خالکوبی اسم سویل روی سینه محسن افشانی

محسن افشانی بازیگر جنجالی ایران با خالکوبی که روی سینه اش طراحی نمود همه را شگفت زده کرد اسم همسر محسن افشانی سویل می باشد و او اسم سویل را روی سینه خود تاتو و خالکوبی نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتز خالکوبی اسم سویل روی سینه محسن افشانی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: محـــسن افشانی یک بازیگر جوان پر حاشیـــه ایـرانــی اســتـکــه مدتـی بود با عکـس هایـــی عجیـــبی که میگـرفــت چهـره همـســرش را لو نمـــیدادتــا ایـــنکـه در روز ولنتــاین در برنـــامه تلویزیونی اینتـــرنتی با همــسـرش حاضــر شد.او عکـسـی از خالکوبی جدیـــدش منـــتـشـر کرد .در ادامــه عکس خالکوبی محســن افــشانـی را مشـــاهـده کنـیـــد.
خالکوبی محسـن افــشـــانی

برای رسیدن به زیبـایـی و یا خاص بودن جوهر نمیــ‌ــتواند ایده مناســبی باشد.در ایـــن یادداشـــت شما را با معـــایب تاتو کردن آشـــنـــا می‌کــنـــیـــم و ثابـــت میـ‌ـــکـــنــیم که پوستبدن انسانـــ‌هـا برای خالکویی طراحی نشـــده است، پوست تن ما دفــتـر نقـاشیـــکودکـــان نیــســـت که هر کاری دوست داشــتیـــم روی آن پیـاده کنـــیــم.در ادامـــه خالــکوبی محــسـن افـــشـــانـی روی کتفـــش را ببـــیــنـید.


رونمـــایی از خالکوبی محـســـن افشــانی

معـــایب خالکوبی که نمیــ‌توان آن را نادیـده گرفـــت

۱. دائمی بودن

یکــی از بزرگ تریـــن عیـــبــ‌ـهای خالـکوبی که نمی‌توان آن را نادیـــده گرفــت مادام الـــعـــمـــر بودنآن روی بدن اســت. آیـا شمـــا دوست داریـد ۱۰ سال دیگر آن خالکوبیـــ‌ـــای را که کردهــ‌اید،ــروی بدنتان باشد؟ به یاد داشته باشیــد، شانســی برای از بیــن بردن خالکوبی نداریـد،

مگر اینکـــه به پوستان آسیب بزنـــیـد و یا با هزیـنه زیــاد لیزر و یا جراحـی کنــید. اگر شما بهـخـــاطـر شخـصی روی پوستـــتــان اســمـش را خالـــکوبی می‌ـــکنـید، مطـمئن هسـتید که با شمـــاخواهــد ماند، و یا از ایــن تصـمیم خود پشـــیمان نمـی‌ـــشوید؟ ایــن طبــیــعت انــسان اســت کهبــرخی چیـــزهـــا را از یاد میــ‌بـــرد اما آیـــا می‌ـــتوان نقـــش روی پوستنتـــان که هر روز جلوی چشـــمـــتان اســت

را نادیـده بگیرد؟ ایــن کار ممکن اســت از نظر روانـــی شما را تحـــت تاثـــیـــر قرار دهـــد. اگر شمــا نتوانیــداز شر چنـیـن خالـــکوبیـــ‌ـــهـــایـی راحــت شوید، ممکـــن اســـت یک خاطـــره بد تا آخر عمرتان همراهتــان باشد،پس قبل از خالکوبی کمی تفـکر کنـــیــد و اســـیر احـــسـاسات نشوید.

۲. بد نام شدن در جامـعــه

در بیــن اکثــر افراد جامـعــه خالکوبی کردن نمادی از انسان‌هــای خلـاف کار و افـراد سرکـــش اسـت.از این رو مردم معـتـقدند کســانی از تتو اســتفــاده می کننـد که دارای مشـکـل اخلـــاقی به هر طریقـیــچــه جســـمی و چه روحی هستـنــد و نســبت بهشـان بد بین هسـتـنــد. خانوادهـــ‌هـایــی که افراد فرهــنگــی،سنتـی و مذهـبی هستنــد، تتو کردن را قبول ندارنــد. چنین خانوادهــ‌ـهایی دوست ندارنـــد فرزندانـشــانـــبه هر دلیـــلــی خالــکوبی کنــنـــد. چنیــن رســمی در بیــن ایــن خانوادهـــ‌ها جایـــی ندارد. امـا گروهی از مردمـــمعتــقدند کسانـی که خالـــکوبی میــ‌کنـنـد به نحوی در زنـدگیشـــان سر خورده شدهـــ‌اند که چنـیــن رفـــتـــارهایــیـــرا بروز میـــ‌دهند، به نظر میــ‌ــرسـد چنـیـــن افرادی برای جلب توجه بیشتر مردم نسـبت به خودشـــان دســـت به چنـــیـن عملــی می‌ــزنـــنـــد.


