حیوانات عجیب و خطرناک در محوطه رودخانه آمازون

حیوانات عجیب و خطرناک که در جنگل آمازون ساکن می باشند این حیوانات در بالای درختان و در کنار رودخانه زندگی می نمایند و بیشتر آنها حیوانات وحشی می باشند ماهی های رودخانه آمازون دندان دارند و گوشت خوارند و بیشتر در این رودخانه سکونت دارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر حیوانات عجیب و خطرناک در محوطه رودخانه آمازون را در مجله خبری دانستنخواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : حوضه رودخانه آمـازون که با نام جنگـل‌هــای بارانــی آمــازون هم شناخـتـه می‌ـشود حدود ۷۷۶۹۹۶۵ کیــلومتــر مربـــع وسعت داشـــته و با ۹ کشور: برزیـل، کلـــمـــبـیــا، پرو، ونزوئلا، اکوادور، بولیوی، گویان، سورینام و گویان فرانسـه همپوشانی دارد. این منـطـقه که ۴۰ درصـــد مساحت قاره آمـــریکـای جنوبی را اشـــغال میـ‌ـکنـــد زیسـتگاه یک دهــم گونه‌ــهـــای حیوانــی جهــان است. در ایـن مطلب با مهم‌ــتریــن حیوانــات حوضه آمـازون آشـنـا میــ‌ـشوید.

ماهـــی پیرانا

افــســانه‌ــهای زیـــادی درباره پیرانـا وجود دارد مثلا به گفته یکـی از آنــ‌هـــا، پیرانـــا‌ـها می‌ـتواند یک گاو را در کمـتـر از پنـج دقـــیقـه تبـدیــل به اســـکـلــت کنـنــد، یا این که آنـ‌ها اصـــلــا دوست ندارنـد به انـسانـ‌ـــهــا حمله کنـــنـــد. از آنجـــا که ایـــن حیوانـــات دنـدان‌ـهای تیز و فک بسـیـــار قدرتــمنـــدی دارنـــد که میـــ‌ـتوانند با فشار ۵۰ نیوتن بر سانتیـمــتر مربع طعـــمـــه خود را خرد کنـــند، نمــیـ‌ـــتوان انکــار کرد که برای کشتن ساخته شدهـــ‌اند. باتوجه به اینکه پیـــرانـــا‌ـها بســـیــار ترسـناک هستند شایــد دوست نداشـــتـه باشـید داســتـــان مگاپـــیرانــا‌ها که اجــداد غول پیکــر پیـــرانـا‌هــا هسـتنـــد را بدانید.

کاپیــ‌بارا

بزرگـــتریــن جونده جهان کاپــیـ‌بارا یا برگـچه خوار اســت که تا ۷۰ کیــلوگرم وزن دارد و به طور گسـتـردهـــ‌ای در سراسـر آمــریــکـای جنوبی توزیع شده است، اما بیـــشتر محـیط‌ــهـــای گرم و مرطوب حوضه رود آمـازون را دوست دارد. غذای ایـن پسـتانـــدار شامل میوه، پوست درخـــت و گیاهان آبدار میـــ‌ـشود و در گروه‌هـای صدتـایی زنــدگی می‌ـکند.

جگوار

سومین گربهـ‌سان بزرگ بعــد از شیــر‌ــهـــا و ببـــرهــا، جگوارهـا هســتــنــد که در قرن اخـیـر دوران سخــتــی را می‌ـگـذارنـد، چون جنـــگــل زدایــی و دست انـــدازی انســـان‌ـهــا، محدوده زنـــدگی آن‌ها را در آمریکــای جنوبی محـــدود کرده است. هیـچــکـــس دقــیــقــا نمـــیــ‌ـــدانـد، امـا حداقـل چند هزار جگوار در جنگـــل آمازون وجود دارنـد و چون شکارچــی رأس هرم غذایـــی هســتـــنـد از هیــچ حیوانی نمی‌تـرسـند الـبتـه به جز انـســان ها!

سمور آبـی غول پیکر

سمورهــای آبـــی غول پیـــکـر یا پلــنگ‌های آبــی یا گرگــ‌ــهای رودخـــانـه، بزرگتــرین عضو خانواده راسویان هسـتــند، بنـابــراین وابـــستــگـی نزدیکـــی با راسو‌هـا دارند. طول نرهای ایـن گونه به ۱.۸ متر و وزن آنـــ‌ــها به ۳۵ کیلوگرم میـ‌ــرسد. سمورهـــای نر و ماده پوشش ضخـیـم و براقـــی دارنـد که آنقـــدر شکارچـیـــان را جذب میــ‌ــکـــند که تنها حدود ۵ هزار سمور آبی در سراسر حوضه آمازون باقی مانده اســت. آنـــ‌هـــا در گروه‌ـهای اجـتـماعـــی بزرگـی که شامـــل حدود ۶ عضو میـ‌شود زندگـــی میـــ‌ــکنــنـــد.

