خصوصیات اخلاقی مردان در سکس و رابطه زناشویی

مردان خصوصیات اخلاقی منحصر بفرد برای خودشان دارند و شما زنان نمی توانید آنها تغییر بدهید برخی از زنان دوست دارند مردان را تغییر دهند و ویژگی های اخلاقی خودشان را به مردان القا نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خصوصیات اخلاقی مردان در سکس و رابطه زناشویی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـــســیــاری از زنان فکر میـــ‌کنـنــد همه چیـــز را دربـــارهـ‌ی مردانــی که با آن‌ـــهــا در رابـطـــه‌انـــد میـــ‌ــداننـد و از آن سو مردان اصـــرار بر ایـــن دارنـد که زنـــان موجودات پیچـــیدهـــ‌ای هستــنـــد، اما اگــر نزدیک‌ـــتـــر به موضوع نگاه کنیم، میــ‌ـــبـیــنیــم که هر دو جنــس رفتـارهـای خاص خودشـــان را دارند.

گاهی اوقات با وجود نیت خیـــر، زنان نمی‌توانــنـد برخی از رفـــتــارهــای مردان را درک کنند و بسیـاری از ایـــن سوءتفاهـــم‌ها منـــجـــر به ایجـــاد درگــیری و دلــخوری در رابــطـــه میــ‌ـشود، پس شایـــد بهـتـر باشد قبـل از ایـنکه راجع به مردی که با او در رابطــه هســتید شکــاک شوید، یک سری چیــزهـا را راجـع به او بدانید.

1_ او نمیـــ‌ـخواهد تغـییـــر کنــد

بــا ایــنکـه شاید خیلی از زنـــ‌ها یک جور دیگــر فکر کنــنـد، امـــا متأــسفـانـــه مردان را نمی‌ـتوان مجـبور به تغـــیــیـر کرد. همـــه‌ـی ما دیــدهـــ‌ــایـم که کسـی نخواهــد رفـــتـارش را تغیــیر دهـد، هرگز ایــن کار را نمـی‌ــکـــننـــد. امـا خب ایـن بدان معـــنا نیـــســـت که از یک مرد معمولی نمیـــ‌توان جنـتلمـن ساخت! امـــا این پروسه نیــاز به کار و تمـــایل آن شخـص دارد. هرچه بیـشـــتر یک زن به مردی فشار وارد کنـد، او بیـــشـتـــر مخــالـــفـت می‌کـند. بنـــابـریـــن بهــتر اســـت به او اجبار و فشـــاری وارد نکرده و او را با تمــام مشـکـــلـاتـش بپذیرید و اگــر نه، پس ادامهـــ‌ـــی رابـطــهــ‌تان هم توجیــهــی ندارد.

2_ اولتیـــمـاتیوم جواب نمیــ‌ـدهـد

در هر رابــطهـــ‌ای گاهـــی پیش میـــ‌ـآید که زنــان برای مردان اولتیماتـیوم تعـــیـــین میـ‌کــنــنــد. بسیاری از زوج‌هـــا به دلــیل عدم اعتــماد و علاقه ممکـــن اســـت دچار این شرایط شده باشــنـــد. اکـثــر مردان فکـر میکـــننـد که طرف مقابــلـــشــان بلوف می‌ــزند و اکــثر اوقات هم با چنـیـن طرز فکری اشــتــبــاهــات بزرگـــی می‌ــکنـنــد. امــا به یاد داشتـه باشـــیـد که دادن اولتیـــماتیوم به طرف مقابـــل سلاح قوی‌ای اســـت و بایــد برای تمام عواقـبـش آمـاده باشـید.

3_ او پدر شمـا نیست

تفــاوت اســاسی‌ـــای بیـــن مردی اســت که میـ‌ـــخواهد زنــدگی‌ــاش را با شما تقـسیـم کنـــد و مردی که می‌ــخواهد نقــش پدر شمــا را بازی کنــد وجوددارد. زنــان می‌ـخواهـــنــد که مردان مراقـب آن‌ها باشـنــد امـا برای آنـــ‌ها محـدودیت ایـــجـــاد نکنـــنـــد. یک رابـطه شامل باهـــم بودن، تقـسـیم کردن نگـــرانــیــ‌ـهـــا و احتـرام متـقــابـل اسـت. اگـــر یکی از دوطرف متوجه این مسئله شود، شانــس موفقـیـــت رابطـه پایـــیــن می‌آید.

4_ کمـی نادیـــده گرفــتـــن

اکـــثر زنان دیوانـه میــ‌ـــشوند اگر شریـــک‌شــان فورا به پیامـشـان جواب ندهد. ایــن قضیـــه صحت دارد که مردان خیـلــی به پیــامــ‌ـها و موبایلشـــان توجه نکــرده و به همه چیـــز هم عکسـ‌الـعــمل نشان نمـــیـ‌دهند. اگـر آن‌ها کار یا جلـسـهـ‌ـــای داشــته باشــند نمی‌گذارنـد موبایـــل حواســـشـــان را پرت کنـد. در ایـــن لحــظـــات به جای ایــنـــکـه ناراحــت شوید، بهـــتـر اســـت صبـر کنیـــد و صبور باشــیـــد.

