـــب و غیـــر قابـل پیش بیــنــی انــجام می دهد به طوری که کاملا درون گرا شده و ارتبــاط خود را با دیگــران قطع یا محـدود می کنـــد؛ گاهـی اوقات دچار حمــلــه های عصـــبـی و روانی می شود و بیشـــتــر از قبـــل ساکـت و پرخــاشـگـر می شود. گفـــتــه می شود که این افراد مدتی طولانــی به نقـــطـه ای نامـــعـلوم خیــره می شوند یا با اشیــاء و فضـــای خالی صحـبـــت می کننـد. بســیــاری افرادی که جن بر آن ها غالـب می شود نا خود آگاه دچـار کبودی و جراحــاتـی در سطـــح پوست خود می شوند و نمـــی توانند علت آن را پیدا کنـــنـد.

علـــائم جن زدگـی چیسـت؟

گفــته می شود بیشـتــر افـراد جن زده بدن بســیار سردی دارند به طوری که با نزدیـــک شدن به آن ها یا گرفـتن دســتـــانـــشـان ممـکـن اســت احـــسـاس سرمـــای شدیــدی به شمـــا دسـت دهد. برخـی از تحــقیقـات انــجـام شده به این موضوع اشـاره کرده انـد که هنـــگـام نزدیـک شدن جن، تغـــییـر دمـایـــی در محیــط اطـــراف حس می شود که ممـکن است به علــت انــرژی باشد که این موجودات حامل آن هســتنـــد. برخـی از محــقـــقان ایـن انـرژی را انرژی الکتـــرومغنــاطیــســی می داننـــد که باعـث کاهش مادون قرمز و انرژی محـیــط و به دنبال آن سبـب کاهش دمـــا می شود. به همیـن دلـــیل اســـت که افـــراد جن زده ماننــد یخــچال سرد هستند.

به طور کلــی مهــم تریـن علـائم جن زدگـــی اخـــتـــلالات رفتــاری و روانـــی، انــزوا، میل شدید به تنـهـایــی، پرخاشـگری، بی اشتـهـــایــی، افــســردگـی، تند مزاجی، کاهــش وزن شدید، آسـیــب های جسمـــی به بدن، صحـبـت کردن راجــع امور فراطبیـــعی، اشاره به دوست یا فردی که وجود خارجی ندارد، سردرد، خســتگی، بی حوصلـــگــی و تشنــج است.

چرا جن وارد بدن انـسان می شود؟

اظــهار نظــر در خصوص صحت و سقم داخل شدن جن به بدن انـــســـان کار آسـانــی نیست، هر چند ساختار وجودی انســان و جن به گونه ای نیســت که چنیــن اصــطـــکـــاکــاتــی بیـن ما و آن ها باشـــد ، اما در هر صورت امکان آزار و اذیــت شدن انـسانــی توسط اشـرار جن عقلا محال نیســت، همان طور که ممـــکــن اسـت هر انسانـی توسط یک انـــسان شرور دیگــر و یا هر حیوان موذی مورد اذیــت و آزار قرار بگیرد.

همـــچـــنـیــن بخوانیـد : برای دیـدن ارواح واقعـــی به ایـن مکـــان ها سفـــر کنــید! + تصــاویر
با وجود اینـکه جن ها نمـــی توانـــنــد انـسان ها را به طور شفـاف ببیـــنــند و تنـها انسـان ها را به شکـــل تصــاویری تار می بیـــنـند، گاهـی با انــگـیـــزه های مخـــتلـــفـــی وارد بدن انســان ها می شوند. برخی جن ها می توانند با انســان ها ارتـبـــاط برقــرار کننــد یا به دورن آن ها نفوذ کنـــنـد و کنـترل افراد را به دســت بگیرند.

در واقع، بیشــتر جن ها احتـمالــا انـسان ها را مانـند ارواحـــی در نظــر می گیرنـد که در دنـیای موازی آن ها زندگـی می کننـد. شاید بتوانـیـــم بگوییــم همــانـطور که در دنــیای ما جن ها دور از تصور هستـــنـــد، در دنـیــای آن ها نیـز ما حکــم موجوداتــی دور از ذهـن را داریـــم که برای رویت ما باید به دنـــیایمـان نفوذ کنـند.

