پست جنجالی پرویز پرستویی در حمایت از جمیله رقاص قبل از انقلاب

پرویز پرستویی به تازگی پست جدیدی در اینستاگرامش منتشر نموده است در این پست از جمیله رقاص حمایت نموده است و متن جنجالی زیر پست خود نوشته که اگر انقلاب نمی شد رقاصی مثل جمیله از ایران خارج نمی شد و همه را با این پست جنجنالی شگفت زده نموده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پست جنجالی پرویز پرستویی در حمایت از جمیله رقاص قبل از انقلاب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن” پرویز پرستویی که در بســیـاری از محــصولات ایدئولوژیک و ارگانـی سینــمــای ایـــران، از جمـــلـــه “آژانــس شیـــشهــــ‌ـــایـ” و “بـــادیـــگارد” بازی کرده، جمـیـله، رقـــصنـده تلویزیون پیـــش از انقـــلـــاب را، “عـــزیـز” خطـاب کرده و از ایــن که جمــیــلـــه، «ممـــلــکــت خود را رهـــا کرده و رفــتـــه»، اظـهار تاســف کرد! در ادامــــه به ماجـرای حمـــایت پرویز پرســتویی از جمیله رقـــاص و حمــلـــه کیـهــان به او می پردازیـم.
حمـــایـــت پرویز پرســتویی از جمـیـلــــه رقاص

حمــلــه کیــهان ایــن بار به پرویز پرســتویی

با توجه به روندی که مدتـــی اســـت برخـــی از به اصـطــلـــاح سلــبـــریـــتیـ‌ـهــا ازجـــملـــه پرویز پرســـتویی دردفــاع از بازیــگــران و رقــاصـــهــ‌ــهـای شاهـــنــشاهی در پیــش گرفـــتهــ‌ــاند، در اصــل مسئله تعــجبی وجود نداردامـا چنـد سؤال از جنــاب پرستویی باقـــی میـ‌ــمــانــــد که امـــیـــدواریم ایـشـان اگـــر نه در ملاء عام امـــا در خلوت، لااقــل به خودش پاســــخ صادقـانـــهـــ‌ــــای بدهد:

۱- شمــا گفتـــهـــ‌ــایـــد «اگــر خودمــــان را سانـــسور نکـــنــیـــم، اکـــثرا ایـــن هنـــرمـــنـــد را به خوبی میــ‌ــشنــاسـیـــم».اما مگـــر نه اینــکــه این خانـــم رقـــاصه کابــاره بوده و صرفـــا آنهــا که اهـل کاباره و ایـــنـگونه مکـانــ‌هــای مفـــسدهـــ‌انـــگــیـز بودنــد،ـــایـــشــان را رویت میــ‌کـردند؟ به راســــتــی چه تعـــداد از مردم ایــــران در آن زمـــان به کابـــاره میـــ‌رفـــتنـــدکـــه به قول شمــا اکثـرا بایــستــی ایـن رقـــاصــه را می‌ـــشـــنــاختــــنـــد؟ آن هم کابـــارهـ‌ــهایــی که بیــشـــتـردر تهـران قرار داشــت و این فرد در آنـــها به رقـــاصـی میـــ‌پرداخـــت.قطـــعا شمـــا هم به آن مکــانــ‌ــهای معــلوم‌ـــالـــحـــال قدم نگــذاشـــتــهــ‌ــایــد.

