خاصیت توت فرنگی،توت درختی و تمشک

توت ها انواع و اقسام دارند که در فصل بهار میوه می دهند و خیلی از افراد توت فرنگی دوست دارند و بیشترین خاصیت را توت فرنگی تازه دارد ضد سرطان بودن توت برای بدن خاصیت بسیار مفیدی می باشد توت های درختی هم خاصیت های بسیاری دارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خاصیت توت فرنگی،توت درختی و تمشک را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: انواع توت با رنــگ‌های قرمز و بنـــفش و آبــی و درخشـان! چه کسـی می‌ـتواند در برابــر آنـها مقاومت کنــد؟! انواع بری‌هـا یا همـان توت‌ـــها تنــهــا امـتـــیازشان طعـم و ظاهــرشـان نیــست، آنـــهـا فواید شگفــت انگـــیـزی برای سلـــامـــتـی دارنـد و میـ‌توانـــید دلایـــل زیـــادی برای ایــنـکـه عاشـق آنـــهـــا باشـــید پیــدا کنـــیــد. در ایـن مطـــلب به شمــا می‌ـــگوییم چرا باید بیشتــر از انواع توت مصرف کنــیــد، چه برای صبــحـــانه، چه برای ناهار و چه برای شام، به هر حال توت‌ها را در منوی همــیـشـگیــ‌ــتان جا بدهید!

بمـــب مواد مغـــذی

توت‌ـهـا یکی از مغذیــ‌تـــریــن غذاهــایی هســـتـــنــد که می‌ـــتوانـــید بخوریـــد. چگـالـی تغـذیـهــ‌ـای با نسبت مواد مغــذی به کالـــری غذا معلوم میـــ‌ــشود. ایـــن توت‌های دلـــفریــب در رنـــگــ‌ـــهـــای قرمــز و بنـفش و آبـی، کم کالریـ‌ـانـد اما غنـی از مواد مغــذی که شامل ویتــامــین C، ویتــامیــن‌ـــهــای B، منـیـــزیم، پتاســـیـم و فیبـر میـــ‌شود. ایــن واقـعــیــت که توت‌ـهـا سرشار از ویتامــیـنـ‌هـــا و مواد معدنـــی و فیتوشیمـیایی‌هـــا هســتنـد باعــث شده نسبـــت به کالـری که دارنــد، از چگـــالی غذایــی بالـــایی برخوردار باشــند. یکـــی دیـــگر از خوبیـــ‌ـــهای انواع بریـــ‌هـا این است که خام خورده میـ‌ـــشوند، بنـــابــرایــن در معـــرض حرارت و گرمـا قرار نمـــیــ‌ـگیــرنـــد تا ویتـامـینـ‌ C و اسید فولیــک آن آسیــب ببـیـند. توت فرنــگـی یکـــی از بهـــتــریـــن منـابــع ویتـــامـیـن C است. جالب اسـت بدانـــیـــد یک فنــجان توت فرنگی بیـشــتر از یک عدد پرتــقال ویتــامـــیـن C دارد.

گروه غذایــی دیــگــری که در راس پُـــرچگـــالـ‌تـریـــن مواد غذایــی قرار دارد، سبزیجـات برگدار اسـت. بنــابـرایـــن بســـیار عالـــی اسـت که مثـــلـــا سالاد اسفـناجـــ‌تـــان را با تاپــیــنگ توت مورد علــاقهـــ‌تـــان میـل کنـیــد و از فوایـــد هر دو گروه بهـره مند شوید.

ویژگیـــ‌هـــای ضد سرطان

همه می‌دانیم که توت‌ــهــا سرشـار از آنــتــی اکــســیــدانـ‌های محـــافــظ سلول‌ هسـتند. این آنتـی اکـــسیـــدانــ‌ــها به محـــافظــت از سلول‌ها در برابـــر اســـتـرس اکـسیداتیو که می‌ــتواند به DNA آسـیـــب بزنـد کمـک میــ‌ـــکنـنـد. وقتی DNA آسیب میـ‌ـبـیـنـد، یک سلول، پروتئین‌ــهـــای غیــر طبیعـی تولید میـ‌ـکـنـد و برخــی از ایـن پروتئین‌ـهــا می‌ـتواننـد اجـــازه دهنـد سلول‌هــا رشد غیـــر قابــل کنتــرلـــی داشـــتــه باشـنـد و منـجر به سرطــان شوند. آیـــا بری‌ـها میـ‌ـتواننـد در برابـر سرطان از ما محــافـــظــت کنند

