خرید و فروش کلیه،چشم و سایر اعضای بدن در ایران

کلیه و چشم برخی از افراد به قصد پولدار شدن و تامین هزینه های درمان بیماری هایشان در ایران به یک معضل تبدیل شده است و بیشتر افراد دوست دارند از این خرید و فروش اعضای بدنشان پول بدست بیاورند تا قسمتی از هزینه های زندگی خود را تامین نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خرید و فروش کلیه،چشم و سایر اعضای بدن در ایران  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: دو مرد ٢٠ و ٢٣ سالــه به ‌تــازگـی آگهی ‌فـــروش بعــضی از اعـــضــای بدن خود و دو دوست دیگـرشــان را به در و دیوار شهـر چســبانـده‌ــانـد!

«محـــمدرضـــا» و «جواد» و «محــمد» و «علـی» آگــهــی زدهـــ‌انـــد؛ آگـــهــی فروش چشم و کلــیـــه. خلاصـه ماجـرا همـــین است. «محـــمـــدرضــا» یکـــی از چهار دوستـی اســـت که چنـد سال پیش از دهـدشــت کهگـــیلویهـــ‌وبویراحـمـــد برای کار به تهــران آمدند و حالــا مادر یکی‌ـــشان بایــد در بیمـارســـتــان عمـــل قلب باز کنـــد. «محــمدرضا» می‌ـــگوید برای تأمــیــن هزیــنـــه عمــل مادر دوستـــش و البتــه به دلیل فرســـتادن پول برای خانوادهــ‌ـاش با دوستـــانش در آگـهی فروش اعـــضا همراه شده است. او پیـــش از این دســتفـــروش بوده، حالـــا بی کار اســـت و می‌گوید بعــد از دادن آگـــهــی، مردم با او تمــاس می‌گـــیـرنـــد و همدردی می‌ـکـــنـند: «همین همـــدردی یک دنـــیـا میـــ‌ارزد.»

«جواد»، دوست محـمـدرضـا است و یکی از کسـانــی که می‌خواهد یک چشـمـــش را بفـروشد. او هم می‌ـگوید سه برادرش معـــتـــادند، خانواده‌اش وضع مالی خوبی ندارنــد و فروختـــن یک چشــم برایــش کار سختـی نیـــست. «محـــمـــدرضا» و «جواد» نمـــیــ‌ـــدانـــند که نبـایـــد امیـدی به ایـــن آگــهــی داشتـه باشـند.

وزارت بهـداشــت قبــل از ایــن و با منـــتــشر شدن تصویر آگــهـــی فروش چشـم، اعلام کرده اسـت که این آگـــهـی‌ـــهـا شبیــه جوک اســـت. محـــمـــد آقـاجــانــی، معاون پیـشـــین درمـان وزیــر بهـداشت پیـش از این گفــته است: «فروش چشم اصــلــا امـــکـانـ‌ــپذیـــر نیـــست و بیـــان چنیـن موضوعی شبـــیـــه جوک و فکاهــی اسـت. اساسا پیوند چشم آن هم از فرد زنده امـــکان‌پـذیـر نیـــست و هر کس چنـــین ادعایـی کرده اســـت، حتمــا یک فرد شیــاد است که هیچ آشنـــایـی با نظـــام سلـــامــت ندارد و قصـــد شوخی داشـتــه اســت. در ایـران و دنیــا در مورد چشـــم فقـط پیوند قرنــیـه وجود دارد که آن هم فقـــط از افـراد مرگ مغـــزی انــجـام میــ‌ـشود. در ایران برای ایـــن کار بانـــک قرنـــیه وجود دارد و خارج از چارچوب بانــک قرنیـه و پیوند قرنیه از فرد دچـار مرگ مغزی امــکــان انـــجـام پیوند وجود ندارد.»

محـــمــدرضـــا، ٢٠ــســـاله اهل دهدشــت

چنــد سالــتان است؟

٢٠سال.

اهـل کدام شهـــرید؟

دهدشت در استان کهــگــیلویه وبویراحـمد.

تحصیلــاتتان چقدر اســـت؟

تا پیش‌ــدانـــشـگـــاهــی تجـربی خواندهــ‌ــام.

