خداحافظی 40 میلیون نفر کاربر از تلگرام

تلگرم نرم افزار 40 میلیون کاربری در پی اغتشاشات در ایران برای همیشه فیلتر شد و بسیاری از کاربران اینترنت را ناامید کرد بسیاری از افراد که در این نرم افزار گروههای کسب و کار و کانال های تبلیغاتی راه اندازی نموده بود الان دیگر امیدی به برگشت تلگرام ندارند چون خیلی آسان تلگرام فیلتر شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خداحافظی 40 میلیون نفر کاربر از تلگرام  را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : 15 هزار کســب و کار به آنـــی از عرش به فرش رسیـدنـــد. به همین سادگـی در نظام اقـــتصادی ایـــران سرنوشت بنــگاه های اقـتـصادی به تصمـیـــمـات ناپـایـــدار سیـــاســـی گره می خورد. برآوردها نشـــان می دهـــد که 30 هزار کســـب و کار به صورت غیـرمســـتقیـــم از اپـلــیـــکــیشن تلــگـــرام به عنوان یکی از ابــزارهـــای اصـلی تبلــیـــغات و فروش محصول خود اســـتـــفـــاده می کنــنـد. هر ایرانـی هم با عضویت در 18 کانـــال تلـگـــرامــی به گرم تر شدن این بازار کمــک کرده بود ولی تنـهـــا یک هفــته زمان نیــاز بود تا بزرگ تریـــن بازار مجازی ایـــران ناگهـــان دچار حریق شود.

40 میـــلیون کاربر ایــرانـــی تلـــگرام که شبـــانه روزشـــان را به تلگرام گره زده بودنــد و جوانان خالق استــارت آپ ها همگی با اقدام سیــاســـی حاکـــمــیـــت سورپـــرایــز شدند. تلــگرام زمانـــی که از انـــتخابات امـسال به سلـامت گذر کرد، این باور را در ذهـــن ها نشانــد که احــتــمــالا ایـن اپـلـــیکیشـــن به سرنوشت توئیتر و فیـس بوک در ایران دچار نمی شود و بر همـیـــن اســـاس هم سرمایـه های بســیاری پای آن ریخـتـــه شد.

فیــلـتـــر تلگرام حتـی اگـر به زودی برداشتــه شود هم دردی را از صاحــبـان کسـب و کارهــای ایـنـتـــرنتی دوا نمـــی کند. تلــگــرامـی که یک بار به ایــن سهولت سرش بریـــده شد، باز هم می توانـــد به ایـــن سرنوشت دچـار شود و بازاری به این اندازه ناپایدار و ناایمــن جایـی برای سرمـــایــه گذاری نیــست.

اقتــصــاد ایــدئولوژی و سیـــاســت زده ایران طی چند دهـــه گشـــتـه اثــبـات کرده بود که امـــکانـی برای جذب پایدار سرمــایــه ها را فراهم نمـــی کند. سرمـــایه گذاران خارجی در پس تغیـــیر مداوم دولت ها و سیــاســت ها به ایـــن یافـتـه مهم رسیده انــد که بازار ایران با تمـــام مزیت هایـــش، چنان پر ریـسک و پر خطـــر است که می توان به سادگی آن را نادیده گرفت و حتی ایـــرانیـان صاحب ثروت هم دریافـــته اند که به جای حبــس منافع مالــی شان در ایـــران، بهــتر است راهــی یکی از کشورهـــای منــطقــه شوند و از امارات تا بلاروس را آبـــاد کننـد.

