حمله موشکی آمریکا به کشتی نفتکش سانچی

کشتی نفتکش سانچی که در اثر انفجار و تصادف بسیار مشکوکی در دریایی چین آتش گرفته و همه خدمه های ایرانی اش کشته شدند خبرهای ضد و نقیض از انفجار این کشتی به گوش می رسد که گویا آمریکا با هواپیماهای جنگی خود به این کشتی حمله نموده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر حمله موشکی آمریکا به کشتی نفتکش سانچی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

۱۷ دی ماه سال جاری خبری در رسانـهـــ‌هـای دنــیـــا منـتــشـــر شد که از برخورد یک کشـتی فله بر چیـــنـــی با نفـــتـکـش ایـــرانی حکایـت میــ‌ــکـــرد.

به گزارش مجله خبری دانستن: نفتــکــش که میعــانـات گازی پارس جنوبی را منــتـقل میـــ‌ــکــرد در دریای چیـن به دلیل برخورد با کشتــی فلــه بر آتــش گرفت و تلـــاشـــ‌هــا برای نجات ۳۲ خدمه نفــتکش نتیجــهـ‌بخــش نبود و نفـــتـــکش پس از ۹ روز غرق شد. در ایــن حادثه تاســفــ‌بار تمـــام خدمــه نفـتکــش که ایـرانی و بنــگـــلـــادشــی بودند جان باخـــتنــد و به جز ۳ پیـکر کشـف شده که ظاهـــرا ایـــرانی هستـــنـد مابـــقی احــتــمـالـا برای همیــشــه در دریای چیـن مدفون شدند و همــه ملت ایران عمـیـقـــا از این حادثه و به خصوص سرنوشت غمـــ‌بـــار ملوانـان و خدمه کشتی متــاثـــر شدنـــد.

امـــا از همـان لحـظه اول مخــابـره خبر حادثه تولیـد داستــان و شایــعـــه دربـــاره دلـیـــل حادثه و حواشــی آن آغـاز شد؛ ظاهـرا این کار جزء لایـنفک چنـیـن حوادثی است و عده‌ـــای به دلـــایل مختلـف ترجـیــح میــ‌دهـــنــد به جای واقــعـــیـــت، داسـتــانـــ‌ـهـــا و افــسـانــهـ‌ــهــای خود ساختــه را باور کرده و آن را به دیگـران الـقا کنــند. غافـل از تاثیر منفـــی عمـــیقـــی که تولیـــد چنیـن داستـانــ‌هایـی در وهلـــه اول بر ذهن و روح بازمـــانـدگان و پس از آن بر روان عموم مردم باقــی میــ‌ـگـــذارد.

باید تاکیـد کرد که داسـتـان‌ــســـرایـی به ماجرای متــاثرکــنـــنـــده و غم‌انـگیز نفـتکـش سانـچـی محــدود نمـــی‌ـــشود. مثلـا در خصوص خشــکی دریاچه ارومیه میـــ‌گــفـتــنـــد به دلـــیل آنــکـــه در زیر دریـاچـه معـدن اورانیوم است دولت آن را خشک کرد تا اورانــیوم مورد نیاز خود را برای ساخـــت بمب اتــم برداشـــت کند. یا در خصوص زلزلــه های اخــیـر از سلـاحـــی به نام «هارپ» نام برده میـــ‌ـشود و یا می‌ـــگوینــد سیــلوهای موشکــی زیــر زمیــنـــی سپاه منـــفجر شده و علت زلزلـه آن اســـت؛ وقتـــی از کسانــی که چنیـن مواردی را مطرح می‌کـننـــد می‌ـــپرسیم شما از کجـــا خبـــر داریـد بالاتـــفاق پاســخ می دهــنـــد: فلان دوست و یا آشنـــایم در دولت، در بالــا، در وزارت، در سپاه و غیره اسـت و او خبـــر داده اســـت.