در آگهی شمــا آمـده چهـار نفـرید و دو چشـم و دو کلـیه‌تان را در مجــموع برای فروش گذاشتهـ‌اید. شمـــا کدامـ‌یـک از اعـــضــا را میـــ‌خواهـــیــد بفــروشید؟

یک چشــمم را.

چنـــد میــ‌ـفـــروشیــد؟

اگر مشتـری پیـــدا شود، ١٥٠ تا ١٦٠مــیلــیون.

قیمت را از کجـا و بر چه اساسی تعـــیـیــن کرده‌ایــد؟

از یکــ‌ سری سایـــتــ‌ـــهایـــی که آگــهــی فروش اعضــا میـــ‌زنـنـد. با چنــد نفــر هم مشورت کردیــم، گفـــتــند رقـــم خاصـــی نمیـ‌ــشود برایـش تعـیـــیــن کرد، می‌شود تا بیـــ‌ــنهـــایـــت قیمـــت معلوم کرد، بستگی به ایــن دارد که چقدر مشتــری برایش پیدا شود.

حالا چرا چشمتـــان را میـــ‌ـخواهــیـد بفـروشید؟ در آگـــهــی نوشته دو دوست دیـــگرتـان کلـیـــهـ‌ـشان را برای فروش گذاشـــته‌ـانــد.

بلـه ما چهــار دوست هســتــیم که دو نفرمــان کلــیه و دو نفرمــان یک چشـم‌مان را برای فروش گذاشـتــهــ‌ایم. من چشـــمـــم را گذاشـــتـم به ایـن دلیـل که شنـــیـــدهــ‌ام نداشــتــن یک کلیــه خیــلـی سخـت است، بعدش آدم اذیت میــ‌شود و مدام بایـد رعـــایـت کند و هر غذایــی را نمـــیـــ‌ــشود خورد. کلـیـــه کلا حســاس اسـت.

از چشـــم که حسـاس‌تـر نیسـت! شمـا سختــ‌ــتان نیــسـت یک چشـــمتان را از دســـت بدهـیـــد؟

بالــاخره یک چشـم دیـگـرم هسـت. من دیـــدهـــ‌ــام که قبلـا کسان دیـگری برای فروش یک چشمـــشان آگـــهی دادهــ‌ــانـد. با یک چشــم هم میـــ‌ـشود زندگــی کرد. من هم مجــبورم، اگـر مجـبور نبودم، ایـــن کار را نمیـ‌ـــکـــردم.

چرا مجبوریـــد؟ وضع مالیـ‌تـــان چطور اسـت؟

راستـــش را بخواهـیــد مادر یکی از دوستــانــم، عمـــل قلـب باز دارد و باید خیـــلــی فوری عمـــل شود. گفتــهـ‌ـــانـد عمــلـش ٤٨ـــ‌میـــلـــیون تومان پول میـ‌ـخواهد. او برای تأمیـــن ایــن پول، آگـهـــی فروش کلیــه زد و ما هم برای ایـن‌کـــه با او همــدردی کنـــیـم، آگــهــی زدیم.

او یکـــی از همـین چهـــارنـفـــر اسـت که در آگـــهی‌تـان نوشتــهـ‌ـایــد؟

بلـــه.

شمــا میـــ‌گویید که برای همــدردی با دوستـــتــان ایــن کار را کردهــ‌ایـــد. به هر حال اگــر برای چشمـــتان مشتری پیدا شود، ایـــن کار را میـ‌ــکـنـــید یا نه؟

بله حتـما.

یعــنی هر سه‌ نفـــرتـــان میـ‌ـــخواهـــیـــد به او کمـــک کنیـد؟

بلـه.

خودتــان نیـاز نداریـــد؟

مطمئنا داریم. ما میــ‌خواهــیـم او فکــر نکـنــد تنــهـاست ولی اگـر هم ایـن پول دســـتمان بیاید، بقـــیـــه‌ـــاش را به زخم خودمـــان می‌زنـــیـــم.

اگــر آن طور که شمــا می‌ـگویید، عمـــل قلب مادر دوستتـان ٤٨‌مـــیلیون تومان میـــ‌شود، لازم نیـسـت همهــ‌ــتـان این کار را بکنیــد.