برخــی مطـــالعـــات متـــافـــیزیــکـــی حاکی از آن اســـت که جن نیــز برخــی خصوصیـــات رفــتـــاری و احـــســـاسـی انـــسـان را دارد و ممکن اسـت به علت انـــتقام، خشم، حسـادت، علـاقـــه یا تنــهـا به علت شرارت یا نیـروهای اهــریـــمــنی وارد بدن فردی شود و به منـــظور برآورد نیازهـــای خود و رسـیــدن به هدف کنـــتــرل فرد را به دســت بگـیــرد.

از نظـر علـمــی جن زدگی چیـســـت؟

به علت کم بودن تحــقیقــات علــمی انـــجام گرفــته در مورد جن و جن زدگی، برخـی زیسـت شنـاسـان و محقـقـان احـــتـــمال وجود جن و سایر موجودات فراطـبـیعی را انـــتـزاعی می داننـــد و آن را مرتــبــط با متـــافـیــزیـک در نظــر می گیرنـد. در واقــع ، در علم متافیزیــک، جن یکــی از موجودات مهــم اسـت. در بیشـتـــر تحـقــیــقــات انجـام شده جن را موجودی آفــریده شده از آتش در کالبـدی دارای انـــرژی فرض کرده انــد.

به گفـتــه محـــققـــان، برخی از بیمـــاران روانی به خصوص افــرادی که از بیـــمــاری شیزوفرنـی رنــج می برنــد از وجود جن ها یا وارد شدن آن ها به بدنـــشـان سخن می گوینـد و بیـشـــتــر توهمــات خود را به ایـــن موجودات نســبـت می دهـــنــد. بر این اساس، برخـی دانــشــمندان و محـققان بر این نکتـه تاکـــید دارند که در بسـیاری از فرهنگ ها جن زدگــی نوعی بیمـاری روانـی محسوب می شود و به جای جن گیـــر یا احضارکننـــده روح بهـــتــر اســـت به روان شناس مراجعــه شود.

به گفتـه آن ها، افـــرادی که از برخـــی بیــماری های روانی رنج می برند موجوداتــی را تحـــت عنوان جن می بینـــند که فکـــر می کنـــند بر وجود آن ها نفوذ می کنـند و با کنترل رفـــتـار و عقـــل به آن ها یا دیـگـران آســـیــب می رسـانـنـد. در مطــالـــعــه ای که رابطه بین نفوذ جن و بیـــمـــاری روانــی مد نظـر بود 105 مقـــاله شامل 47 مورد بررســی شد.

در ایـن بررسی، 66 درصــد موارد از بیماری و مشـکلات روانی رنــج می بردنـــد. حدود نیــمـی از موارد به بیــمـاری شیــزوفرنــی مبـــتلـا بودنـد و سایـــرین نیـــز درگیر برخــی از مشــکلـــات روانی و عصبی بودند. برخی از این محقــقیـــن بر ایـــن باور هســتـنــد که تصور این افـــراد از جن درمــان آن ها را تحــت الــشعـــاع قرار می دهد و سبب می شود حتـــی پس از تشـــخیص بیمـاری روانــی یا عصبی، بیــمــار به پزشک مراجعـه نکنــد یا همکاری لازم را برای بهـبود خود انـجــام ندهـــد.

آیا می توان جن زدگـی را درمـان کرد؟

وقتی فرد دچـــار علائم جن زدگی می شود، در ابتدا او را نزد پزشک روان شنـاس می برند و در برخی موارد با انجـــام اســـکن های مغزی و آزمـایـــش های متعدد ریـشه چنـــین رفــتـــاری با مشکــلات روحی و روانی همچون بیمــاری شیزوفرنــی مرتـــبط می شود و می توان با جلســات مشـــاوره و مصرف دارو ایـــن بیـــمـــاری را مهــار کرد.

به عنوان مثـال، گاهـــی برخـــی افـــراد به علت شکست های شغـلـی، عاطــفی، احسـاسی، اجــتـماعــی، خانوداگـی و فردی از زندگـــی ناامــید شده و طی روندی کوتاه مدت به جن و نیـروهای اهــریمنـی روی می آورند و در ایـــن حالــت آن ها دچـار مشکـلات روانـی شده اند که بایـــد هرچـــه سریع تر درمــان شوند.

