جوش واژن و دستگاه تناسلی زنان نشانه کدام بیماری است؟

دستگاه تناسلی زنان بسیار حساس می باشد و اگر دچار بیماری شود فورا باید به پزشک مراجعه نمایند برخی از افراد به صابون ها حساسیت نشان داده و جوش هایی را در بدنشان مشاهده می نمایند و شاید این جوش در دستگاه تناسلی به وجود بیاید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جوش واژن و دستگاه تناسلی زنان نشانه کدام بیماری است؟ را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اصولا مســـائل مربوط به عضو جنسـی می توانـد نگـران کننـده باشد چراکــه به دلیـــل برخـــی محــدودیت ها فرد از مراجعـــه به موقع به پزشک خودداری می کنـد و برای همــیـن تبـعــات جدی تری ایـجاد می شود ، یکی از راهــهـــای جلوگیری از این مشــکل مراجعــه به موقع به پزشک است و راه دیـــگـــر داشتـن اگاهــی کافی در مورد علـــل و راههای درمان و پیشــگیری ؛ در این بخش از سلـامت نمـناک در پاســخ به درخواســـت شما کاربــران عزیـزم قصــد داریم در مورد جوش های واژن صحــبت کنیـم ، صحبــتـی که مربوط به دلـایل و راههای درمــان و پیشــگیری از این مشـــکـــل نگـــران کننــده خواهـــد بود.نکتـه اولیـــه:بعــضـــی منـاطق بدن ،از جملـه ناحیـه تنـاســلی زنان، حسـاس هستند جوش های واژن ،معــمولا وضعــیـــتــی جدی نیــســـتــند امـا آنهـا می توانــنـد ،به منــبع ناراحـــتی بزرگـــی تبـــدیــل شوند،

راه های پیشگــیــری و درمان جوش های واژن

دلایــل ایـجـاد جوش های واژن چیــسـت و چه چیــزی باعث ایجــاد جوش های واژن می شود

علت همیـــشـــه واضح نیـــست، امــا دلایل متعددی وجود دارد، که ممـــکــن اسـت در ناحـــیه تنـاســلــی شما وجود داشــتـــه باشـــد بعضی از آنهـــا شامــل موارد زیــر هســـتنــد:

تمــاس درمـــاتـیتی :

جوش های واژن به احـتــمال زیـاد ناشی از تمـــاس درمــاتیتـی اسـت این پدیـده ،واکـنش پوست بعد از تمــاس با یک ماده اسـت ، تمـاس درمـــاتیت انـــدام های تنـــاسلی ممـــکن است به علــت حســاسـیـت به:حباب و صابون حمام باشـــد( به ویژه اگــر عطــری باشـــنــد) ، دســـتـمـالهــای زنانه، دئودورانـتـها، لوسیونهـــا، پودرهــا، عطــرهــا ، تامــپون یا پد های بهـداشتــی، اســپـــرم ها، کانــدوم ها، روان کنـــنــده ها، یا محـــرک های جنـــسـی داروهای موضعـی مواد شوینده که اگـــر علت ایـــن موارد باشد پوست واژن و اطـراف آن در شرایـــط زیر تحــریک شود:

تعـــریـق ، ترشـحــات واژن ، ادرار ، اسپرم و هر گونه تحـریـک پوست ،می تواند منجر به ایـــجاد جوش ها شود.


علـــت جوش های واژن چیست

علت ایـجـــاد جوش روی واژن چیســـت

فولیکولیـت :

جوش های ناحــیـه تناسـلی ،ممـکـن اسـت به علــت عفونت فولیـکول مو باشــد اصـلـــاح موی واژن شما یک علت بالـقوه فولیـــکولیت است همــانطور که موهای شمـــا شروع به رشـــد در خارج از فولیکول می کنـــد، در زیــر پوست باقــی میمانـد، و باعث تحــریک می شود. در بعـــضی موارد، مو به پوست باز می گردد، (موهای زائد) همـچــنـیـــن زبــری یک تیغ، بر روی پوست حســـاس می تواند موارد زیـر را به همـــراه داشتـــه باشـد:

زخــم ، جوش های چرکـــی همـــچـنــین به نام آکـنــه نیـز شناخته میـــشود، و مربوط به غدد عروقی است ؛ ایـن، باعــث ایجـاد ضایـــعـــات مانـــنـد جوش در اطـراف بدن، از جمله منطقــه فرج میـشود.