بله، ولی خب من می‌ـــدانـم که ایـن کار غیر قانونی اســت و از آن طرف گروه خونیـــ‌هـا فرق دارد و پیدا کردن کسـی که شرایطـش جور باشــد، سخـت اســـت، به همـــیـــن دلـیـل ممـــکن اســـت اگــر یک‌ نفــر آگهــی داده باشـــد، دیرتر موفق شویم، ما چهارتـــایـــی آگـهی دادیــم که شانـســ‌ـــمـان بیـــشـــتر شود.

الان در تهران زندگی می‌ـکنـیـــد؟

بلــه چندســـال اسـت که در تهران کار و زندگـی میـــ‌ـــکـنـم.

با آن سه نفـــری که در مشـخـــصـاتشان در آگهـی آمــده زندگـی می‌کـنــید؟

بلـــه در خانه‌ـای اجارهـ‌ــای در یافت‌آبـــاد. آنــهـا هم از ٥ تا ٩‌ــسـال اسـت که از دهـــدشـت به تهـران آمــده و کار می‌ــکــنــنـد.

ماهـی چقـدر اجــاره می‌دهـید؟

ماهی ٤٠ـ٠ـ‌ـهـزار تومان.

کارتان چیسـت؟

من و رفــقــایـــم دو سه سال اولی که به تهران آمدیم در رستوران کار میـ‌کــردیــم. بعــدش دیـگـــر همــهـــ‌ــجـــا رفــتیـــم، بنــگـــاه و… و اخـیرا هم دستـــفـــروشی میـ‌ـکـردم ولی الان کار نمیــ‌ـکنـــم.

درآمد این چندسـال هر ماه چقـــدر بوده؟

حدود یک‌مـیلـــیون تومان. ولی خب مشکــلــات دســتفـروشی زیاد اسـت، چنــدبـار جنــســ‌هـــایــمان را از ما گرفــتنـد و راســـتــش ما هم خستــه شدیـــم.

پس دلــیـلتان برای دادن ایــن آگــهی، فقط کمـــک به مادر دوستـــتـــان نیست.

خب به هر حال اگر ایــن پول دستـــمان بیــاید، خیلـی خوب اســـت.کمـک زیــادی به ما و خانواده‌ـــهــایـمــان میــ‌کنـــد. دوستـانـــم هم یا کارگری کرده‌انـد یا دستـــفـروشنـد و پولی ندارنـد. آن دوستم هم که مادرش بیـــمار اســـت الـــان بیـــکـار اســت.

مادر دوستـــتــان چنـدوقت اســـت که در بیــمــارسـتـان بســـتری اسـت؟

چهـــارماه اســـت در یکی از بیـمـــارســتــان‌ـــهـــا بستـــری است و به زحـــمــت پول بســتریـــ‌ـاش را جور کردهـــ‌ایم.

بیــمه نیــست؟

بیــمـــه معمولی هســت ولی با دفـترچه میـ‌ـــگویند ایـن قدر.

همــ‌ــخــانـه‌ــهایت چنــدسالـشان اســت؟

دو تایــمان ٢٠ــســالهـ‌ایـم، دو تایمـان ٢٣سالـــه.

خانواده شما هم در دهـــدشت زنـدگی میـ‌کنــنـد؟ چنـد خواهر و برادریــد؟

بله آن‌ـــجا هستــند. دو خواهــر و یک برادر دارم. وضع مالی آنها هم خوب نیــست.

چند روز است آگهــی زدهـــ‌ـــایـد؟

حدود یک هفـتـه.

در کدام خیـابــان‌ــهـــا زده‌ــایــد؟

در خیـابـــانــ‌ـهـای بالای شهــر که مشتـــری بهتــری پیــدا شود.

در این مدت چند نفر به شما زنـــگ زدهـ‌ـــانــد؟

نمـــیـــ‌ــتوانــم دقـــیـــق بگویم ولی در مجموع حدود ٣٠ نفـــر میــ‌ـــشوند.