امـا گاهـی اوقات علم پزشکــی برای درمان برخـی افراد جن زده نمـی توانـــد راهی از پیش ببـــرد و معمولا در ایــن موارد خود فرد نیـز همــکــاری نمـــی کنــد. در ایـــن صورت می گوینـــد جن یا نیـــروهای اهریمـــنی وارد بدن او شده و بر عقـــل و رفـتـــار فرد جن زده مســـلط شده اســت. در ایـــن صورت بسـیاری افـــراد بر این باورند که باید با احـــضـــار روح و کمک جن گیر فرد بیـــمــار را درمان کرد.

در منابـع مختلف از جمـله کتب مقدس و دینــی و همـــچـنـین در احـادیث و کتـــب علمـــی از جن یاد شده اسـت. دانـــشـــمـــنـــدان غیـــرایـــرانــی بیشــتر از جن به عنوان ارواح یا روح های صدادار یاد می کنـــنــد. در ایــن میان، برخـی افراد و ادیان وجود آن را باور ندارند و مشــاهده جن یا جن زدگـی را نوعی بیــمـاری روانی در نظر می گیرنــد.

چه کنیـم جن به سراغ ما نیاید؟

رحمانی اظهار کرد:در روایتی از امـام صادق (ع) است که می فرماید خانه های خود را از حدی بلندتـــر نگـیریـــد تا سکونت گاه جنیـــان نشود. با توجه به تعــارضاتی که بیـن اجنه و انــسان وجود دارد احــتـمـــال ورود آنـهـا به دنـــیای انـــســـان و آزار رســـانـــدن وجود دارد. در روایاتـــی دیـــگر وقتــی حضـرت رسول برای تبـلــیــغ دیـــن به دیـــدار اجنه می روند برخـی مســـلـمـان می شوند و برخـی کافــر می مانند . جنــگــیـــر به آن معنـــا وجود ندارد ولی هر اصلی فرعــی هم دارد و جنــگیــر ها جز دسـته دوم هســـتند و از شیــادیـــن محسوب می شوند.

وی تصریـــح کرد:جنگیـری یا تسـخیــر جن در قرآن حرام اسـت و کسی که ایــن کار را انجــام دهد در واقع خود تســخــیر جن شده زیرا اجنه کافر گاهی به دنـیـای انــسـانهـا وارد شده و اجازه نمی دهنـــد فرد تســـخـــیـر شده مسلمــان از دنـیـا برود. برای دوری گزیدن از ایــن پدیـــده می توان از جمـــلـــه زیــبـــای “بســـم الـــله الرحمـــن الرحـیم” استفـــاده کرد به خصوص زمانـی که در جایـی می خواهـیـــم بنـشیـنــیم یا به هنـــگام برخواستـن یا آتش روشن کردن از آیه بســـم الـلـه الـــرحــمن الـــرحیم اسـتــفــاده کرده تا اجـــنــه دور شوند.

رحـــمـــانـی تاکید کرد:برای اینکـه خانــه مأـــمنی برای جنـیــان نشود حتـــی الــامــکان از مرتـــفـــع کردن خانــه ها بپـرهـیـزید و در صورت داشــتن ارتفـــاع، نوشتن آیــت الکرسی را بر بلـــنــدای خانـه فراموش نکـنید چون اجنه پرنده هستـــنـــد و می توانـــنــد در آن نقــاط ساکن شده و به مرور مزاحـــمــت برای ساکـــنین ایــجــاد کنـنـــد.

به هنــگـــام تولد حضرت محمد طبــق روایـــات اجـــنــه از ورود به آسمان ها و کشــف اســرار عالـم محروم شدنـد همانـطور که در قرآن آمـــده مرگ حضرت سلیمـــان تا چنـــد روز بر آنهـــا پوشیـــده بود و ایــن نشــان می دهـــد که آنها به همـــه علوم دسـتــرســی نداشته بنـابـــرایـن همــه آیــنـــده را نمی دانــنـد .

وی در پایــان گفــت:اجـــنــه از طریـــق وسوسه به انســان ها مســـلـط می شوند بنـــابرایـــن برای وسوسه های شیـــاطـیـــن و اجـــنــه کافر به قرآن و خواندن سوره های مربوط به ایـن امر مراجــعه کنید.

جن زدگی و وارد شدن جن به بدن انسان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.