محـسن افـشـــانــی بازیـگــر ایـــرانـی

خطــرات خالــکوبی

۳. خالکوبی بسـیـار خطرنـــاک اســـت

اگر شمـا خالــکوبی را پیش یک فرد خبــره و ماهر و حتی در سالـــنـی کامـــلا پیـــشــرفـــتـــه انـجام دهیدبا ایــن شرایط بازهـــم خالکوبی به خاطر عوارضی که دارد بســـیار خطـــرناک است. برخــی افـراد بهـجوهر آلرژی دارند و استـفاده از جوهر زیــر پوستشـــان می‌ــتواند ناراحتــی‌هـــای درناک پوستـی برایــشان ایجــاد کنــد.

ایـــن در حالـی است که بیماری هپــاتیـــت و ایــدز نیز میـــ‌تواند از طریــق سوزنـــ‌هـای آلوده و تجــهزات کثــیـف درمـکـــان‌ـــهـای که با هزیـــنه کمـــتر دست به خالکوبی میـــ‌ـــزنــنـد، انتشار یابد. در مواردی پیش آمـــده اســـت کهــشخص در محـدود‌هٔ چشـم خود اقـدام به خالــکوبی نموده که متاســـفـــانـه با نابینایی رو به رو شده است.خالکوبی همـــچنـیــن میـــ‌تواند باعث ایــجـاد آلــرژی پوستــی شدید در بدن به صورت دائمی شود، زیـــرا رنـــگ‌هـــا باعــث ایجـــاد واکـنش در بدن میــ‌ـــشوند.


محســن افشـانی

۴. با خالــکوبی خون‌ــتان آلوده میـ‌ــشود و نمـی‌ـتوانید خون اهــدا کنــیـد

در برخی از ایـــالتــ‌ــهای امـریـــکـــا تا یک سال از اشــخـاصی که تازه خالـکوبی کرده‌ـــاند، خون اهــدایی پذیـرفـته نمـــی‌ـشود.ایـن قانون ممـــکــن اسـت در برخــی دیــگر از نقاط دنـیــا اجــرا نشود. زیرا هر کشور و منــطــقهـــ‌ـای، قانون و سیاســـت خاص خود را پیـــاده می‌ـــکنـد.

۵. خالـکوبی انتخاب شغـــل شمـا را محدود میـ‌ـــکنـد

در برخــی مشـــاغل ظاهر فیزیـــکــی اشخـــاص بسیـار مهـــم اســت از ایـن رو از افـــرادی که خالـکوبی دارند،ـاستــفــاده نمـیـ‌شود. برخــی مشاغل چون؛ مهــمانداری، بازار یابی، کار رسـانـــه‌ــای و بسیار از مشـاغلـدیگر افرادی را اسـتـفـاده میــ‌کننــد که هیـچ گونه خالــکوبیــ‌ــای روی بدن خود نداشــته باشنــد. داشتــنخـــالـکوبی در موقع مصــاحبه شغـلـی می‌ـــتوانـد در روند پذیرش شما تاثیــر منــفـی بگذارد.
طرح های خالکوبی

۶. بحث برانـگیز است

برخــی از ادیــان‌ از ایده خالــکوبی روی بدن را حمـــایت نمـــیـ‌ــکـننـد با توجه به این برخــی طرحـــ‌ـهــا برایـعموم پسـنـــدیــده نیـــست و ممکـن اســت بوی نژاد پرستـــی و توهین بدهد. از این رو شمــا ناخواستــهو یا خواستـــه برای خود دشمـن تراشـی میــ‌ــکــنـید، ایـن کار در کل به نفع شما نخواهـد بود.

۷. آماری درباره خالـــکوبی

با توجه به آمـــاری که ارائه شده است، خالکوبیـــ‌ـــها در حال افـزایش است طبــق تحـقـیقـاتــی کهدر سال ۲۰۱۲ صورت گرفته است ۳۶ درصــد افرادی که تتو میـــ‌زنند در سن ۱۸ تا ۲۵ سال هسـتــند.امـــا افرادی با سن ۲۶ تا ۴۰ سال ۴۰ درصـد آمار کل خالکوبی‌ـهـــا را به خود اخـــتصـــاص دادهـ‌ـاند.

این درحــالـی اســت که افـــرادی که در سال های ۱۰۷۷ تا ۱۹۹۴ متولد شده‌ــانـــد در بین شان تقـــریـــبـا۷۰ درصـــد دارای دو یا سه خالــکوبی هســت که در ظاهــر، مشـــخص نیســـت. طبق همیـن تحـقـیـقاتافـرادی که به خالــکوبی علــاقه دارند متوجه شده‌اند که خالـــکوبی بین روابـــط کاری و دوستـیـشــان هیچ تاثیره مثـبتی نگــذاشـــته اســـت.

۸. تاتو عامــلـی برای نپــذیـرفــتن شمــا!

هنگامــی که شمـــا در بازار کار هستــید یا به دنــبــال کار می‌ـگردیــد، سعی می‌کـنیـــد که خالـــکوبیخود را بپوشانـــیـد. یک نظـر سنــجی در این باره در سال ۲۰۰۶ میـــ‌ـگوید ۴۶ درصــد از کارفرمایـــانــخـالکوبی را یک عامـــل منـــفی برای پذیـــرش نیروی جدیـد به حسـاب میـ‌ـــآورند و از ایــن بین ۲۹ درصــداز کارفرمایـان گفته‌انـد که شخـــصی دارای تتو باشد در مصاحــبــه شغـــلـــی دارای امتیاز منـــفی میـــ‌شود.

خالکوبی اسم سویل روی سینه محسن افشانی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.