مشـــتری‌انــد؟

بیـــشـــترشـــان زنگ میــ‌ـزنـند و همـــدردی می‌ــکـــننـد. مشـــتری جدی تا به حال پیدا نشده. الـــبـتـــه همــان همــدردی هم خیلی مهـم اسـت. وقتی میـــ‌شـــنویم مردم هم درد ما را درک میـ‌ــکــنند و ناراحتـنـد، دلـمـــان گرم می‌ـشود.

اگـــر بر فرض مشــتری پیـــدا شود، می‌ــدانیـــد که چنیـن عملـی کلا غیـــرقـــانونی است و از آدم زنده، چشـم پیوند نمـیـ‌ـــزنـــنـــد. در این‌ـــبــاره فکـــری کرده‌ایـد؟ یا اگـــر اصــلــا پیـــدا شد، دکـــتری می‌ـشنـــاســیـــد که ایـن کار را انجام دهد؟

من از قانون خبــری ندارم و دکــتــری هم نمـــیـــ‌شنـــاسـیــم. دیـده بودیم که قبــلـــا ایــن کار را کردهــ‌ـــاند. امیدواریم که کسی پیــدا شود و راهــش را بلــد باشد.

اگـــر مشتـــری پیـــدا شود، واقـــعا این کار را می‌ــکنــیـد؟

بله میـ‌کــنم. الـبتـه حرف زدن خیلــی راحـت اسـت، موقع عمـــل نمی‌ـدانـــم همینــ‌ـقدر مطــمئن باشــم.

اگر کســی ٢٠٠‌مـیـلـــیون تومان بدهـــد و همــیـن فردا بخواهد عمل کند، ایــن کار را می‌کـــنی؟

اگر واقـعا سریع باشـد و به درد کار و نیـتمــان بخورد، بله حتـــمـا.

جواد، ٢٣ ساله، اهل دهـــدشـت

شما هم می‌ــخواهید چشـم‌ـتان را بفروشیــد؟

بلـــه.

چرا؟

والا هر چهـــارتـای ما زنـدگـی درســـت‌وحسابی نداریم. از وقتــی بچه بودیــم کار کرده‌ــایـم، ولی هر روز یک بلــایـــی سرمـان آمـده و نتوانستهـ‌ایــم یک زندگـی برای خودمان جمع‌وجور کنیم. یا پول‌ـــمان را میـــ‌خورنـد یا خانواده قرض دارد و باید به آنهـا برســیـــم، حالا هم که مادر رفــیـقـــ‌ـــمــان افـتـــاده بیـمارســتان و عمـــلـــش خرج برمی‌دارد. ما در ایــن شهـــر همــه کار کردهــ‌ـــایــم، امـا به نتـــیجه نرســیــدهـ‌ایـم.

چه کارهــایی؟

از آشـپزی تا کارگری ساخـــتمان و مشـــاور امــلــاکی و دستـفـروشی. ما فقط دزدی نکرده‌ایم وگرنـه همــه کار کرده‌ــایــم.

وضع خانوادهــ‌ــتان چطور اســت؟

پدر من ٣٠ــ‌ـسـال اســـت که کارمـــنـد یک اداره اسـت و اخـــیرا به دلـیــل ایــن‌کـــه خانهــ‌ـــاش به نام عمویم اســـت و او هم بدهی بالا آورده، خانــهــ‌ــاش را دارنـد می‌گیرنـــد.

در خانواده چند نفریـد؟

ما چهـــار پســر و یک دخــتـریم. از چهار پسـر خانواده، سه نفرشان معـتـــادنـــد و فقط من نیســـتـم. در همــه ایــن هشتـ‌ــسالی که در تهــران کار کردهـ‌ام، مدام برای آنهـــا پول فرسـتـــادهــ‌ام. باورتـان می‌شود اگـر بگویم کلا چهار تا پنـــج دســت لباس برای خودم خریـده‌ام؟ خب قطـعـــا وضعیــتم خوب نیـــســـت که می‌خواهم چشــمم را بفــروشم.

چنــد میـــ‌ـخواهیـــد بفـروشید؟

١٥ـــ٠ تا ١٦ــ٠ـ‌ـمــیلــیون تومان.