امـــا استــفـــاه بی‌ضـابــطه از پیـام رســان‌هـای خارجی که امـــکــان انــتـشـــار هر نوع خبــر و تحـلیل بدون نیاز به مســتــنـدات را برای هر کســی میـســـر و آســان کرده است، بازار ایـن داسـتـان‌ـــســـرایــیـ‌هــا را داغـــ‌تر کرده اســت. همانطور که گفته شد حادثه نفتــکش سانـچـی نیــز از ایــن داستـان ها و روایـــات در امــان نماند، در این گزارش بخشـــی از مواردی که تاکـــنون در فضای غیر رسـمی مطـرح شده است را می آوریم:

*حمــلـــه موشکــی؛ پای چینی‌هـــا و آمـــریـکاییـــ‌هـــا در میـــان است!

یکی از شایـــعات و شایـــد بتوان گفت داغـــ‌ـــتریـــن آنـــها در ایــن حادثــه، حمــله موشکی آمریــکـا و یا چیــن به نفـتکـش سانـــچـی اســـت. عدهـــ‌ـای که الـبته تعـــدادشان کم هم نیست می‌ـگویند و در فضـای مجــازی نیـــز منــتــشـر میــ‌کنـــنـــد که نفـــتکـــش سانـــچــی نفت خام ایران را به کره شمـالی می برد و به دروغ مسئولان ایرانـی، مقـــصـــد را کره جنوبی اعلــام می کننـد. آنــها متـــنی را در فضای شبـکه‌ــهـای اجــتـــمــاعی منـــتشر کردهــ‌ــانـد و برای باورپذیرتر شدن آن، گزارشی را در ایـن باره به یکی از رســـانهـــ‌هـــای خارجــی یعـــنــی شبکــه خبری بیـ‌ــبـــی‌سی منـــتسب می‌کــنـنـد. در حالی که رســـانـه مورد نظر علیـــرغم بدنامــی و تلاش حداکثــری برای یافـــتـن بهانــه‌ای برای جوسازی علـــیـه ایران، به دلیل اطلــاع از ماهـــیـت حادثه‌ـــهای ایـــنـ‌ــچنینـی برای حفـظ اعــتبـــار خود در میان مخاطـــبـــان کوچکـ‌ــتـریــن مطـــلبــی در ایــن باره و با مضـــمونی نزدیک به این منتـشـــر نکــرده است.

بر اساس ایـن سنـــاریو آمـریـــکــایـــی‌ـها تمام نفــتـــکشـــ‌هـــای ما را رصـــد می کنـــند و می دانـــنـــد که کدام نفــتکـــش در جهـان به کجا می رود و چون نفـــتـــکــش ما مقصدش کره شمـــالی بود با سلاحــ‌ـــهای مخوف الکــتــرونیـکی و از راه دور آن منفجـر کرده‌ـانــد! راویان این روایـت می‌گوینـــد ایـران برای آنکه نفتکش خود را از ایـن حملـه دور نگـه دارد، کشتـــی را با پرچـــم پانــامــا راهــی کره شمــالـــی کرد ولی آمریـکــایــیـــ‌هـا متوجه ایـن موضوع نیــز شده و به کشــتـــی حمله کردند.

از ایــن سنـــاریو روایـــت دیـگری نیز وجود دارد. راویان ایــن روایـت میـ‌ـگویند و می‌ـــنویسنــد آمریـکایـیــ‌ـــهــا خودشـــان توان ایـن کار را نداشـتـند و تصـمیــم گرفتـــهــ‌ــاند به طور نیــابتــی ایـــن کار را به چیــنیـــ‌ـهـا واگـذار کنـند. به همیــن دلـــیل چیـــن که همـــ‌ـــپیـــمان آمریـکـا اســـت ایـن وظیفه را انـــجـام داده و چینــیــ‌ــها با موشک نفـــتــکــش ما را مورد اصـابـت قرار دادهـــ‌ـاند؛ راویان الـبـــته با استناد به منــابـع نامـعلوم خودشان لطـفی هم به مهـاجـــمان خیـالی میــ‌ــکـنـــنـد و صدایشان را پایـیـــن میــ‌ــآورنــد و به زمزمه می‌گویند قبل از حمـلـــه موشکــی چنـدیـن بار اخطار به خدمـه داده شده اســت تا نفتکـش را متوقف کنـــنــد امــا بی توجهــی خدمـه موجب شد تا آنـــهــا نفتکــش ما را با موشک بزنند و همــه خدمـــه در این حادثـه کشتـه شوند.