عفونت فولیـکول مو یکــی از علل جوش های واژن

مشــکیوسوم قارچ :

یک عفونت ویروسی است که می تواند جوش ها را در هر جایی از بدن، از جمـله انـدام تناسلـی ایجـــاد کنـــد درمان، همــیشـه مورد نیاز نیســت، امــا می توان با دارو موضعی یا خوراکــی درمان شود در صورت لزوم، پزشک شمــا می تواند جوش ها را حذف کند.
آیا کار درستی است، که جوش های واژن را فشــار دهیـد

بهتر است ایـن جوش ها را دسـت نزنیـد به یک دلیــل، که می توانـد باکـــتــری ها را گســـتـــرش دهــد و منجـر به عفونت شود این منــطـــقه از بدن، بسیار حساس اسـت و به راحتــی تحــریک میـشود و با این کار؟ فقـــط همه چیـــز خیـــلــی بدتــر میـشود. جوش ،با رشد مداوم میتوانـــد چرکــی و دردآور شود شمــا نبایـد هرگـز به جوش های ورم کرده ناحیه واژن، دسـت بزنید در ایـن شرایـــط، با پزشــک خود مشورت کنید، تا با روش منـــاسب، جوش را درمان کند.
درمـــان جوش های واژن

جوش های ناشـی از تحریـــک جزئی ،ممکن اسـت به خودی خود درمان شوند اگــر ایــن اتـفاق نیـــفتــد، به پزشــک خود مراجــعه کنـــیـد. داروهای موضعی ،می توانـــنـد جوش های واژیـــنال ناشــی از تماس درمــاتـیـت را درمـــان کنـند، آنـــتــی هیـــســـتامیـــن ها نیـــز ،می توانـــنـــد آلــرژی های شدید را درمان کنند ؛ اگـر تماس درمـــاتـیت داشته باشید، باید علــت را مشـــخـص کنــیـد تا در آیـنده از ماده مورد نظـــر اجـتنــاب کنیـد برای انــجـــام ایـن کار، باید از تمام محصولاتی که با ناحــیه تناسلـــی در تمـــاس هسـتـند، دوری کنـــیـــد سپـس، شروع به اســـتــفاده از آنــها به صورت مجـــزا کنــیـــد، تا متوجه شوید به کدام ماده حساس هسـتـید.

جوش های ناشی از موهای زائد، معمولا به صورت خود به خود درمان می شوند اگـــر خود به خود درمـان نشود، پزشــک شما می توانــد یک داروی موضعــی یا خوراکـــی تجویز کند اگر مطمئن نیـســـتـــیــد که علـت جوش هایــتان چیــســـت، از داروهای بدون نسخـه اســتـفاده نکنیـد و به پزشـــک خود مراجعه کنیـد.


راه های درمان جوش های واژن

مواردی که با جوش های واژن اشتبـاه گرفـتـه می شوند

بعـضــی از چیــزهـــا، شاید در ظاهـر شبیه جوش باشـنـد، امـا در واقــع کیست ها، زگیـل ها یا رشـد های دیـگـر هســـتـــند برخــی از ایـــن موارد عبارتنـــد از:

کیــست بارتولین ، که معـــمولا در نزدیـــکـی یک طرف واژن رخ می دهـد اگــر کیـســت در عرض چند روز از بین نرفت و یا دردنـــاک شد، به پزشـک خود مراجـعـــه کنـید. کیـست های بزرگ ،می توانـــنـــد تخلیه شوند.تبـخــال تناسـلـی، ممکن اســت شبیــه جوش باشد آنهـا اطراف واژن، فرج، و مقـعد ظاهـر می شوند ؛ تبــخـال تنـــاسـلی، می تواند درمان شود.زگــیــل تناسلـی هم شایــد با جوش اشــتبـاه گرفتـــه شود شمـا می توانـیــد یک زگــیـل یا خوشه ای از زگـیــل ها داشـــتـه باشـــیــد علـت این زگـیل ها ،ویروس پاپیلومای انــسانی (HPV) اسـت، یک ویروس که از طریــق رابـــطه جنســی منـــتــقـل میشود و قابل درمان است.تگ های پوستی، می توانـند مانــنــد جوش ها باشنــد، امــا آنها تنهـا بافت های کوچکی هستـند، که تهدیدی برای سلــامـــتی ندارنـــد پزشک ،می توانـــد آنـــها را برای شما از بیــن ببرد و درمـــان کنـــد.