مورچـهـ‌ـــخوار غول پیکر

مورچـــهـ‌خوار غول پیـکر آنقــدر بزرگ اسـت که به آن خرس مورچه هم می‌ـگوینـــد وی کدم پشــمالوی بلـند و یک پوزه دراز خنده دار هم دارد که بهــتـــر بتواند در سوراخ باریـک حشرات فرو کنـــد. وزن برخـی از این مورچـــهـــ‌ــخوارهــا به ۴۵ کیـــلوگرم می‌رسـد. مثل بســیـــاری از پستانداران بزرگ منـاطق گرمـســـیری آمـــریــکـــای جنوبی، مورچه خوار غول پیـــکر به شدت در خطــر انـــقــراض قرار دارد.

تاماریـن شیر طلــایـــی

میمون شیر طلـایــی که به آن مارموست طلایی هم می‌گویند از تجـــاوز انـــســـانـــ‌ـها به زیــستــگـاهش رنج میـــ‌ــبـــرد. آن‌ــها۹۵ درصـــد از زیـــســـتـــگاهشـــان را از زمـــان ورود اروپایی‌ها در ۶۰۰ سال پیـش از دســت داده انـد. تاماریـــن شیــر طلـــایی تنــهـــا یک کیـلوگرم وزن دارد که ظاهـرش را جالـب‌تر می‌کـنـد: یک یال پرپـشت قهوه‌ــای مایل به قرمـز هم صورت تخــت و چشمان سیـــاه آنـ‌ـهـا را احـاطـه میــ‌کـــند.

کیمن سیاه

بزرگـتـرین و خطـرنـــاکـ‌تـــرین خزنده حوضه رودخانه آمــازون کیــمـــن سیاه، زیـر گونهــ‌ای از تمسـاح است که طول آن به ۶ متـــر و وزنش به نیـــم تن می‌ـرسـد. کیمن سیاه به عنوان راس شکــارچیـــان اکوسیــســـتم مرطوب و سرسـبــزش تقریـبــا هرچـــیزی که حرکت کند از پسـتـانداران تا پرنـدگـــان و سایـر خزندگــان را میــ‌ــخورد. در دهـــه ۱۹۷۰ کیــمـن سیاه در خطــر انـــقراض جدی قرار داشت، چون انــسـانـ‌ـــها به خاطـــر گوشت و چرم با ارزشش آن را شکار می‌ــکــردند، امــا جمعـیت آن دوباره زیاد شده که برای سایــر حیوانـــات حوضه آمازون اتـــفاق خوشایــندی نیـــســـت.

قوربـاغه دارت سمـــی

به عنوان یک قانون عمومی، هرچه رنگ قورباغـه دارت سمـی روشن‌ـتر باشــد، زهــر آن قدرتمـــنـــدتـر است به همـــین دلیـــل اســت که شکارچـــیـــان ایـن منطـقه از گونهـــ‌ـهای سبـــز و نارنجـی اجتناب میـــ‌کنـــند. ایـــن قوربــاغـهــ‌هـــا سم را خودشان نمـــیـــ‌ســازند بلکــه از مورچه ها، مایـــت‌ـها و سایـر حشــراتی که می‌خورنـــد جمــع آوری می‌ــکـنـند. بخـــش «دارت» نام ایــن دوزیست از این حقـــیـقـــت نشــات میــ‌ــگـیرد که قبـایــل بومی آمـریــکـای جنوبی دارتــ‌ـهـــای خود را برای شکار به زهـر ایـن قوربـاغـــه آغـــشـــتـــه میـ‌کـردند.

توکان

یکــی از بامـزهـ‌ـترین حیوانــات جنـگل آمازون توکان «keel-billed toucan» است که با نوک بزرگ چنــد رنگش شناخته می‌ـشود. بقیـــه بدن این پرنـــده به جز گردن زردش رنگ خاصـــی ندارد. برخـلـاف بســـیــاری از حیوانـات ایـــن مطلـب، ایـــن توکان در معـــرض انــقراض قرار ندارد، و در گروه‌هـــای ۶ تا ۱۲ تایی از ایــن شاخـه به آن شاخـــه میـ‌ـــپرد. توکانـــ‌ــهـــای نر در فصـل جفـــت گیـری با یکدیـــگــر رقابـت میـــ‌ــکنــند.

تنـبـــل سه انگشتی

میــلـیون‌هـــا سال پیـــش در دوره پلیـســـتوسن، جنــگلـ‌ــهـــای بارانـی آمــریــکـای جنوبی محل زندگـــی تنــبـــل‌ـــهـای غول پیـکر چند تنـــی بود. امـروزه یکــی از رایجــ‌ترین تنــبــل‌ــهای حوضه آمازون، تنبل سه انـــگـــشتـــی اســت که با موهای متــمایـل به سبـــزی که خزه بستــه، توانایـی شنــا کردن، سه انگشـــتــی بودن و کندی بیـش از حدش شنــاخـتــه میـــ‌ــشود. سرعت متوسط ایـن پسـتانـدار ۱۰۰ متـــر بر ساعــت اسـت.

حیوانات عجیب و خطرناک در محوطه رودخانه آمازون + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.