آنهایی که ایــن داستــان را باور کردهـ‌اند قویا معـــتـقدند اگــر غیر از این بود حتما یک تصویر از کشـتـــی که با نفــتکــش ما برخورد کرده اسـت منــتـشر می‌شد و چون چنـیـن تصویر و یا فیـــلـمی نیــســـت پس چیـنیـــ‌ـــها و یا آمـریـکـایی ها نفـــتـــکـــش ما را با موشک مورد اصابت قرار دادهـ‌ـــانـــد.

تصویر زیـــر یکی از تصــاویر منـــتـــشر شده از کشـــتـــی فلـــه بر چینــی است.

* گروگانـــگــیــری با زیردریـــایــی!

یکـــی از داستانـــ‌ــهای عجـــیـبی که ایـن روزهـــا در فضــای مجـازی و پیـــام رســـان‌هـــا دست به دســت می‌شود حمــله به کارکــنـان و خدمه نفـــتکش سانـــچــی توسط زیردریـــایی آمـریکـایـــیــ‌ـــها اسـت. گفتـه میـــ‌ـــشود یک زیـــردریایی به نفـــتــکـــش ایـرانـی در هوای مه آلود شب حمــلـــه کرده و تمـــام خدمــه را اسیـــر کرده است و تنـها چنـــد نفر از خدمــه را که می خواسـتــنـــد از مهلکـــه بگـــریزند کشـته اسـت و این چند پیـکر هم که پیـدا شده اســـت در واقـع پیــکــر همان چنـــد نفـر خدمه‌ــای است که تلـــاش کردهـــ‌ـــاند از مهـــلـــکـه بگـــریـــزنـد.

کســـانـــی که ایـــن داستـان را مطــرح می کنند می‌گوینـــد نیروهای مهـاجـــم پس از ربودن این افراد نفتـکـــش را منــفــجـــر کرده‌ـــاند؛ آنـــهــا مدعـــی هستـــند پیش‌ــتر نیـز ایــن اتفاق در جهـــان رخ داده اســت و به سقوط هواپـیمـای مالـزی که هیــچ وقت از سرنوشت مسافــران آن خبری نشــد.

امـــا روایـت دیـــگـــری نیـــز در همیــن زمینـه مطـرح می شود که می گوید نیـــروهای مهــاجـــم توسط زیـردریایــی به نفـــتـــکـش که به سمــت کره شمـالی در حرکت بوده است حمـــله کرده و تمام خدمه را از بین بردهــ‌ــانـد. برای همـین در لحــظــه‌ای که کشـتی باری به نفتکـــش ایرانی برخورد کرده است کسی در آن زنـده نبوده تا بتواند نفـتــکـــش را ایـن خطـر دور کند.

* حمـله با اژدر

امـا ذهن داســـتانـــ‌پــردازان ایـنـجــا هم متوقف نمانده است. شایـــعه بعــد مربوط می شود به حمـله به نفـــتکـــش توسط زیـردریاییـ‌ــهــای آمــریکـــایـــی و چیـنی؛ به طوریکـــه داستانــ‌ــسرایـــان معـتـقدند این نفتکش توسط اژدرهای زیردریـــایـــی مورد حمـــله قرار گرفته اســـت.

در متـنـ‌ـهای مربوط به ایـــن داســتان آمده اســـت که آمـــریــکـایی‌هـا ماه‌هـــا قبـل برنامـــه داشتـند که این کار را انجــام دهـــنــد برای همیـــن با چیــنیـــ‌ـهــا برای انـــجام ایــن عمـلـــیات همــاهـنگ کرده‌ـــانــد که پس از برخورد اژدر و انفــجــار نفـــتــکـش، چینـــی‌ــهـا اقـدامی برای خاموش کردن آن انجـــام ندهــنــد تا محموله ایــن نفــتــکش به طور کامل بسوزد و حتی برای کمــک به خدمـه آن نیــز وارد عمل نشوند. تولیـدکننــدگـان این شایعه معـتقــدنــد به همین دلیـــل است که چینـــیـــ‌ها در روزهای اول حادثه برای کمک به نفـتـکـش ایرانـی نرفتـند و زمـانـی هم که به کمــک رفتـنـــد صبح‌هــا برای خاموش کردن نفتکش به منطـــقـــه حادثه عازم می شدنـــد و شبـــ‌هــا دست از کار میـ‌کــشـــیـدنـــد.

