رباخواری در چند صورت حلال می باشد

ربـاخواری به عمل دریافت ربا گفتــه میـ‌شود که معـــمولاً به صورت شغــل در جوامــع گذشتــه و امــروزی می‌ــباشـد و فرد رباخوار با دریــافت وثیقه و تضمیــن از فرد وام‌ـگـیـرنده، به وی به جنـــس یا پول وام با بهره می‌ـدهــد. گاهی اوقات ربـا به معنـی سود بیش از حد و گاهـــی به عنوان هر نوع سودی در نظر گرفتـه می‌ــشود. به صورت تاریخــی در جوامع مســـیحی و اســـلـــامی گرفتن هر نوع سودی بر روی پول ممـنوع بوده است. مذمـــت ربــاخواری در بسـیـاری متون در بســـیاری کشورهــا یافت میـــ‌ــشود. مهمــتــریـن تغـییـر در تاریخ ربــاخواری در کشورهــای غربــی در سال ۱۵۴۵ میـلـــادی توسط هنــری هشتم صورت گرفت که بر اساس آن گرفتـن سود بر روی پول آزاد گردیـد.

ربا در لغــت به معنای زیـادی اسـت که معــامــله دو کالـای همــجـــنـس با زیادی دریــک طرف، یا قرض دادن به شرط زیـــادی را ربا می‌گویند که از آن، در باب تجارت سخـن گفـتــهـــ‌ـاند.

در چند مورد ربا حلال اســـت که عبارتنــد از:
1- اگــر مسلـــمـــان از کافری که در پناه اســـلـــام نیـسـت ربـا بگــیرد، اشـــکـال ندارد؛

2- زن و شوهر دائمی اگــر از یکــدیگر ربــا بگــیرند، حرام نیســـت؛

3- پدر و فرزنـد اگر از یکـدیـگـر ربـا بگـــیرند حرام نیســت، لیکن بیـــن مادر و فرزند، مشـهور از فقهــا فرموده‌ـاند، ربا حرام اســت.

رباخواری در چند صورت حلال می باشد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.