حجاب در همه دین ها وجود دارد ؟

همــه ی ما بر این امـر اذعــان داریـم که؛ کلـــیه ی ادیـــان الـــهی دعوتگـــر انســـان ها به سوی توحیـد و یکـتـــا پرستی هستند لذا در بســـیــاری از دستورات دینی آن ها اشتراکــات فراوانی هسـت که از نظــر اصول بســیـــار به هم نزدیک بوده و مشـــتــرک انــد. از جمــلــه ی این امور عفت، حیـا و پوشش است.

شایــد جالب باشد بدانیم:
در دیـــن مسیـح بیشـتــر از یهود و در دیـن یهود بیشـــتـر از اسلام به حفظ حجــاب توسط زنـــان و حتـــی مردان سخـــت گیری شده است !!!!! ایـن در حالی اسـت که پیروان این دو دیــن در چنــد دهه ی اخیر به طرز عجیبی اسلــام را برای این امـر مورد نکوهش قرار می دهــنـــد!!!!

بر طبق مسـتنــدات تاریخــی و روایی می توان به ایـــن نکته پی برد که برعــکس آنچـه عموم مردم تصور می کنند، اسلام نه تنـــهــا اولین قانون گذار حجـــاب در طول تاریـــخ نبوده اســت !

لذا می توان به جرات اعلام کرد همین قوم یهود و مســـیــح، که خود را مدعـی آزادی دانـــســـتـه و حجاب مسلمین را ایـنـگونه مورد هجوم قرار می دهـــنـد و افـــراد با حجاب را مورد بی مهری قرار داده، امــل و تنـــد رو معـرفـی می کنـــند و حتــی از فعالیــت های اجتـــمــاعی منع می کنـــند؛ در متون دیــنی ایشان به شدت به ایـن امر سختگیـــری شده است و اســـلـــام، این دین تعـدیل و مســامحه، آمده اســت تا قوانیــن دشوار و طاقــت فرسـای ایــن ادیان را تســهـیـــل کند!!!!

حدود حجـاب مشخــص شده در تورات:
در تورات از چادر، برقع و روبنـده ای که زنـان با آن سر و صورت و اندام خویش را می پوشانـــدنـد به طور صریـح نام برده شده اســت؛ تا جایی که حتی وجه و کفـیـن (صورت و دســـت ها) هم پوشیــده می شد حتی گاهی سخـن از پنـــهان کردن زن ها در جامـعـــه مطرح می شده است!!!!

در کتاب تورات به کسانـــی که به ایـن حکـم عمــل نکـــنـــنـد وعده ی عذاب داده شده اسـت:” و خداوند میگوید از این جهت که دخـــتـران صهــیون متکـــبـــرنـــد و با گردن افــراشـــتـــه و غمزات چشـــم، راه می روند و…… پس خداوند فرق سر دخـــتـران صهیون را کل خواهــد ساخت و عورت ایــشان را برهـنه خواهــد نمود و در آن روز، خداوند زینت خلـخـــال ها و پیـشــانی بنــد ها و هلــال ها را دور خواهد کرد و …..و واقع می شود که به عوض عطــریـات، عفونت خواهد شد و به عوض سیـنه بنـــد، زنار پلـاس و به عوض زیبایی، سوختـگـــی خواهـد بود…..”

در تورات از چادر، برقـــع و روبنده ای که زنـان با آن سر و صورت و اندام خویش را می پوشاندنــد نام برده شده

حدود حجـاب در انجیل:
در انـــجیـل نیز بسیـــار سختگـــیرانه تر با ایــن امـر برخورد کرده و در آیـــاتی صراحتـا به بیـان لزوم عفــت و خانــه نشـیـــنــی، آراســتگـــی زن به حیــا، پرهـیز از آرایــش با زیور آلــات و بافتـن مو و پوشانـدن سر خصوصا در مراســم عبادی، سکوت در کلیسا و داشـتـن وقار سخن به میان آمــده اســـت.

در دائره الــمعارف لاروس نیز آمـده است؛ ” در میان مسیــحــیان اروپا خمار( پوششی چادر مانـــنـــد) در کوچه و بازار و وقت عبـــادت رواج داشــته است، آســـتیــن خمــار زن را می پوشانــد و قد آن تقــریــبـــا به زمیـــن می رســـید و دکتـــر حکـیـــم الهـــی عقـــاید دو مرجع بزرگ مسیحـیـــت” کلــمـــنـت” و “تـــرتولیـانـ” را درباره ی حجـاب چنیــن بیان میـــکـند:

” زن بایـــد کامـــلـا در حجـــاب پوشیـده باشـد، الا آنـــکـه در خانـــه ی خود باشـد؛ زیرا فقـط لباسی که او را می پوشانــد، می توانـــد از خیــره شدن چشـــم ها به سوی او مانـع گردد. زن نبـــایـــد صورت خود را عریان ارائه دهـــد تا دیــگــری را با نگــاه کردن به صورتش وادار به گناه نمایـــد. برای زن مومن عیـسوی، در نظـر خداوند، پســندیـده نیـــست که نزد بیگـــانگـــان به زیور آلات آرستــه گردد و حتــی زیبـــایی طبـــیــعـی آن نیـــز باید مخفــی شود؛ زیرا برای بینندگــان خطرنــاک اســت!!!