*بمـــب‌گــذاری توسط چیـــنــیـــ‌هـــا

اما یکـــی از بامــزه‌ـتـریـن ماجراهـایــی که مطـرح میــ‌شود موضوع بمـب گذاری توسط چینـــی‌ـــهـــا در داخــل نفـــتـکش سانــچـــی است. عده‌ـای مدعـــی بمب گذاری توسط چینی‌ــها در داخل نفتـــکـــش سانـچی هستند و می گویند در روزهـای اول که نفـــتـــکـــش آتـــش گرفـــتـه بود چینــی ها متوجه شدند امـکان خاموش کردن نفـــتکش وجود دارد و چون قبلـا با آمـریــکاییـــ‌ـــها هم پیمـــان شده بودنــد تا ایـــن نفتکش به سمـت کره شمالی نرود تصمــیـم میــ‌ـگیـرنـــد تا در آن بمــب گذاری کنــنــد.

آنـــهــا فیـــلـمـــی که از حضور چیـنی ها در نفتکـش منــتشر شده اســت را سنـــد گفتهـ‌ـهـای خود میــ‌ــداننـد و میــ‌ــگوینـــد چینیـ‌ــهــا برای بمــب گذاری به داخـــل نفتــکـش رفـــته بودند تا هیـــچ چیـــزی از نفتـکــش سانچی باقـی نمانـد.

این عده معـتـقـدنـــد در حمـلـه موشکــی آمـریکــایی ها به نفتـکـــش سانـــچـــی فقـــط مخزنــ‌ــهـای سمـــت چپ کشــتی مورد حمـــله قرار گرفـــته بود و می سوخت و مخـزن های سمـــت راست سالـــم مانـــده بود به همیــن دلــیـل احــتمـال داشـــت تا مسئولان کره شمــالی بخواهـند تا مخــزن های سمت راســت را تخلـــیــه کنند و برای ایـــنکه هیـــچ سوختـــی به کره شمالـــی نرود چیـــنی ها تصمــیــم به بمـب گذاری نفـــتـــکـــش گرفــتـــه‌ـــاند تا کشـتـی به طور کامـــل نابود شود.

فارغ از بیــ‌مـــنـطـــقی واضح ایـــن افـسانـهــ‌ـســـراییـ‌هـــا، ظاهـرا کسـانی که دوست دارنـــد ایـــن داســتــان را باور کنـند تصاویر جعـــبه سیاه نفتــکش و خروج دو پیـکـــر از خدمـــه نفتکــش را مشـــاهده نکــرده اند.

* حملــه الکتـــرونیکی آمـــریکـــا

در ایــن میـــان،ــ‌ تنـــها مطــلـــبــی که در ایـــن باره نه در شبــکهـــ‌ـــهای اجتمـــاعی بلـکه در یک رسـانه رســمــی و با منبـــع مشـخص منتشــر شده اسـت بحث از کار افـــتـادن سیــســتــم راهــبـری نفتـکش و کشـــتی فله بر چینــی اســت. اولیـــن بار این موضوع توسط رسانه وال استـریت ژورنـال مطـــرح شد. الــبـــته والـ‌ــاسـتریت ژورنال دربـــاره انـتـــشار اخـــبـار حوادث چنـدان رسانه خوش‌ــنامی نیـــست. چنـانکـه پیشـ‌تـر در جریـــان اغـتشـــاشــات اخـــیـر نیز خبـری را با عنوان انــفــجار خط لوله نفتی در امـــیدیه توسط گروه‌ های معانـد نظام ایـــران منتشـــر کرده بود که البــتــه توسط مسئولان صنعـت نفت ایــران تکـذیب شد.