در مطـالعـهــ‌ـای جدید، محقـقان موفق به کشـف رنگـدانه‌ـهـــایی طبــیـــعـی در توت‌هـای تیره رنـگ ماننـد بلوبری و تمــشـــک سیاه شدنـد. این رنـگدانـــه‌هــا که آنتوسیانیـــن نام دارند بر آنـــزیمـ‌ـــهـایی به نام سیــرتوئین که در ژن‌های کلیـــدی ِ کنـتــرل کنـنــده‌ـــی رشد سلول‌ دخـــیلــنـــد اثر میــ‌گـذارند. آنتوسیـــانیـن‌ــهای موجود در توت‌هــا با تاثـیری که روی سیــرتوئین‌ـــهـا دارنـد می‌تواننـد رشــد سلول‌هــای سرطانـــی را خنـــثـی کنـــنـد. ضمـــنا آنتوسیانـیــنـــ‌ـهـــا خاصـیـــت ضد التهـــابـی دارنـــد. ما میـــ‌ـــدانـــیــم که التهـــاب، عامــل اصـلی تعـداد زیـادی از بیـمـــاریـ‌ـــهـای مزمـــن ماننـــد بیـمــاری‌ــهـای قلبــی و عروقی، دیابـــت نوع دوم، سنــدرم متــابولیـــک، بیــماریـ‌هـــای خود ایمــنـی و انواعـــی از سرطان است. بنابرایـــن داشتن رژیـم غذایـــی سالـم که انواع بری‌ـــها نیــز در آن باشـــنـد، تا حدودی خاصیــت محافــظــت کنــندگی در برابـر مشــکلــات مزمـن دارند.

کنـــتــرل بهتـر قند خون

تحقــیـــقات نشان میـــ‌ــدهد توت‌ـــها میـ‌ـــتوانــنـــد به کنـــتــرل قنــد خون کمــک کنـــنـــد. بعد از خوردن یک وعدهــ‌ غذای پُـــر کربوهیـدرات، گلوکز خون و انــسولیـــن هر دو بالا میـــ‌روند. از نظـر سلامـــتـی، بایــد گلوکز و انــسولین فورا بعـد از پایان غذا پایـــین بیـــایــند. افـرادی که مستعد دیـابــت هســـتــنـد یا دیــابـت نوع دوم دارنــد معمولا قنـد خون و انـسولین خون‌ـــشـــان خیـــلی بالا می‌ــرود و قند و انـــسولین به مدت طولانــی‌تری در جریــان خون باقی میـ‌ـمانـد. به مرور زمـــان ایـن اتــفاق می‌توانـد به دیوارهـــ‌ـی رگـــهـــای خونی و ارگان‌ـهــای بدن آسیب بزند.

مطــالـــعــات نشـان داده توت‌ــهــا میـــ‌ــتوانـــنــد افـزایــش قند خون ناشی از خوردن غذا را کاهش داده و ترشـح انسولین را کمتـــر کننــد. در تحـــقــیـقی، زنانی که همراه وعدهـ‌ـی غذایی خود که شامل نان بود، توت خورده بودند، نســـبت به آنهـــایـی که نان بدون توت خورده بودند، سطح انسولین‌شـان 25 درصــد کمــتــر بوده اسـت. ضمنـــا بریـ‌هـا، جایــگـزیـــن سالمی برای دســـرهای شیرین هستــند چون واکنـــش انسولیـن و گلوکز را کمـــتـــر می‌ــکـننـــد. توت‌هـا نســـبت به سایر میوه‌ـهـا کربوهیـدرات کمـتـــری نیــز دارند، بنابرایــن این بار که هوس شیریـــنــی کردیـد، به جای بســتنی و کلوچه و … سراغ بریــ‌ـــهــا بروید.

