خستگی های دوران سالمندی را چه کنیم؟

یکی از مهم‌ترین توصیه‌هایی که برای سالمندانی که از احساس کسالت و خستگی رنج می‌برند می‌توان داشت این است که با توجه به گستردگی طیف تشخیص و درمان که مطمئنا از عهده افراد غیرمتخصص خارج هست در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خستگی های دوران سالمندی را چه کنیم؟را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: احساس خســـتگـــی و کنـدی در سالـمــندان در بسیــاری موارد، یک وضعیت طبیـــعـــی وابــستـــه به شرایط فیــزیولوژیـک سالـــمـــندی است و چنـدان نگـرانــ‌ـکننـده نیـــسـت.

یکی از شکایتـ‌ـهــای سالمنــدان احســاس کســـالــت دائمی و خستگـــی اســت. ایـــن موضوع بهـــ‌ــعــنوان یکــی از سنـــدرم‌ـــهای شایــع سالـــمــندی بهـــ‌ــشمــار می‌رود. ایـــنکـــه دلیل خاصی برای این حالت وجود دارد یا نه بایـد گفــت احـــساس خستگی و کسالـــت در سالـمــنـدان، چنــد دلــیــل عمده را به خود اختـصاص میـــ‌ـدهد و طیـــفی از احـــساس کسـالـــت و خستــگی را در ایـن گروه می‌توان شاهـــد بود که میـ‌تواند از یک حالت فیــزیولوژیک وابـــسته به سن و با شدت کم شروع شده و در بعــضــی از افراد به یک شرایط بیمـارگونه و شدیـد تظــاهـر کنـــد. در این جا نظــرات دکتــر نوروزی (MPH) دانـــشــ‌آموخته دوره عالی سلامـــت سالــمـنــدان را در این باره با هم مرور می‌ـکــنـیـــم:

بسیاری از خستـــگی‌ـهــای سالـمندان طبــیعـی اســت

یکــی از دلـــایل مهـــم و وابسته به شرایط فیــزیولوژیـــک سنیـن سالمــنــدی، کنـدی فیـزیولوژیک در همـه جوانــب حسـی، حرکــتی و عاطفــی در این گروه است. به این معنی که همـــانــ‌ــطور که یک فرد سالمند در پاســـخ به بسیــاری از محرکـ‌های محـیـــطی نســبت به سایریـــن دیـرتـر پاسـخ میــ‌ـدهد، ایـــن کنـــدی در همـــه جنبـهــ‌ـهـای رفـــتاری و عاطفی وی وجود داشتــه و یک احساس خستگـی توام با کندی ملــاحــظـــه می‌شود.

در بسـیاری موارد ما از خود افراد سالـــمـند می‌ـشــنویم که مثـــلا چنـــد سال قبل به محــض ایـــنکـه یکـی از دوستان به آنهـا پیـــشنهـاد رفـــتـن به یک جمــع خودمـــانی از دوستان را می‌ـــداد، خیلی زود قبول می‌ـکــردند و سریـع با جمـع همـراه میــ‌شـــدند ولی در حال حاضـر تصمــیم‌گیری برای حضور در ایـن نوع جمـــع‌هـــا، با تاخیر زیادی صورت می‌گــیــرد و حتی گاهــی اگر هم تصمیم بگیرنـد که به ایـن مهـمانــی بروند، ایــن اتـفـاق با آن سرعت سابق نمیـــ‌ـافـتـد. در بســیــاری از موارد ایـن حالـت، یک وضعیت طبـــیعی وابـــسـتـه به شرایـط فیزیولوژیــک سالـــمندی است و چنـدان نگــرانـ‌کــننده نیـست. درست همان طور که وقتی به‌ یک نوجوان در یک بعـــد‌از‌ظـهـر گرم تابــسـتـــان پیـــشـــنهاد رفتن به استـخر و شنا را بدهیـد در کسری از دقـیقه با ایـــن پیـشـــنـهــاد همـــراه خواهــد شد، طبیــعــی تلقــی می‌ـشود.

بیمــاریـــ‌های مزمن، داروها و خســـتــگـی

اگرچه کندی و احــساس خستـگــی در سالـمندان تا حدودی طبیـــعی اســت اما عوامـــلـی نیز وجود دارند که ایـن حالــات را تشــدید می‌ـــکــنــد. از اصلـی‌ـــتــریــن این عوامـــل ابـــتـلـــا به بیمـاری‌ــهـای مزمن از قبــیــل کمــ‌کــاری تیروئید، دیابـــت، فشار خون بالـا، بیمــاری‌ـــهای قلـبــی – عروقی، بیـــماری‌ــهای ریوی و کلـــیوی اسـت که یا خود ایـن بیمـــاریــ‌ــها در سیر پیـشـــرفـت بیماری،ــ‌ باعــث احساس خستـــگــی و کسـالـــت می‌ـــشوند یا ایـــنکـــه بهـــ‌ــدلیـل عوارض ناشی از مصــرف داروها، فرد را به درجاتــی از اخــتــلــالـــات خلـقــی و روانـی مثل افــســـردگی مبتلا میـــ‌کـننـد که علـــامت اصـــلـی آن احـــسـاس خســتــگـــی مفــرط اسـت.