به هرحــال ایــن رســانــه در همـان روزهــایـی که نفــتکـش ایـرانی در آبهای چیـــن شعـله ور بود این مطـــلـب را بدون اشــاره به منـبـع خبر یا شیوه دسـتـــیــابــی به ایـن اطلـــاعــات منـــتشر و موجی از نگرانــی ها را در داخـــل ایــران ایــجـاد کرد. پس از انتــشـــار ایـن خبــر عدهــ‌ـای نیز از آب گل آلود ماهیـگـیـری کرده و به این شایعــه دامــن زدند که آمریـکایی ها با حمــله الـــکتــرونیـکی سیـســتــم راهـبری و جی پی اس نفـتـکـش و کشتـی فلـــه بر را از کار انــداختـــنــد زیـــرا می دانـستنـد که ایـــن نفـــتـــکش قرار اســـت به کره شمـالـی برود.

جالب اســت ایــن موضوع زمــانی مطرح شد که هنوز جعبه سیاه نفتکش (VDR) از نفتـــکـش خارج نشـده بود و مشــخــص نیـــسـت که چرا روزنـــامه وال اســـتــریـــت چنــیـــن مطـلـــبـــی را اعـــلـام کرده اســت و بدون بررسی جعـبـــه سیاه از کجــا به این اطلـــاعـات رســـیده اســت؛ قطـــعا مسئولان ایـن رسانـه می دانـــنــد که راز نفـــتــکـش سانــچـی سر به مهر باقـی نمـی ماند و با خوانــدن جعـبـه سیاه علـــت ایـــن حادثــه افـشا خواهد شد.

نبــاید از یاد برد که جعـبه سیـــاه کشـــتی مسـیـر تردد، صوت کاپیـتـان، مشاهـدات راداری و اطلــاعـات دیگــری را در خود جای داده است و تا زمــانـــی که ایــن اطــلـــاعـات بدســت نیـــاید نمــی‌توان خبـر از کار افـــتادن سامانــهـــ‌ــهــای راداری را تایــیـــد کرد. علــاوه بر ایـنـــکــه این حادثــه به دقت توسط کارشــنــاسان بیـــمــهــ‌ـــهــای بینـــ‌الـــمـلـلـــی و بزرگ جهــان که پرداخـت خسارت هر دو کشــتـــی را بر عهــده دارنــد بررســی خواهد شد. شرکـــت‌ـــهـای بزرگ بیـــمه بیـنـــ‌ـــالمللـی به سخــت‌ـــگــیــری کارشنـــاســی در پرداخت خســارتـــ‌ـها شهـرت زیـــادی دارنـــد.

علـاوه بر ایــن شرکـــت معـتـبــر بیـــن الــمــلـــلـــی بیــمـــه الــایـنز رســمـا در گزارشـــی اعلام کرده است منطقـــه‌ــای که نفتکـش ایرانـــی دچـار حادثـــه شد در واقع محل وقوع ۴۰ درصــد حوادث دریــایــی در دنیـــا اسـت.

با ایـن شرایـط بایـد گفـــت اگر حمـلـــه الکــتـــرونیـکـی آمـریـــکا به نفــتکــش ایـرانـی صحت داشته باشـد در واقــع آمـــریکــا این منـــطـقـــه را زیر نظـــر داشــته و به نفتکـــش ها،ـکشـــتی های تجـاری، ماهیگیری و غیره هر از گاهـی حملـــه الــکـــتــرونیـکــی انـــجام می دهد و شرکــت های بیـــمه ای بین المللـی با ایــن کشـف بایــد از آمریکــا به نهادهـــای حقوقی بین الـمـللی مانـنـد دیوان داوری لاهـــه شکـایت کنـنـد که هر از گاهـــی به ایــن شرکت های زیان مالی وارد می کنـــد.

*آیا مســیر نفـتـــکش کره شمـــالی بود؟

همانـطور که در ایـــن گزارش ملاحـــظـــه شد اکـــثــر ایـــن روایـــات به ایــن دلـیـل مطرح شده است که داسـتان سرایـان معــتــقدنــد نفــتکـش سانـــچــی به سمـت کره شمــالی در حرکــت بوده اسـت که برای شفـــاف کردن این موضوع بایـد گفــت نفــتکـــش ها و یا کشـــتی های تجاری وحتـی ماهیگیری دارای بارنامه و بیمـهـــ‌ــنـــامـه معتبــر بین‌المللی هستنـــد و در بارنـــامه مبدا، مقـصد وحتـــی مســیر رفـت و آمـد و جزئی تریــن موارد نیز مشخــص می شود.

