حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحانات آخر سال

امـــتحانات پایان ترم دانــش آموزان و دانـشـجویان همزمان شده با ماه مبارک رمــضـان بنـابـــرایـن برای بسـیـاری ایـن سوال به وجود می آید که حکــم روزه نگــرفتــن به خاطـــر امــتـحــانـات چیـــست؟ در ادامـه نظر مراجـــع بزرگ را در ایـن خصوص جویا شده ایـم.

با توجه به تداخــل پیدا کردن ماه مبــارک رمـــضان با فصل امـــتحانات، حکم روزه نگرفـتن در ماه رمــضـان به دلـــیـل امتحــانــات چیـــست؟

آیـت الــله الــعــظـمــی خامـنه ای:
صرف داشـتن امـــتـــحان مجوز ترک روزه نیــســـت و در صورتـی که روزه نگــیـریـــد معصـــیــت کردهـــ‌ایـد و بایـد قضــای روزه ها را و نیــز کفـــاره آن را انـــجام دهــید؛ ولی دو کار می‌ـــتوانیـــد انــجام دهـــیـــد:

یکـی اینـــکه قبل از ظهـر به مسـافـرت بروید، یعنی حداقـل ۲۵ کیـــلومتر مســـافت را از شهـــر خود به قصـــد یک سفـــر شخـصـــی دور شوید و طی کنـــیـد، آنجا افــطـــار کنیـد و برگردید.

راه دیـــگـــر اینکه روزه بگـــیـریـــد و به درس و مطــالعه بپردازید، اگـر واقـــعـــاً در بیــن روز ضعف بر شمــا غالــب شد که دیگر واقـعاً قابـــل تحـمـل نبود یا سخت بود و مشــقت داشـــت، افـطــار کنیـــد و بعـداً قضـایش را به جا آوریــد. امــا به صرف اینکه کســـی درس دارد یا آزمون کارشـــنـــاسی ارشـد دارد، بخواهد روزهــ‌ــاش را نگــیرید، این کار گنـاه اســـت و روزه‌ـــهـا هم قضـــا دارد و هم کفـــاره.

آیــت الـــلـــه الــعظمــی مکـارم شیــرازی:
درس خوانـــدن مجوز افطــار روزه نمی گردد و چنانچـه بتوانــد، بایــد ساعـــت مطـالــعــه خود را تغــیـیر دهـد و به فاصـــلــه زمانی افـــطار تا سحــر و یا زمانـهائی که توان بیشـــتـری برای درس خواندن دارد موکول نمایـــد. در غیر ایـن صورت، تنها مجوز افـطــاراین اسـت که در برخـــی روزهـــا (مثـــلا هفـتــه ای ۳-۴ روز) قبــل از ظهر به مقدار مســافت شرعی از شهر خارج و در آنجـــا افــطـارکـند و برگـردد. و تا ماه رمـــضان سال آینــده قضـای آن را بجا آورد.

آیـــت الـــلـــه الـــعظمـــی سیســـتـــانـــی:
ادامه تحصیــل عذر موجهـــى براى روزه خوارى نیست ولى اگر فرض بر ایـن باشد که ترک تحـــصیـــل براى او موجب حرج وسخــتـــى است به حدى که معـــمولا تحمــل نمــى شود وامـکـان تحـــصیل با روزه نمـى باشــد مى توانــد پس از قصـد روزه در صورتى که مضطـر به خوردن یا آشـــامــیدن باشد به مقـــدار ضرورت میـــل کنـــد ولى سیـر نخورد و ننوشد و بعد از ان قضا نمایـد و کفـاره بر او نیست.

الــبـتــه مى توانـد قبـل از ظهـــر به مقــدار مسافـت ۲۲ کیلو متـر از شهـر خارج شود و انــجا روزه را بخورد چون مســـافــر اســـت و بازگردد وروزه ان روز ساقـــط اسـت وفقــط قضا دارد.

حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحانات آخر سال

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.