۲- الــبــتــه ایـن رقـــاصـــه در تعـــدادی از فیــلـمفــارســیـــ‌ـــهــــای مبـــتــذل و بعـــضـــا مســتــــهجـن هم به رقــاصــی پرداخـــته از جمــلــه؛«دخــتــر ظالم بلــا»، «زن وحشــی وحشـــی»، «کج کلـــاهــ‌ـــخان»، «خوشگلــ‌ـــتریـن زن عالـــم» و…امــا به نظــر شما چه تعــداد از مردم ایــران برای تمــاشـای ایـــن فیلـم‌ــهــا به سیـــنـــمـــا رفـتـــنـــد؟


پرویز پرســـتویی

سیـنمـــایــی که به دلــیـــل ابـــتـذال بیـش از حد، سالنــــ‌هـــای آن را در کنــار مشــروب‌ــفروشیـ‌ـــهــا و بانـــک‌ـــهـا (به عنوان مراکـــز فسـاد اجــتــماعــی و اقـــتـــصــادی) به تعـــطـیلـی کشــانــدنـد.آیــا آن‌گونه که شمـــا گفــتـــه‌ـــایـد، چنــــیــن عنـــاصـــر فاســدی در دل مردم ایـــران جای داشتنـــد؟! اگر چنــــیـن بودچـــرا سیــنـــمای ایـــران پیــش از آغـاز نهضـت اســـلـامـی در سال ۱۳۵۶ به دلــیـــل عدم اســـتـــقــــبــال مردمـــی،ـــرسمــا ورشــکـــستـه اعـلام شد؟!

جمیله رقاص

۳- شمـــا گفـتــهــ‌ـــایــــد که «یه روزی کلـــی برای هنــرش (منـــظور حرکــات در واقـــع ناموزون همـــین رقـــاصـــه) هورا میــ‌ــکشـیـدیـم»!واقـعـــا چه کســانـــی برای رقـاصـیـــ‌هــای مسـتهــجن و عریـــان چنــــیـن عنــصـــری هورا میـــ‌ــکـــشیــدنـــد؟به نظر میـــ‌آید فقــط همـــان کســانـــی که مشتــری کابـارهــ‌ــها بوده و آخرشــبـــ‌ـها به قول معـروف کلـــهــ‌ــــشـانـاز مشــروبات الـــکلـــی داغ میــــ‌ــشد، برای حرکـــات ناموزون امثــال ایــن فرد، هورا کشیـده و دســـت میـ‌ــزدنــدو اسکــنــاســ‌هـــای نامـــشــروع خود را به پایـــشــان میــ‌ــریـــخـتــــند. واقــعــا شمـــا اســـم آن حرکــــات مبـــتـــذل و مســتهـــجـــن را هنـــر می‌ــگذاریــد؟!

۴- آیــا انـــقـــلــاب و مردم چنــــیــن افــرادی را از کشور بیـرون رانــدند یا خودشــــان فرار کردنـدتا بســـاط فسـاد و ابتـذالـــشــان را در جایـــی دیــگر پهــن کنـنـــد؟ مگر خودتـان تعـــدادی از امــثـــال همــیـــن افـــرادکــه در کشور ماندند را نام نبــردهـــ‌ایــد؟ آیــا انـقــلاب و مردم، زنـــدگـــی را از آنـــها سلـب کردنــد؟آنــهـــا خود نیـــز انتـــظـــار نداشـــتنــد مجــددا پس از پیروزی انــقــلاب، بازهـم بســاط فســـاد و فحــشایـــشان را پهـــن کنـنـــدتا ایــنـــکــه امــثــال شمـــا به دور از تمــامــی معـیــارهــای انــسانــی و حتــی هنـــری برایـــشــان دســت زدیـــد و هورا کشــیدیـد.

آیــا اگــر انقـــلـــابـــی صورت نمـــیـ‌ــــگـــرفـــت و همــــان فضــای سیــنــمــای پیـــش از انـــقـــلاب تداوم میــ‌یـافــت، افــرادی ماننـــد شمـــا اساســا مجـــالـی برای ابـــراز وجود پیــدا میــ‌ـــکــردند؟
حمــایــت پرویز پرســتویی از جمـیــلــه رقاص

او در پســـت ایــنــــســـتاگــرامـــیـ‌اش، همــراه با انـتـــشــار ویدیویی از جمــــیـــلـــه نوشته است:

«دوستــان و هموطنــان عزیـــزمــاین خانـــمی که در این فیـــلــم می بیـــنیــدخـــانـــم جمـــیــله،ـهنرپــیــشــه سیـــنــــمــــای قبــل از انــقلـابورقــصـــنده معــروف اســت در آمـــریــکا.که اگر خودمـــان را سانـسور نکـنـــیـم اکــثــرا، ایـن هنـرمــنـد را بخوبی می شنـــاســیـــم.وشایـــد الـان به روی خودمـــان نمـی آوریم .وببــــیـــنیــد الــان در غربــت به چه روز افتـاده .قطـــعا دور بودن از وطن و غصــه و…ولی یه روزی کلـی برای هنـرش هورا می کشیـــدیـم .هنــرمـند با مخـــاطـــب معـنـــی پیــدا میــکنـــد وروزگـاری این عزیـزان ،چه آنـــهــایــی که در ایـــران هســــتنـــد و چه آنــهــایـــی که در غربـت تو دل مردم جا داشــتــنـد و به به و چه چه می شنیدند .کاش رفــتاری میــکــردیـــم که ممــلــکــت خود را رهــا نکـنـندو در سرزمـــیــن مادریـــشــان بماننـد.کاشــ…کـاش…ـــکـــاشــمـــا میـــتوانـــســـتیـــم کاری کنیــــم که کارشـــان به آواره گی نکـشـد .


ماجـــرای حمـــایـــت پرویز پرســتویی از جمـیله رقــاص

بهـرام بیـــضایــی رفــتبهــروز وثوقی رفـتفردیـــن مانـد ورفتـنـــاصـــرمـلـــک مطــیعــی مانــدو تحـقــیــر شد و توهیـــن آمــیـز با او رفـــتــار کردندپوری بنـــایی مانــدو مانـــدامــــیر نادری رفـتـپرویز صیــاد رفـــتمــسعود اســدالهـــی رفــتنـاصــر تقوایــی ماند و نگــذاشــتــنـــد کار کنــدو خیلی های دیــگـردر عرصـه موسیـــقی وشعـــرو….که در ایـــن صفحــه جا نمــیـــگــیــرد.ولی در عوض اخـــتلــاس گران هســتــنـد و خواهـنـــد بود .

بخـــدا ایـــن اعــتراض نیســت ،درده.بغــــض دارم ،حالــــم بد شد ایــن تصویر را دیـــدم .در کلـــام الـــلـه مجـــیـد آمده:بســـم الــله الــرحمـن الـــرحـــیم(بنام خداوند بخـــشـــنده مهـــربـــان)خدا می بخــشــد ولی ما نمــی بخــشــیموهر روز به خاوری ها اضـافـــه میـــشود وبه ریـش ملــت میــخـــندنــد .نمـیـــدانــم جواب خدا را چگونه خواهـیـم داد .میــدانـــم الــان کلـی کامـــنـــت خواهـــم داشـت که طرف مفــســـدین را گرفته ام .ولی مهــم نیـست .همیــشـــه شهــدا و جانــبـــازان را سپــر میــکــنـیــم برای کوبیـدن ایـن آدم ها ولی شهدا با گذشـــت تر بودنــد و جانـــبازان که دلـــسوزترهـــسـتــند.»


پســـت ایـــنســـتــاگـــرامــی حمـــایـت پرویز پرســتویی از جمــیلـــه رقــاص

پرویز پرســــتویی که در بســیـــاری از محــصولات ایـدئولوژیــک و ارگـانی سیـنــــمـــای ایـــران، از جمــلـــه “آژانـــس شیشــهـــ‌ــایــ” و “بادیـــگـــارد” بازی کرده، جمـیــلـــه، رقـــصنده تلویزیون پیـش از انـــقــلاب را، “عـزیز” خطـــاب کرده و از ایــــن که جمـیـــلــه، «ممـلـــکت خود را رهــا کرده و رفـتــه»، اظـــهـار تاسـف کرد!

پست جنجالی پرویز پرستویی در حمایت از جمیله رقاص قبل از انقلاب

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.