تفـاوت زگـیل تنـــاسلی با جوش های واژن

نکاتـــی برای پیــشـــگـیری از بروز جوش های اطراف واژن

هنــگامی که علــت را شنـاسـایـــی می کنـیـــد، از تمـاس با مواد مضـر جلوگیـــری کنــیـد و برای کمــک به جلوگیری از سوزش در ناحیـــه واژن نکــات زیـــر را رعــایت کنید:

اجتـــنـاب از پوشیــدن لبــاس های تنـگ، که می توانـد اصـــطــکــاک ایــجــاد کنـد.
لبـاس زیــر را از جنس پنبـــه، به جای مواد مصـــنوعی انـــتـــخـاب کنـیـد.
سعــی نکـــنــید ، که بیش از حد جوش را لمـــس کنید.
هنـــگام حمام کردن یا دوش گرفـــتـــن، از آب بســیار داغ اســـتــفاده نکنید.
از حمام کف و حمـام با صابون های عطـــری دوری کنیـد.
از پزشــک خود بپـرسـیـد که چه محـــصولاتــی برای دوره قاعدگی منــاســب است.
از آنجـایـــی که اصـلــاح ،ممکــن است پوست را تحریـــک کنـــد و باعــث ایجاد جوش در اطراف ناحـــیـــه تنـــاسـلی شود، ممکن است بخواهــیـد تیغ زدن را ترک کنیـد شمـا همــچنــان می توانــیـــد موهای واژن خود را با قیچـی اصلـاح کنـــید.
اگر در معرض رشـد ناگهانــی جوش در ناحیه تنـاســلـــی هستید، با پزشک خود برای تشـــخـیـــص مشورت کنیـــد .


راهـــهـای پیشگــیـــری از جوش های واژن

توصیـــه هایـی برای رفع جوش های اطـراف واژن

1. منـطــقه را، با استفاده از صابون های ضد باکتــری های دارویی پاک کنیـد:از اســـتفـاده صابون های سخـــت و یا عطــری اجتنـــاب کنــیــد ، زیـــرا آنـهــا تعـــادل pH پوست را که منجر به رشد باکتــریایـــی می شود، از بین میبـــرند.

2. همیشـه اطراف منطـــقـه واژن را به همان انـدازه که می توانــیــد تمــیـــز نگــه داریــد آن را خشـک کنـــید و از خیـــس شدن آن جلوگیــری کنـــید. برای پاک کردن رطوبت، از یک حوله نرم و یا حتـی خشک کن مو اسـتــفــاده کنــید انـــجــام این کار، باعــث از بین رفـتن عفونت ناشی از رشــد باکتری می شود، که معـــمولا هنگامی که محیـــط مرطوب و کثیف اســـت، ایجاد می شود.

3. از کمپــرس آب گرم برای کاهـــش درد و لطـافـت پوست استفــاده کنید:از یک پارچـــه نرم و تمـــیــز اســـتفاده کنـــید و آن را با آب گرم خیـــس کنـیـــد یا از کمپرس آب گرم استــفاده کنــیــد.

4. وان حمـام را از نمـــک سولفـات، پر کنـــیـــد :ایـــن نوع نمک، اثـــر تسکــین دهـنده، تمیز کننـده و خشک کنـنــده، بر جوش های واژن، را دارد. اجـازه دهـــیـد آب گرم ،حدود دو تا سه اینـچ در وان حمــام پر شود و بعد نمک سولفـــات را نصـف فنـجـــان در آب بپــاشیـد و حداقل 15 تا 20 دقـــیقـــه، در وان بنـشــینیــد.به یاد داشـــتـه باشـیـد بعــد از آن، منــطقـــه آسیب دیده را ،بشوییـد و سپـس آن را خشک کنیـــد. اگــر جوش به علت تمـــاس درماتیــت باشـد، استـــفــاده از آنتی هیـــستـــامـین ها یا داروهای موضعــی، می توانــد بســـیــار مفید باشـد ؛ داروهایـی، ماننـــد آنـتــی بیوتیک موضعـــی یا خوراکـــی، می تواند برای از بین بردن عفونت استــفاده شود ،آنــتی هیـــستامــیــن ها، می توانـنـــد در درمان آلرژی شدید نیز، مفـیــد باشــنـــد.


نکـــاتی برای رفع جوش های واژن

درمـان های طبــیــعی و خانـــگـــی برای جوش های واژن با نسخـه های کاملا گیاهی

1. با اســـتـفاده از اســانـس اســطوخودوس :

روغن اسطوخودوس ،بســیــار موثر اســـت ،زیـــرا دارای خواص ضد عفونی کنــنـــده ای است که در بهــبود جوش کمـک می کند استـــفاده از مخـلوط روغن اسـطوخودوس و روغن بادام، می تواند التهـاب را کاهـــش داده و در نتیجــه به تدریج درمان جوش را بهبود می بخشـــد.