همــچــنـین باید گفـــت شرکـــت های بیمـــه گر که نفـتـــکش ها را بیـمـــه می کنــنـد نیـز باید مقـصد، مبدا، مســـیر رفــت و آمد و محـموله نفتـــکش را بدانـنـد که در این نفـتــکـــش نیــز به دلــیل آنـــکه شرکت های بین الـملــلی وظیـفـه بیمه آن را برعـهــده داشـتنـــد از این موارد مطـلـع بودنـــد وحتی محــموله نفــتـکش نیز توسط شرکـتـــ‌ـهـــای بیمـــهــ‌ــای کره جنوبی بیــمـه شده بود و کامـلا مشــخـــص بود که محــموله این نفــتکش به یک پالـــایـشگـــاه در کره جنوبی که تحت مالـــکـــیت شرکت توتال فرانــســـه اســـت منتـــقل می شود.

بایـد گفت فروش میعـــانــات گازی ایـران به کره جنوبی براسـاس یک قرارداد بلــنــد مدت انـــجـام می شود و نفــتـکــش سانچـــی تنهـا نفتـکشـــی نبود که محموله میـعـــانــات گازی را به ایـــن پالـــایشگاه حمـــل می کرد و همـانـطور که در خبرهـــا نیـــز آمده پس از این اتــفاق شرکت پالــایشگر توتال محــموله جدیــدی را از ایران خرید و نفــتـــکش «حســـنا» نیـز دقیـــقا از همـــان مسیـر نفتـــکش سانچی قرار اسـت بندر عسلویه را به مقــصــد کره جنوبی ترک کنـــد تا میعانـات گازی ایــن پالــایشـــگـــاه را به مقصــد رسانـد.

* ابـــهــامــات واقعـــی درباره حادثـه نفـتـــکش سانــچــی

امـــا گذشــتـــه از شایـــعــات و داستــانــ‌سرایـیـ‌ــها، بعضی ابهامــات واقـعــی هم درباره حادثـــه نفتــکــش سانــچـی وجود دارد که قطعــا باید با بررسیـــ‌ـهــای کارشـنــاسـی دقـــیـق رفـــع شده و به آنــهــا پاسخ داده شود.

یکی از مهــمــ‌ـــتــریـــن ابهامات آن چیــزی ست که علــی ربیــعـــی وزیر کار، تعاون و رفاه اجــتمـــاعی پس از بازگــشت از چیــن اعــلــام کرده است. این مقــام مسئول پس از صحبـت با خدمــه کشـــتــی باری گفـته اســـت سوال اصـلی در خصوص ایـن حادثــه ایــن اسـت که چرا نفـتـــکــش سانــچـی به کشتـــی باری چیـنـــی علـــامـت نداده اســـت که پاسخ این سوال و یا صحت ادعای چیــنی ها پس از قرائت جعبــه سیـــاه نفــتـکش سانچــی و بررسـی کارشــنـاسان بینـــ‌الـــمـــللی داده خواهـد شد. ظاهــرا ۳ ماه زمــان نیــاز اسـت تا اطلـاعـــات این جعـبـه سیـــاه به طور کامـل مورد بررسی قرار گیرد.

دو روز پیـــش جعبه سیـــاه نفــتــکـــش سانچی با حضور نمــایــنــدگانی از کشور ایـران، چیــن، کره جنوبی، پانـــامـــا و شرکـتـ‌هـــای بیمه‌گر این نفتــکش پلمپ شد تا در فرصت مناسب با حضور ذیـنـفعـان بازگشـایـی و مورد بررسی قرار گیرد.

به هر صورت راز نفـتـــکــش سانـچـی تنـــها سه ماه دیــگــر افشا خواهـد شد و ایــن داستـــان سرایی ها که به قول وزیر رفاه داسـتـان های ژول‌ورنی اسـت پایان خواهــد یافت. امــا آیا ایـن پایـــان کار شایعهـ‌ـســازان هم خواهـــد بود؟

حمله موشکی آمریکا به کشتی نفتکش سانچی+ تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.