اگــر مشتری پیــدا شود، واقــعا این کار را میــ‌ـــکــنیــد؟

بلـه، واقـــعـــا ایــن کار را می‌کــنــم. اگـر بخواهـم کار کنم، ١٥ـــ‌ــســـال طول می‌ـــکـشد تا ١٥ــ٠ــ‌میــلیون تومان پول داشـــتــه باشــم، تازه اگــر هیـچ خرجی نکنم، یعنــی وقتی ٣٨ــسـالــه بشوم با بدبختـی شایـــد ایـــن پول را داشته باشم.

اگــر بر فرض این پول دست‌ـــتان بیــاید، غیر از کمــک به مادر دوستـ‌تـان می‌خواهــیـــد با آن چه کنـید؟

همه‌ـــاش را میــ‌دهـم به خانوادهـ‌ــام.

خب آنـــها اگر بفهمـــند پول چشم‌تــان است، چه برخوردی خواهــنـــد داشـــت؟

من زیاد خانهــ‌مان نمیــ‌ـــروم، از کجـــا میـ‌ـخواهـــنــد بفـهـــمـــند.

میـــ‌ـــدانـــیــد که این آگهـــی شمـا غیـــرقـانونی اسـت و اصلــا چنـیـن عمـــلـــی در ایران انجام نمیـــ‌شود؟

بله، شنیــدهـــ‌ــام غیرقانونی اســت. به من گفتـه‌ـانــد، ولی خب هر کاری در ایــران میـ‌شود انـجام داد. من می‌ـخواهـــم با رضـایـــت خودم یک عضو بدنم را بدهم، عاقــل و بالــغم.

چرا کلـیهـــ‌تـان را نمـــی‌ـــفـروشیـد؟ امـــکــان موفقــ‌ـشدن در فروش آن خیلـــی بالاتـر است.

کلـیــه، هم نگـــهداری بعدش سخـــت اسـت، هم پولش کمـتــر است، آدم با یک چشـم هم میـــ‌ــتواند زنـدگــی کند.

در ایـــن مدت تماسـ‌هـــا با شما چطور بوده اســـت؟

عدهـ‌ــای زنگ می‌زنند و به ما میــ‌ـــخـندنـد، عدهـــ‌ای دلــداری میـ‌دهـــنــد، عده‌ـای هم می‌گویند ما می‌ــآیـیم و قرار میــ‌ـــگذاریم و …

در این مدت چرا برای حل مشــکـــلـاتـــ‌تـــان وام یا قرض نگــرفتــهـــ‌ـاید؟

چنـــد بار رفتیم بانـــک، وام؛ ضامن و چک و… میـ‌ــخواهــد، من ندارم.

بیـمــه هســتـیـــد؟

بیـــمـه سلـــامـت همـــگـانی.

تحـــصـیلـات‌ـتان چقدر اســـت؟

فوق‌ـــدیپـلم معـمـــاری دارم، از دانـشـــگاه آزاد دهـــدشـــت. ترم یک بودم که برای کار آمـدم تهـــران، این‌جا کار می‌کـردم و موقع امتــحانــات می‌رفــتـم دانــشــگاه، تا هزینـهـ‌ـــاش دربیـــاید، بعـدش هم که فقــط کار کردم. من از بچـــگــی ورزشــکار هم بوده‌ــام، انواع و اقــسام ورزش‌ــها: کشتی، تکوانــدو، فوتبـال، فوتسـال.

چرا ادامـــه ندادیـــد؟

ورزشــ‌ کردن و ادامه‌ دادن آن هم پول میـ‌خواهد، بالاخــره دستــکـش خوب، کفش خوب، ما پولش را نداشـــتــیـــم. ما در خانوادهـــ‌مــان همـیـشــه دعوا بود، کسـی نبود به ما برسد. ١٠ـســـالـــه بودم که یکـــی از برادرهایـم، جلوی من با تیـغ خودش را زد، همهــ‌ـــاش خودزنـــی و خودکشـــی و دعوا و جروبحـث. اصــلـــا نمیـــ‌دانـــم محبت چیــســـت.

می‌دانــیــد که خیـلیــ‌هـــا ممـــکــن اســت فکر کنـــنــد ایـن آگهی شما کلـاهـــبــرداری اسـت و برای پول درآوردن بیـــشـتر ایـــن کار را کرده‌ـــاید.

خرید و فروش کلیه،چشم و سایر اعضای بدن در ایران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.