درمـــان گیـــاهـــی و خانـگــی جوش های واژن با اسانس اسـطوخودوس

نحوه اسـتـفاده :

دو قاشـــق چایـخوری روغن اسطوخودوس و چنــد قطـره روغن بادام را در ظرف بریزیـد. خوب مخــلوط کنـیــد حالـــا از یک توپ پنـبه یا یک گوش پاکــن اســتفاده کنــید و آن را در ایـــن مخــلوط فرو کنــید و آن را روی جوش قرار دهــید. هنگام اســـتفاده از روغن فشار ندهیـــد. همـــیـشــه به یاد داشــته باشــیــد که بایــد قبــل از مصــرف هر روغنی آن را رقیق کنید. استفــاده از کنسانـــتــره می توانـد پوست را بسوزانـــد، از ایــن رو پیشنهـــاد می شود که روغن بادام یا نارگیـــل رقیق شود. ایــن روش را برای یک هفته تکرار کنــیـــد و کاهـــش درد و تورم را مشــاهده خواهــیـــد کرد.
درمان خانـــگی جوش های واژن با روغن درخت چای

2. با اســـتفــاده از روغن درخــت چای :

اعـمـــال روغن درخت چای به منطـقه آسیب دیــده ،می توانــد جوش را پس از دو هفــتــه درمان کندخواص ضد باکـتــری و ضد قارچــی آن برای بهبود جوش واژن ضروری اســت و همــچـنیـــن از زخم ها جلوگیـــری می کند ، ترکـــیـــب روغن چای درخت با روغن زیتون برای رقیق کردن پیـشنهاد میــشود .


درمان گیاهـی و خانگـــی جوش های واژن با روغن درخـــت چای

نحوه اســـتفاده :

همــانــنـد روش اسـتـــفاده روغن اسطوخودوس ، باید یک پنبــه یا گوش پاکـــن را در ظرف ایـن ترکیــب فرو کنید ، بایـد در سراســـر منـــطــقه از آن استـــفـــاده شود و جوش بایـد به درسـتـی تمـیز شود. ایــن روش بایـــد به مدت دو هفته تا سه بار تکـرار شود در پایـــان درمــان، زخم و بافت آســیب دیــده پوست درمــان می شود.
سرکـــه سیب بهتریـــن درمـــان خانگی برای جوش های واژن

3. با استــفـــاده از سرکه سیــب :

سرکـه سیـب ، دارای مزایای زیـادی برای سلامتی اســت و برای درمــان بیــماری های مختـلــف مورد اســـتــفـــاده قرار می گیرد، نه فقـــط برای جوش های واژن و یا تنــاســلی ؛ سرکه سیـــب ،در تخریـــب باکـــتـــری هایـــی که باعث جوش می شوند موثر اســـت.


درمان گیاهــی و خانـگی جوش های واژن با سرکه سیـب

نحوه استفاده :

با استـــفاده از محلول سرکـه سیب، 2 فنجـــان سرکه سیــب را با آب مخلوط کنـید، که برای تمـــیز کردن و پاکسازی منـــطقه واژن موثر است.باید واژن خود را با ایــن محـــلول حداقـــل سه بار در روز شستــشو دهــید.اسیـــد اسـتیک در کشـتن تمــام باکـتـــری هایــی که موجب رشد جوش های واژن میشوند، موثر اســـت و به پیشــگیری و درمــان آنــها کمـک می کند.

4. اســتفـــاده از گیاه چریش :

گیاه چریش،دارای خواص دارویی اســـت درســـت از ریـشــه تا برگ های آن، بخـــش مهــمـــی از هر درمان خانـــگــی را به خود اختـــصـــاص میدهـد، از جمـــلــه درمان عفونت باکــتـــری و ویروسی ،برای درمان جوش ،در همه جا مورد اسـتـفــاده قرار می گیــرد با ایــن حال، هنـــگـــامـی که به عنوان درمان برای جوش واژن مورد اســـتـــفــاده قرار گیــرد، می توان از روش زیــر اسـتفــاده کرد.