بسیــاری از خستـگــی‌ــهـای سالــمندان طبـــیـعی استـ‎

بیماریـــ‌ــهای اعـصاب و روان

اما یکـی دیگـــر از جدی‌ـــتـــریــن دلایل احــساس کسالـــت و خســتـــگی در سنـیـن سالــمنـــدی، ابــتـلای این افـــراد به بیمـــاریـ‌هــای اعــصـــاب و روان اســـت. در ایــن گروه از بیــمـــاریـ‌ها می‌ـــتوان از اخــتلـــالات خلــقـــی که شایـــعــ‌تریـن آن افـــســردگـــی اســـت، نام برد. به غیر از افـسردگــی، بیـمـــاریــ‌هـایـــی مثـــل پارکیـــنـسون و آلــزایمـر نیز در این دســتـه تقــسـیــمــ‌بنـدی می‌ــشوند که میــ‌تواننـد باعـث احـســاس خستگی و کنـــدی سالـــمــندان شوند.

در این مورد باید توجه داشـتـــه باشــیم که یکـی از دلــایـــل بروز افـــســردگی با درجـات مخـتلف در سالمنــدان، سندرم خانه خالـی اسـت که ناشــی از تنها شدن والـــدین در سنیـــن سالـــمـــنـدی اســـت. مسالـــه‌ــای که با کمی توجه بیشتر می‌توان آن را برطـــرف کرد و از بروز مشکـــلـــات جدی‌ـتـــر پیــشگــیری نمود.

آیـــا درمـان خاصـــی برای ایـــن حالت و جود دارد؟

برای پیشگـــیــری و درمــان ایــن اخـتـــلـــال در سالـــمنـدان باید به دلایـل بروز آن توجه کرد و بر حســب علت بروز و ابـــتلـــا، برای پیـــشــگیــری و درمـــان آن راهکار ارائه داد. در مواردی که احساس کســـالـت و خسـتگی ناشـــی از فیزیولوژی سالـمندی اســـت، بهـتـرین راه پیشــگیـری، اصــلــاح سبـــک زنــدگی در ایـــن افراد اســت. به این معنـی که بایــد فرد سالـمــند را ترغیــب کرد تا از سنــین میانســالـی با فعــالـیتــ‌ــهای فیزیکـــی و ورزش مداوم و همــچــنین شرکـــت در برنــامه‌ـهـای تفـریـحــی گروهی و به‌ـــخــصوص در گروه همـسالـــان تا حد زیــادی از ایــن اختــلال پیـشگیـری کنـــنـــد.

در مواردی که احــساس کســـالـت و خســـتــگـــی سالمـندان، ناشی از بیماریـ‌های مزمـن مثـــل دیابت، فشـار خون بالا و بیمـاری‌ـــهای قلـــبی– عروقی، کلـیوی و ریوی اســـت نیـز می‌توان با اصلاح سبـک زندگـــی یعـنی انـــجــام فعــالیـــت‌های ورزشــی منظـــم روزانه به میزان نیـــم ساعت، پیروی از رژیــم غذایــی منــاسب و جلوگیـری از بروز چاقـــی و اضـافه وزن، عدم مصرف سیـگـــار و دخــانیــات و… تا حدود زیـــادی از ایــن عارضـــه پیـــشگیری کرد.

الــبــته در کنـــار اصــلاح سبــک زندگــی معـــمولا با درمـان‌هـای منـــاسب و به موقع و گاهی نیـز با تغیــیر در برنـامـــه درمــانی تحـت نظـــر متــخــصـص معـالج، می‌ــتوان تا از بروز مشکـل خستــگی دوران سالــمـنــدی پیشگـــیری کرد و به درمـان آن پرداخــت. آن دستـه از افرادی هم که به علـت ابــتلا به بیـماری‌ـهــای مغــز و اعـــصاب به این اخـــتـلــال دچار شده‌ــاند، با مراجـــعـــه به پزشـک متخـــصـص و انــجـــام درمان مناســـب، بهــبود قابـل‌قبولی پیدا خواهند کرد.

بســـیـاری از بیماریـ‌های مزمــن در سیر پیشـرفــت و عوارض ناشی از مصـــرف داروهای آین بیمـاری‌ـهـا، فرد را به درجــاتـــی از اخـتــلـــالـــات خلقی و روانـی مثل افسـردگـی مبــتلا می‌کــنـنـد که علـــامـــت اصــلی آن احــســاس خستـــگــی مفــرط اســـت.

توصیــه مهم

ایـــن طبـــیــعی است که دوستـــان و اطرافیـــان همـیشـــه با مشـــاهده حالــات غیــرعــادی در ما از روی لطف راهکـــارهــایـــی را برای درمان پیشـنــهاد میـ‌کـنـنـــد امـا غیـر از اینکه ممـکــن است ایـن توصیهـــ‌ـــها غیرعـــلــمـــی و ناکارآمد باشد و زمـان منــاســـب درمان را نیــز به تاخـیر بیـندازد، حتـــی در برخـی موارد امـــکـان دارد نتــیــجه معــکوس هم در پی داشتــه باشد. بنابـــرایــن یکــی از مهمـ‌ـتــریــن توصیه‌ـهـــایــی که برای سالـــمــندانی که از احسـاس کسـالت و خســـتـــگـــی رنج میـ‌بـــرنـد می‌توان داشت، این اســـت که با توجه به گســـتــردگــی طیــف تشـــخـــیص و درمان که مطـــمئنا از عهده افراد غیـرمــتــخــصص خارج هست، حتـــمــا با اولیــن علامـت‌هایی که از این حالـــت در خود احـــسـاس میـــ‌کنند، به متـخــصصان مراجـــعه کنـــند تا با توجه به تشخـیـص منـاسب، راهکـار منـــاســب درمانـی را دریافـت کننــد.

خستگی های دوران سالمندی را چه کنیم؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.