جهـرمـی وزیر ارتبـــاطـــات طی یک هفتـــه گذشتـه چنـــدیـن اظــهـــارنظـــر پراکــنــده درباره بازگشــت تلـــگــرام به شرایـط عادی داشتـــه، با ایـن وجود به نظـــر می رســد که دولت ایــران پیـام مخاطره سرمـایـه گذاری در تمـــام حوزه ها را به صاحـــبـــان کســـب و کار صادر کرده اســت. از فعالان اســـتارت آپی تا سرمـــایه گذاران خارجـی، حالا با پدیـده جدیدی مواجـه اند که تمام اصول سازمـــان تجـــارت جهـانی تجارت را به آنی نادیده می گیـــرد. ایـنـتــرنت به عنوان مهم تریـــن بازار کســب و کارهای نوین هر لحظه ممکــن اســـت با محدودیـــت های تازه مواجه شود و پس از آن راه را برای کارآفــریـــنان ببـنـدد. در چنـیـن شرایـــطـی نمی توان به انـــتظار ظهور کارآفـریـنان خلـــاق نشـست.

اقـتـــصـــاد ایران در میانه دهـه 90 چنــدان با روزهای ناپایدار دهــه 70 فاصلـه نگـــرفـــته اسـت. موانـع ایــدئولوژیــک اجازه استـقــرار صنایع بزرگ جهـانـــی در ایران را نمــی دهــد و مجـــادلــات سیــاسی هم زیربـــنــاهــایی مانند امــنـــیـت و اینـتــرنت را نشــانه رفتـــه اسـت. در چنــین بزنــگـــاهـــی دولت هر چنـد به دلـــایل امـنـــیـــتی در مقابـــل فیــلتـــر تلگرام کوتاه آمـــده ولی پیام مهــمـــی را نیـز مخابــره کرد؛ هنوز خبری از امنــیــت سرمایه ها نیسـت.

کارآفریــنان نسل جدیـد ایران که تا مدتـی پیـــش، نفــس کسـب و کارهــای سنـتـی را گرفـته بودند، حالا دیـگـــر رقــیب آنــها نیــستـــنـــد چرا که در اقتــصـاد آرمــان زده ایـــران همچـنان حجــره و مغـــازه جواب می دهـــد.

با ایـن حال و در آخــر هفته یک مطــلـــب دیـگری را نیــز درباره آینده تلگرام گفت. تلویحا اشاره داشت که تلگـــرام دیگر باز نمی شود. جهرمــی به دســـتــرسی آزاد در منشور حقوق شهـروندی و تاکــید بر ایــن که امنــیت حق مردم است اشاره کرده و گفــته بود خیلــی از کانـال های تلگرامی هستنـــد که اقدامات تروریســـتی را ترویج کرده و مردم را برای ایـــن حرکـات تشویق می کننـــد.

آمــارهـــا و مســـتنـدات ایـــن مسئله وجود دارد. کانـال هایـی که مردم را به آتش زدن خانـه مسئولان، مســـاجد، تکایا و حملــه به مراکــز نظـامــی تشویق می کنـنـــد. ایـن گونه موارد در هیـچ کشوری اجــازه فعالـــیت نخواهنــد داشت. از همـیــن زاویه او تاکیـد کرد که با مدیر تلــگـــرام مکـــاتبه کرده ایم که ادامـه فعـــالـــیــت تلـگرام در ایـران منوط به حذف موارد تروریــســـتـی اســت. طبیـعـتا اگر احــتــرام متــقابـل نبـاشــد، شرایـط دشوار می شود. امــیدوارم مدیر تلگـــرام به مقررات خود و درخواســـت مردم برای حذف موارد تروریــستی احترام بگــذارد.

با این حال اگـرچه هشدار جهـرمی خیلــی صریـح بود و این نکــتـه را در خود مســـتـــتــر داشت که در صورت مسدود نشدن آن کانــال ها، فیـلـتریــنگ همـــچنــان پابـــرجا خواهــد مانـد، اما همه چیــز بسـته به تصـمیـم روحانـی و بازگـشـــت آرامــش به کشور است. آرامش کشور نقــطه مهمـــی است که می تواند تلـــگرامـــی را که 10 میلــیون نفر با آن سروکار داشــتند برگرداند.

خداحافظی 40 میلیون نفر کاربر از تلگرام

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.