درمـان گیـاهـی و خانگی جوش های واژن با گیاه چریش

نحوه اسـتـــفـاده :

می توانیـد از روغن چریش، برای درمــان جوش واژن اســتـــفـــاده کنـیــد .روغن چریــش، به راحـــتــی در بازار موجود اســـت و می توانـــد مورد اســـتفاده قرار گیـــرد بایــد یک پنـــبـــه را به روغن بمـالیـــد و هر شب در منطـــقــه آسیـــب دیـــده اعمال کنـــیــد. یک روش دیگر اسـتفاده از کپسول های چریش، برای فرایــند بهـــبودی جوش واژن اســت در حالی که از چریـــش، برای درمان اســـتــفـاده میــکـنیــد، بایــد توجه داشـــتــه باشیــد که بایـد از تمام مواد غذایی فرآوری شده اجتــنـاب کنــید. استفــاده از روغن برای یک یا دو هفتـه بایـــد به طور حتـمــی، جوش واژن را درمــان کند همـــچـنیــن، می توانیــد تعداد انگـشـت شمــاری از برگ های چریـــش را بجوشانیـــد و پس از خنک شدن آن، از یک حمام دارویی برای جوش واژن اســـتفـاده کنـیـد.همــچـنیـــن، می توانــیـــد محل واژن خود را سه بار در روز با ایـن روش برای نتایــج سریعتــر شستــشو دهـــیـــد.
جوش های واژن را با نمک سولفـــات درمـان کنـید

5. اســتفاده از نمک سولفات :

نمــک سولفات، هنـــگـام مخلوط شدن با آب، بسیار ضد باکتـری و ضد قارچی است ایـــن در درمـان اگـزما، بثورات پوستـــی، آلـرژی، جوش و آکنه موثر اسـت برای درمـان و جلوگیری از جوش های واژیـنالی، می توانــیـــد از روش زیر اسـتــفـــاده کنید.


درمان گیــاهــی و خانـگــی جوش های واژن با نمک سولفــات

نحوه استــفاده :

به عمق آب 3 ایــنچ در یک وان، یک فنجـان نمـک سولفات را اضافـه کنـیـــد هنـــگـــامی که به خوبی مخلوط شد،ـــبه مدت 20 دقـیـــقه در آن بنـشیـــنـــیـد، که در پاکسازی منـطقـــه واژن و جوش بســیـار موثر است. ایـن درمان ضایعـــه را خشک و آرام می کنـد.
درمان خانـــگـی برای جوش های واژن با نسخــه های کامـلـــا گیـــاهی بابــا آدم

6. اســتـفـــاده از گیـاه بابا آدم :

بابـا آدم، یک گیاه ضروری است که می تواند برای درمـــان جوش واژن اســتــفاده شود به دلــیـل داشتـن آنـــتی اکـســیــدان و خواص ضد میکروبی در خشــک کردن و درمان جوش واژن موثر است ایـن گیاه، غنـی شده از ویتامیـن A و C است، که به اثـربـــخـــشـــی آن افـــزوده است؛ مانـــنـــد چریــش، می توان با اسـتـفــاده از آن ، بسـیـاری از جوش های واژن را درمـــان کرد، نگاهـی بینــدازیـــد.


درمـــان گیاهـی و خانـــگی جوش های واژن با گیــاه بابـــا آدم

نحوه استفـــاده :

تهیـــه ریشـــه گیاه بابـــاآدم در درمان جوش ها موثر است ریشـــه هایی که در ترکـــیب با آب ، خمـیری شکل میشوند و می توانــند روی جوش واژن استـــفاده شوند ، این را روش را به مدت یک یا دو هفتـه انجــام دهــیـــد. علـــاوه بر این، یا می توانید از کپــسول بابــاآدم یا دمـنوش ایــن گیـــاه خانــگـــی برای درمان جوش واژن اســـتــفاده کنـــیـد.
درمـــان سریع جوش های واژن با استـفاده از گل همیـــشــه بهـار

7. اسـتـفاده از گل همـیـشـــه بهار:

گل همــیشــه بهــار ،به دلیــل خواص رطوبت، ضد عفونی کننـــده و ضد الـــتهابــی آن ،معروف اســـت به راحــتـــی در بازار در فرم های روغن، پمـاد، تنتور و پودر موجود است همه ایــن ها ،برای درمان جوش میتواننـد، اســـتـفـاده شوند.


درمـان گیــاهـــی و خانگــی جوش های واژن با گل همـیــشه بهار

نحوه اســتـفـــاده :

می توان از هر یک از گونه های ذکـــر شده، در منـــطـــقـــه آسـیب دیـده اســتفاده کرد و می توانــد نتـایج خوبی داشـتـه باشـــد اسـتـــفاده از آن، برای دو هفـــته پیشـــنهاد میـشود ،تا جوش واژن از درون بهبود یابـــد و همــچنـین بافت های مرده نیز درمان می شوند .اگـــر بعد از اســتفـاده از این روش ها نشــانه ای از بهـبود وجود نداشــته باشد، باید با پزشـک مشورت کرد و علت اصـــلی را جویا شد ،تا درمـــان نتیــجـه دهد.

جوش واژن و دستگاه تناسلی زنان نشانه کدام بیماری است؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.