خدا چه شکلیه و کجاست؟ این سوال کفر آمیزی است؟

گـــروهی تلاش میـــکنـــنــد با القـاءاین شبــهـه که انــســان در نگاه اسلــام حق تفـکــر در خصوص خداوند متـــعال ندارد ولی ایـــن در حالــی است که در اســلام نه تنــهـا فکر نکردن در هیچ موردی توصیه نشــده اســت، بلکــه فکر کردن در تمامی موارد توصیـه مؤکد قرار گرفـتـــه است.

خداشـــنــاســی اولیــن اصـل توحیـــد اسـت. امـــیرالمــؤمـنین(ع) فرمودنـد: «اول الـدّـــیــن معـرفتـه» یعنی ابتدای دین شنـاخـــت خداســـت و بسـیـار توصیه شده است که حتی در دعـــا از خدا بخواهـیـم که به ما نسبـــت به خودش معرفـــت (شنــاخـــت) بدهـد، که دعای زیــبا و ژرف «اللَـّهـــُـــمَّ عَــرِــّفْنِـی نَـــفْـســَـــکـــَ … – خدایـا تو خودت خود را به من بشـنــاسان …» از جمــلــه ایــن آموزهــ‌ هاسـت.

تمــامــی قرآن کریـــم سخــن در معـــرفـــی خداوند متــعـــال دارد و توصیه مؤکـد شده اســت که در ایـن آیـــات تعـــقـل، تدبـر و تفــکــر نمایید. اگــر کسی در مورد این که «خدا کیــسـت؟» فکـر نکـــنـــد، که اصلاً به هیـــچ معــرفی دست نمــی‌ـیابد و خدا شناس نمـیــ‌ــگردد. پس چطور ممـــکـن است گفـته شود که در مورد «خدا کیســت» فکـــر نکنـــید؟! سوره توحیـــد سراسر معرفـــی ایـــن اســت که خدا کیــسـت و هم چنین بســـیــاری از آیات دیگـــر؛ مانـنـــد:

«هُوَ الـــلـــَــّـهُ الـــَـــّــذِـی لَـــا إِــلــَــهـــَ إِلَّا هُوَ عَـالِــمـــُ الـــْـغــَـــیْبـِ وَالـــشَـّـهــَـــادَـةِ هُوَ الرَــّـــحْمَنـُ الـرَّــحـِـیمُ * هُوَ اللَـّـــهـــُ الـَّـذِی لَا إِـــلَـهـَ إِــلــَّا هُوَ الـــْـــمـــَـلـــِــکُ الـــْـقـُـدُـّوسُ السـَّلـَامُ الـْمـــُـــؤْــمــِــنــُ الْـــمــُهـــَـیْمـــِــنــُ الـــْعــَـــزِیزُ الــْـجــَبــَّارُ الْمــُتـــَـــکَبـــِّـــرُ سُبْـحـَـانَ اللَـــّـــهــِ عَــمـــَـّا یُـشْـرِـکـــُونَ * هُوَ الـــلـــَـّــهُ الـــْخــَـالِـــقُ الــْبــَارِئُ الــْمـُـــصَوِّـــرُ لَــهــُ الْأـــَسـْـــمَاء الــْـحـُســـْنــَــى یُســَبِــّـحـُ لَــهُ مَـــا فِـــی الســَّمَــاوَاتــِ وَالْأـــَــرْضـــِ وَهُوَ الـْـــعــَزِـیزُ الْـحـــَـــکِــیــمُ» (الـحشر، 22 تا 24)

ترجمـــه: اوستـ‌ــخدایى که غیـــر از او معــبودى نیســت دانـــنــده غیــب و آشـــکـــار اســـت اوست رحـــمتــ‌ــگـر مهـربــان * اوست‌ـــخــدایى که جز او معبودى نیـــست همــان فرمــانـرواى پاک سلامـــت[بخش و] مؤمـن [به حقـــیـــقتــ‌ــحقــه خود که] نگـهــبـان، عزیــز، جبار [و] متـکــبر [اسـت]، پاک اسـت ‌خدا از آنـــچه [با او] شریــک مىــ‌گردانــنــد * اوستـــ‌خـداى خالـق، نوساز، صورتگر [که] بهــتـــریـن نامـ‌ــها [و صفـــات] از آن اوست آنچـه در آســـمـــان‌ـــها و زمــیــن است [جمـــله] تســـبیـــح او مى‌ــگویند و او عزیــز حکیـــم اســت.

خدا چه شکلیه و کجاست؟ این سوال کفر آمیزی است؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.