کنــترل وزن

زمانـی که سعی دارید وزن خود را کنـتـرل کنید، سعـی میـ‌کـنید هر کالری که دریافت می‌کــنیـد تا حد ممکــن مغـــذی باشـد و ارزشـش را داشته باشـــد. می‌دانـیـم که بری‌هــا یکـی از مغذیـ‌تــریــن مواد غذایـی هسـتـند امـا آیــا میـ‌ـدانـســتــید که منـبــع عالی فیبـــر محــلول هم هســـتــنــد؟ فیـبر، حرکـــت غذا در سیسـتــم گوارش را به تاخـیر می‌اندازد و ایـــن کمک میـ‌کنـــد کمــتـــر احساس گرسـنــگی کنیم، بنــابرایــن میــل به خوردن غذاهای ناسـالم نخواهیم داشــت.

کدام بری‌ها بیــشتر فیـــبــر دارند؟ تمـــشک سیـــاه با بیــش از 8 گرم فیبر از ایـــن نظـــر بَرنده اسـت. بری‌هــا شیریــنـی طبیـعــی دارند بنـابرایـن جایـگـزیــن خوبی برای یک دســـر پُرکالری هسـتــنـد. وقتــی هوس بســـتـنــی کردیـد، توت‌ـــها را در فریـــزر بگذاریـد و چند ساعـت اجـــازه دهیـــد تا منجـمــد شوند و به جای بســـتنـی نوش جان کنیــد!

دوست قلـب

همانـــطور که گفـــتــه شد، توت‌ـــهـا سرشار از فیبـر محـلول هستـند؛ نوعی از فیـبر که موجب کاهش ریــسک بیــمـاری‌ـهـای قلــبی و عروقی می‌شود. الـــتـــهـاب، یکــی از عوامل بیــمـاریـــ‌هـای قلبی است زیرا به دیواره‌‌ــهـــای درونی عروق آسیب میــ‌ـــزنــد. مطالـعـات نشان داده رنــگـدانه‌هـای طبیــعـی موجود در بری‌ــهـا، مانـند آنـــتوسیــانــین‌ـــهـا، خاصـیــت ضد الـتهــابـی دارنـد.

سلول‌ـهـایی که دیوارهـ‌ـی درونی عروق را می‌ــپوشاننـد، سلول‌هـای اندوتلـیـال نامـــیــده میـ‌ـشوند و برای عملــکـــرد سالـــم رگـــهــا مهـم‌ــانـــد زیــرا فشـار خون را کنـترل میـ‌ـــکـنـنـد و از لخـتـه شدن خون جلوگیـری میــ‌کنـــنـــد. مطالعهـ‌ای که روی افراد مبتلا به سندرم متابولیک صورت گرفت نشان داد آنهایـــی که به مدت 6 هفـــتــه، هر روز اسموتی بلوبری مصـرف کرده بودنــد، بهـــبودهـــایی در عملـکــرد انـــدوتلـــیـال داشتنــد، بنابـرایـــن بلوبری میـ‌تواند با کمک به رگهای خونی جهــت عملــکرد بهـــتــر، ریـــســـک بیماری قلبــی و سکتــهــ‌ی مغزی را پایــیـــن بیاورد.

حرف آخـــر

حالــا دلــایـــل بیـــشـــتـــری پیــدا کردیــد تا از خوردن انواع توت لذت ببریــد. اگـر بری‌ـــهــا را در فصـل خودشـــان بخرید، مغـذی‌ــتـــریــنـــنـــد چون فرصــت کمـتری برای از دسـت دادن ویتــامیـــن‌ــهـــا و مواد معـدنی، خصوصا ویتـامـــیــن C دارند. با ایــن حال می‌ــتوانیــد با منحمـــد کردن آنهـــا در تمـام طول سال توت بخورید. توت‌هــا را در تازهـ‌ـترین حالت خود منجـمد کنـید تا ویتــامـیـــنـ‌ــهای آنــها حفـــظ شده و مواد مغــذی آن از دســـت نرود.

خریدن توت‌ــهای ارگانـــیـک نیـز بسـیــار خوب است، مخـصوصا در مورد توت فرنـگـــی. امـا اجــازه ندهید ترس از سموم و آلودگـی باعث شود از خوردن توت‌ـهـا اجــتـــناب کنـــیـــد. بهــتر اسـت به دنـبال توت‌ــهـــای ارگـــانیـــک و منـجــمـد در فروشگـاه محــلــی خودتان باشیـد و از شیـــرینـی طبیعـــی آنـهــا لذت ببریـد.

خاصیت توت فرنگی،توت درختی و تمشک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.