5_ گریه نکـنید

این موضوع شاید کمی زیـــاده‌ـــروی باشـد، امـــا حقیــقت دارد. محقـــقــین دریـــافـــتند که اشک‌ــهـــای انـسان حاوی ماده‌ـــای است که میزان تســتسـترون مردان را کاهــش میـــ‌دهد و بنـــابـــرایــن هرچـــه شما بیــشتر و بیـشـــتر گریـــه کنــیــد جذابیــتـــ‌ـــتـان در چشـم او کاهش پیـــدا میــ‌ــکــنـــد. الـــبته ایــن بدیـن معنـــا نیــسـت که نباید احـــسـاساتـــ‌تــان را بروز بدهــید؛ امـا سعی کنید خودتــان را کنتـرل کرده و در هر شرایطـــی زیر گریه نزنــید.

6_ قضاوت نکــنیـد

شریکـ‌هـای زنــدگی باید با یکـــدیـگـــر عادلـانـه رفتار کنـنـــد. رابـــطـه یعـــنـی اعـتـــمــاد و احـتـرام. شما بایــد شریــکــ‌ـتـــان را همـــانـطور که هسـت دوست بداریــد. مردان، حتی با هر گذشتـــه‌ـای هم که دارند دوست دارنـد توسط شریک‌شــان پذیـــرفـتـه شوند. بنـابراین وقتـــی مردتان شروع به صحبـت راجـــع به گذشــته می‌کند، سعـی کنـــیــد او را درک کرده و ممـنون باشــیــد که مشـکــلــاتش را با شما درمـیــان می‌ـــگـــذارد. هرکدام از ما گاهـــی اوقات بدی را سپـــری کرده و اشـتــبـاه میـ‌کنــیم؛ نکتهــ‌ـی مهم این اســت که پیش داوری نکنیـــم.

7_ مردان هم ممکن است لوس باشند

اگر فکـــر کردید تنهــا کســی که در رابطه میــ‌توانـــد لوس باشد زنان هســـتـــنـــد، پس اشـباه کردهــ‌ـایـد؛ حتـی مردان هم دوست دارنــد لوس باشـند. برای مردان ایـــن نشانـــهـــ‌ای است که زنـــان به آ‌ــنـ‌هـــا اهـمــیــت داده و به تمام نیازهـایــشان توجه میــ‌ـــکـنند. آنـ‌ـهــا از هدیـه خوششـان می‌آیـــد و دوست دارنـد چیزهای زیـبـا و حتی گاهی تعــریـــف از سوی شریـکـــشان بشـنوند. بنـــابرایــن زنان هم باید گاهی به فکـــر شریکــ‌ـشـان بوده و با هدیهــ‌ــای سوپرایـزشان کنـــند. قطـعا او خوشحـــال شده و از شما ممـنون خواهـــد بود.

8_ مردان ممـکـــن است رک باشند

مردان هم عقایـد، احـــســـاسات و دلایـل خود را دارنــد. بعضی از مردان گاهی اوقات خیـلـی رک می‌ـشوند؛ مثلاً ممکــن است بگویند از رفـتـار مادر یا دوست صمیمــی‌تـان خوششــان نیـامده. اغــلـب موارد زنان از این رفتار حس توهیـــن شدن بهــشان دست داده و بحــث راه میـــ‌ـانــدازنـد که مرد آدم بدی است و درک ندارد. گاهی اوقات بهتـر اســت که قبـــل از مشـــاجــره، سؤال کنــیـــم که چرا همـــچیـــن چیزی گفــتـــه.

9_ مردان نمیـــ‌ــتوانند تنـها باشــنـــد

علـیرغـــم این موضوع که مردان هم به فضـای خصوصی خودشـان احـــتـــیــاج دارنـد، امـــا نمـی‌تواننـــد مدت طولانی تنـــهــا باشـــنـد. طبق یک مطالـعــه، مردانــی که مدتی تنـها بوده‌ـانـــد از مردان در رابطه احـسـاس بدتری داشـــتـه‌اند. آنـ‌ـــهـــا هم انسان بوده و دوست دارنـد که کسـی بهـشان اهمیت داده و معنیــ‌ـــای به زندگــی‌ـشان ببـخشـــد. در نتـــیـــجـه، آقــایانی که خانمی در زنـــدگیــ‌شــان وجود دارد شادتر بوده و حس زنـــدگی بهـــتری دارند.

خصوصیات اخلاقی مردان در سکس و رابطه زناشویی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.