ایـن در حالـــی اســت که اسـلام پوشاندن وجه و کفین را امـــری اخــتـیــاری دانســـتــه و آن را جزء امور واجب بر نمـــی شمــرد و زنان را در ایـن امر آزاد گذاشتـه است.

حجاب زنـــان مقـدس قرآنــی:

تا اینـجــا مشـــخص شد که در هیـچ یک از ادیان توحیـــدی اجــازه ی نشو نما و خود آرایی زنان در جامـــعه داده نشده اســـت لذا از ایــن امـــر به ایـن نتــیـجه می رســـیــم که زنان مقدس در هر کدام از ایــن ادیـــان خود مبــلــغ حجــاب بوده انـد و آن را امری واجـــب دانســـتـــه و به آن عمـل می کرده اند.

پوشش “مـریــم مقـدس” سردمـدار و الگوی تمام زنان مســیحـی:
تصـــاویر حضرت مریــم پیش از رنـــســـانس، وی را زنـــی نشــان می دهـد که گویی از سنـــخ زنــان معـــمولی کوچه و بازار نیـست! حجب و حیا در چهـــره ی او به راحتی ملـموس است. نقاش برای نشـان دادن هر چه بیشــتر عفـاف ایــن بزرگ بانو او را در پوششــی چادروار مستور ساخـته اســـت!

بنـــابرایـن حجاب در ادیــان پیــشین به نوعی بوده اسـت‌، ولی گذر زمـــان و انـحرافــ‌ـهـــای جامــعهـــ‌ـها و دوری آن‌ـــهــا از مسـائل معـــنوی باعث شد تا عملـاً بیـــشــتــر مردم زیر بار چنــین قانونی نروند.

در قرآن از زنان زیــادی سخن به میان آمده است که برخـی مقدس و برخی منـفور هســتند.

صفورا یکـــی از الــگوهای برجـــسـتــه برای زنان یهود:
از جملـه زنـــان مقــدس که از ایـــشـــان به نیــکی یاد شده است صفورا همـــسـر حضـــرت موسی و خواهـــرش اسـت که طی آیــاتــی ایشان را الــگوی زنـــان عصر خویش معـــرفـی کرده و ایـــن دو را مظـهـــر حیــا و عفت می نامـد “تـــمـشـــی علی الـاسـتحیـاء…. راه می رفت با حیـا وبا وقار”

زن عمـــران مادر حضــرت مریـــم و آســـیـــه همسر فرعون:
که در قرآن صراحــتـا از ایـشـــان به نیکی یاد شده و نام ایشـــان تحت عنوان مثـالـــی برای الگو پذیری زنــان مومن آورده شده است ” ضرب الـــلـــه مثلا للــذیـــن آمنو امــرات فرعون… و مریـــم ابنت عمـــران….”

دیـــگر زنان مقـدس مذکور در قرآن:
در قرآن کریـــم از زنــانی چون حوا، هاجـــر، ساره، بلقیس، همـــسر ایوب، مادر وخواهـر حضـــرت موسی و حضرت فاطمه زهـــرا سلـام الـــلــه سخـن به میـان آمـده اســـت که از برخـی صراحـــتـا نام برده و از برخـــی به طور غیــر صریح سخـن به میــان آمــده اســـت که از همــگــی تحـــت عنوان الـــگو برای زنان مسلـــمان و مومن یاد شده است.

نتــیـــجـه گیری:

از تعـمـــق در آیات و روایـــات و کتب تاریـخی به این نتیــجــه می رسیـم که در جایـــی که خداوند در آیـــاتـــی صراحتا زنــان را به پوشش خاص و حجاب دعوت می کند و از زنـانـی که از ایــن قانون پیـــروی می کننـد با عنوان مومنان و صالـــحــان یاد می کند؛ و نیـــز با توجه به محتوای کتب الــهـــی که به طرز بســـیـار روشن امـر به حجـــاب شده است بایــد گفـــت؛

” تمـــامـی زنــان مقدس که در قرآن از آنـــهــا تحـــت عنوان عفـیــفه و مومنه یاد شده اســت به طریق اولی طرفدار حجاب وعامـــل به ایــن امـــر بوده انـد چرا که در جایـی که ایـشان تحـت عنوان الـــگوی زنــان در تمامی اعصـــار معـــرفـــی شده انــد خود بایــد قائل به پوشش مذکور بوده باشـنــد”.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.